Spravodajca č. 20/2012-13                                              16. 11. 2012   

 

Konferencia SsFZ – 13. 12. 2012

Zmena súčasných Stanov SsFZ patrí medzi najväčšie legislatívne opatrenia nášho zväzu v ostatnom období. Uskutoční sa tak na Konferencii SsFZ 13. 12. 2012 v B. Bystrici.

Upozorňujeme FK hrajúce regionálne súťaže dospelých (MR, IV., V. liga) na povinnosť nahlásiť na sekretariát SsFZ elektronickou formou svojho zástupcu - delegáta s právom hlasovať

do 12. 11. 2012.

Podrobnejšie informácie na inom mieste našej web stránky. Následne budú delegátom konferencie zaslané pracovné dokumenty.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 15. 11. 2012, okrem iných:

a)       prerokoval správu predloženú ŠTK Plnenie podmienok FK o počet mládežníckych družstiev súťaží SsFZ. Na základe predloženej správy, z dôvodu neplnenia RS 2012/13, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3, uložil v zmysle čl. XXIV. Poplatky bod 2, poplatok vo výške 1 000 € pre FK: L. Lúčka (chýba 1 družstvo mládeže), Divín (chýba 1 družstvo), Tachty (chýbajú 2 družstvá; 1 000 € bolo uhradené po odstúpení družstiev žiakov), Sásová (chýba jedno družstvo). Uvedený poplatok je splatný do 5. 12. 2012. Zároveň upozorňujeme FK, že neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže môže byť dôvodom pre nezaradenie  družstva dospelých do príslušnej súťaže SsFZ pre nasledujúci súťažný ročník.

b)      zaoberal sa platobnou disciplínou pri úhrade faktúr za činnosť R v súťažiach mládeže a príslušné opatrenia prijme po uplynutí splatnosti faktúr za obdobie október, prípadne október-november 2012.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach dospelých a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013. Neodohralo sa stretnutie 13. kola V. ligy A Terchová – S. Bystrica.

2.    Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.   Schvaľuje výsledky  MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súť. Roč. 2012 / Tabuľky po skončení jesennej časti,  poradie strelcov jednotlivých súťaží nájdete na web stránke  SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-474 Na základe čl.10 bod 10 DP,DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 21.3.13:

          Ľuboš Večerek 940602 Zákamenné do 8.4.13,

          Roland Berki 990917 Tachty do 11.4.13,

          Rastislav Staškovan R do 24.4.13,

          Marek Havrla 951002 Divín do 29.4.13,

          Radoslav Havrla 961025 Divín do 29.4.13,

          Ladislav Gerebenits tréner Bytča do 2.7.13,

          Róbert Berki VD Tachty do 23.7.13,

          Ladislav Mátrahegyi tréner Tachty do 23.7.13,

          Štefan Kulich VD Hajnáčka do 21.8.13,

          Ján Budai tréner Hajnáčka do 21.8.13,

          Pavel Sluka VD Podzámčok do 21.8.13,

          Martin Babiak tréner Podzámčok do 21.8.13,

          Jozef Plieštik VD Braväcovo do 4.9.13,

          Stanislav Divok tréner Braväcovo do 4.9.13,

D-505 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie František Drozd R – nesprávne popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápise o stretnutí V. ligy skupina A dorast Kysucký Lieskovec-Raková,

D-506 Martin Kravec 861014 Kysucké Nové Mesto 3 SN od 8.11.12, 1-6-1b,

D-507 Tomáš Helt 970408 Kysucký Lieskovec 4 SN od 8.11.12, 1-6-1b,

D-508 Marián Valica vedúci družstva Krupina dorast 4 SN od 8.11.12, 1-3b,

D-509 Martin Miškei 940918 Veľký Krtíš 2 SN od 8.11.12, 1-5a,

D-510 Miroslav Gluch tréner Veľký Krtíš dorast 4 SN od 8.11.12, 1-3b,

D-511 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 5.11.12:

          Tomáš Pleva 861222 Nová Baňa doplatiť 10 + 10 €,

          Peter Horváth 810508 Kysucké Nové Mesto,

          Pavol Húšťava 870518 Kysucké Nové Mesto,

          Miroslav Huťka 850527 Slovenská Ľupča doplatiť 10 + 10 €,

          Richard Bačík 921226 Selce doplatiť 10 €,

D-512 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 20.11.12:

           zo stretnutia IV. ligy skupina juh dospelí Jesenské-Poltár.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Pozývame na zasadnutie KR dňa 30. 11. 2012 o 16,30 hod. v Rajeckých Tepliciach (Penzión

    Daniela) predsedov KR ObFZ. Účasť všetkých predsedov, resp. zástupcov jednotlivých KR ObFZ je

    nutná.

2. V dňoch 1. – 2. 12. 2012 sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční seminár Talent – Mentor SsFZ.

    Uvedenej akcie sa zúčastnia aj nasledovní R: Belko Ľ., Budáč ml., Hraško, Rojček, Vachan

    a namiesto dlhodobo ospravedlneného Čamboru R Kubačka Dávid. Pozvánky s programom boli 

    zaslané e-mailovou poštou.   

3. V termíne 30. 11. – 2. 12. 2012 sa v Liptovskom Jáne uskutoční seminár Talent SFZ, na ktorom sa 

    za SsFZ zúčastnia nasledovní R: Hrivík, Hrmo, Nemček, Poláček a Wojčík. Menovaní dostanú

    pozvánky s programom elektronickou poštou z KR SFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ organizuje doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00) Účastnícke poplatky (v zmysle pokynov v pozvánke na seminár) je možné uhradiť poštovou poukážkou SsFZ, bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 800 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Program seminára a aktualizovaný zoznam evidovaných prihlášok na seminár sú na www.ssfz / aktuality.

2.   TMK SsFZ žiada trénerov družstiev Majstrovstiev regiónu stred o zaslanie dotazníka ankety „Jedenástka SsFZ 2012“ do 10. novembra 2012.

3.   TMK SsFZ organizuje školenie trénerov 3.triedy /UEFA B licencie (prihlásených 26 trénerov – zoznam  na www.ssfz.sk / aktuality) v nasledovných termínoch: 16.-18.11. 2012 špeciálna časť 1, 14.12-16.12 2012 špeciálna časť 2, 25. – 27. 01. 2013 všeobecná časť a 3 skupiny školenia 4 / C (spolu prihlásených 62 trénerov) v termínoch: 01.-02.12 2012 všeobecná časť, 19.01 – 20.01 2013 špeciálna časť.  Oznámenie o prijatí bolo všetkým prihláseným trénerom zaslané poštou.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať výhradne nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- vystavenie registračného preukazu (jednotného pre všetky vekové kategórie) len prostredníctvom ISSF – vyplnenie elektronického formulára – žiadosti – len klubový ISSF manažér,

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča a transfer – Slovensko:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SFZ ( SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

V prípade akéhokoľvek transferu, po jeho schválení príslušnou matrikou požiada klubový ISSF menežér o nový plastový RP prostredníctvom ISSF. Obdobne postupuje FK aj v prípade straty platnosti akéhokoľvek RP, resp. ŽP.

      V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK SsFZ prerokovala nedoplatky oddielov  voči SsFZ. Uvedené  nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6.12.2012 pod následkom disciplinárneho konania.

MR:  MFK BB s.č.12-10 €, Kalinovo s.č.18-10 €, Krásno s.č.18-160 €, Zvolen s.č.18-10 €.

4.liga: Divín s.č.12-25 €, K. Lieskovec  s.č.12-6 €,s.č.13-20€,s.č.15-220 €,s.č.16-20€.T .Štiavnica s.č.15-210 €, Badín s.č.15-60€,Tvrdošín s.č.15-60€,Podlavice s.č.18-60€.      

5.liga: Predmier s.č.12-25€,s.č.16-110€,Čebovce s.č.12-25€,Vinica s.č.12-25€,s.č.18-10€,Sučany     s.č.12-10€, Raková s.č.13-210€, Bela s.č.15-110€, Sásová s.č.16-60€,s.č.18-60€,Príbelce s.č.17-10€,N. Bystrica s.č.17-20€,V. Lehota s.č.18-5€.Hajnáčka s.č.18-10€.

Starší  Dorast: MFK BB s.č.12-25€.

Mladší dorast: N .Baňa s.č.14-60€,Vrútky s.č.17-60€,MFK BB s.č.18-60€.

Dorast: S.č .12 Turany-55€,Predmier-55€,Rosina -55€,Detva-35€,O.Veselé-35€,Hňúšťa-25€,Očová-25€

              Hajnáčka s.č.14-220€,Podzamčok s.č.14-15€,Kremnička s.č.15-10€,Klin s.č.15-10€,Tvrdošín                                                                                                       s.č  .16-5€,Zborov n. Bystricou s.č.17-10€,Rajec s.č.18-10€,Hriňová s.č.18-10€.

Starší  žiaci : S.č.12 K. Lieskovec -25€,Trstená -25€,O.Lesná-25€, Slimáčik Mojš Žilina -25€,Breza-25€.

                        S. Ľupča s.č.18-60€.

Medzioddielové  nedoplatky.

HK SsFZ nariaďuje uhradiť družstvu Biely Potok  pre  Oravské Veselé  sumu  307,30€  a zároveň nariaďuje  uhradiť  penále  vo výške 19.51€ do 12.11.2012 pod následkom  disciplinárneho konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

2.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 20.11.2012 DVD videozáznam (výhradne na DVD nosiči)zo stretnutia Jesenské - Poltár.

4.       Slávnostné vyhlásenie XVIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za r. 2012 a IX. Ples SsFZ sa pripravuje 11. 1. 2013 v priestoroch Divadla J. G. Tajovského a Divadelnej reštaurácie vo Zvolene.