Spravodajca č. 48/2011-12                                              15.6. 2012   

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 8. 6.2012 okrem iných : 

I. V odvolacom konaní:

a) prerokoval odvolanie FO Tatran Sučany voči rozhodnutiu DK SsFZ, zverejnenému v Spravodajcovi SsFZ č. 40/2011-12 z 20. 4. 12 pod D-722, VV v zmysle čl. 27 bod b potvrdil rozhodnutie DK v predmetnej veci, odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ,

b) zobral na vedomie informáciu o stiahnutí podaného odvolania pred prerokovaním MFK N. Baňa voči rozhodnutiu KM zverejneného v Spravodajcovi č. 43/2011-12 z 11.5.2012, odvolací vklad 30 € sa vracia MFK N. Baňa

c) prerokoval odvolanie FK B. Potok voči rozhodnutiu KM zverejneného v Spravodajcovi č. 44/2011-12 potvrdil rozhodnutie KM o prerokovanej veci.

II. Pri hodnotení priebehu súťaží na základe informácii predsedu KM o priebehu súťaží v III. lige SD a MD (neodohrané, resp. nedohrané MFS) VV SsFZ zaviazal odborné komisie SsFZ dodržiavať  v tejto súvislosti ustanovenia SP a RS 2011/12 časť IX. Postup - zostup bod 6/c.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční dňa 29.6.2012 (piatok) v Banskej Bystrici, začiatok súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 5.8.2012. Návrh termínovej listiny dospelých aj mládež, pre súťažný ročník 2012/2013, nájdete na našej stránke v časti KOMISIE – ŠTK, prípadne KM – materiály.

2.      Na stránke SsFZ sú zverejnené aktuálne Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013, Pokyny k prihláške a Návratka FK SsFZ. Materiál nájdete v časti Komisie – ŠTK – Materiály – kliknutím na (.doc).

3.      Upozorňujeme zástupcov FK zaradených pre budúci súťažný ročník v MRS, že súčasťou prihlášky do súťaží SsFZ je povinnosť uviesť aj meno zaregistrovaného klubového manažéra ISSF v zmysle projektu Informačného systému SFZ (klub je ISSF aktívny), ďalej schopnosť zabezpečiť na každý domáci MFS v mieste konania PC s pripojením na internet.

Klubový ISSF manažér v čo najkratšom čase zabezpečí preverenie registrácie (matričných úkonov) hráčov svojho FK, bezpodmienečne však hráčov, ktorý budú nastupovať v MRS. Následne v matrike trénerov registráciu svojich trénerov.

4.      Z dôvodu priebežného spracovania Rozpisu súťaží SsFZ 2012/2013 a skoršieho termínu uzávierky RS 2012/2013 žiadame Návratku FK zaslať v termíne do 15.6.2012.

5.      Posledný termín uzávierok Prihlášok do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013 je 22.6.2012, prideľovanie čísel FK pre nový súťažný ročník sa uskutoční na SsFZ dňa 26.6.2012.   

6.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Krásno n. Kysucou hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 27. kola MRS Tisovec – Krásno a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Tisovec 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

7.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Turany hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 27. kola MRS Žiar - Turany a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK Žiar n. Hronom 3 body a skóre dosiahnuté v stretnutí 5:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

8.      ŠTK SsFZ po skončení súťaží odráta mínusové body FK : Predmier (- 9 b.), Slovenská Ľupča (- 3 b.)
Schvaľujeme zmenu UHČ v stretnutí:

·       17.06.2012 – 26. kolo Bešeňová – Trstená o 10,30

9.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·       16.06.2012 – 26. kolo Hrochoť – Lutila o 17,00

·       16.06.2012 – 26. kolo Badín – Jesenské o 17,00

·       16.06.2012 – 26. kolo Sásová – Sl. Ľupča o 17,00

·       16.06.2012 – 26. kolo Žarnovica – Medzibrod o 17,00

·       16.06.2012 – 28. kolo K. N. Mesto – Z. Poruba o 17,00

·       16.06.2012 – 28. kolo Kalinovo – L. Lúčka o 15,30

·       16.06.2012 – 26. kolo Poltár – Málinec o 17,30

·       16.06.2012 – 28. kolo Žilina B – Tisovec o 17,00

·       16.06.2012 – 26. kolo Tvrdošín – Belá o 16,00

Upozorňujeme futbalovú verejnosť že v prípade, ak sa do súťaží dospelých SsFZ 2012/2013 prihlásia aj stredoslovenské družstvá hrajúce súťaže SFZ, ktoré nevypadli, budeme musieť ich žiadosť o zaradenie do príslušnej súťaže akceptovať. V prípade, že sa ich nepodarí v súťažiach SFZ nahradiť družstvami zo SsFZ, nemusia byť zaradené do príslušných súťaží SsFZ ani družstvá, ktoré neskončia na zostupových miestach (RS SsFZ 2011/12 časť IX. Postup-zostup bod 1).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 24. kola IV. ligy dorast  Z. Poruba – Tvrdošín 19. 6. (utorok) o 16.30, 26. kola V. ligy sk. B Lisková – Zuberec 15. 6. 12 (piatok)  o 15.30.

2.       Kontumuje MFS:

a)     27. kola III. ligy MD

Badín – Bytča priznáva 3 b ody a skóre 7:1 ponecháva v platnosti prospech FK Badín podľa čl. 100/e,

Kremnička – Lučenec priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Lučenec podľa SP čl. 100/b,

Zvolen – N. Baňa priznáva 3 body a skóre 9:0 ponecháva v platnosti prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/e,

b)    25. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Tisovec priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Kokava podľa SP čl. 100/e,

23. kola V. ligy sk. D Cinobaňa – Hajnáčka priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK

 Cinobaňa   podľa SP čl. 100/e,

c)     23. kola V. ligy SŽ sk. JUH N. Baňa - Hriňová priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/b.

3.       Ruší MFS 28. kola III. ligy SD a MD D. Kubín – Zvolen.

4.       Nariaďuje odohrať MFS 28. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Rajec 17. 6. 2012 o 10.00-12.30 na HP v Povinnej, 28. kola N. Baňa – Kremnička 16. 6. 12 o 10.30-13.00 na HP v Rudne nad Hronom.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

 

D-1068 Na základe Spravodajcu č. 43/2011-12 a podkladov HK a sekretariátu SsFZ, DK bezpodmienečne žiada v termíne do 19.6.12 FK Lutila predloženie dokladu o úhrade nedoplatku za odmeny R a DZ. V opačnom prípade bude DK povinná voči družstvu dospelých postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (po skončení súťaže ŠTK a KM SsFZ odpočíta za každé odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body) a udelenia pokuty za nerešpektovanie nariadení SsFZ. DK zároveň žiada FK Kotrčina Lúčka o úhradu nedoplatku 500 € pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

D-1069 FK Hodruša Hámre dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí dňa 27.5.12. FK Hodruša Hámre uhradí náležitosti R Jozef Kyzek 8,42 € a AR1 Miroslav Žiak 7,30 € za účasť na rokoví DK.

D-1070 Pavol Čillík zdravotník FK Brusno dospelí 6 SN od 4.6.12, 1-3b, doplatiť 7 €,

D-1071 Marek Melicher 870124 Poltár 5 SN od 4.6.12, 1-3b, doplatiť 7 €,

D-1072 Tomáš Urc 840906 Revúca 2 SN od 4.6.12, 1-4a, doplatiť 7 €,

D-1073 Martin Lihocký 930409 Hontianske Nemce 2 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1074 Matúš Spravač 940420 Braväcovo 2 SN od 4.6.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-1075 Na návrh KR SsFZ FK Badín dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6,

D-1076 Na návrh ŠTK SsFZ FK Krásno nad Kysucou dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia MR dospelí Tisovec-Krásno nad Kysucou,

D-1077 Na návrh ŠTK SsFZ FK Turany dospelí pokuta 300 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za zavinené nenastúpenie na stretnutie MR dospelí Žiar nad Hronom-Turany,

D-1078 Na návrh KM SsFZ DK trestá FK Dolný Kubín SD vylúčením družstva zo súťaže + 10 € za prerokovanie previnenia podľa článku 13 bod 1 DP v spojení s kap. IX. bod 6 písm. c) RS 2011/2012,

D-1079 Na návrh KM SsFZ DK trestá FK Dolný Kubín MD vylúčením družstva zo súťaže + 10 € za prerokovanie previnenia podľa článku 13 bod 1 DP v spojení s kap. IX. bod 6 písm. c) RS 2011/2012,

D-1080 Jonáš Grego 940916 Rimavská Sobota 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1081 Ján Krišanda 941029 Dolný Kubín 5 SN od 11.6.12, 1-6-1b,

D-1082 Maroš Dreveňák 930101 Tvrdošín 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-1083 Lukáš Baran 890413 Podlavice 1 SN po uplynutí trestu za  8 ŽK, 1-5a,

D-1084 Martin  Marcinek 920202 Poltár 1 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1085 Martin Ďuriš 891214 Rosina 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1086 Dávid Kajúch 941121 Ludrová 1 SP do 31.10.12, 1-4a,

D-1087 Michal Huba 851129 Likavka 1 SP do 31.10.12, 1-4a,

D-1088 Martin Oravec 841226 Slovenská Ľupča 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1089 Na základe správy DZ Michal Bariak 860401 Príbeľce DK hráčovi dňom 14.6.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 19.6.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (priestupk v 89´ stretnutia zo dňa 10.6.12) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-1090 Ján Kubolka 810730 Hrnčiarska Ves 1 SN od 11.6.12, 1-4a,

D-1091 Ivan Drnaj 930826 Tornaľa 1 SP do 31.10.12, 1-1a,

D-1092 Matej Kubaščík 980924 Radoľa 5 SN od 11.6.12, 1-3b,

D-1093 Peter Kiss 970225 Radoľa 5 SN od 11.6.12, 1-3b,

D-1094 Dušan Miškovič 940828 Oravská Jasenica 2 SP do 31.10.12, 1-1a,

D-1095 Jozef Mesík 930222 Šálková 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1096 Peter Dobrota 930518 Šálková 4 SN od 11.6.12, 1-2b,

D-1097 Martin Vlčák 930225 Teplička nad Váhom 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1098 Peter Steiberger 930413 Zborov nad Bystrica 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1099 Ján Kubičina 940311 Stará Bystrica 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1100 Tomáš Vojtek 940324 Kováčová 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1101 Marek Horváth 950207 Dudince 3 SN od 11.6.12, 1-2b,

D-1102 Lukáš Várday 930925 Dudince 1 SP do 31.10.12, 1-4a,

D-1103 Filip Faško 950528 Revúca 5 SN od 11.6.12, 1-2b,

D-1104 Michal Bambura 930727 Čierny Balog 2 SN od 11.6.12, 1-4a,

D-1105 Michal Danko 930326 Hodruša Hámre 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1106 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 4.6.12:

            Jozef Kmeť 870630 Černová doplatiť 7+7 €,

            Rastislav Kalina 750706 Rajec doplatiť 7+7 €,

            Martin Bytčánek 850117 Podvysoká doplatiť 7 €,

            Ján Lokša 880121 Nová Bystrica doplatiť 7+7 €,

D-1107 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 4.6.12:             

            Martin Minarčík  850728 Kysucký Lieskovec doplatiť 7+7 €,

D-1108 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 11.6.12:

            Michal Šimún 921222 Lietavská Lúčka,

            Pavol Piliar 890603 MFK Banská Bystrica,

            Pavol Húšťava 870518 Kysucké Nové Mesto,

            Michal Kačák 841003 Martin,

            Lukáš Putorík 920101 Makov,

            Maroš Dreveňák 930101 Tvrdošín,

            Marek Kosa 850815 Stráňavy,

            Zoltán Gőmőri 750123 Revúca,

            Michal Pavlík 850818 Štiavnické Bane,

            Dominik Baláž 920201 Fiľakovo,

            Milan Kujan 810404 Kováčová,

            Roman Chomistek 811027 Brusno,

            Ján Pagáč 841005 Poltár,

            Pavol Šuhaj 810416 Rosina,

            Milan Oravec 841226 Slovenská Lupča,

            Peter Kocka 860902 Pliešovce,

            Michal Droppa 830327 Pliešovce,

            Marian Abelovský 871224 Dolná Strehová,

            Michal Laššák 890925 Tomášovce,

D-1109 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 11.6.12:

            Martin Čučka 820921 Liptovská Štiavnica,

            Peter Horváth 810508 Kysucké Nové Mesto,

            Lukáš Baran 890413 Podlavice,

            Milan Mičenec 750106 Rosina,

            Adam Arbet 901127 Ludrová,

D-1110 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

            Martin Frim 800516 Hodruša Hámre zamieta sa,

            Marek Schvantner 931125 Lučenec zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

D-1111 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

            Dávid Gaspár 940722 Fiľakovo chýba poplatok za ČK,

            Martin Čička 970327 Bytča chýba poplatok za ČK,

            Dalibor Gašparec vedúci družstva FK MFK Banská Bystrica MD chýba poplatok,

            Patrik Brunčiak 950605 Závažná Poruba chýba poplatok za ČK,

            Daniel Jackuliak 941017 Sliač chýba poplatok za ČK,

            Kristián Šemoda 970507 Banská Štiavnica chýba poplatok za ČK,

            Filip Búri 970219 Žarnovica chýba poplatok za ČK,

            Peter Kamas 940305 Bzovík chýba poplatok za ČK,

            Milan Pisár 930515 Cinobaňa chýba poplatok za ČK,

            Vladimír Vavrek 930518 Liesek chýba poplatok za ČK,

            Vladimír Pleško 800607 Dražkovce, chýba poplatok za 4 ŽK,

            Ľuboš Stahoň 780120 Klin, chýba poplatok za 4 ŽK,

            Milan Jendrišák 840115 Priechod, chýba poplatok za 4 ŽK,

            Tomáš Tlelka 890307 Čadca, chýba poplatok za 4 ŽK,

D-1112 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-983 trestá FK Hliník nad Hronom dospelí zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohratie stretnutia dňa 3.6.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za rozhodcov a DZ). DK previnenie odstupuje ŠTK SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 27. 7. 2012 na Právnickej   

    fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15   

    do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

    seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

    SsFZ 2012/2013 je povinná.

2. Opakovane vyzývame nasledovných R ku splneniu si povinnosti uhradenia poplatku 7,- eur za

    nedostatky vyplývajúce z ich činnosti: Kučera, Urban, Vozár, Oružinský, Jaroštiak,

    Badura, Danišek, Scherer. V prípade okamžitého nesplnenia si uvedenej

    povinnosti bude KR postupovať v  zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ. Kópiu dokladu o uhradení 

    obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

4. KR sa zaoberala sťažnosťou OŠK Hodruša-Hámre na výkon R a AR 1 v stretnutí dospelých

    5.ligy sk. C Hodruša-Hámre – FK Šalková hraného dňa 27. 5. 2012 a svoje zistenia dala na

    vedomie elektronickou poštou sťažujúcemu sa klubu ako aj DK SsFZ.

5. Ospravedlnenie DZ : Veky  -  2. – 3. 6.,Ostrihoň  - 3. 6., Hurík – 16 – 17. 6., Šmíd – 14. – 18. 6.,

Híveš – 3.6.,  Alakša – 17., 6 ., Tomčík – 8. – 17. 6., Piatek 16 – 17. 6.,   Čunderlík 16.6.,     

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     Pozmenená nominácia výberu SsFZ amatérov na prípravný medzinárodný zápas v dňoch 19. – 20. júna 2012 v Krakove s výberom Malopolského futbalového zväzu: Machunka P. (ŠK Tvrdošín), Kmeť A., Habiňák M., Kasan M., Siman J. (MŠK Námestovo), Pinka J., Páleník M. (Sokol Dolná Ždaňa), Caban J., Máč R.(TJ Baník Ružiná), Romančík A., Thomka Ľ., Kucian R., Ociepka I., Ižip M. (MŠK Fomat Martin), Volna R. (Družstevník Ďaňová), Škubák D. (FK 34 Brusno), Kohút D. (MFK B. Bystrica), Švec G. (MFK Nová Baňa). Realizačný tím: Ján Petrák (tréner), Ivan Janiga, Vojtech Kováč (asistenti trénera), Lukáš Hačkulič (masér), Bruno Motyčka (vedúci družstva). Zraz nominovaných hráčov je v utorok 19. júna o 08.30 hod. ( hráči z BB kraja – parkovisko pred štadiónom FK DUKla BB), o 09.30 hod. ( hráči z MT – pred železničnou stanicou v Ružomberku), o 10.30 hod. ( hráči z NO – areál štadióna v Námestove).

2.     TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória dorast, ktorý sa bude konať v dňoch 16. – 17. júna 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Miroslav Droppa, Jozef Kmeť, Vladimír Hýll, Anton Sýkora, Slavomír Cvacho, Tomáš Lintner, Roman Biba, Pavel Čipka, Ján Tršo, Marek Antalík, Zoltán Filipiak, Radoslav Vanko, Ľubomír Chochlík, Peter Píš, Vladimír Lámoš, Ivan Belko, Miloš Perďoch, Patrik Koňušík, Attila Domík, Milan Šiška, Karol Polťák, M. Kopta, Novodomec. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 16. júna o 10.00 hod.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

Na základe rozdielnych údajov v databáze Matriky ISSF a vykonaných matričných úkonoch žiadame uvedené FK o prefotenie RP hráčov (predná a zadná strana) a zaslanie faxom prípadne poštou na Matriku SsFZ:

Ludrová Albert Adam 901127, Likavka – Hanis Juraj 801228, T. Breznica – Kosmály Juraj 900918, Jesenské – Krahulec Stanislav 810329,L. Osada – Vierik Vladimír 830624, S. Kríž – Hanis Juraj 801228, Novoť – Magdiak Marek 9303112, Kokava n. R. – Marcinek Jozef 750213, Kremnička – Mizúch Kristián 940607, Hr. Zalužany – Nosáľ Michal 930719, Olováry – Skabella Gabriel 850429, Lisková – Slačka Peter 880129, Podvysoká Škulavík Pavol 811220, Demänová – Švárny Miroslav 760318, Iľanovo – Zeleňák Lukáš 880730. Zároveň žiadame sekretárov ObFZ o oboznámenie klubov v pôsobnosti svojho zväzu.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vzhľadom k postupnému uvádzaniu ISSF do praxe – najmä v oblasti matrika, sa uskutoční 26. 6. 2012 (utorok) o 10.00 v priestoroch SsFZ školenie sekretárov a matrikárov ObFZ v oôsobnosti SsFZ. Školenie zabezpečujú pracovníci IT oddelenia a Matriky SFZ. Účasť vzhľadom k závažnosti horeuvedených procesov je bezpodmienečne nutná.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že organizačné zmeny v kluboch (zlúčenie klubu) zmeny názvov FK vykoná Matrika SFZ v Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je potrebné zaslať najneskôr do 31. 5. 2012. Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. štatútu klubu (TJ) Ministerstvom vnútra SR (fotokópia). Vybavenie takejto žiadosti oznámi príslušným FK Matrika SFZ prostredníctvom úradnej správy.

3.       Žiadame predložiť najneskôr do 19 6. 2012 videozáznam (na DVD nosiči z MFS: Príbelce – Hnúšťa.

4.       Sekretariát SsFZ rozoslal  klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry (splatnosť faktúr bola do 25.5.2012) skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Ku dnešnému dňu nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od nasledovných FK: Dukla BB Fa č. 2/2012 – 1.324 €, B. Potok FA č. 3 – 105 €, Blatnica Fa č. 4 – 46 €, Bzovík Fa č. 7 – 105 €, Cinobaňa Fa č. 8 – 105 €, D. Kubín Fa č. 13 – 723 €, Hôrky FA č. 20 – 32 €, Hriňová Fa č. 21 – 163 €, Kremnica Fa č. 26 – 151 €, Kremnička Fa č. 27 – 381, Lučenec Fa č. 33 – 323 €, Ochodnica Fa č. 36 – 46 €, Radzovce Fa č. 42 – 46 €, MŠK R. Sobota Fa č. 43 – 419 €, Varín Fa č. 52 – 23 €, Vidiná Fa č. 53 – 140 €. Žiadame uvedené FK, aby faktúry uhradili najneskôr do 14.6.2012 pod následkom riešenia DK. V prípade úhrady poštovým poukazom (výhradne na č. účtu 0305642565/0900) je potrebné zaslať doklad o úhrade faxom, e-mailom z dôvodu, že informácia o takto realizovanej platbe mešká  5 až 7  dní. Zásadne uvádzajte pri platbe číslo faktúry, alebo VS. Upozorňujeme zároveň, že dodržiavanie termínov splatnosti jednotlivých faktúr bude mať vplyv na zaradenie resp. nezaradenie príslušného FK do systému bezhotovostného styku s delegovanými osobami na MFS pre nový súťažný ročník, prípadne zaradenie príslušných družstiev FK do súťaží SsFZ.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

6.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

7.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) je potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Podklady:

-          kompletne vyplnená prihláška k registrácii vo všetkých kolónkach – čitateľne (aj súhlas rodičov na zadnej strane prihlášky),

-          fotografia rozmeru 3,5 x 4,5 cm, alebo aj menšia štandarného rozmeru (na OP, VP, príp. PAS) – nie staršia ako 1 rok,

-          poplatok 4 € za jeden preukaz, platba poštovým poukazom SsFZ (možnosť uhradiť za všetkých hráčov jedným poukazom),

-          doklad na overenie RČ sa nevyžaduje (hráči sú už zaevidovaní v databáze Matriky SFZ) – len na požiadanie v prípade nezrovnalosti.

        Matričné miesto na SsFZ vybavuje všetky žiadosti o vystavenie RP od FK vo svojej pôsobnosti, okrem FK,

        ktorých družstvá dospelých, resp. dorastu štartujú v súťažiach SFZ: MŚK Žilina, MFK Ružomberok, Dukla BB, ŽP

        Šport Podbrezová, MŠK R. Sobota, MFK Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, LAFC Lučenec, Sokol D. Ždaňa, ŠK

         Kremnička, Baník Ružiná, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK Námestovo, FK JUPIE B. Bystrica-Podlavice

         a MŠK Fomat  Martin, ktoré zasielajú podklady podľa pokynov na Matriku SFZ.

 

Zmena DL 26:

Tvrdošín – Dr. Belá (16.6. o 16:00, R Korenčík za Jánošíka)

Bešeňová – Trstená (17.6., hrá sa už o 10:30 hod.)

D. Kubín – Zvolen (SD,MD, 17.6. – stretnutie zrušené)

K. N. Mesto – Rajec (SD,MD, 16.6. – hrá sa v Povinej)

N. Baňa – Kremnička (SD,MD, 16.6. – hrá sa v Rudne)

Z. Poruba – Tvrdošín (dor., 24.kolo, hrá sa 19.6.ut. o 16:30, pôvod.del.)

 

Zmena SFZ:

Selce – Vrakuňa ( II.L. ženy, 16.6. – stretnutie zrušené)

 

Zároveň upozorňujeme R a DZ na zmeny, uverejnené vo včerajšom DL 26-1.