Spravodajca č. 22/2012-13                                              30. 11. 2012   

 

Konferencia SsFZ – 13. 12. 2012

Zmena súčasných Stanov SsFZ patrí medzi najväčšie legislatívne opatrenia nášho zväzu v ostatnom období. Uskutoční sa tak na Konferencii SsFZ 13. 12. 2012 v B. Bystrici.

Podrobnejšie informácie na inom mieste našej web stránky. Následne budú delegátom konferencie zaslané pracovné dokumenty.

K 30.11.2012 nemá sekretariát SsFZ k dispozícii návratku s nahlásením delegáta na Konferenciu SsFZ od FK: N. Bystrica, Bánová, Strečno, Belá – Dulice a Šalková.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 15. 11. 2012, okrem iných:

a)       prerokoval správu predloženú ŠTK Plnenie podmienok FK o počet mládežníckych družstiev súťaží SsFZ. Na základe predloženej správy, z dôvodu neplnenia RS 2012/13, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3, uložil v zmysle čl. XXIV. Poplatky bod 2, poplatok vo výške 1 000 € pre FK: L. Lúčka (chýba 1 družstvo mládeže), Divín (chýba 1 družstvo), Tachty (chýbajú 2 družstvá; 1 000 € bolo uhradené po odstúpení družstiev žiakov), Sásová (chýba jedno družstvo). Uvedený poplatok je splatný do 5. 12. 2012. Zároveň upozorňujeme FK, že neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže môže byť dôvodom pre nezaradenie  družstva dospelých do príslušnej súťaže SsFZ pre nasledujúci súťažný ročník.

b)      zaoberal sa platobnou disciplínou pri úhrade faktúr za činnosť R v súťažiach mládeže a príslušné opatrenia prijme po uplynutí splatnosti faktúr za obdobie október, prípadne október - november 2012.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.   Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 sú zverejnené na stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - Materiály.

2.   Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.   Schvaľuje výsledky  MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súťažného  ročníka 2012 /2013. Tabuľky po skončení jesennej časti nájdete na web stránke v tabuľkovom systéme SsFZ. Najlepších strelcov jednotlivých súťaží mládeže za jesennú časť nájdete v časti KOMISIE – KM – materiály.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Pozývame na zasadnutie KR dňa 30. 11. 2012 o 16,30 hod. v Rajeckých Tepliciach (Penzión

    Daniela) predsedov KR ObFZ. Účasť všetkých predsedov, resp. zástupcov jednotlivých KR ObFZ je

    nutná.

2. Na zasadnutie dňa 30. 11. 2012 od 16,00 hod. pozývame R František Drozd.

3. V dňoch 1. – 2. 12. 2012 sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční seminár Talent – Mentor SsFZ.

    Uvedenej akcie sa zúčastnia aj nasledovní R: Belko Ľ., Budáč ml., Hraško, Rojček, Vachan

    a namiesto dlhodobo ospravedlneného Čamboru R Kubačka Dávid. Pozvánky s programom boli 

    zaslané e-mailovou poštou.   

4. V termíne 30. 11. – 2. 12. 2012 sa v Liptovskom Jáne uskutoční seminár Talent SFZ, na ktorom sa 

    za SsFZ zúčastnia nasledovní R: Hrivík, Hrmo, Nemček, Poláček a Wojčík. Menovaní dostanú

    pozvánky s programom elektronickou poštou z KR SFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

2.   TMK SsFZ v súvislosti s anketou 11-ka roka SsFZ 2012 na základe nesplnenia si povinnosti trénerov MR – stred (RS – článok XIII/6) postupuje nasledovné FK na DK SsFZ: FK Sitno Banská Štiavnica, FO KINEX Bytča, FK Čadca, Tatran Krásno nad Kysucou, MFK Nová Baňa.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK SsFZ prerokovala nedoplatky oddielov  voči SsFZ a doplnila o nedoplatky zo Spravodajcov SsFZ č. 19 a 20. Uvedené  nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6.12.2012 pod následkom disciplinárneho konania.

MR:  MFK BB s.č.12-10 €, L. Štiavnica s.č.19-10€,N.Baňa s.č.20-20€

4.liga: Divín s.č.12-25 €,s.č.20-100€, K. Lieskovec  s.č.12-6 €,s.č.13-20€,s.č.15-220 €,s.č.16-20€.T.Štiavnica s.č.15-210 €, Badín s.č.15-60€,s.č.19-40€,Podlavice s.č.18-60€.L.Lúčka-1000€,Vrútky s.č.19-20€,Tachty s.č.20-100€.

 5.liga: Predmier s.č.12-25€,s.č.16-110€,Čebovce s.č.12-25€,Vinica s.č.18-10€,Sučany     s.č.12-10€,Raková s.č.13-210€,Sásová s.č.16-60€,s.č.18-60€,s.č.20-1000€,Príbelce s.č.17-10€,s.č.19-20€,V.Lehota s.č.18-5€.Detva s.č.19-30€,Bešeňová s.č.19-20€,S.Ľupča s.č.20-20€,Selce s.č.20-10€.

Starší  Dorast: MFK BB s.č.12-25€.

Mladší dorast: N. Baňa s.č.14-60€,Vrútky s.č.17-60€,MFK BB s.č.18-60€.

Dorast: s.č .12 Turany-55€,Predmier-55€,Detva-35€,O.Veselé-35€,Hňúšťa-25€,Očová-25€ Podzámčok s.č.14-15€,Kremnička s.č.15-10€,Klin s.č.15-10€,Tvrdošín s.č.16-5€,  Zborov n. Bystricou s.č.17-10€,Rajec  s.č.18-10€,Hriňová s.č.18-10€.Bzovík s.č.19-5€,Hrochoť s.č.19-5€.                                                                                            

Starší  žiaci : S.č.12 K. Lieskovec -25€,Trstená -25€,O.Lesná-25€, Breza-25€,S.Lupča s.č.18-60€.

Medzioddielové  nedoplatky.

HK SsFZ nariaďuje uhradiť družstvu Biely Potok  pre  Oravské Veselé  sumu  307,30€  a zároveň nariaďuje  uhradiť  penále  vo výške 19.51€ do 12.11.2012 pod následkom  disciplinárneho konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 

1.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 6.12.2012 (vo štvrtok) o 13,30 v B. Bystrici.

2.       V priebehu uplynulého týždňa boli zaslané FK družstiev mládeže faktúry za činnosť R v stretnutiach odohraných v mesiacoch október, resp. november 2012. V tejto súvislosti žiadame dotknuté FK dodržať termín splatnosti faktúr, v opačnom prípade odstupuje na riešenie VV SsFZ (viď správa z rokovania VV).

3.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

4.       Oprava RS SsFZ 3012/2013, časť adresár FK, IV. liga JUH – Baník Štiavnické Bane – zmena kontaktov predseda – Ján Daubner M: 0907 892 640, e-mail: panakd@gmail.com, manažér – Gabriel Ševeček m: 0907 777 685, email: gabo.sevecek@gmail.com .

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

6.       Slávnostné vyhlásenie XVIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za r. 2012 a IX. Ples SsFZ sa pripravuje 11. 1. 2013 v priestoroch Divadla J. G. Tajovského a Divadelnej reštaurácie vo Zvolene.

 

Delegovanie R na Halovú sezónu mládeže SFZ 2012/2013:

 24.11.2012 (sobota) ŠH Badín                       9,00 – 15,30 Tokár, Jekkel,

 25.11.2012 (nedeľa) ŠH Martin (ČS 10)         9,00 – 15,30 Tilesch, Rohoň,

 01.12.2012 (sobota) ŠH Martin  (ČA 10)       MŽ 9,00 – 15,30 Tilesch, Rohoň,

 08.12.2012 (sobota) ŠH Badín                      SŽ 9,00 – 15,30 Tokár, Jekkel, Šimko.