13. 1. 2012

Spravodajca č. 26/2011-12

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-608 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-572 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac august 2011 do 30.11.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (459 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám dospelých FK Turany (14 €), Hliník n. Hr. (110 €), Oravská Jasenica (60+14 €), Bytča (500 €), Predmier (444 €), Čebovce (110 €), Rudinská (174 €), Nenince (110 €), Sásová (60 €), Lutila (14 €), Príbelce (7 €), Hrnčiarska Ves (60 €), Kotrčina Lúčka (14 €), Rajec (7 €), Nová Baňa (14 €), Čadca (14 €), Skalité (260 €) a Trstená (7 €). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-611 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK MFK Banská Bystrica SD (9 €), Biely Potok (6 €), Dolný Hričov (10+14 €), Oravská Jasenica (6 €) – všetko družstvá dorastu a Zákamenné SŽ (10 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-615 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-609 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 05.01.12 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvám FK Sielnica dorast (70 €) a Zvolen SD (632 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov a pokút obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-616 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608 a D-609 udeľuje pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (609 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-617 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (neuhradenie faktúr za odmeny R  a DZ za mesiace október a november 2011), Spravodajcov č. 23 a 24/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na úhradu nedoplatkov v termíne do 17.01.12 pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti družstva (resp. rozšírenia rozsahu zastavenej činnosti o ďalší nedoplatok) podľa DP 2-9 a udelenia pokuty podľa DP 2-6 za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS 2011/12. Jedná sa o družstvá FK Cinobaňa dorast (121 €), Dolný Kubín SD (740 €), Hôrky dorast (66 €), Hriňová dorast (166 €), Kremnička SD (401 €) a Zvolen SD (756 €).  Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-618 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady pohľadávok ŠK Tempus Rimavská Sobota vo výškach 182 €, 182 € a 283 € v prospech SsFZ.

D-619 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady medzioddielovej pohľadávky FK Ružiná vo výške 178 € v prospech FK Tatran Čierny Balog.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.    Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:   Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Guži (Tornaľa – Hriňová), Gonda (Fomat MT – MFK BB), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Ježík (Predmier – Sučany), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Dibdiak (Dlhá – Mojš), Behančín (Belá – O. Veselé), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.    Oznamujeme R a DZ všetkých súťaží SsFZ predbežný termín a miesto konania zimného seminára  - 16. – 18. marca 2012  v Liptovskom Mikuláši.

3.    SFZ zavádza informačný systém slovenského futbalu - verejný portál ( ISSF ), do ktorého sa nahrajú, resp. už sa nahrávajú kompletné údaje o hráčoch, kluboch, rozhodcoch, delegátoch, atď..... ). V tomto období sú na rade rozhodcovia a delegáti. K tomuto účelu je nutné v tomto období pripraviť kompletné podklady k evidencii všetkých rozhodcov a delegátov za jednotlivé RFZ a ObFZ  ( do databázy sa musia dostať komplet údaje ). Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov SsFZ o vyplnenie a podpísanie   „ Evidenčných  listov „               do 31. januára 2012. Zverejnenie údajov v ISSF ( verejný webový portál ) podmienil SFZ súhlasom dotknutých osôb. K tomuto účelu sa vytvorili nové registračné formuláre / evidenčné karty rozhodcu a delegáta, ktoré sú tiež k stiahnutiu na webe SsFZ v sekcii Komisia rozhodcov a delegátov v časti materiály:
http://wwwssfz.sk/komisie/zoznam komisií/komisia rozhodcov/materiály/ISSF dotazník pre rozhodcov a ISSF dotazník pre DZ/dokumenty.html 
Aj keď ide o formulár v pdf formáte, umožňuje vpisovanie údajov na počítači. Vypísaný formulár však nie je možné uložiť,vždy Vám uloží len čistú verziu bez údajov, čo znamená, že po vypísaní si ho k zachovaniu údajov treba vytlačiť. Druhou možnosťou je vytlačenie čistého formulára a údaje vypísať ručne ( použiť sa môžu obe možnosti, ručná forma samozrejme predpokladá zjavnú čitateľnosť ). 
Vytlačený a vypísaný formulár / registračná karta rozhodcu a delegáta musí byť parafovaná dotknutou osobou, ktorá podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Bez podpisu dotknutej osoby je formulár neplatný, údaje nebude možné zverejniť. Žiadame  Vás o vypísanie formulára, vytlačenie, podpísanie a jeho následné neodkladné zaslanie poštou, alebo osobným doručením na sekretariát SsFZ: Sekretariát SsFZ, Partizánska 93, 975 84 Banská Bystrica. 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát žiada uvedené FK, aby obratom predložili doklad o úhrade doplatku za činnosť spojenú s úhradou R a DZ za r. 2011: Čadca 76 €, Makov 200 €, Tvrdošín 15 €, Strečno 8 €, Bánová 102 €, Klin 45 €, Nenince 8 €, V. Blh 35 €, Sklabiná - doplatiť 16 €. Zároveň žiadame ObFZ LC upozorniť FK Buzitka, že SsFZ doteraz neeviduje doklad o úhrade nedoplatku za činnosť spojenú s úhradou R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2010/11 vo výške 173 €. Úhradu zaslať na č. účtu 0305642565/0900.

2.     Zmena RS 2011/12, časť adresár FK: mládež: Slovan Dudince od 9. 1. 2012 prezident Slavomír Uday m 0911 690326

3.     Sekretariát upozorňuje sekretárov ObFZ (v prípade, že neobdržali informáciu zo SFZ), že sú zodpovednní za zozbieranie vyplnených dotazníkov R a DZ súťaží príslušného ObFZ. Dotazníky je možné získať na stránke SFZ, resp. SsFZ v časti KOMISIE –Komisia rozhodcov – materiály. Po vyplnení a vytlačení dotazníka a jeho podpísaní, ho príslušný R, DZ zašle – doručí na príslušný ObFZ. Príslušný sekretár ObFZ zabezpečí doručenie takto vyplnených a podpísaných dotazníkov na KR do Bratislavy najneskôr do 31. 1. 2012.

 

Delegovanie

15. 1. 2012 semifinále HSM SFZ – MŽ východ ŠK Badín od 9.00-16.00 – Tokár, Majer, Poláček.