Spravodajca č. 5/2012-13                                                3. 8. 2012   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Z dôvodu reprezentácie výberu amatérov SsFZ v Minsku v dňoch 9.- 15.8.2012, ŠTK ruší stretnutia MRS 2. kola (12.8.2012) Nová Baňa – Závažná Poruba, Zvolen – Brusno, MFK BB – B. Štiavnica a stretnutie IV. ligy Sever Trstená – Tvrdošín. Zainteresované FK predložia obratom ŠTK návrh spoločnej dohody odohratia MFS.

2.       ŠTK ruší MFS 4.kola IV. ligy J dňa 26.8.2012 Žarnovica – Málinec a schvaľuje náhradný termín dňa 23.8.2012 o 16,00.

3.       V zmysle čl. VI/12 RS 2012/2013 ŠTK ruší stretnutie 1.kola V. ligy C Medzibrod – Hliník n. Hronom. FK Hliník n. Hronom uhradí poplatok 10€ za predelegovanie R a DZ.

4.       ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

25.08.2012 (sobota) – 4.kolo Vinica – Tornaľa o 14,00.

01.09.2012 (sobota) – 5.kolo Medzibrod – Selce o 15,30.

5.       Oznamujeme FK v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí že R stretnutia je povinný povoliť štart v stretnutí aj hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania nemá RP(plastová karta), ale je overiteľný cez verejný register matriky SFZ, prevádzkovaný na www.futbalnet.sk. Takýto postup môže hráč uplatniť len 1x a R stretnutia túto skutočnosť a dôvod uvedie do zápisu o stretnutí.

6.       V súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, upozorňujeme R a DZ že sa môže aj v MRS na RP hráčov a v elektronickom Zápise o stretnutí vyskytnúť rozdielny (doplňujúci) údaj  pri názve klubu hráča. Rozhodujúci údaj v prechodnom období je názov mesta resp. obce. Rozhodca na stretnutí hráča pripustí do hry a zistené skutočnosti uvedie na zadnej strane zápisu.

7.       Žiadame R a DZ delegovaných na stretnutia v prvých kolách, aby venovali zvýšenú pozornosť na nabehnutie ISSF a včasným príchodom na stretnutia zabezpečili v spolupráci s klubovými ISSF manažérmi plynulé vybavenie predzápasovej a pozápasovej administratívnej agendy. Upozorňujeme že až do odvolania sa vyhotovuje na stretnutí elektronický aj papierový zápis o stretnutí.

8.       Na základe vykonaných obhliadok u účastníkov súťaží MRS, ŠTK schvaľuje s pripomienkami futbalové ihriská FK 34 Brusno a FK Sitno Banská Štiavnica

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  OZNAMUJE

a)  účastníkom III. ligy  dor. U – 19 a U 17,  že Lokomotíva ŽOS Vrútky počnúcť  4. kolom odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 11,00 a 13,30 hod.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  1. kolo III. ligy dor. U – 19 a U -17  Sliač – B. Bystrica  22.8.2012 (streda) o 10,00 – 12,30 hod.

      FK B. Bystrica  uhradí na účet SsFZ 5.- €.

b)  3. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17  Rajec – FK Pohronie Žiar 15.8.2012 (streda) o 14,00 -  16,30  hod. FK Rajec uhradí na účet SsFZ 5.- €.

c)   2. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17  Kremnička – JUPIE B. Bystrica  26.9.2012 (streda) o 14,00 – 16,30  hod. FK Kremnička uhradí na účet SsFZ 5.- €.

d)   1. kolo V. ligy dor. sk. A  Strečno - Belá   29.8.2012 (streda) o 14,00  hod.

       FK Strečno uhradí na  účet SsFZ  5.- €.

e)    1. kolo V. ligy dor. sk. C Dudince – H. Nemce   14.9.2012 ( piatok )  o 17,00 hod. 

       FK Dudince uhradia na účet SsFZ 5.- €.   

f)   2. kolo V. ligy dor.  sk. C  Plešovce - Kremnica 23.8.2012 o 17,00 hod.

       FK  Pliešovce uhradí na účet SsFZ 5.- €.

g)   2. kolo V. ligy  dor. sk. D  Tisovec – Jelšava  10.8.2012 ( piatok )  o 17,00 hod.

h)    2. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U - 13 sk. SEVER Ajax Slimáčik ZA - Rajec  5.9.2012 o 14,30 a 16,30 hod. FK  Rajec uhradí na účet SsFZ 5.- €.

i)    4. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U - 13  Žarnovica - Revúca 24.8.2012 (piatok) o 11,00 -  13,00  hod.

j)   2. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U - 13  sk. A Čierne – ZA Závodie  5.9.2012 (streda) o 15,00 – 17,00  hod. FK  Čierne  uhradí na účet SsFZ 5.- €.

k)   3. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U 13  sk. A  Staškov - Čierne  11.9.2012 (utorok) o 15,00 – 17,00  hod.  FK  Čierne uhradí na  účet SsFZ  5.- €.

l)    2. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U - 13 sk. A  Radoľa- Zborov  12.9.2012 ( streda )  o 17,00 hod. 

m)   2. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U- 13  sk. B  Bobrov - Istebné 17.8.2012 o 12,00 – 14,00 hod.

n)   2. kolo III. ligy  žiakov U – 15 a U -13. sk. B  Blatnica – Z. Poruba 5.9.2012 ( streda )  o 15,30 -17,30 hod. ŠK  Z. Poruba uhradí na účet  SsFZ 5.- €.

o)    2. kolo I. ligy žiakov U - 13  A - B Juventus ZA – Dukla B. Bystrica 22.8.2012 ( streda) o 14,00 a 15,30 hod.  ŠK  Juventus ZA uhradí na účet SsFZ 5.- €.

p)   1. kolo I. ligy  žiakov U -13  A - B  D. Kubín -  Ružomberok   22.8.2012 ( streda )  o 14,00 -15,30 hod. ŠK  D. Kubín uhradí na účet  SsFZ 5.- €.

o)    1. kolo I. ligy žiakov U - 13 sk. A - B Zvolen – POHRONIE Žiar 22.8.2012 ( streda) o 10,00 a 11,30 hod.

3. Nariaďuje  odohrať  MFS

a)  3. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17  Zvolen - Vrútky  18.8.2012  o 10,00 – 12,30 hod.

     

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 2 a 3/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Čadca, Dolný Kubín a Lučenec na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2011/2012 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ. Jedná sa o družstvá FK Turany dospelí (580 €), Lesenice dospelí (60 €), Lutila dospelí (10 €), Rudinská dospelí (14 €), Klin dospelí (14 €), Ochodnica žiaci (125 €)  a Cinobaňa dorast (121 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ a príslušné ObFZ.

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 2 a 3/2012-13, na návrh HK, ŠTK a sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám MFK Banská Bystrica (štartovný vklad), Predmier (17 €), Hliník nad Hronom (štartovný vklad), Kysucký Lieskovec (174 €  + štartovný vklad), Badín (160 € + štartovný vklad), Hajnáčka (7 €) – všetko družstvá dospelých,   Hriňová (6 €) – družstvo dorastu. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK a ŠTK SsFZ, ktoré  predložili DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-3 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 3/2012-13, na návrh ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie štartovného vkladu pre ročník 2012/2013 družstvám dospelých FK Dúbrava, Slovenská Ľupča, Sklabiná a Čebovce. Zastavená  činnosť družstiev dospelých FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite ŠTK SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-4 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za mesiace marec – máj 2012), Spravodajcu č. 2 a 3/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1324 + 848 €), Kremnica dorast (151 + 142 €), Kremnička SD (381 + 401 €), Habovka SŽ (112 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-7 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

      Jakub Feranec 931004 Dražkovce zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.10.12,

      Jaroslav Iljev 960720 Žilina B zmena zvyšku trestu na 3 SP do 31.10.12,

      Martin Rovňaník 970811 Zborov nad Bystricou zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

      Marcel Dohnálek 740814 Dolná Strehová zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

 

1.       Dôrazne upozorňujeme nasledovných rozhodcov: Badura, Hranica, Mačuda, Nedbal, Hucák, F. Chovanec, Janovec, Kmeť, Krkošová, Spišák, Supuka, R. Weiss, M. Žiak, Žubor, že do dnešného dňa nie sú zaradení v systéme ISSF SFZ z dôvodu, že nezaslali požadované údaje (vyplnené identifikačné karty). Vyzývame menovaných R, aby okamžite tak urobili, v opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na MFS.

2.       Upozorňujeme nasledovných R na skutočnosť, že v ISSF majú uvedené rozdielne údaje ako v Rozpise súťaží SsFZ (jedná sa o e-mailové adresy R): Behančín, Budáč ml., Dvorštiak, Jačmeník, Kuteľ, Stankovianska, Hromádka, Kancko, Katrenčík, Ja. Kyzek, Lupták, Martvoň, Melich, Mihálka, Šmidriak, Tutura. R Berta má rovnakú e-mailovú adresu ako Košarník, čo nie je v ISSF možné a R Petrák doteraz nenahlásil e-mailovú adresu. Vyzývame menovaných R  k urýchlenému upresneniu požadovaných údajov na sekretariáte SsFZ u p. Jánošovej – obratom !

3.       Jesenné fyzické previerky R MR Stred a vybraných R sa uskutočnia dňa 7. 9. 2012 (piatok) v Banskej Bystrici. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch.

4.       Ospravedlnenia R: Dobroň 18.8.2012, Labuda do 30.9.2012, Szabó 18.8., 25.-26.8., 15.9. a 29.9.2012, Chudý 17.8.-19.8.2012, Rendla 25.8.-26.8.2012 a soboty dopol., Bušo 11.8.-12.8.2012, Balázsik 24.8.-26.8.2012 a prac.dni, Kalmar 17.8.-27.8.2012, Kucharský PN od 28.7., Sitár ukončenie PN a osp. od 16.8.-25.8.2012, Staňo 10.8.-19.8.2012, Švec 18.8.-19.8.2012 a 10.9.-17.9.2012, Machyniak 25.8.-26.8., 8.9.-9.9. a 22.9.-23.9.2012, Ivanič do 26.8.2012, Šmidriak – 8.8. 2012 ukončenie PN, Tilesch PN od 31.7.2012, Hranica 11.8.-12.8.2012 – neskoro, Libiak 25.8.-2.9.2012, Šefraník – nedelegovať do odvolania, Wojčík 25.8.2012, Vojtek 25.8.-8.9.2012, Gonda 25.8.2012,

5.       Ospravedlnenie DZ : Doboš 18. – 31. 8., Babka 6. 8. – 2. 9., Šmíd 23. 8. – 10. 9., Kubinec 25. 8.,

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v dňoch 25. – 26. augusta 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Danko Jozef, Vrábel Peter, Petrok Marián, Migaľa Lukáš, Brisuda Vladislav, Chládek Marcel, Faško Jaroslav, Čieško Ľubomír, Gál Milan, Hanula Ján, Žigmund Stanislav, Kaprálik Dušan, Doroš Ivan. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 25. augusta o 10.00 hod. Vzhľadom na nízky počet prihlásených trénerov vyzývame záujemcov o uvedený seminár, aby sa obratom prihlásili u p. Štefaňáka ( tel. 0902 937 058 resp. mail peterstefanak@gmail.com) – Náklady na účasť na seminári hradí účastníkom SsFZ (strava, ubytovanie, lektori).

2.       Nominácia výberu SsFZ amatérov na kvalifikačný turnaj ME amatérov v Bielorusku (08.-15.08 2012) - hráči: Martin Habiňák, Marián Šmiheľ (MŠK Námestovo), Ján Pinka, Michal Páleník, Filip Zvara (FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa), Jozef Caban, Radoslav Máč (TJ Baník Ružiná), Andrej Romančík, Martin Ižip, Ľuboš Thomka, Rastislav Kucian, Ivan Ociepka (MŠK Fomat Martin), Roman Volna (Družstevník Ďaňová), Daniel Kohút (MFK Banská Bystrica), Dominik Škubák (FK 34 Brusno), Andrej Wolf, Gabriel Švec (MFK Nová Baňa), Peter Machunka (ŠK Tvrdošín). Realizačný tím: Ján Petrák – tréner, Ivan Janiga, Vojtech Kováč, Peter Štefaňák – asistenti, Matej Hromada – masér, Jozef Paršo ml. – vedúci družstva. Necestujúci náhradníci: Róbert Špirko (MŠK Fomat Martin),  Miroslav Droppa (Závažná Poruba). Zraz nominovaných je dňa 08. augusta 2012 o 17.00  v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička.  Každý nominovaný obdržal nomináciu na osobnú mailovú adresu s rámcovým programom kvalifikácie. Výber SsFZ sa postupne stretne s amatérskymi výbermi Bosny a Hercegoviny (10.08 o 18.00 hod.), Francúzska (12.08 o 18.00 hod.) a Bieloruska (14.08 o 18.00 hod.).

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Mak SsFZ na svojom zasadnutí dňa 2. augusta schválila podľa článku 11/bod 2a opakované prestupy hráčov: 

-          Marek Garaj 900122 OŠK Lisková – Oravan Oravská Jasenica

-         Dominik Marton 900414 OŠK Lisková – Oravan Oravská Jasenica

2.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Na svojom zasadnutí dá 26.7.2012 prejednala medziodielové pohľadávky:

  1. Nariaďuje Družstevník Hôrky vyplatiť sumu 237,- € pre ŠK Tvrdošín za neodohrané MFS dorastu

IV.liga skupina Sever medzi ŠK Tvrdošín a Družstevník Hôrky pod následkom disciplinárneho konania..

  1. Nariaďuje MFK Revúca vyplatiť sumu 249,30 € pre TJ Sklotatran Poltár za neodohrané MFS II.ligy SŽ a MŽ skupina Juh medzi TJ Sklotatran Poltár a MFK Revúca pod následkom disciplinárneho konania.
  2. Nariaďuje FK Ružomberok-Biely Potok vyplatiť sumu 307,30 € pre TJ Tatran Oravské Veselé za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.B medzi TJ Tatran Oravské Veselé a  FK Ružomberok- Biely Potok pod následkom disciplinárneho konania.
  3. Zaevidovala splátkový kalendár MŠK Turany  pre FC Baník Veľký Krtíš  v celkovej sume 300,- € za neodohrané MFS  Majstrovstva regiónu STRED medzi FC Baník Veľký Krtíš a MŠK Turany.
  4. Zaevidovala faktúru na Sitno Banská Štiavnica pre FK Jesenské vo výške 344,80 € za neodohrané MFS dorastu IV. ligy skupina Juh medzi FK Jesenské a Sitno Banská Štiavnica.
  5. Zaevidovala faktúru na Tatran Sučany pre FK REaMOS Kysucký Lieskovec vo výške 185,50 € za neodohrané MFS dospelých IV. ligy skupina Sever medzi FK REaMOS Kysucký Lieskovec a Tatran Sučany.
  6. Zaevidovala faktúru na Sokol Trnavá Hora pre FK Sokol Braväcovo vo výške 278,04 € za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.C medzi FK Sokol Braväcovo a Sokol Trnavá Hora.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.   Upozorňujeme funkcionárov FK, že nahraním všetkých žiakov do systému matriky sú všetci už registrovaní v SFZ.

      Z uvedeného dôvodu už nie je možné dať súhlas na tlačivo Prihláška k registrácii k zaregistrovaniu za iný FK.

      Prechod hráča do iného FK je možný výhradne prestupom.

2.   Zároveň upozorňujeme, že matričné miesto SsFZ nebude v týždni pred zahájením súťažného ročníka (30.7. –

      3.8.2012) vyhotovovať RP v režime „na počkanie“ s výnimkou RP súvisiacich s matričným úkonom (prestup,

      hosťovanie).

       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského

  Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových

  ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej

      podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach.

      Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke

      SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade

      nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu

      sa samotnou registráciou.

http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

3.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prstredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovného upozorňujeme na registráciu tzv. ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

5.       Upozorňujem FK súťaží riadených SFZ, aby v súvislosti s vyplácaním R a DZ neuhrádzali žiadne finančné prostriedky. V priebehu budúceho týždňa  (po 6. 8. 2012) sa objaví v časti platby za R a DZ materiál Rozpis zálohových platieb za R a DZ – jeseň 2012. Až následne m§žete uhrádzať zálohové platby č. I (na uvedený účet a uvádzajte VS). FK majúce len družstvá mládeže v súť. SsFZ a SFZ uhradia len faktúru za mesiac august 2012.

 

 

Zmena DL 1:

     

Sliač – B. Bystrica (III.L U19-17, hrá sa 22.8. str. o 10:00-12:30, R Krahulec za Tapfera)

Strečno – Belá (dor., hrá sa 29.8. o 14:00, R,AR – ObFZ ZA, predz. 5.8. sa ruší)

Poltár – Revúca (DZ Halaj za Ligača)

Tornaľa – Hnúšťa (DZ Ligač za Halaja)

Medzibrod – Hliník (stretnutie zrušené)

 

Zmena SFZ:

Ružomberok – Michalovce (hrá sa 28.8. v Likavke až o 13:00-15:15, R Nemček za Jakubjaka)