25. 11. 2011

Spravodajca č. 21/2011-12

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV, na uzasadnutí 11. 11. 11 v B. Bystrici okrem iných prejednal v odvolacom konaní:

a)     prerokoval odvolanieTJ Snaha Zborov n. Bystricou voči rozhodnutiu DK, zverejneného v Spravodajcovi č. 14/2011-12 pod D-358. VV v zmysle čl. 27 odst. c DP zrušil rozhodnutie DK o udelení pokuty vo výške 50 €, udelený na návrh KM pre FK Zborov. Šetrením bolo istené, že  k vedomému porušeniu PF a SP zo strany družstva dorastu FK Zborov nedošlo. VV zároveň uložil KR na najbližšom zasadnutí prejednať nedôslednosť R Jaroslava Dobroňa v uvedenom MFS pri popise predčasného ukončenia MFS v zápise o stretnutí. Uhradená pokuta vo výške 50 € a preplatok za odvolanie 30 € sa vracia FK Zborov.

b)     prerokoval odvolanie OŠK Bešeňová voči rozhodnutiu DK SsFZ, uvedeného v Spravodajcovi č. 16/2011-12 pod D-452. VV v zmysle čl. 27 odst. d zmenil rozhodnutie DK  o výške pokuty, ktorá bola pôvodne na návrh KR SsFZ stanovená na 300 €. VV na základe šetrenia odvolania a zistenia rozsahu porušenia RS SsFZ 2011/12 stanovuje výšku pokuty na 150 €. Rozdiel 150 € a odvolací vklad 30 sa vracia FK Bešeňová.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012.

2.   Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012 je zverejnené na stránke SsFZ v časti – Komisie – ŠTK – Materiály – Štatistické údaje ŠTK 2011/2012. 

3.   Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 je stanovený na 25. marca 2012 s UHČ o 15,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje výsledky MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súť. roč. 2011/12. Tabuľky po skončení jesennej časti, poradie strelcov jednotlivých súťaží nájdete na web stránke SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-572 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (neuhradenie faktúr za odmeny R  a DZ za mesiac august 2011), Spravodajcu č. 17/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na úhradu nedoplatkov v termíne do 30.11.11 pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti družstva podľa DP 2-9 a udelenia pokuty podľa DP 2-6 za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS 2011/12. Jedná sa o družstvá FK  Dolný Kubín SD (459 €), Kremnička SD (127 €), Lučenec SD (300 €) a Trnava Hora dorast (105 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:  Drozd (Kotešová – Bánová), Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Guži (Tornaľa – Hriňová), Gonda (Fomat MT – MFK BB), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Ježík (Predmier – Sučany), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Dibdiak (Dlhá – Mojš), Behančín (Belá – O. Veselé), Havran (Tornaľa – Lučenec), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Pozývame predsedov  KR ObFZ na pracovné stretnutie dňa 1. 12. 2011 od 17,00 hod. v Penzióne Daniela v Rajeckých Tepliciach.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.Všetky nedoplatky FK boli prejednané dňa 10.11.2011  HK- SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky FK:
3-Liga

Fiľakovo s.č.13-7 €  , Turany  s.č.18-14 €  ,Čadca s.č.18-14 €

4-Liga

Sučany  s.č.11-60 € ,  Hliník n.H.  s.č.13-110 € ,  Č.Balog    s.č.15-7 € ,  O.Jasenica  s.č.15-60 € , Bytča s.č.15-10 € , Jesenské s.č.16-60 € , Predmier    s.č.16-7 €, s.č.17-327 € , s.č.18-110 €  ,Tvrdošín   s.č.18-7 €,

5-Liga

 Čebovce  s.č.12-110 € , S.Bystrica     s.č.18-117 €,  Rudinská  s.č.16-7 €,s.č.17-167 €,Nenince  s.č.18-110 €  ,Pliešovce  s.č.17-60 €,Sásová   s.č.17-60 € ,L utila   s.č.17-14 € ,Ludrová   s.č.18-7 €, Príbelce s.č.18-7 € ,Hrnčiarska Ves  s.č.17-60 €,Hajnačka   s.č.18-7 € ,Selce  s.č.17-60 €,s.č.18-14 €  ,Kotrčina Lúčka  s.č.18-14 € , Rajec  s.č.18-7 €    

Dorast-

Bytča  s.č.12-3 € , Fiľakovo s.č.13-3 € , Klín   s.č.13-3 € , H. Hámre s.č.13-217 € , Z.Poruba  s.č.15-3 € , Vrútky  s.č.15-60 € , Čierne  s.č.17-6 € , Staškov  s.č.18-14 € , Biely Potok  s.č.18-6 € , Dolný Hríčov s.č.18-10 €, Halič  s.č.18-10 € ,

Starší Žiaci

Zakamenné   s.č.18-10 €

HK-SsFZ nariaduje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 30.11.2011 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ

HK-SsFZ nariaduje  uvedený nedoplatok uhradiť oddielu do 30.11.2011 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ

 

HK SsFZ dňa 24.11.2011 prerokovala nedoplatky oddielov a nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť do

6.12.2011 pod následkom disc. konania. Kópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.LIGA

N.Baňa s.č.19-14€,Čadca s.č.19-14€,L.Lúčka s.č.19-7€,Fiľakovo s.č.19-7€

4.LIGA

K.Lieskovec  s.č.19-28€ , Skalité s.č.19-260€,Bytča s.č.19-510€,O.Jasenica s.č.19-14€, Badín s.č.19-14€

5.LIGA

Krupina s.č.19-28€,N.Bystrica s.č.19-14€,Trstená s.č.19-7€

DORAST:

Badín s.č.19-13€,Lisková s.č.19-6€,O.Jasenica s.č.19-6€,D.Hričov s.č.19-14€ ,MFK s.č.19-9€.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 25. 11. 2011 od 14.30 v penzióne Kremnička v B. Bystrici.

2.     Sekretariát SsFZ doteraz  neeviduje úhradu faktúr za mesiac september 2011 od FK: Dukla BB fa 240 – 829 €, Bzovík fa 245 – 35 €; Čierne fa 247 – 162 €; D. Kubín fa 251 – 609 €; Kremnička fa 265 – 381 €; Lučenec fa 271 – 630 €; MŠK R. Sobota fa 281 – 427 €; Tempus RS Fa 282 – 182 €; Sielnica fa 284 – 70 €; Teplička fa 288 – 81 €;; Trnava Hora fa 289 – 35 €; Zvolen fa 296 – 632 €. Uvdené faktúry žiadame uhradiť najneskôr do 24. 11. 2011 pod následkom pokračovania DK.

3.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 22. 11. 2011 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Predmier – O. Veselé (DK – opakovane).

 

Halová sezóna mládeže

 

26. 11. 2011 – 9.00-16.00 SŽ, šport. hala pri zimnom štadione v Martine (TileschScherer)

26. 11. 2011 – 9.00-16.00 ŠH Badín (Tokár – Majer)