15. 7. 2011

Spravodajca č. 2/2011-12

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Vylosovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ nájdete v blízkej budúcnosti na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis (1 stĺpec).

2.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční výhradne v dňoch 28.7. a 4.8.2011 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

3.      Do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2011/2012 od FK : Kysucké Nové Mesto, Žiar n. Hronom, Čadca, Kalinovo, Makov, Or. Jasenica, Bytča, Jupie BB, Brusno, Badín, Revúca, Hliník n. Hronom, Podvysoká, Likavka, Bešeňová, Černová, Palúdzka, Klin, Dúbrava, Selce, Sl. Ľupča, Hnúšťa, Čebovce, Nenince, Sklabiná.

4.      Harmonogram obhliadok futbalových štadiónov :

12.7.2011 – utorok Radoľa (9,00-10,00), Kotrčina Lúčka (11,00-12,00), Terchová (13,00-14,00), Ďanová (15,00-16,00)

14.7.2011 – štvrtok Bobrov (10,00-11,00), Bešeňová (13,00-14,00), Blatnica (15,00-15,30), Mošovce (16,00-17,00)

19.7.2011 – utorok Trnavá Hora (10,00-10,30), Repište (12,00-13,00), Medzibrod (15,00-16,00)

20.7.2011 – streda Hrušov (10,00-10,30), Lesenice (12,00-13,00), Hrnčiarska Ves (14,30-15,00), Tachty (16,30-17,30)

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Upozorňujeme funkcionárov FK, že prerušené tresty jednotlivcov na časové obdobie zo súť. roč. 2010/11 sú uvedené v Spravodajcovi č. 50/2010-11 pod D-1197

D-2 DK upozorňuje DK ObFZ, že v zmysle čl. 6 bod 8 DP nahlási zostatky podmieneč. a nepodm. trestov jednotlivcov zo súť. roč. 2010/11 u družsteiv FK, ktoré zostúpili do súťaží ObFZ, resp. jednotllivcov, ktorí prešli do vekovej kategorie družstiev v súť. ObFZ v Spravodajcovi č. 3/2011-12.

D-3 Na základe čl. 6 bod 8 DP žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie všetkých zostatkov trestov jednotlivcov a družstiev FK zo súť. roč. 2010/2011 u družsteiv FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategorie družstiev v súť. SsFZ,

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Upozorňujeme R, ktorí ešte nezaslali platby za výstroj firmy ATAK v. d., aby tak obratom urobili -suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Rovnako pri doručení obdržia aj doklad o zaplatení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Do dnešného dňa neuhradili: Antalík, Baranček, Belko, Berko, Berta, Brodňan, Budáč st., Budáč ml., Budinec, Čičmanec, Čuboň, Dian, Dibdiak, Forbak, Gača, Gyorgy, Grenčík, Harezník, Havran, Hlinica, Hronček, Chovanec, Chrien, Ježík, Juríčka, Kmeť, Kratochvíla, Kuteľ, Locsos, Lupták, Maga, Majer, Martinec, Martvoň, Nedbal, Petrák, Pšenák, Rajniak, Scherer, Spišák, Staškovan, Šalata, Šašvary, Šulgan, Šefraník, Špila, Štrba, Taraba, Tapfer, Žiak P. Vyzývame menovaných R aby obratom uhradili požadovanú sumu, v opačnom prípade budú zo strany KR voči nim vyvodené príslušné opatrenia.

2.     Povinnosť objednania a zaplatenia výstroje uvedenej v predchádzajúcom bode sa týka aj R – nováčikov, ktorých nahlásili jednotlivé ObFZ do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2011/2012.

3.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

4.     Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 5. 8. 2011 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,30 do 15,15 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2011/2012 je povinná.

 

Trenersko-metodická komisia (predseda Vojtedch Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

jún – august 2011

3 odborné trénerské semináre pre trénerov mládeže SsFZ (3 x po 25 trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka) – výber trénerov na návrhy TMK ObFZ (po 2 trénerov) – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ

november 2011 – marec 2012  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 50 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

november 2011 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + 6 hod. prax v klube). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila

1.      Zasadnutie sa uskutoční 5. 8. 11 (piatok) od 10.00 v zasadačke SsFZ. Účasť všetkých členov je nutná.

2.       Schvaľuje opakovaný prestup Le Roman 851015 Žarnovica – Župkov podľa čl. 11 bod 2/a. Žiadame MFK Žarnovica o zaslanie RP do 25. 7. 2011 na SsFZ.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      Hospodárska komisia prerokovala nedoplatky oddielov k 10.7.2011. Na základe zistených skutočností   nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť do 25.7.2011 pod následkom disc. konania. Potvrdenie o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ

Nedoplatky oddielov voči SSFZ sú nasledovné.

dospelí

Kalinovo s.č. 43 – 217,00 €

L. Štiavnica s.č. 44 – 7,00 €

Turany s.č. 45- 110,00 €, s.č. 46 – 7,00 €

Čadca s.č. 46 – 67,00 €

Žiar s.č. 42 – 10,00 €-doplatit.

Tvrdošín s.č. 43 – 7,00 €

Bytčica s.č. 43 – 7 €, s.č. 50 – 14,00 €

Skalité s.č. 44 – 545,00 €

Divín s.č. 46 – 28,00 €, s.č. 48 – 28,00 €

Dúbrava s.č. 47- 14,00 €

V. Blh s.č. 47 – 110,00€, s.č. 50 – 7,00 €

Predmier s.č. 49 – 10,00 €

Hliník s.č. 50 – 7,00 €

Badín s.č. 43 – 60,00 €, s.č. 50 – 14,00 €

Rudinská s.č. 43 – 7,00 €, s.č. 46 – 110,00 €

Buzitka s.č. 44 –14,00 €

Ludrová s.č. 44 – 110,00 €

O. Veselé s.č. 44 – 14,00 €, s.č. 48 – 14,00 €

Belá s.č. 45 – 7,00 €

Klin s.č. 50 –14,00 €

Sklabiná s.č. 487 – 7,00 €

Varín s.č. 49 – 10,00 €

Cinobaňa s.č. 49 - 14,00 €

Hrochoť s.č. 49 14,00 €

Čebovce s.č. 50 –14,00 €

Trstená s.č. 50 – 7,00 €

Príbelec s.č. 50 – 14,00 €

Radvaň s.č. 50 – 14,00 €

Záhorce s.č. 50 – 7,00 €

Tornala s.č. 50 – 531,00 e

Starší dorast:

K.N.Mesto s.č. 43 – 60,00 €

Badín s.č. 45 – 67,00 €

Lučenec s.č. 46 – 3,00 €, s.č. 47 – 28,00 €

Dorast:

Brusno s.č. 44 – 167,00 €

Hodruša Hámre s.č. 44 – 274,00 €

Predmier s.č. 45 – 60,00 €

Sihelné s.č. 46 – 3,00 €

Kováčová s.č. 47 – 60,00 €, s.č. 50 - 14,00 €

J. Lehota s.č. 50 – 3,00 €

Mladší dorast:

Fiľakovo s.č. 49-110,00 €

Tvrdošín s.č. 49 – 60,00 €

D. Kubín s.č. 49 – 60,00 €

Starší žiaci:

Oščadnica s.č. 44 – 6,00 €

Klín s.č. 44 – 6,00 €

Čierne s.č. 47- 6,00 €

K. Lieskovec s.č. 50 – 3,00 €

Poltár s.č. 50 – 310,00 €

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry (za jún), ktoré  sú zasielané v týchto dňoch uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvek problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) bol súčasťou II. faktúry (za máj), ktorá bola zaslaná do 16. 6. 2011. Dôrazne upozorňujeme, aby pri platbe uviedli bezpodmienečne variabilný symbol -  buď č. faktúry, alebo číslo pod ktorým je FK uvedený v prehľade k fakturácii za R a DZ (príloha fa), ideálne je zaslať (faxom, e-mailom) doklad o úhrade na SsFZ.

2.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom.

      Zároveň upozorňujeme na povinnosť zaslať (prikladať k žiadostiam) žiacky preukaz takýchto

      hráčov.

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na    SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin, od 1.7.2011 aj MŠK Námestovo a ŠK Kremnička.