Spravodajca č. 9/2012-13                                                31. 8. 2012   

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 24.8. 2012 v B. Bystrici okrem iných:

a) v odvolacom konaní zobral na vedomie informáciu Odvolacej komisie SsFZ o doručení odvolania FK Predmier adresovaného na Radu SsFZ vo veci nezaradenia ich družstva dospelých do IV. ligy SEVER pre súť. roč. 2012/13 ŠTK, čo následne schválil VV SsFZ. Vzhľadom k tomu, že podané odvolanie nespĺňa náležitosti stanovené Súťažným poriadkom SFZ čl. 123 v bodoch c), f), k) a l), mimoriadne zasadnutie Rady sa k prerokovaniu uvedeného odvolania nezvoláva.

b) na podnet predsedu KR k vážnym problémom vyplývajúcim pri obsadzovaní najmä stretnutí súťaží mládeže, ktorých termín sa mení (aj po vzájomnej dohode) tesne pred konaním MFS, VV SsFZ prijal nasledovné záväzné nariadenie pre riadiace komisie: v prípade, že dohoda o zmene UHČ, miesta, resp. termín odohratia MFS nebude v písomnej podobe k dispozícii príslušnej riadiacej komisii najneskôr vo štvrtok (príslušného týždňa pred MFS) do 12.00 hod., nebudú  ju príslušné komisie akceptovať, prípadne KR zruší na takéto MFS delegovanie. Ďálej, na návrh predsedu KR schválil zaradiť na nominačnú listinu R pre súť. roč. 2012/13 rozhodcov Staník, Pilšáková a Vozár.

c) na návrh ŠTK a  KM SsFZ ukladá VV, na základe RS 2012/13 časť V. Podmienky pre štart družstiev súťažiach, bod 5 v zmysle čl. XXIV. Poplatky bod 3, poplatok vo výške 500 € FK Družstevník Ďanová a 100 € pre FK Slovan Dudince za odhlásenie družstva dospelých resp. dorastu po vyžrebovaní. Splatnosť poplatku je do 14. 9. 2012.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK nariaďuje odohrať MFS v náhradnom termíne:

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo N. Baňa – Z. Poruba o 15,30

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo Zvolen – Brusno o 15,30

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo MFK BB – B. Štiavnica o 15,30

·        26.09.2012 (streda) – 14.kolo Kalinovo – Žilina B o 15,30

2.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·        01.09.2012 (sobota) –  5.kolo Medzibrod – Selce o 15,30

·        08.09.2012 (sobota) –  6.kolo Kotešová – Staškov o 15,30

·        15.09.2012 (sobota) –  7.kolo Stráňavy – Trstená o 14,00

·        22.09.2012 (sobota) –  8.kolo Medzibrod – Krupina o 15,00

3.      Žiadame R a DZ delegovaných na stretnutia v prvých kolách, aby venovali zvýšenú pozornosť na nabehnutie ISSF a včasným príchodom na stretnutia zabezpečili v spolupráci s klubovými ISSF manažérmi plynulé vybavenie predzápasovej a pozápasovej administratívnej agendy. Upozorňujeme že až do odvolania sa vyhotovuje na stretnutí elektronický aj papierový zápis o stretnutí.

4.      Vo všetkých stretnutiach dospelých aj mládeže, kde sa vyhotovuje zápis o stretnutí v papierovej verzii, sa pri mene štartujúceho hráča uvádza rodné číslo ako bolo zaužívané, nie identifikačné číslo z ISSF.

5.      Prerokované námietky kapitánov: Fiľakovo - Divín (H – neopodstatnená).

6.      Žiadame DZ delegovaných na najbližšie stretnutia u FK Sl. Ďarmoty, V. Lehota, Vavrečka a Demänová, aby v správe DZ uviedli skutočnosť o odstránených nedostatkoch zistených pri obhliadke futbalových ihrísk členmi ŠTK:

·        Sl. Ďarmoty – miesto na vyhotovenie videozáznamu, občerstvenie a soc. zariadenie pre divákov, presun R a DZ k HP

·        V. Lehota – úprava HP, bezpečnostné opatrenie odchodu hráčov a R z HP do kabín, informačná tabuľa a časomiera

·        Vavrečka – miesto na vyhotovenie videozáznamu

·        Demänová – bezpečnostné opatrenie odchodu hráčov a R z HP do kabín, miesto na vyhotovenie videozáznamu

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  2. kolo III. ligy dor. U – 19 a U -17 Bytča – B. Bystrica 11.9.2012 (utorok) o 14,00 – 16,30 hod.

      S výmennou  poradia domáceho ihriska. MFS sa odohrá na ihrisku v Bytči.

b)  5. kolo III. ligy dor. U – 19 a U – 17  Čadca - Kremnička  2.9.2012   o 13,00 – 15,30 hod.

c)   6. kolo III. ligy dor. U – 19 a U – 17  Kremnička - Zvolen 11.9.2012  o 14,00  - 16,30hod.

d)   10. kolo IV. ligy dor. sk. SEVER  Rosina - Staškov   7.10.2012   o 12,00 hod.   

e)   8. kolo V. ligy dor.  sk. A  Belá - Štiavnik 26.9.2012 o 16,00 hod.

f)   4. kolo II. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. JUH  Fiľakovo -  Č. Balog 19.9.2012 (streda)  o

     14,30- 16,30 hod.

g)   7. koloI III. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. B Klin – Orav. Podzámčok 14.9.2012 ( piatok )  o

       15,00 – 17,00 hod.

h)    3. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U - 13 sk. C B. Bystrica – Hon. Nemce  2.9.2012 o 14,00 -

       16,00 hod.

2.  Kontumujeme MFS:

a) 1. kolo V. ligy dor. sk. C  Kremnica – Podzámčok,, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech

     FK Podzámčok, podľa SP čl.100 /i./ Neoprávnený štart hráča Maroš Janšík 960413/.

b) 3. kolo V. ligy dor. sk. C  Kremnica – Slovenská Ľupča, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech  FK Slovenská Ľupča, podľa SP čl.100 /i./ Neoprávnený štart hráča Maroš Janšík 960413/.

Oba prípady ostupujeme na DK.

3.  Predvoláva:

Na svoje zasadnutie 6.9.2012 o 16,00 hod. Z MFS 1. kola III. ligy žiakov U – 15 sk. D Jesenské- Tachty  18.8.2012

FK  Jesenské – Richard Szitai hráč 980521, Denis Hank kap. 980125,Július Varga ved. družstva 28.2.1956

FK Tachty- Ronald Berki  hráč 990917,Aladár Radič kap. 980221, Richard Rácz hráč  981221,Róbert Berki  ved. družstva  17.7.1963,

Rozhodca  Alexander  Pataki ul. Orgovánová  č.  557  Jesenské

Účasť predvolaných povinná, v prípade nedostavenia sa, prípad postúpime na DK SsFZ.

  4. Námietky voči MFS:

a) 3. kola II. ligy žiakov U – 15 Vrútky – AJAX  ZA bola prerokovaná ako neopodstatnená.

b) 4. kola IV. ligy dor. sk. JUH Tornaľa – Krupina bola prerokovaná ako neopodstatnená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

Dôležité upozornenie pre funkcionárov, hráčov a ŠTK SsFZ: V nadväznosti na novelizáciu DP SFZ s účinnosťou od 01.07.12, v Rozpise súťaží vo futbale 2012/2013 sa upravujú ustanovenia kap. XX. Disciplinárne konanie nasledovne: bod 16 sa upravuje na „Po obdržaní trestu za štvrtú ŽK atď. nesmie hráč nastúpiť na žiadne MFS družstva FK v súťaži, v ktorej hráč obdržal príslušný počet ŽK, kým ho nevykoná v tejto súťaži. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, hráč môže nastúpiť.“; bod 22 sa upravuje na „Ak bol hráč v MFS za previnenie napomenutý ŽK a za druhý priestupok napomenutý ŽK a následne vylúčený (ČK po napomenutí druhou ŽK), v tomto MFS sa neeviduje žiadna ŽK u takéhoto hráča.“.

D-89 Marek Rudzan 900126 Nová Baňa 3 SN od 20.8.12, 1-4a,

D-90 Miroslav Zajačik 960517 Stará Bystrica 1 SN od 20.8.12, 1-1a,

D-91 Matej Hrčka 950425 Turzovka 2 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-92 Marek Hermanský 920817 Čierny Balog 3 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od od 27.8.12, 1-6-1b,

D-93 Filip Slabník 950822 Liptovský Hrádok 4 SN od 27.8.12, 1-6-1a,

D-94 Oprava trestu uvedeného pod D-29 Jakub Chriašteľ 941206 Hriňová 2 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 13.8.12, 1-5a,

D-95 Peter Ambroš 950412 Krupina DK hráčovi dňom 27.8.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-96 Jakub Petrovský 940327 Krupina DK hráčovi dňom 27.8.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-97 Miroslav Polka 920911 Staškov 1 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-98 Michal Bíreš 871224 Slovenská Ľupča DK hráčovi dňom 27.8.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-99 Jakub Voľanský 940207 Rosina 2 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-100 Lukáš Gašpar 950616 Podzámčok 2 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-101 Andrej Mazúr 940707 Kremnica 2 SN od 24.8.12, 1-5a,

D-102 Martin Kováčik 960212 Podlavice B 2 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-103 Marián Varholák 781214 Slovenské Ďarmoty 1 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-104 Jozef Berky 850913 Sklabiná 3 SN od 27.8.12, 1-6-1b,

D-105 Juraj Samuelčík 910426 Medzibrod DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-106 Peter Haviar 840630 Medzibrod 6 SN od 27.8.12, 1-6-1b,

D-107 Ivan Sališ 92606 Medzibrod 1 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-108 Juraj Lešták 810212 Badín DK hráčovi dňom 27.8.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-109 Peter Caban 950221 Podlavice B 2 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-110 Igor Kochol 900403 Štiavnické Bane 5 SN od 27.8.12, 1-6-1b,

D-111 Andrej Kopásek 880416 Strečno 4 SN od 27.8.12, 1-3b,

D-112 Jozef Židek 940927 Strečno 2 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-113 FK Černová dorast pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 25.8.12,

D-114 FK Kotešová dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprítomnosť diváka po stretnutí dňa 26.8.12,

D-115 Michal Molnár 850827 Priechod DK hráčovi dňom 30.8.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 4.9.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (priestupok na ČK v 78´ stretnutia dňa 25.8.12) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-116 Marek Finta 900702 Bytčica DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-117 Na návrh KM SsFZ Maroš Janšík 960413 Kremnica DK hráčovi dňom 30.8.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 4.9.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neoprávnený štart na neplatný RP v stretnutiach dňa 5.8.12 a 19.8.12) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-118 Na návrh KM SsFZ Dušan Privalinec vedúci družstva Kremnica dorast DK menovanému dňom 30.8.12 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný  v termíne do 4.9.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča na neplatný RP v stretnutiach dňa 5.8.12 a 19.8.12) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-119 Na návrh KM SsFZ DK odstupuje KR SsFZ previnenie Michal Truban R (pripustenie hráča Maroš Janšík 960413 Kremnica k stretnutiu dňa 5.8.12 Kremnica-Podzámčok V.liga skupina C dorastu na neplatný RP). Menovaný v termíne do 4.9.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu a poplatok 5 € za prerokovanie previnenia,

D-120 Na návrh KM SsFZ DK odstupuje KR SsFZ previnenie Benjamín Truban R (pripustenie hráča Maroš Janšík 960413 Kremnica k stretnutiu dňa 19.8.12 Kremnica-Slovenská Ľupča V.liga skupina C dorastu na neplatný RP). Menovaný v termíne do 4.9.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu a poplatok 5 € za prerokovanie previnenia,

D-121 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 27.8.12:

          Tomáš Kopas 900805 Divinka,

D-122 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Milan Mičenec 750106 Rosina zamieta sa,

          Peter Hanes 951108 Hriňová zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP,

          Štefan Jacso 940720 Tornaľa zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP,

          Dominik Zaťko 950611 Nenince zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.13,

D-123 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Peter Džurný 840407 Nová Bystrica nesprávny poplatok za ČK,

          Marcel Feranec 870429 Oravská Jasenica nesprávny poplatok za ČK,

          Csaba Juhász 870417 Tornaľa nesprávny poplatok za ČK,

D-124 DK predvoláva na zasadnutie dňa 6.9.12:

          o 16:00 hod. zo stretnutia V.ligy skupina A dospelí Divinka-Strečno Rastislav Staškovan AR2, Milan Macek DZ, FK Divinka Ján Dlhopolec HU, FK Strečno Peter Dugovič vedúci družstva,

          o 16:45 hod. zo stretnutia IV.ligy skupina juh dospelí Štiavnické Bane-Badín Roland Dodok R, Daniel Borcovan DZ, FK Badín Juraj Lešták 810212, Andrej Dubovický 790209,

          o 17:30 hod. zo stretnutia IV.ligy skupina juh dorast Tornaľa-Krupina Alexander Pataki AR1, FK Tornaľa Miroslav Dobias viceprezident FK, Štefan Jacso vedúci družstva, FK Krupina Peter Ambroš 950412, Jakub Petrovský 940327, Pavel Alakša vedúci družstva,

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Dôrazne upozorňujeme nasledovných rozhodcov: Hranica, Nedbal, Kmeť, Spišák, Rendla že do dnešného dňa nie sú zaradení v systéme ISSF SFZ z dôvodu, že nezaslali požadované údaje (vyplnené identifikačné karty). Vyzývame menovaných R, aby okamžite tak urobili, v opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na MFS.

2.       Upozorňujeme nasledovných R na skutočnosť, že v ISSF majú uvedené rozdielne údaje ako v Rozpise súťaží SsFZ (jedná sa o e-mailové adresy R): Katrenčík, Martvoň. Vyzývame menovaných R  k urýchlenému upresneniu požadovaných údajov na sekretariáte SsFZ u p. Jánošovej – obratom !

3.       KR upozorňuje R MR Stred a vybraných R na zmenu termínu konania fyzických previerok: FP sa z dôvodu kolidovania s medzinárodným futbalovým stretnutím uskutočnia v piatok 21. 9. 2012 od 15,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Zúčastnia sa všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží: Adamec, Ivanič, Jačmeník, Vrtich, Antalík, Ďuriník, Forbak, Hlinica, Hubočan, Kalmár, Katrenčík, Krajči M., Mitúch, Nagy, Ploštica, Rogoň, Sivák, Staník, Truban B., Truban M., Valentýni, Vozár, Weiss R., Žiak M., Žiak P., Žubor, Hanesová, Pilšáková. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)...

4.       Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 6. 9. 2012 o 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

5.       Pozývame na zasadnutie KR dňa 6. 9. 2012 o 16,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici zo stretnutia 5. ligy sk D 3. kolo D. Strehová – Sklabiná R Jamrich, AR 1 Žiak M. a DZ Jánošík.

6.       Oneskorené ospravedlnenia: Hranica, Jaroščiak, Maga, Melicher, Zaťko - poplatok 7,- eur uhradiť najneskôr do 10 dní od zverejnenia a doklad o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi ! V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS.

7.       Žiadame KR ObFZ nahlásiť aktuálnu oddielovú príslušnosť rozhodcov družstiev pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30. 9. 2012. Nahlásiť na SsFZ najneskôr do 30. 9. 2012.

8.       Ospravedlnenia R: Kyzek Ja. 15.9. a 22.9.2012, Juríčka 22.9.-30.9.2012, Valentýni prac.dni a soboty, Markovič – zrušenie ospr., Danišek – do konca jes.časti, Kyzek Jo. 13.9.-15.9.2012, Košarník 29.9.-30.9.2012, Jodas 2.9.2012, Čičmanec 15.9.2012, Melich 15.9.-16.9.2012, Hanesová 8.9.-9.9.2012,Chudý 15.9.2012, Gyorgy – ukončenie PN 27.8.2012, Čambora – PN od 25.8., predbežne 6 týždňov, Šmidriak 16.9.-8.10.2012, Ľupták 20.9.-1.10.2012, Maršálek od 9.9.do konca súť.roč.- neskoro, Hranica 1.9. 2012 vynútená zmena z dôvodu chýbajúcej registrácie – neskoro, Tapfer 22.9.-23.9. a 29.9.-30.9.2012, Frontová 22.9.2012, Hrivík 2.9.2012,

9.       Ospravedlnenie DZ : Veky 22. – 30. 9., Meliš od 27. 8., do prihlásenia, Hnilica 29. – 30. 9., Králka 6. – 7. 10.,Čunderlík 15.9.,  Králik 9.9.,,

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov „MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2012“ pre chlapcov narodených po 1.1.2001. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 09.10.2012, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl. Propozície turnaja a formulár prihlášky nájdete na stránke www.ssfz.sk v aktuálnych správach. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 31.augusta 2012 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Zasadnutie MaK sa uskutoční 7. 9. 2012 (piatok) o 10.00 na SsFZ.

2.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

3.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci).
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V priebehu budúceho týždňa nájdu funkcionári FK, ktorých družstvá štartovali v súť. roč. 2011/12 v súťažiach riadených SsFZ dospelých vyúčtovanie nákladov (zálohových splátok) za obdobie jar 2012. Následne:

a) družstvá, ktoré neštartujú v súť. roč. 2012/13 v súť. SsFZ dospelých (postúpili – zostúpili) obdržia písomné vyúčtovanie zálohových splátok – prípadný preplatok im zašleme na účet, nedoplatok uhradia na účet SsFZ,

b) družstvá, ktoré štartujú v súť. roč. 2012/13 v súťažiach SsFZ dospelých, upravia výšku 2. zálohovej platby podľa zverejneného vyúčtovania jar 2012. V prípade preplatku znížia, v prípade nedoplatku zvýšia 2. zálohovú platbu o uvedenú sumu.

Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade ak konečné sumy po jednotlivých mesiacoch nekorešpondujú s prehľadom uverejnením na stránke SsFZ (len v ojedinelých prípadoch) jednalo sa sčítaciu chybu – zlé nastavenie riadkov. Opravené tabuľky budú prílohou ročného zúčtovania.

2.       Oznamujeme FK a rozhodcom, že od  24. 8. 2012 boli do systému bezhotovostného odmeňovania R a DZ zaradené družstvá zo súťaží I. ligy žien a žiačok (Žirafa ZA a Selce) a z II. ligy žien SEVER (Bziny a Halič). Zároveň boli na základe RS SFZ 2012/13 stanovené nasledovné odmeny/paušálne náhrady I. liga ženy: R – 17 € odmena/10 € paušál,; AR 10€/9€; I. liga žiačky (dvojzápas) R – 9 €/0, AR 5 €/0; II. liga ženy R – 14 €/10 €; AR 9 €/9 €. Touto cestou zároveň oznamujeme FK, že vo všetkých súťažiach žiakov, súťaží riadených SFZ (I. liga SŽ Stred), a všetkých súťaží žiakov riadených KM SsFZ budú náhrady na činnosť R a AR v stretnutiach uhradené prostredníctvom SsFZ z prostriedkov partnera regionálneho futbalu – Poštová banka a. s. Výnimku z uvedeného tvoria FK, ktorých družstvá sú zaradené do systému ÚTM I., II. a III. kategórie. Ku žiackym družstvám boli tiež zaradené aj družstvá štartujúce v súťaží I. liga ženy/žiačky a II. liga ženy za tých istých podmienok.

3.       Upozorňujeme uvedené FK, že doteraz neevidujeme doklad o úhrade 1. zálohovej platby za R a  DZ (termín bol do 20. 8. 2012): MR: Z. Poruba, N. Baňa (chýba 990 €), MFK BB; IV. liga: Bytčica, O. Jasenica, K. Lieskovec, Stráňavy, Poltár, V. Krtíš (145 € doplatiť);P.Č.Balog, Divín (345 € doplatiť) V. liga: Rajec, N. Bystrica, Bešeňová, Sučany (doplatiť 337 €), Selce, Šálková, Vinica, Príbelce. FK predložia doklad o úhrade poplatku na sekretariát do 5. 9. 2012, následne odstupujeme DK.

4.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade nadväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

5.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. odrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prostredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

8.       Žiadame predložiť, najneskôr do 4. 9. 2012 video resp. DVD záznam zo stretnutí dospelých: 4. liga sk. Juh Badín – Fiľakovo opakovane, Divinka – Strečno, S. Ľupča – Sásová, Š. Bane – Badín.

 

Zmena DL 2:

MFK BB - Bytča (dor.hrá sa v Bytči 11.9.o 14:00-16:30,R Matejčík AR1 Krajčí AR2 Korenčík DZ Dolník)

 

Zmena DL 4:

FIľakovo – Č. Balog (žiaci, 4 kolo, hrá sa 19.9. str. o 14:30-16:30, R Kancko)

 

Zmena DL 5:

MFK BB – H. Nemce (žiaci, 3.kolo, hrá sa 2.9. o 14:00-16:00, R ObFZ BB))

Bytča – Rajec (U19,17, 5.kolo, AR2 Forbak za Hrivíka)

Selce – Krupina  ( DZ Jančok za Králika )

 

Zmena DL 6:

N. Baňa – Tisovec (AR1 Jakubjak za Balázsika)

Kremnička – Zvolen (U19,17, hrá sa 11.9. uto. o 14:00-16,30, pôvod.deleg.)

R. Sobota – Bytča (dor., R Martin, AR1 Mačuda, AR2 Jačmeník SD, DZ Zdechovan)

O. Podzámok – Blatnica (žiaci, 9.9., ObFZ DK za Hraška)

 

Zmena SFZ:

Žilina – Trnava (I.LMD, 6.kolo, 1.9. o 13:15 AR2 Botka za Hranicu)

Ružomberok – Michalovce (II.LS/MD R Balázsik za Vrticha)