23. 3. 2012

Spravodajca č. 36/2011-12 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20.3.2012 po ťažkej chorobe zomrel, vo veku nedožitých 70 rokov, rozhodca súťaží ObFZ Žilina, neskôr dlhoročný rozhodca a delegát súťaží SsFZ

Kornel Šupka.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 24.3.2012 o 13,00 na cintoríne v Rajeckých Tepliciach.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       ŠTK SsFZ berie na vedomie písomné odhlásenie družstva dospelých Poľnohospodár Veľký Blh z V. ligy D v súťažiach SsFZ. V zmysle SP čl. 108/2 sa Poľnohospodáru Veľký Blh anulujú všetky výsledky dosiahnuté v súťažnom ročníku 2011/2012.

2.       ŠTK ruší MFS : Čadca – K. N. Mesto, Bytčica – Bytča, Hliník – Jupie BB, Belá – Podvysoká, N. Bystrica – Rajec, Rudinská – S. Bystrica, Terchová – Raková, T. Kľačany – Dúbrava, Trstená – Dražkovce, Mošovce – Klin.

3.       Stretnutie MRS Čadca – KNM sa na základe vzájomnej dohody odohrá 16.5.2012 o 17,00 hod., ostatné stretnutia IV. a V. ligy sa odohrajú dňa 1.5.2012 o 16,30 hod.  

4.       ŠTK povoľuje odohrať MFS na schválených náhradných plochách v termíne do 1.5.2012 vrátane.

5.       ŠTK upozorňuje FK na dodržiavanie RS SsFZ 2011/2012 čl. XIV/l – farebná rozlíšenosť dresov. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany hosťujúceho družstva bude mať pre FK disciplinárny postih.

6.       ŠTK schvaľuje zmeny UHČ FK Šalková:

14.kolo 24.3.2012 (sobota) Šalková – Priechod o 17,00 hod.

16.kolo 7.4.2012 (sobota) Šalková – Repište o 18,00 hod.

Ostatné domáce MFS FK Šalková – sobota o 19,00 hod.

7.       ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Žilina B zmeny UHČ:

17.kolo Žilina B – Nová Baňa 1.4.2012 o 11,00 hod.

19.kolo Žilina B – Lietavská Lúčka 15.4.2012 o 11,00 hod.

21.kolo Žilina B – Ďanová 29.4.2012 o 11,00 hod.

8.       ŠTK schvaľuje harmonogram domácich stretnutí FK Žiar n. Hronom:

16.kolo ZH – Žilina B 25.3.2012 (Ladomerská Vieska)

18.kolo ZH – Tisovec 8.4.2012 (Žiar n. Hronom)

20.kolo ZH – Závažná Poruba 22.4.2012 (Ladomerská Vieska)

21.kolo ZH – MFK BB 29.4.2012 (Žiar n. Hronom)

23.kolo ZH – Čadca 13.5.2012 (Žiar n. Hronom)

25.kolo ZH – Kalinovo 27.5.2012 (Ladomerská Vieska)

27.kolo ZH – Turany 10.6.2012 (Žiar n. Hronom)

29.kolo ZH – K.N.Mesto 1.5.2012 (Ladomerská Vieska)

9.       ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Kysucké Nové Mesto domáce stretnutia v SOBOTU UHČ:

17.kolo KNM – L. Lúčka 31.3.2012

19.kolo KNM – Ďanová 14.4.2012

21.kolo KNM – L. Štiavnica 28.4.2012

24.kolo KNM – Žilina B 19.5.2012

26.kolo KNM – Tisovec 2.6.2012

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Povoľuje štart dievčat nar. Po  1.1.1996 v súťažiach  II. a III. Ligy   ŠZ a MŽ v súťažnom ročníku 2011 /2012

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

                a) 16. kola III. ligy  SD a MD K. N. Mesto – Bytča 16.5.2012 o 14.30 – 17.00 hod.

                b) 18. kola  III. ligy  SD a MD  MFK B. Bystrica – Bytča  5.4.2012 (štvrtok) o 11.00 – 13.30 hod.

                c) 14. kola IV. ligy  dor. sk. SEVER  Tvrdošín – Krásno  8.5.2012 (utorok) o 14.00 hod.

                d) 16. kola II. ligy  SŽ a MŽ sk. JUH  Nová Baňa – Krupina  5.4.2012 (štvrtok) o 10.00- 12.00 hod.

                e)  21. kola III. Ligy SŽ a MŽ sk. A  K. Lieskovec – Teplička  13.5.2012 o 10.00 – 12.00 hod.

 

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

                 a)  11. kola  III.ligy SŽ a MŽ sk. D Lučenec – Jelšava 8.4.2012 o 10.00 – 12.00 hod.

                     Dôvod: Kolidovanie MFS,FK LAFC Lučenec uhradí na uhradí na účet SsFZ 10.-€.

 

4.       Oznamuje:

                a)  účastníkom V. ligy  dor. sk. A, že FK Čadca B odhlasuje svoje družstvo dorastu zo súťaže. FK,

                     ktoré mal odohrať MFS podľa vyžrebovania s FK Čadca B budú mať voľno.

                b)  účastníkom V. ligy dor. sk. A, že OFK Kotešová odhlasuje svoje družstvo dorastu zo súťaže. FK,

                     ktoré mali odohrať MFS podľa vyžrebovania s FK Kotešová budú mať voľno.

5.       Ruší MFS :

                a)  16. kolo III. ligy  SD a MD   Čadca – Nová Baňa

                b)  14. kola  IV. ligy  dor. sk. SEVER  L. Lúčka – Z. Poruba

                c)  14. kola  IV. ligy dor. sk. JUH  Hliník – Sliač

                d)  14. kola  V. ligy dor. sk. A  Radoľa – Strečno

                e)  14. kola V. ligy  dor. sk. A  Belá – Zborov

                 f)  14. kola V. ligy dor. sk. A Turzovka – D. Hričov

                g)  14. kola V. ligy dor. sk. A  Terchová – Raková

                h)  14. kola V. ligy dor. sk. B   Trstená – Liesek

                i)   14. kola V. ligy dor. sk. B   Dlhá n/ Or. - Bešenová

                j)   14. kola V. ligy dor. sk. B  Zuberec – Rabča

                k)  14. kola V. ligy dor. sk. B  Turany – Or. Veselé

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvu dospelých FK Predmier (444 €). Zastavená  činnosť družstvu FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-611 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie poplatku družstvu FK Zákamenné SŽ (10 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ..

D-615 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-609 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 05.01.12 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Sielnica dorast (70 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-629 DK upozorňuje FK Dolný Kubín SD, že družstvo má naďalej dňom 08.12.11 nepodmienečne zastavenú činnosť za neuhradenie nedoplatkov 20+10, 50+10 a 100+10 €. Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-630 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

           Martin Giertl 870929 Slovenská Ľupča zamieta sa

           Samuel Truska 940703 Žarnovica zamieta sa

          Roman Ološtiak 811222 Hodruša Hámre zmena zvyšku trestu na 2SP do 30.06.12

          Miroslav Buček 900302 Rudinská zmena zvyšku trestu na 1SP do 30.06.12,

          Adrián Svorad 940724 Tomášovce zamieta sa porušenie kap. XIX. bod 12 RS 2011/12

D-631 DK berie na vedomie žiadosť hráča Martina Gajdošíka 870806 Vrútky o zrušenie trestu uvedeného pod D-490 a odporúča mu podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu v zmysle článku 31 bod 1 DP a kap. XIX. bod 12 RS 2011/2012.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Náhradný termín zimných seminárov R a DZ sa uskutoční dňa 29. 3. 2012 o 16,30 hod. v Banskej Bystrici v športovej hale Na Štiavničkách. Zúčastnia sa:  Šefraník, Wojčík,  Danko, Maršalek, Rogoň, Staník, Šalata, Urban, Žabka. Účasť menovaných je povinná.

2.       KR SsFZ predloží na najbližšie zasadnutie VV SsFZ návrh na vyradenie nasledovných R a DZ z nominačnej listiny: R Gača, Drapáč, Šulgan, Beňo, Hronček, Kmeť, Locsos, Rajniak, DZ Marek a Michalko. Zároveň navrhne na VV SsFZ  zaradenie na nom. listinu R Rendla (ZsFZ), Perexta (VsFZ).

3.       Oznamujeme, že rozhodnutím VV SsFZ bol zaradený na nom. listinu R 5.ligy R Ján Gombala (ObFZ LC) a na nom. listinu DZ MR Stred Antonín Piaček (ObFZ DK). Zároveň bol vyradený z nom. listiny R 4.ligy Lukáš Lauer (prechod do súťaží BFZ).

4.       Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2012. Na SsFZ nahlásiť do 6. 4. 2012.

5.       Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky obdržia nahlásení frekventanti elektronickou poštou, program bude zverejnený aj na webovej stránke SsFZ.

6.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2012 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 6. 4. 2012. s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

7.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 12. 4. 2012 (ZA- kraj), 13. 4. 2012 (BB-kraj). Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

8.       Zasadnutie KR ako aj TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 29. 3. 2012 o 16,00 hod. v športovej hale Na Štiavničkách v Banskej Bystrici

9.       Ospravedlnenia R: Katreniak 31.3.2012, Šalata – PN do odvolania, Chrien PN do odvolania, Danko PN do odvolania, Poliak R. prac.dni a soboty, Havko – jarná časť, Parobek 6.4.-9.4.2012, Wojčík PN do odvolania, Guži 7.4.-8.4.2012, Berta prac.dni podľa info a soboty 7.4.a 28.4.2012, Čambora 7.4.-8.4.2012, Škvarek 21.4.2012, Ďuriník 14.4.-15.4., 21.4.-22.4. a 28.4.-29.4.2012, Krajčí M. 22.4.2012 a prac.dni, Rogoň PN od 21.3.2012, Juríček – soboty k dispozícii, Jodas 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 1.5.a 8.5.2012, Šefraník – zranený od 22.3.2012, Oružinský 25.3.2012 –neskoro, Dian do odvolania – neskoro, Ivanič – PN,

10.   Ospravedlnenia DZ: Michalko, Marek – oznámenie o ukončení činnosti DZ,Libiak – 8. 4.,Bella – 8. 4., Mastiš – 21 – 22. 4.,Veky – 14. – 15.4., 12. – 13. 5.,Švehlík – 31. 3. – 1. 4., 8. 4., 21. 4., 28. 4. – 29.4., Borcovan – 29. 4., 13. 5., Vrteľ – do oznámenia

11.   Guoth – zmena t.č. 0919 205 475

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Tréner mládeže SFZ pozýva na otvorený tréning v rámci kempu brankárov talentovaných brankárov – ročník narodenia 1998. Tréning sa uskutoční pod odborným dohľadom trénerov brankárov ÚTM dňa 26. marca (pondelok) o 16.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička v Banskej Bystrici. Je potrebné doniesť si oblečenie a brankársku výstroj.

2.       Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012.
 Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene - najneskôr do 31. marca 2012 - urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
  V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 31.3.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

3.       Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením.

4.       Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.3.2012 od 10,00 hod. na SsFZ.

2.       Mak na zasadnutí zamietla podľa čl. 12 PP (nesúhlas mater. klubu) prestupy: Baran Michal 850823 Renop L. Teplá – Družstevník L. ŠTiavnica; Golis Peter 911002 OŠK Lisková – ŠK Agro Baník Dúbrava; Kačalka Vladimír 830308 OŠK Lisková – ŠK Agro Baník Dúbrava.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

1.Pozýva na svoje zasadnutie 29. 3. 2012 (vo štvrtok) o 16.00 hod. k prerokovaniu odvolania OŠK Bešeňová, voči

   rozhodnutiu MaK SsFZ vo veci opakovaných prestupov hráčov do ich FK  z:

-          OŠK Bešeňová – Ing. Martin Baran – predseda, Július Vyšný – tajomník,

-          OŠK Jamník – Július Vyšný – predseda, Peter Pavkovček – tajomník,

-          ŠK Demänová – Boris Krajčí – tajomník.

   Účasť menovaných je vzhľadom k závažnosti prejednávaných skutočností nevyhnutná. Žiadame zároveň sekretára

   ObFZ LM, aby o pozvaní menovaných informoval funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

2.Oznamuje FC Lokomotíva ŽOS Vrútky, že nimi podané odvolanie voči rozhodnutiu VV SsFZ bude prejednávať Rada

 SsFZ na svojom najbližšom riadnom zasadnutí.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.   Sekretariát SsFZ oznamuje, že vzľadom k vyrovnaniu podĺžností voči SsFZ, ruši dňom 22.3.2012 rozhodnutie

      o zastavení výkonu matričných úkonov pre FK AGUA Turčianske Teplice

2.   Ďálej oznamujeme MFK D. Kubín, R a DZ, že po úhrade po úhrade všetkých podĺžností voči SsFZ, ponechávame

      uvedený FK v systéme bezhotovostných platieb R a DZ.

6.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. družstiev dospelých a dorastu, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila 31. 12. 2011 zaslali k výmene na adresu: SsFZ, Registrácia, Partizánska 93, 974 01 B. Bystrica: Podklady k výmene RP: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii, výrazne označené výmena RP; kopia dokladu na overernie RČ (RL, OP, preukaz poistenca); fotografia hráča 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe splatnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, v prípade viacerých žiadostí o výmenu z jedného FK uhradiť jedným PP SsFZ. Upozorňujeme funkcionárov, aby si túto agendu nenechávali na obdobie tesne pred zahájením jarnej časti, lebo matričné miesto nedokáže vybaviť enormné množstvo žiadosti. Uprednostníme výmenu RP spojenú s matričným úkonom a upozorňujeme, že poplatok za výmenu RP na počkanie je 10 € á 1 RP. Židame sekretárov ObFZ informovať o uvedených skutočnostiach prostredníctvom svojich ÚS, funkcionárov FK vo svojej pôsobnoti.

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

8.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

9.       Sekretariát SsFZ upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ, že v súlade s RS SsFZ 2011/2012 časť 7. Pokyny a nariadenia upravujúce bezhotovostný styk medzi delegovanými osobami na MFS a FK, sú povinní v termíne do 30. marca 2012 uhradiť III. zálohovú platbu. Výšku zálohovej platby a ostatné podrobnosti nájdete na stránke SsFZ v časti  PLATBY R a DZ v dokumente Rozpis zálohových platieb – jar 2012. Konečná suma zálohovej platby č. III. je vyznačená žltou farbou. Platbu je bezpodmienečne nutné uhradiť na špeciálny účet (zriadený výhradne na platby za R a DZ) a uviesť variabilný symbol – oboje sú vyznačené červenou farbou. Najvhodnejšia forma úhrady je formou bankového prevodu. V prípade použitia špeciálne pretlačených poštových poukazov s č. účtu: 0305642565/0900 s označením Platba za R je potrebné zaslať 2. potvrdenku na sekretariát SsFZ (poštou, e-mailom, faxom) z dôvodu, že informácia o takejto platbe mešká cca 1 týždeň.

10.   Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html)
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

11.   Oprava RS SsFZ 2011/2012, časť Adresár FK, V. liga sk. C – Sokol Mezibrod od 20. 2. 2012 prezident FZ Juraj Sokol m. 0907 836 780; mládež – Kysučan Ochodnica od 1. 3. 2012 Predseda Jozef Jakubec m. 0911 340 212, Tajomník František Kekely m. 0903 060 881.

 

Zmena DL 14:

Čadca – K. N. Mesto ( hrá sa 16.5.2012 o 17:00 h., AR1 Očenáš za Ondáka)

Čadca – N. Baňa (3.LSMD – zrušené, pravdepod. ako predz.16.5.2012)

K. N. Mesto – Bytča (3LSMD, hrá sa 16.5.2012 o 14:30-17:00 – AR2 Behančín za Hreusa)

L. Lúčka – L. Štiavnica (R Jakubjak za Diana )

L. Lúčka – Z. Poruba (dor., predz., zrušené)

      Bytčica - Bytča  ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, AR1 Juríček za Ivaniča)

      Dr. Belá – O. Vedelé ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, AR1 Badura za Juríčka)

      Hliník – Jupie BB  ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, pôvodná del.)

Hliník – Sliač (dor., zrušené)

      Belá – Podvysoká  ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, aj predz., pôvodná del.)

      N. Bystrica – Rajec  ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, pôvodná del.)

      Rudinská - S. Bystrica  (hrá sa 1.5.2012 o 16:30, AR1 Harezník za Kosturského)

      Terchová – Raková ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, aj predz.,AR1 Juríčka za Harezníka,)

      T. Kľačany – Dúbrava  ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, pôvodná del.)

      Trstená – Dražkovce  ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, aj predz.,pôvodná del.)

      Mošovce – Klin  ( hrá sa 1.5.2012 o 16:30, pôvodná del.)

      Č. Balog - Poltár  ( AR2 Gonda za Oružinského)

Bzovik – Kováčová (dor., R a AR1 ObFZ ZV – nová)

Žiar – D. Kubín (3.LSMD, AR2 Kratochvíla za Diana)

Rosina – Kotešová ( predz.dor. – zrušený)

Tvrdošín – Krásno (dor., hrá sa 8.5.2012 o 14:00, pôvodná del.)

Čierne – Čadca B (dor., zrušené)

Turzovka – D. Hričov (dor., zrušené)

Radoľa – Strečno (dor., zrušené)

Dlhá – Bešeňová (dor., zrušené)

Zuberec – Rabča (dor., zrušené)

Turany – O. Veselé (dor., zrušené)

 

Zmena SFZ:

Ružomberok – Námestovo (II.LSMDV, AR1 Rojček, AR2 Madera – nová)

 

Zmena DL 15:

Turany – Ďanová (AR1 Krajčí J.za Ivaniča)

Bešeňová – Zuberec  ( dor.1.5.2012 o 16:30, R Kuriš za Rojčeka)

Očová – H. Nemce (dor. AR1 ObFZ ZV za Jeloka)

      Bánová – Badín (3.LSMD, AR1 Krahulec za Diana)

      Kremnica – Braväcovo (dor., AR1 ObFZ ZH za Diana)

Čadca B – Teplička (dor., zrušené)

Kotešová – Turzovka (dor., predz. zrušené)

Terchová – Belá (AR1 Scherer za Staníka aj predz.)

K. N. Mesto – ZA Závodie (I.LMŽ, Staškovan za Staníka)

Staškov – Zilina B (dor., R Čambora za Baduru, AR1 ObFZ CA)

 

Zmena DL  č.15

 

Divín – Kováčová ( IV. L. dorast, sk. JUH DZ D. Hrčka za Libiaka )

R. Sobota – Žiar ( III.LSD DZ M. Budač za Forgoňa )

Lučenec – K. N. Mesto ( DZ Forgoň za M. Budača )

 

Žiadame zároveň R a DZ, aby minimálne v tomto období pozorne sledovali aj správy riadiacich komisií jednotlivých súťaží (ŠTK a KM).