5. 8. 2011

Spravodajca č. 5/2011-12

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·        4.kolo V. liga A Rudinská – Terchová dňa 27.82011 (sobota) o 16,00 hod.

·        4.kolo V. liga D Vinica – Hnúšťa dňa 27.82011 (sobota) o 16,00 hod.

2.      Berieme na vedomie žiadosti FK Oravské Veselé, Žarnovica, Stráňavy s podmienkou zaslania vzájomných dohôd FK v termíne do 11.8.2011:

·        3.kolo IV. liga S Oravské Veselé – Makov dňa 19.8.2011 (piatok) o 16,30 hod.

·        5.kolo V. liga C Žarnovica – Repište dňa 15.9.2011 (streda) o 15,00 hod.

·        7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice dňa 17.9.2011 (sobota) o 13,00 hod.

3.      Schvaľujeme zmenu miesta MFS :

·        3.kolo V. liga A Raková – Rudinská dňa 21.8.2011 o 16,00 hod. v Rudinskej.

4.      Do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2011/2012 od FK : Palúdzka a Klin. Odstupujeme na riešenie DK SsFZ.

5.      Žiadame FK L. Lúčka a FK Čadca o úhradu poplatku 10€ za predelegovanie R a DZ v stretnutiach jarnej časti 2010/2011 (Fiľakovo – L. Lúčka),(Čadca – Námestovo). Odstupujeme na riešenie DK SsFZ.

6.      Na základe vykonaných obhliadok u FK schvaľujeme vybavenosť areálov a hracie plochy :

·        s pripomienkami – Radoľa, Kotrčina Lúčka, Terchová, Bobrov, Bešeňová, Blatnica, Mošovce, Trnavá Hora, Repište, Medzibrod, Lesenice, Hrnčiarska Ves, Tachty. Pripomienkované nedostatky odstrániť v termíne do 31.12.2011.

·        s výhradami HP podmienečne do 31.10.2011 pre FK Ďanová.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkov:

a)    V. ligy dorast sk. B, že FK Turany odohrá svoje doma hrané MFS jesennej časti súť. roč. 2011/12 v sobotu UHČ dosp. od 3. kola 20. 8. 11,

b)    V. ligy dorast sk. B, že FK B. Potok odohrá svoje doma hrané MFS jesennej časti súť. roč. 2011/12 v sobotu UHČ dospelých,

c)    II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že Oravan O. Jasenica odohrá svoje doma hrané MFS jesennej časti súť. roč. 2011/12 v nedeľu 13.00-15.00,

d)    II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Lučenec odohrá svoje doma hrané MFS jesennej časti súť. roč. 2011/12 v nedeľu o 10.00-12.00,

e)    III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Liesek odohrá svoje doma svoje hrané MFS jesennej časti súť. roč. 2011/12 v nedeľu o 10.00-1200.

f)     III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že FK S. Ľupča odohrá svoje doma hrané MFS jesennej časti súť. roč. 2011/12 v nedeľu o 10.00-12.00,

g)    trvalá zmena UHČ alebo dňa stretnutia, ktorá nie je súčasťou RS, je po schválení riadiacou komisiou platné do konca príslušnej časti súť. roč. (jeseň-jar). Zároveň FK, ktorému bola takáto zmena schválená, upozorní doporučenou poštou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka,

h)    III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že dve družstvá sa odhlásili zo súťaže a súťaž bola prežrebovaná, čísla pridelé FK: 1. Baník V. Krtíš, 2. Baník Kalinovo, 3. FK Jesenské, 4. MŠK R. Sobota, 5. LAFC Lučenec, 6. OŠK Radzovce, 7. MFK Jelšava, 8. Iskra Hnúšťa,

i)      termínová listina III. ligy SŽ a MŽ sk. D 1. kolo 20. 8. 11; 2. kolo 28. 8. 11; 3. kolo 3. 9. 11; 4. kolo 10. 9. 11; 5. kolo 17. 9. 11; 6. mkolo 24. 9. 11; 7. kolo 1. 10. 11; 8. kolo 8. 10. 11; 9. kolo 15. 10. 11; 10. kolo 22. 10. 11.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    3. kola V. ligy dorast sk. C Stožok – Hor. Hámre 1. 9. 11 (štvrtok) o 15.30,

b)    4. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Tornaľa – Krupina 24. 8. 11 (streda) o 13.00-15.00,

c)    13. kola I. ligy MŽ Žiar – Ružomberok 14. 9. 11 o 16.00-17.30.

3.      Nariaďuje odohrať MFS 7. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – L. Sliače 17. 9. 11 o 10.30.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-7 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2/2011-12, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 21.7.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Čadca           (67 €), Skalité (545 €), Predmier (10 €) – všetko družstvá dospelých, Badín (67 €) – družstvo SD,  Predmier (60 €) – družstvo dorastu a Čierne (6 €) – družstvo SŽ.

Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku.    Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

D-8 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – čl. 31 bod 2 DP:

Andrej Dubovický 790209 Sásová zmena zvyšku trestu na 1SP do 31.10.11

Martin Sokol 800525 Brusno zmena zvyšku trestu na 1SP do 31.10.11

Miroslav Debnár 930307 Žiar n.Hr. zamieta sa

Tomáš Ďurica 790129 K.Lúčka zmena zvyšku trestu na 1SP do 31.10.11

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Na základe návrhu KR bol VV SsFZ, schválený za vedúceho obsadzovacieho úseku p. Jozef Balko , č. mob. 0903 523404, 0918 727 561, mail : soteko@stonline.sk a za vedúceho technického úseku p. Ľudovít Perašín , č. mob. 0907 818 200, mail: ludovit.perasin@gmail.com

2.      KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi.

3.      Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybratých R IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 9. 9. 2011 v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať!

4.      Ospravedlnenia R: Truban 20.8., Bušo 16.8.-23.8., Juríček soboty a prac.dni, Havko – jesenná časť, Dibdiak do 20.9., Bacsa 25.8. – 2.9., Ďuriník soboty a prac.dni, Grenčík 27.8.-29.8., Rajniak 6.8. – 2.10., Golian 13.8.-14.8.,

 

Matričná komisia predseda Stanislav Špila)

Zamietnuté prestupy čl. 14 nod 2 ods. a, b.

Dobrocký Eduard 940316/8478 Prameň D. Strehová – Baník V. Krtíš,

Kupčak Stanislav 940125/8471 Prameň D. Strehová – Baník V. Kríš.

Schválené hosťovanie čl. 14 bod 2 ods. c

Vysočan Marcel 950924/9431 Odeva Lipany – Šport Podbrezová od 11. 7. 11 do 30. 6. 14.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

jún – august 2011

3 odborné trénerské semináre pre trénerov mládeže SsFZ (3 x po 25 trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka) – výber trénerov na návrhy TMK ObFZ (po 2 trénerov) – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ

november 2011 – marec 2012  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 50 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

november 2011 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + 6 hod. prax v klube). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme FK mládeže, aby si preverili úhrady faktúr za minulý súť. ročník, prípadne okamžite uhradili faktúry za mesiac jún 2011. V prípade, že tak neurobia do začiatku súťaží, nebudú zaradení do systému bezhotovostných platieb pre súť. roč. 2011/12.

2.     Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, aby o súvislosti s platbami za R nepodnikali žiadne kroky a vyčkali na pokyny v Spravodajcovi, resp. na stránke SsFZ v časti platby R a DZ.

3.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

Zmena DL 1:

Skalité – Stráňavy (AR 2 Jakubjak za Buša)

Strečno – K. Lúčka (AR2 Martvoň za Rajniaka)

Dražkovce – Trstená (AR1 Šašvary za Martinca)

Pliešovce – Selce (AR1 Antalík za Kmeťa)

Sásová – Medzibrod (Šalata za Pšenáka)

Černová – Staškov (dor., Vrtich, Krajčí M.- nová)

 

Zmena DL 2:

K. Lúčka – Rajec (R Greňo za Brodňana)

Hajnačka – Hnúšťa (R Matoš za Goliana)

Priechod – Repište (AR2 Jodas za Kmeťa)

Vrútky – Klin(hrá sa v So, 13.8. – pôvod.del.)

Palúdzka – Ludrová (R Madera za Martinca, AR2 Kuriš za Rajniaka)

Tisovec – Č. Balog (dor., Kúchen za Gaču)

Hriňová – Divín (dor., hrá sa 15.9. o 14:30, pôvod.del.)

Žilina B – Staškov (nie Predmier, dorast)

Tvrdošín – L. Hrádok (nie Krásno – dorast)

Predmier – Krásno (dor., nie Staškov – L.Hrádok, Baranček,Paňko,DZ Kuska-predz.)

Klenovec – Poltár (dor., R, AR ObFZ RS – nová)

 

Zmena SFZ:

L. Mikuláš – Zvolen (SŽ A,B, Janíček, Tutura, Stankovianska - nová)

Ružomberok B – Stropkov (SD,MD, R Rojček za Jakubjaka)