20. 1. 2012

Spravodajca č. 27/2011-12

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-608 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-572 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac august 2011 do 30.11.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (459 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám dospelých FK Turany (14 €), Hliník n. Hr. (110 €), Oravská Jasenica (60+14 €), Bytča (500 €), Predmier (444 €), Čebovce (110 €), Rudinská (174 €), Nenince (110 €), Sásová (60 €), Lutila (14 €), Príbelce (7 €), Hrnčiarska Ves (60 €), Kotrčina Lúčka (14 €), Rajec (7 €), Nová Baňa (14 €), Čadca (14 €), Skalité (260 €) a Trstená (7 €). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-611 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK MFK Banská Bystrica SD (9 €), Biely Potok (6 €), Dolný Hričov (10+14 €), Oravská Jasenica (6 €) – všetko družstvá dorastu a Zákamenné SŽ (10 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-615 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-609 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 05.01.12 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvám FK Sielnica dorast (70 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov a pokút obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-616 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608 a D-609 udeľuje pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (609 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-617 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (neuhradenie faktúr za odmeny R  a DZ za mesiace október a november 2011), Spravodajcov č. 23 a 24/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na úhradu nedoplatkov v termíne do 17.01.12 pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti družstva (resp. rozšírenia rozsahu zastavenej činnosti o ďalší nedoplatok) podľa DP 2-9 a udelenia pokuty podľa DP 2-6 za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS 2011/12. Jedná sa o družstvá FK Dolný Kubín SD (740 €), Hriňová dorast (166 €), Kremnička SD (401 €) a Zvolen SD (doplatiť 40 €).  Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-618 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady pohľadávok ŠK Tempus Rimavská Sobota vo výškach 182 €, 182 € a 283 € v prospech SsFZ.

D-619 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady medzioddielovej pohľadávky FK Ružiná vo výške 178 € v prospech FK Tatran Čierny Balog.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:   Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Guži (Tornaľa – Hriňová), Gonda (Fomat MT – MFK BB), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Ježík (Predmier – Sučany), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Dibdiak (Dlhá – Mojš), Behančín (Belá – O. Veselé), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Oznamujeme R a DZ všetkých súťaží SsFZ predbežný termín a miesto konania zimného seminára  - 16. – 18. marca 2012  v Liptovskom Mikuláši.

3.     SFZ zavádza informačný systém slovenského futbalu - verejný portál ( ISSF ), do ktorého sa nahrajú, resp. už sa nahrávajú kompletné údaje o hráčoch, kluboch, rozhodcoch, delegátoch, atď..... ). V tomto období sú na rade rozhodcovia a delegáti. K tomuto účelu je nutné v tomto období pripraviť kompletné podklady k evidencii všetkých rozhodcov a delegátov za jednotlivé RFZ a ObFZ  ( do databázy sa musia dostať komplet údaje ). Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov SsFZ o vyplnenie a podpísanie   „ Evidenčných  listov „               do 31. januára 2012. Zverejnenie údajov v ISSF ( verejný webový portál ) podmienil SFZ súhlasom dotknutých osôb. K tomuto účelu sa vytvorili nové registračné formuláre / evidenčné karty rozhodcu a delegáta, ktoré sú tiež k stiahnutiu na webe SsFZ v sekcii Komisia rozhodcov a delegátov v časti materiály: http://www.futbalsfz.sk/rozhodcovia/dokumenty.html

      Aj keď ide o formulár v pdf formáte, umožňuje vpisovanie údajov na počítači. Vypísaný formulár však nie je možné uložiť,vždy Vám uloží len čistú verziu bez údajov, čo znamená, že po vypísaní si ho k zachovaniu údajov treba vytlačiť. Druhou možnosťou je vytlačenie čistého formulára a údaje vypísať ručne ( použiť sa môžu obe možnosti,       ručná forma samozrejme predpokladá zjavnú čitateľnosť ). 

      Vytlačený a vypísaný formulár / registračná karta rozhodcu a delegáta musí byť parafovaná dotknutou      osobou, ktorá podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Bez podpisu dotknutej osoby je formulár neplatný, údaje nebude možné   zverejniť. Žiadame  Vás o vypísanie formulára, vytlačenie, podpísanie a jeho následné neodkladné      zaslanie poštou, alebo osobným doručením na sekretariát SsFZ: Sekretariát SsFZ, Partizánska 93, 975 84    Banská Bystrica. 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Sekretariát žiada uvedené FK, aby obratom predložili doklad o úhrade doplatku za činnosť spojenú s úhradou R a DZ za r. 2011: Čadca 76 €, Makov 200 €, Strečno 8 €, Klin 45 €, Nenince 8 €, V. Blh 35 €, Sklabiná - doplatiť 16 €. Zároveň žiadame ObFZ LC upozorniť FK Buzitka, že SsFZ doteraz neeviduje doklad o úhrade nedoplatku za činnosť spojenú s úhradou R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2010/11 vo výške 173 €. Úhradu zaslať na č. účtu 0305642565/0900.

2.      Matričné miesto na SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. družstiev dospelých a dorastu, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila 31. 12. 2011 zaslali k výmene na adresu: SsFZ, Registrácia, Partizánska 93, 974 01 B. Bystrica: Podklady k výmene RP: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii, výrazne označené výmena RP; kopia dokladu na overernie RČ (RL, OP, preukaz poistenca); fotografia hráča 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe splatnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, v prípade viacerých žiadostí o výmenu z jedného FK uhradiť jedným PP SsFZ. Upozorňujeme funkcionárov, aby si túto agendu nenechávali na obdobie tesne pred zahájením jarnej časti, lebo matričné miesto nedokáže vybaviť enormné množstvo žiadosti. Uprednostníme výmenu RP spojenú s matričným úkonom a upozorňujeme, že poplatok za výmenu RP na počkanie je 10 € á 1 RP. Židame sekretárov ObFZ informovať o uvedených skutočnostiach prostredníctvom svojich ÚS, funkcionárov FK vo svojej pôsobnoti.

3.      Sekretariát upozorňuje sekretárov ObFZ (v prípade, že neobdržali informáciu zo SFZ), že sú zodpovednní za zozbieranie vyplnených dotazníkov R a DZ súťaží príslušného ObFZ. Dotazníky je možné získať na stránke SFZ, resp. SsFZ v časti KOMISIE –Komisia rozhodcov – materiály. Po vyplnení a vytlačení dotazníka a jeho podpísaní, ho príslušný R, DZ zašle – doručí na príslušný ObFZ. Príslušný sekretár ObFZ zabezpečí doručenie takto vyplnených a podpísaných dotazníkov na KR do Bratislavy najneskôr do 31. 1. 2012.