Spravodajca č. 10/2012-13                                              7. 9. 2012   

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 24.8. 2012 v B. Bystrici okrem iných:

a) v odvolacom konaní zobral na vedomie informáciu Odvolacej komisie SsFZ o doručení odvolania FK Predmier adresovaného na Radu SsFZ vo veci nezaradenia ich družstva dospelých do IV. ligy SEVER pre súť. roč. 2012/13 ŠTK, čo následne schválil VV SsFZ. Vzhľadom k tomu, že podané odvolanie nespĺňa náležitosti stanovené Súťažným poriadkom SFZ čl. 123 v bodoch c), f), k) a l), mimoriadne zasadnutie Rady sa k prerokovaniu uvedeného odvolania nezvoláva.

b) na podnet predsedu KR k vážnym problémom vyplývajúcim pri obsadzovaní najmä stretnutí súťaží mládeže, ktorých termín sa mení (aj po vzájomnej dohode) tesne pred konaním MFS, VV SsFZ prijal nasledovné záväzné nariadenie pre riadiace komisie: v prípade, že dohoda o zmene UHČ, miesta, resp. termín odohratia MFS nebude v písomnej podobe k dispozícii príslušnej riadiacej komisii najneskôr vo štvrtok (príslušného týždňa pred MFS) do 12.00 hod., nebudú  ju príslušné komisie akceptovať, prípadne KR zruší na takéto MFS delegovanie. Ďálej, na návrh predsedu KR schválil zaradiť na nominačnú listinu R pre súť. roč. 2012/13 rozhodcov Staník, Pilšáková a Vozár.

c) na návrh ŠTK a  KM SsFZ ukladá VV, na základe RS 2012/13 časť V. Podmienky pre štart družstiev súťažiach, bod 5 v zmysle čl. XXIV. Poplatky bod 3, poplatok vo výške 500 € FK Družstevník Ďanová a 100 € pre FK Slovan Dudince za odhlásenie družstva dospelých resp. dorastu po vyžrebovaní. Splatnosť poplatku je do 14. 9. 2012.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Raková hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí    3. kola V. ligy A Divinka – Raková a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Divinka 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.      ŠTK nariaďuje odohrať MFS v náhradnom termíne:

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo N. Baňa – Z. Poruba o 15,30

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo Zvolen – Brusno o 15,30

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo MFK BB – B. Štiavnica o 15,30

·        26.09.2012 (streda) – 14.kolo Kalinovo – Žilina B o 15,30

3.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·        08.09.2012 (sobota) –  6.kolo Kotešová – Staškov o 15,30

·        15.09.2012 (sobota) –  7.kolo Stráňavy – Trstená o 14,00

·        22.09.2012 (sobota) –  8.kolo Medzibrod – Krupina o 15,00

4.      ŠTK schvaľuje zmenu UHČ v stretnutí 15. Kola MRS Čadca – K.N.Mesto dňa 12.9.2012 o 16,30 hod.

5.      Prerokované námietky kapitánov: Čebovce – Sklabiná (D – neopodstatnená).

6.      Oneskorené začiatky stretnutí : Dúbrava – T. Kľačany (opodstatnené - porucha autobusu), Príbelce – Hr. Ves (opodstatnené – predzápas mládeže)

7.      Žiadame FK: Kysucké Nové Mesto, Liptovská Štiavnica, Krásno nad Kysucou a MFK Banská Bystrica o nahratie štadiónov na ktorých odohrajú domáce MFS do ISSF. 

8.      Žiadame DZ delegovaných na najbližšie stretnutia u FK Sl. Ďarmoty, V. Lehota, Vavrečka a Demänová, aby v správe DZ uviedli skutočnosť o odstránených nedostatkoch zistených pri obhliadke futbalových ihrísk členmi ŠTK:

·        Sl. Ďarmoty – miesto na vyhotovenie videozáznamu, občerstvenie a soc. zariadenie pre divákov, presun R a DZ k HP

·        V. Lehota – úprava HP, bezpečnostné opatrenie odchodu hráčov a R z HP do kabín, informačná tabuľa a časomiera

·        Vavrečka – miesto na vyhotovenie videozáznamu

·        Demänová – bezpečnostné opatrenie odchodu hráčov a R z HP do kabín, miesto na vyhotovenie videozáznamu

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. OZNAMUJE

účastníkom V. ligy dor. sk. D, že Družstevník KLENOVEC   odhlasuje svoje družstvo dorastu zo súťaže. FK ktoré boli vyžrebované odohrať MFS s Klenovcom budú mať voľno.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   6. kolo II. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. JUH  Detva – Rim. Sobota 9.9.2012   o  10,00- 12,00

      hod. FK Rim. Sobota uhradí na účet SsFZ 5.- €.

3.  Nariaďuje Odohrať:

a)  6. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17 JUPIE B. B. - Nová Baňa  9.9.2012 o 9,30 – 12,00 hod.

b)  7. kolo IV. ligy dor. sk. SEVER Or. Jasenica – Stráňavy 15.9.2012 o 15,00 hod.

c)   6. kolo V. ligy dor. sk. A  Čierne – S. Bystrica 15.9.2012 o 14,00 hod ako pozápas žiakov.

d)   5.  kolo III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. D  Lučenec B – Hnúšťa 16.9.2012 o 10,00 – 12,00 hod.  Dôvod: Kolidácia MFS II. ligy  dor. sk. VÝCHOD. FK Lučenec uhradí na účet SsFZ 5.- €.

4.  Kontumujeme MFS:

a) 2. kolo V. ligy dor. sk. B  Dlhá n/ Or. - Bešenová, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech

     FK  Bešenová, podľa SP čl.100 /e.

b) 5. kolo V. ligy dor. sk. B  Likavka – Dlhá n/Or., priznávame 3 body a skóre 5 : 0 v prospech  FK

     Likavka, podľa SP čl.100 /e.

c)  5. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. SEVER  Vrútky – Varín,priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Vrútky, podľa SP čl. 100 / i. / Neoprávnený štart hráča FK Varín L. Šusienka R.P. 13008841 /.

d)  5. kolo  III. ligy žiakov U- 15  sk. B  Liesek – Or. Polhora, priznáva 3 body a skóre 3 : 0       prospech FK Liesek, podľa SP  čl. 100 / b.

e)  5. kolo III. ligy žiakov U – 15 sk. B Záv. Poruba -  Sučany, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v

      prospech FK Sučany, podľa SP čl. 100 / b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

Dôležité upozornenie pre funkcionárov, hráčov a ŠTK SsFZ: V nadväznosti na novelizáciu DP SFZ s účinnosťou od 01.07.12, v Rozpise súťaží vo futbale 2012/2013 sa upravujú ustanovenia kap. XX. Disciplinárne konanie nasledovne: bod 16 sa upravuje na „Po obdržaní trestu za štvrtú ŽK atď. nesmie hráč nastúpiť na žiadne MFS družstva FK v súťaži, v ktorej hráč obdržal príslušný počet ŽK, kým ho nevykoná v tejto súťaži. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, hráč môže nastúpiť.“; bod 22 sa upravuje na „Ak bol hráč v MFS za previnenie napomenutý ŽK a za druhý priestupok napomenutý ŽK a následne vylúčený (ČK po napomenutí druhou ŽK), v tomto MFS sa neeviduje žiadna ŽK u takéhoto hráča.“.

D-126 Peter Ambroš 950412 Krupina 6 SN od 27.8.12, 1-4a a 1-2b,

D-127 Jakub Petrovský 940327 Krupina 2 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-128 Michal Bíreš 871224 Slovenská Ľupča 5 SN od 27.8.12, 1-3b,

D-129 Juraj Lešták 810212 Badín DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-130 Michal Molnár 850827 Priechod 2 SN od 30.8.12, 1-6-1a,

D-131 Na návrh KM SsFZ Maroš Janšík 960413 Kremnica 4 SN od 30.8.12, 1-9-1b,

D-132 Na návrh KM SsFZ Dušan Privalinec vedúci družstva Kremnica dorast 6 SN od 30.8.12, 1-9-2b, doplatiť            5 + 5 €, 

D-133 Na návrh KM a KR SsFZ Michal Truban R 5 SN od 6.9.12, 3-5, doplatiť 5 + 5 €,

D-134 Na návrh KM a KR SsFZ DK Benjamín Truban R 5 SN od 6.9.12, 3-5, doplatiť 5 + 5 €,

D-135 Peter Džurný 840407 Nová Bystrica 5 SN od 27.8.12, 1-3b, doplatiť 3 + 10 €,

D-136 Marcel Feranec 870429 Oravská Jasenica 3  SN od 27.8.12, 1-4a, doplatiť 10 €,

D-137 Csaba Juhász 870417 Tornaľa 1 SN od 27.8.12, 1-5a,

D-138 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2012/13 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 20.8.12), Spravodajcu č. 9/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.9.12 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Závažná Poruba, Nová Baňa (doplatiť 990 €), MFK Banská Bystrica, Bytčica, Oravská Jasenica, Kysucký Lieskovec, Stráňavy, Poltár, Veľký Krtíš (doplatiť 145 €), Čierny Balog, Divín (doplatiť 345 €), Rajec, Bešeňová, Sučany (doplatiť 337 €), Selce, Šálková, Vinica a Príbeľce. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 6.9.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-139 Andrej Krajíček 820327 Bánová 1 SN od 3.9.12, 1-5a,

D-140 FK Stará Bystrica dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka po stretnutí dňa 2.9.12,

D-141 Róbert Goral 990606 Hliník nad Hronom 3 SN od 3.9.12, 1-2b,

D-142 Daniel Loziňak 990708 Bánová 2 SN od 3.9.12, 1-5a,

D-143 Denis Sendrei 951214 Kokava nad Rimavicou 5 SN od 3.9.12, 1-6-1b,

D-144 Jozef Schelling 950115 Jelšava 5 SN od 3.9.12, 1-6-1b,

D-145 Adam Legiň 960211 Podzámčok 4 SN od 3.9.12, 1-6-1b,

D-146 Patrik Foltáni 960627 Slovenská Ľupča 3 SN od 3.9.12, 1-6-1a,

D-147 Vladimír Murček 740810 Dražkovce 1 SN od 3.9.12, 1-5a,

D-148 Martin Giertl 870929 Slovenská Ľupča 3 SN od 3.9.12, 1-6-1a,

D-149 Denis Čepo 881001 Nenince 1 SN od 3.9.12, 1-5a,

D-150 FK Tornaľa dorast pokuta 100 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 25.8.12,

D-151 FK Dražkovce dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť vedúceho družstva v stretnutí dňa 2.9.12,

D-152 FK Bešeňová dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť trénera v stretnutí dňa 2.9.12,

D-153 FK Strečno dospelí uzatvorenie ihriska na jedno súťažné stretnutie podmienečne do 30.6.13, pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 26.8.12,

D-154 Na návrh KR SsFZ Rastislav Staškovan R 3 mesiace nepodmienečne od 6.9.12 do 5.12.12, 3-5, uhradiť 10 €,

D-155 Aladár Radič 980221 Tachty DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-156 Maroš Krenželák 951106 Čierne 2 SN od 3.9.12, 1-5a,

D-157 Na návrh KM SsFZ Róbert Berki vedúci družstva Tachty SŽ 6 mesiacov nepodmienečne od 6.9.12 do 5.3.13, 1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-158 Na návrh KM SsFZ Ladislav Mátrahegyi tréner Tachty SŽ 6 mesiacov nepodmienečne od 6.9.12 do 5.3.13,      1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-159 Na návrh KM SsFZ Tachty SŽ zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 5 € za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 18.8.12. DK prípad odstupuje KM SsFZ,

D-160 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 3.9.12:

          Tomáš Majchrák 940922 Bobrov,

          Jozef Koštialik 860903 Bytčica,

          Matej Mesík 921108 Selce,

D-161 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Ján Krištofík 860721 Raková zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.4.13, 

          Tomáš Tlelka 890307 Čadca zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,

D-162 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Vladimír Kačalka 830308 Liptovský Hrádok chýba poplatok za ČK,

          Jozef Rybár 850524 Terchová chýba poplatok za ČK,

          Branislav Ružička 910429 Likavka chýba poplatok za ČK,

          Ján Michalec 990821 Habovka chýba poplatok za ČK,

          Mario Ferjanec 981022 Mojš-Žilina chýba poplatok za ČK, 

          Slavomír Kršák 960129 MFK Banská Bystrica chýba poplatok za ČK, 

          Ján Ruman vedúci družstva Dražkovce dospelí chýba poplatok,

          Ondrej Binder 970502 Banská Štiavnica chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Dôrazne upozorňujeme nasledovných rozhodcov: Hranica, Nedbal, Kmeť, Spišák, Rendla že do dnešného dňa nie sú zaradení v systéme ISSF SFZ z dôvodu, že nezaslali požadované údaje (vyplnené identifikačné karty). Vyzývame menovaných R, aby okamžite tak urobili, v opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na MFS.

2.       KR upozorňuje R MR Stred a vybraných R na zmenu termínu konania fyzických previerok: FP sa z dôvodu kolidovania s medzinárodným futbalovým stretnutím uskutočnia v piatok 21. 9. 2012 od 15,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Zúčastnia sa všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží: Adamec, Ivanič, Jačmeník, Vrtich, Antalík, Ďuriník, Forbak, Hlinica, Hubočan, Kalmár, Katrenčík, Krajči M., Mitúch, Nagy, Ploštica, Rogoň, Sivák, Staník, Truban B., Truban M., Valentýni, Vozár, Weiss R., Žiak M., Žiak P., Žubor, Hanesová, Pilšáková. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)...

3.       Pozývame na zasadnutie KR dňa 21. 9. 2012 o 16,00 hod. v ŠH Na Štiavničkách v Banskej Bystrici zo stretnutia 4. ligy sk. Juh 5. kolo Č. Balog – Žarnovica R Mačuda, AR 1 Martin a AR 2 Mihálik.

4.       KR sa na svojom zasadnutí podrobne zaoberala sťažnosťami FK: Predmier (Raková – Predmier) – riešené v kompetencii KpRS SsFZ, Badín (Revúca – Badín) – neopodstatnená vo všetkých bodoch, poplatok prepadá v prospech SsFZ, Č. Balog (Č. Balog – Žarnovica) – čiastočne opodstatnená, KR bude pokračovať v ďalšom šetrení, vzhľadom k závažnosti uvádzaných skutočností doporučuje FK Č. Balog obrátiť sa na príslušné vyšetrovacie orgány, Badín (Š. Bane – Badín) – sťažnosť opodstatnená, poplatok sa vracia ŠK Badín, Sásová (Sl. Ľupča – Sásová) – neopodstatnená, správny postup R v zmysle pravidiel futbalu. 

5.       Z dôvodu zavádzania odborných komisií a riadiaceho orgánu v súvislosti so stretnutím 5. ligy dospelých sk. A Divinka – Strečno navrhuje uložiť cestou DK SsFZ R Staškovan pozastavenie výkonu  funkcie R na 3 mesiace nepodmienečne.

6.       Z dôvodu nedostatočného si plnenia povinnosti R navrhujeme pozastaviť delegovanie R M. Truban a B. Truban obaja 4 SN za pripustenie hráča ku hre na neplatný reg. preukaz.

7.       Dňa 4. 10. 2012 od 16,15 hod. sa v Banskej Bystrici – Radvani uskutoční Praktický tréning rozhodcov zaradených v Projekte Talent SsFZ. Uvedenej akcie sa povinne zúčastnia všetci R zaradení v uvedenom programe a rovnako sa ho môžu dobrovoľne ako pozorovatelia zúčastniť aj R všetkých súťaží SsFZ. Program bol zaslaný frekventantom elektronickou poštou.

8.       Oneskorene zaslané zápisy R zo stretnutí: Remeň (L. Lúčka – K. Lieskovec), Rojík (Demänová – Likavka), Gajdošík (Palúdzka – M. Čepčín), Drozd (Dražkovce – Dúbrava), Ľupták (Sklabiná – Tomášovce), Jodas (Lubeník – Radzovce) – všetci menovaní R uhradia do 10 dní od zverejnenia sumu 7,- eur na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi !  

9.       Oneskorené ospravedlnenia: Hranica, Jaroščiak, Maga, Melicher, Zaťko - poplatok 7,- eur Uhradiť najneskôr do 10 dní od zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi ! V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS.

10.   Ospravedlnenia R: Faber 22.9. a 29.9.-30.9.2012, Ploštica 14.9.-17.9.2012 a 24.9.-5.10.2012, Slašťan prac.dni, Kollár 15.9.-16.9. a 23.9.2012, Stankovianska 15.9.2012, Melicher 15.9.-16.9.2012, Zaťko od 17.9.2012 do konca jes. časti, Krkošová 22.9.-23.9.2012, ospr. na soboty zrušené, Gonda 22.9.-23.9.2012, Štrba 13.10.-14.10.2012, Katreniak 8.9.2012 – neskoro, Havran 22.9.-23.9.2012, Golian 28.9.-30.9.2012, Wojčík 22.9.2012, Širanec prac.dni od 25.9.2012, Nemček 29.9.-30.9.2012, Fábry 29.9.2012, Urda 15.9.2012 a 21.9. a 21.9. – FP, Jodas prac.dni a 6.,13.,20.a 27.10.2012, Kelemen 29.9.-30.9. a 6.10.2012, Žiak P. 14.9.-16.9. – neskoro a 22.9.-23.9.2012,

 

11.   Žiadame KR ObFZ nahlásiť aktuálnu oddielovú príslušnosť rozhodcov družstiev pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30. 9. 2012. Nahlásiť na SsFZ najneskôr do 30. 9. 2012.

12.   Berieme na vedomie ukončenie činnosti DZ p. Matoš dňom 4. 9. 2012.

13.   Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 21. 9. 2012 o 15,30 hod. v ŠH Na Štiavničkách v Banskej Bystrici.

14.   Ospravedlnenie DZ : Švehlík 16.9., Matoš od 2.9.2012 ukončenie činnosti DZ   , Pšenica 6.10.,   Alakša 6. – 7. 10.,  Veky 22. – 30. 9., , Hnilica 29. – 30. 9., Králka 6. – 7. 10., Čunderlík 15.9.,  Králik 9.9.,,

15.   UPOZORNENIE PRE DZ : Povinnosti v zmysle Rozpisu súťaže 2012/2013 : XIV.ods.3, písm. e) : DZ zašlú Správu DZ vyhotovenú na PC v programe Word a formáte A4 na SsFZ z MFZ hraného v sobotu, resp. nedeľu najneskôr v utorok do 12:00 a v ostatných prípadoch do 48 hod. po MFS   e-mailom na adresu zapis@ssfz.sk. Názov e-mailu a súbor v prílohe so správou DZ budú označené presným názvom súťaže, kategórie, resp. skupiny, kola a príslušného MFS v tvare domáci – hostia.    

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov „MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2012“ pre chlapcov narodených po 1.1.2001. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 09.10.2012, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl. Propozície turnaja a formulár prihlášky nájdete na stránke www.ssfz.sk v aktuálnych správach. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 31.augusta 2012 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Registračné prezkazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferi, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

3.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci).
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V priebehu budúceho týždňa nájdu funkcionári FK, ktorých družstvá štartovali v súť. roč. 2011/12 v súťažiach riadených SsFZ dospelých vyúčtovanie nákladov (zálohových splátok) za obdobie jar 2012. Následne:

a) družstvá, ktoré neštartujú v súť. roč. 2012/13 v súť. SsFZ dospelých (postúpili – zostúpili) obdržia písomné vyúčtovanie zálohových splátok – prípadný preplatok im zašleme na účet, nedoplatok uhradia na účet SsFZ,

b) družstvá, ktoré štartujú v súť. roč. 2012/13 v súťažiach SsFZ dospelých, upravia výšku 2. zálohovej platby podľa zverejneného vyúčtovania jar 2012. V prípade preplatku znížia, v prípade nedoplatku zvýšia 2. zálohovú platbu o uvedenú sumu.

Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade ak konečné sumy po jednotlivých mesiacoch nekorešpondujú s prehľadom uverejnením na stránke SsFZ (len v ojedinelých prípadoch) jednalo sa sčítaciu chybu – zlé nastavenie riadkov. Opravené tabuľky budú prílohou ročného zúčtovania.

2.       Oznamujeme FK a rozhodcom, že od  24. 8. 2012 boli do systému bezhotovostného odmeňovania R a DZ zaradené družstvá zo súťaží I. ligy žien a žiačok (Žirafa ZA a Selce) a z II. ligy žien SEVER (Bziny a Halič). Zároveň boli na základe RS SFZ 2012/13 stanovené nasledovné odmeny/paušálne náhrady I. liga ženy: R – 17 € odmena/10 € paušál,; AR 10€/9€; I. liga žiačky (dvojzápas) R – 9 €/0, AR 5 €/0; II. liga ženy R – 14 €/10 €; AR 9 €/9 €. Touto cestou zároveň oznamujeme FK, že vo všetkých súťažiach žiakov, súťaží riadených SFZ (I. liga SŽ Stred), a všetkých súťaží žiakov riadených KM SsFZ budú náhrady na činnosť R a AR v stretnutiach uhradené prostredníctvom SsFZ z prostriedkov partnera regionálneho futbalu – Poštová banka a. s. Výnimku z uvedeného tvoria FK, ktorých družstvá sú zaradené do systému ÚTM I., II. a III. kategórie. Ku žiackym družstvám boli tiež zaradené aj družstvá štartujúce v súťaží I. liga ženy/žiačky a II. liga ženy za tých istých podmienok.

3.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade nadväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

4.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. odrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

6.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prostredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

 

Zmena DL č.7 :

 

Žilina B – Zvolen  ( DZ Spišiak za Hubku )

Priechod – S. Ľupča  ( DZ Hubka za Spišiaka )

 

Zmena DL 6:

Čadca – K. N. Mesto (15.kolo, 12.9., hrá sa o 16:30 hod.)

Dražkovce – M. Čepčín (AR2 Franek za Staškovana)

Tornaľa – Radzovce (AR1 Kučera za Fabera)

Hajnačka – Klenovec (dor., predz. sa ruší)

 

Zmena DL 7:

Nenince – Tornaľa (AR1 Jekkel za Rišu aj predz.)

Jasenie – Hliník (AR1 Kyzek Ja. Za Žiaka P., AR2 Krkošová za Kyzek Ja.)

Priechod – S. Ľupča (R Hromádka za Jamricha, AR1 Hucák za Hromádku)

Podvysoká – Raková (AR1 Greňo za Staškovana, aj R predz. žiaci)

Zvolen – Sliač (U19,17, R AR1 Libiak za Urdu )

Klenovec – Hnúšťa (dor. sa ruší)

Halič – Vidiná (dor., Dobrocký za Žiak P.)

Lučenec B – Hnúšťa (žiaci, hrá sa 16.9. o 10:00-12:00, R ObFZ LC za Kancka)

H. Nemce – S. Ľupča (dor. R Jamrich za Krkošovú, AR ObFZ ZV za Hucáka)

 

Zmena SFZ:

Jupie BB – Podbrezová B (Badín, II.LSMD, AR1 Adamec za Kučeru)

K. N. Mesto – D. Kubín (SŽ A,B, 6.kolo, AR2 Belko za Staškovana)

 

SP ženy – 2.kolo, 15.9. o 15:00

Žilina – Humenné (R Kuba, AR1 Mitúch, AR2 Franek)

Selce – Tr.Teplice ( R Adamec, AR1 Žubor, AR2 Lepieš)

 

II. L ženy – 6.kolo, 15.9. o 15:00

Bziny – H. Nitra (o 10:00, R Jakubjak, AR1 Nemček, AR2 Bušo)

Halič – Beluša (R Budáč st., AR1 Jačmeník, AR2 Markovič)