Spravodajca č. 1/2011-12                                                6. 7. 2012   

 

Rada SsFZ (predseda Jozef Paršo

Rada, na svojom zasadnutí 29. 6. 2012, okrem iných:

schválila:

a) vyhodnotenie súť. roč. 2011/12 v kategóriách dospelých a mládeže

b) zaradenie družstiev súťaží SsFZ pre súť. roč. 2012/13

c) návrh RS SsFZ 2012/13

d) výsledky hospodárenia SsFZ za r. 2011

e) vznik Komisie ženského futbalu a zvolila za jej predsedu Ing. Ladislav Németha

f) voľba delegátov SsFZ (25 osôb) na Konferenciu SFZ – 28. 9. 2012

h) termín konania Konferencie SsFZ v decembri 2012, v prípade, že si to situácia vyžiada

v odvolacom konaní:

Potvrdila rozhodnutie VV SsFZ z 20. 1. 2012 vo veci odvolania FC Lokomotíva ŽOS Vrútky voči rozhodnutiu DK (D-492). Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

Ďalej Rada potvrdila rozhodnutie VV v súvislosti so zavádzaním ISSF – program matrika:

- až do odvolania nepožadovať pri registrácii žiakov v skupine prípravka (do 10 rokov) registračný poplatok vo výške 5 € v prípade, že hráč požiada o vystavenie plastového preukazu,

- až do 31. 8. 2012 vydávať na požiadanie FK papierový preukaz (RP, ŽP), možnosť požiadať prostredníctvom ISSF o vydanie plastového preukazu sa týmto nariadením neruší.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1. Pridelené čísla a výnimky hracích dní a časov pre súťažiach dospelých v súť. roč. 2012/13 sú zverejnené na stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - materiály, následne v časti Tabuľky  zvolením príslušnej súťaže po kliknutí na celá súťaž  získate kompletné vyžrebovanie príslušnej súťaže.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  OZNAMUJE

a)  účastníkom I. ligy  MŽ, že súťažný ročník 2012- 2013 sa začne 1. kolom  11.8.2012, aby   navezovalo na 1. ligu  SŽ a 13. kolo sa odohrá 29.8.2012.

b)   účastníkom II. ligy SŽ a MŽ , III. Ligy SŽ a MŽ skup. A, B a C, že súťažný ročník 2012 – 2013 sa začne 11.8.2012   2. kolom, nakoľko 12.9.2012 je pracovný deň a boli pripomienky od R a FK.

c)  účastníkom III. Ligy    skup. D, že súťažný ročník 2012 – 2013 sa bude hrať 4. kolovo so 6 účastníkmi a začiatok 18.8.2012  1. kolom

d)  Novým účastníkom V. ligy dorastu skup. A je víťaz barážového  zápasu Kys. Lieskovec – Štiavnik 3  :  2 je družstvo Kys. Lieskovca a bude mať číslo 7.

e)  V.  ligu dorastu skup. C  budú  hrať  FK:   1. Hrochoť, 2. Selce, 3.  Braväcovo, 4. Očová, 5. Kremníca, 6. Dudince,  7. B. Štiavnica,  8. Látky, 9. Hont. Nemce, 10. Podzámčok, 11.  Pliešovce, 12. Slov. Ľupča, 13. Bzovík, 14. Stožok

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1136 Na základe čl.10 bod 10 DP DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 2.8.12:

             Miroslav Grešák HU Rudinská do 16.8.12,

             Ján Pivoluska VD Očová do 11.9.12,

             Ján Šimkovič tréner Očová do 11.9.12,

             Miroslav Tavel 670929 Turčianska Štiavnička do 24.9.12,

             Dalibor Král VD Hodruša Hámre do 26.9.12,

             Ján Galeta tréner Hodruša Hámre do 26.9.12,

             Jaroslav Šukala VD Kotešová do 18.10.12,

             Marek Havrla 951002 Divín do 10.12.12,

             Radoslav Havrla 961025 Divín do 10.12.12,

D-1142 Lukáš Žiška 901031 Liptovský Hrádok 4 SN od 21.6.12, 1-6-1b,

D-1143 Filip Cerovský 930208 Hriňová 2 SN od 18.6.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-1144 Jozef Gallo 940903 Brusno 5 SN od 18.6.12, 1-3b, doplatiť 3+3 €,

D-1145 Pavol Slovák 880719 Černová 2 SN od 18.6.12, doplatiť 7+7 €,

D-1146 Pavol Gaňa 940622 Dolný Hričov 2 SN od 18.6.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-1147 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 18.6.12:

            Michal Čief 920811 MFK Banská Bystrica doplatiť 7+7 €,

            Michal Krenžel 821117 Skalité doplatiť 7 €,

            Juraj Bajza 730523 Predmier doplatiť 7+7 €,

            Miroslav Buček 900302 Rudinská doplatiť 7+7 €,

            Ivan Sáliš 920606 Medzibrod doplatiť 7+7 €,

            Slavomír Selecký 860424 Hrochoť doplatiť 7+7 €,

D-1148 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 18.6.12:

             Michal Mišek 760920 Klin doplatiť 7+7 €,

D-1149 Na základe čl. 6 bod 8 DP, DK obratom žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie všetkých zostatkov trestov jednotlivcov a družstiev FK zo súťažného ročníka 2011/2012 u družstiev FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Žiadame R a DZ z nom. listiny SsFZ pre súť. roč. 2012/13, aby si na stránke SsFZ v časti Komisie-KR-materiály prekontrolovali, svoje kontaktné údaje: adresa alebo opravy zaslali e mailom (matejka@ssfz.sk) prípadne faxom 048/4148914) najneskôr do 10. 7. 2012 do 14.00 hod.

2. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 27. 7. 2012 na Právnickej  

    fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15

    do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

    seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

    SsFZ 2012/2013 je povinná.

3. Rozhodca Scherer z dôvodu neuhradenia poplatku 7,- eur za nedostatky vyplývajúce z jeho činnosti   

    nebude v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ v jesennej časti delegovaný na stretnutia  dospelých až  

    do splnenia si tejto povinnosti. Kópiu  dokladu o uhradení  obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

4. DZ, ktorí neuhradili poplatok za objednávku košieľ nebudú rovnako v jesennej časti obsadzovaní na

    stretnutia dospelých až do splnenia si tejto povinnosti.

5. Opakovane vyzývame rozhodcov – nováčikov, ktorí boli zaradení na nom. listinu 5. ligy a do

    dnešného dňa neuhradili 195,- eur a nenahlásili veľkosť výstroje (Gašperec, Janovec, Kalmár,

    Kelemen, Staňo, Šimovič, Weiss R., Zaťko), aby tak urýchlene urobili z dôvodu odoslania

    hromadnej objednávky a spolu s fotokópiou dokladu o zaplatení zaslali elektronickou poštou p.

    Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Požadované údaje je rovnako potrebné

    preposlať elektronickou poštou aj zástupcovi firmy ATAK p. Bobákovi, e-mail: top@atak.sk.

    Uvedenú sumu uhradia menovaní R na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol 999, konšt.

    symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko.

6. Rozhodcovia zaradení na nom. listinu MR Stred (Balázsik, Horný, Gonda, Gyorgy, Janíček, 

    Juríček, Kapusta, Korenčík, Košarník, Králik, Kuchársky,  Ligas, Matejčík, Poliak, Sikora, Tapfer,  

    Tokár), ktorí doteraz neuhradili 42,- eur za modré dresy ATAK (dlhý aj krátky rukáv) sú povinní  

    uvedenú sumu obratom uhradiť na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol  999, konšt. symbol   

    0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu  o zaplatení ako aj prípadné

    zmeny veľkosti dresov oproti poslednej objednávke nahlásiť okamžite e-mailom p. Fajčíkovi

    a rovnako aj zástupcovi firmy ATAK, e-mail: top@atak.sk.  V prípade oneskoreného nahlásenia

    a uhradenia dresy nebudú dodané na letnom seminári R v B. Bystrici dňa 27. 7. 2012 a voči

    menovaným R budú vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ.

7. Ospravedlnenia R: Králik 26.7. – 3.8.2012, Janovec do 13.8.2012, Ondák prac.dni a soboty, Koleno LS 27.7.2012, Farský LS 27.7.2012, Petrinec LS 27.7.2012, Poliak R prac.dni, Jelok 4.8. – 5.8.2012, 11.8. a 25.8.2012,

8. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť aktualizovať prípadné dlhodobé ospravedlnenia (prac. dni, soboty a pod.) pre nový súťažný ročník 2012/2013.

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.  TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 22. júla 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Jaroslav Beťko, Marián Markech, Ondrej Václavík, Peter Nemoga, Jozef Bolibruch, Maroš Skopal, Ján Dzuro, Eduard Gábriš, Jaroslav Petrák, Stanislav Špila, Alexander Koščol, Milan Mlynár, Stanislav Žigmund, Pavol Sučák, Róbet Hlaváč, František Čajka, Adrián Kubáni, Gabriel Arvai, Andrej Benczo, Miroslav Ťažký. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 21. júla o 10.00 hod.

2.  Nominácia výberu SsFZ amatérov na prípravný zápas pred kvalifikáciou ME v Bielorusku - hráči: Martin Habiňák, MariánŠmheľ (MŠK Námestovo), Jinka, Michal Pleník, Filip Zvara (FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa), Jozef Caban (TJ Baník Ružiná), Andrej Romančík, Martin Ižip, Ľuboš Thomka, Rastislav Kucian, Ivan Ociepka (MŠK Fomat Martin), Roman Volna (Družstevník Ďaňová), Daniel Kohút (MFK Banská Bystrica), Dominik Škubák (FK 34 Brusno), Andrej Wolf, Gabriel Švec (MFK Nová Baňa), Miroslav Droppa (ŠK Závažná Poruba), Peter Machunka (ŠK Tvrdošín). Realizačný tím: Ján Petrák – tréner, Ivan Janiga, Vojtech Kováč, Peter Štefaňák – asistenti, Lukáš Hačkulič – masér, Bruno Motyčka – vedúci družstva. Zraz nominovaných je dňa 18. júla 2012 o 12.30  v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička. Prípravný zápas ŠK Kremnička – výber SsFZ amatéri má začiatok o 16.30 hod. Každý nominovaný obdržal nomináciu na osobnú mailovú adresu s pokynmi ohľadne podkladov na žiadosť o víza do Bieloruska – žiadame bezpodmienečne doniesť (platný pas, vyplnený vízový dotazník, farebná fotografia 3,5 x 4,5cm). V prípade potreby kontaktujte p. Štefaňáka na tel. 0902 937 058.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK SsFZ sa uskutoční 19.7. 2012(vo štvrtok) o 10,00 hod. na SsFZ.

2.       Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

3.       Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že Matrika SsFZ vybavuje všetky matričné a registračné  podania v elektronickej podobe (ISSF), ale naďalej aj v papierovej podobe (ako doteraz). Naďalej bude SsFZ vyhotovovať RP v papierovej forme, ale len do 31.8.2012. Podklady k vystaveniu papierového RP je však potrebné v pôsobnosti SsFZ zasielať do tohto termínu výhradne na Matriku SsFZ – matriky ObFZ nie sú z technických dôvodov schopné zabezpečiť tlač papierových RP.

Podklady k vystaveniu papierového RP- ako doteraz, doklad na overenie RČ len v prípade prvotnej registrácie  v SFZ (všetci žiaci sú už nahratí v matrike ISSF, teda registrovaní !).

4.       O registráciu nových hráčov by mali požiadať FK svoje príslušné matriky podľa horeuvedeného.

Dočasne však navrhujeme, aby všetky ObFZ v pôsobnosti SsFZ vystavovali na požiadanie aj papierové ŽP pre všetkých žiadateľov (ako doteraz, včetne poplatku) a hráčov, ktorých nedokážu zadať do matriky (sú matrične príslušní k SsFZ) zaslať na SsFZ k zadaniu elektronickou poštou (ako doteraz). Toto opatrenie však neplatí pre FK príslušné ku Matrike SFZ.

5.       Uvedené opatrenia vyhotovovanie RP v papierovej forme, ako aj vybavenie matričných úkonov v „ papierovej“  forme sú však len snahou o bezproblémové naštartovanie súťaží na všetkých úrovniach. V žiadnom prípade neobmedzujú možnosť postupovať podľa príslušných návodov a školenia v ISSF systéme. Jedná sa najmä o plastový preukaz – jednotný pre všetky vekové kategórie, ktorý nemá záznam o klubovej príslušnosti a nie je potrebné ho zasielať pri vybavovaní akéhokoľvek transferu.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ rozoslal  klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry (splatnosť faktúr bola do 25.5.2012) skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Ku dnešnému dňu nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od nasledovných FK: Dukla BB Fa č. 2/2012 – 1.324 €, Blatnica Fa č. 4 – 46 €, D. Kubín Fa č. 13 – 723 €, Kremnica Fa č. 26 – 151 €, Kremnička Fa č. 27 – 381, Ochodnica Fa č. 36 – 46 €, MŠK R. Sobota Fa č. 43 – 419 €, Vidiná Fa č. 53 – 140 €. Žiadame uvedené FK, aby faktúry uhradili najneskôr do 14.6.2012 pod následkom riešenia DK. V prípade úhrady poštovým poukazom (výhradne na č. účtu 0305642565/0900) je potrebné zaslať doklad o úhrade faxom, e-mailom z dôvodu, že informácia o takto realizovanej platbe mešká  5 až 7  dní. Zásadne uvádzajte pri platbe číslo faktúry, alebo VS. Upozorňujeme zároveň, že dodržiavanie termínov splatnosti jednotlivých faktúr bude mať vplyv na zaradenie resp. nezaradenie príslušného FK do systému bezhotovostného styku s delegovanými osobami na MFS pre nový súťažný ročník, prípadne zaradenie príslušných družstiev FK do súťaží SsFZ.

2.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

3.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

 

Rozpis zápasov Turnaja SNP 2012

 

 

20.7. 12.piatok:

                       skupina „A“                               skupina „B“

16,00  ihrisko Kremnička:                            16,00 ihrisko Podbrezová:

Dukla BB-Vion Z. Moravce                        Podbrezová-MFK Dubnica  

 

18,00  ihrisko Kremnička:                            18,00 ihrisko Brezno

Baník Ostrava- ETO Gyor                           Tatran Prešov – MFK Košive                           

21.7. 12.sobota:

            skupina „A“                               skupina „B“

09,00 ihrisko Mičiná:                              09,00 ihrisko Podbrezová

Dukla BB- ETO Gyor                                  Podbrezová -MFK Košice

 

10,45 ihrisko Mičiná:                                               10,45 ihrisko  Podbrezová

Vion Z.Moravce – Baník Ostrava                           MFK Dubnica – Tatran Prešov

     

15,30 ihrisko Kremnička                        15,30 ihrisko: Podbrezová

ETO Gyor – Vion Z. Moravce                     MFK Košice – MFK Dubnica                                  

17,15 ihrisko Kremnička                        17,15 ihrisko: Podbrezová

Baník Ostrava – Dukla BB                          Podbrezová – Tatran Prešov 

 

22.7. 12.nedeľa:

zápasy o umiestnenie:

 

            09,00   o 7. miesto A4 – B4   ihrisko Mičiná (po zápase obed – Kremnička)

            10,45   o 5. miesto A3 – B3   ihrisko Mičiná(po zápase obed – Kremnička)

            10,00   o 3. miesto A2 – A2    ihrisko hlavné Kremnička (po zápase obed – Kremnička)

            12,00   o 1. miesto A1 – A1    ihrisko hlavné Kremnička (po zápase obed – Kremnička)

            13,45  Vyhodnotenie turnaja

                

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa stretnutia turnaja odohrajú na ihriskách s umelým povrchom na štadiónoch FK Dukla B. Bystrica, UT Radvaň.

 

Garantom obsadenia R je Ľubomír Samotný. Garantom sk. B Pavol Turňa.