Spravodajca č. 25/2012-13                                             18. 1. 2013   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.   Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 sú zverejnené na stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - Materiály.

2.   Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

3.   Tak ako boli informovaní delegáti Konferencie SsFZ pripravujeme od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ( na základe dobrých skúseností z fungovania v súťažiach SFZ, našom MR, resp. v ObFZ CA) zavedenie elektronickej formy zápisu do IV. líg SEVER a JUH, aby sa mohli postupne využívať všetky možnosti, ktoré môže tento systém užívateľom poskytnúť ( mesačná zberná faktúra a pod.). Podmienkou bude zabezpečenie PC a  funkčného pripojenia na internet v mieste stretnutia. Zároveň odporúčame  funkcionárom FK preveriť všetky RP hráčov vo svojich kluboch a porovnať ich so záznamom v ISSF matrika. Prípadné nezrovnalosti zabránia vo vyhotovení zápisu v el. podobe. V prípade zistených nezrovnalostí kontaktujte sekretariát SsFZ, po 1.1.2013 však už len Matriku SFZ. Vzhľadom tomu, že bude zároveň potrebné dohrať všetky zápisy z jesennej časti súťažného ročníka bude potrebné zároveň v klubovom formulári nahrať štadióny. Jedná sa o nasledovné FK IV. líg:

T. Štiavnička, Or. Veselé, L. Lúčka, K. Lieskovec, Vrútky, Št. Bane, Jupie BB – Podlavice, Badín, Divín, P. Č. Balog, Málinec, V. Krtíš a Jesenské. Vzhľadom na plánované zavedenie el. zápisu do V. líg (súťažný ročník 2013/2014) platia uvedené odporúčania aj pre tieto FK. Z hore uvedených dôvodov doporučujeme všetkým FK MR a IV. ligy vymeniť všetky RP minimálne v kategórii dospelých za nové plastové RP. FK V. lig to isté do zahájenia súť. roč. 2013/14.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ:  15. – 17. 3. 2013 v Žiline.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

2.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK SsFZ prerokovala nedoplatky oddielov  voči SsFZ a doplnila o nedoplatky zo Spravodajcov SsFZ č. 19 a 20. Uvedené  nedoplatky nariaďuje uhradiť, pod následkom disciplinárneho konania.

MR:  MFK BB s.č.12-10 €, L. Štiavnica s.č.19-10€,N.Baňa s.č.20-20€, S č. 24 – 60 €, B. Štiavnica S č. 24 – 60 €.

4.liga: Divín s.č.12-25 €,s.č.20-1000€, K. Lieskovec  s.č.12-6 €,s.č.13-20€,s.č.15-220 €,s.č.16-20€.T.Štiavnica s.č.15-210 €, Badín s.č.15-60€,s.č.19-40€,Podlavice s.č.18-60€.L. Lúčka-1000€,Tachty s.č.20-1000€.

 5.liga: Čebovce s.č.12-25,Sučany  s.č.12-10€,Raková s.č.13-210€,Sásová s.č.16-60€,s.č.18-60€,s.č.20-1000€,Príbelce s.č.17-10€,s.č.19-20€,V.Lehota s.č.18-5€.Detva s.č.19-30€,Bešeňová s.č.19-20€,S.Ľupča s.č.20-20€,Selce s.č.20-10€.

Starší  Dorast: MFK BB s.č.12-25€.

Mladší dorast: N. Baňa s.č.14-60€,MFK BB s.č.18-60€.

Dorast: s.č .12 Turany-55€,Detva-35€,O.Veselé-35€,Hňúšťa-25€,Očová-25€ Podzámčok s.č.14-15€,Kremnička s.č.15-10€,Klin s.č.15-10€,Tvrdošín s.č.16-5€,  Rajec  s.č.18-10€.                                                                                              

Starší  žiaci : S.č.12 K. Lieskovec -25€,Trstená -25€, Breza-25€,S.Lupča s.č.18-60€.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zmeny v RS 2012/13, časť Adresár FK: V. liga sk. A: FK Predmier od 15. 1. 2013 prezident Štefan Klus m 0907 368200, FK Slávia Staškov  od 10. 1. 2013 prezident FK Peter Fucek m 0903 440573, V. liga sk. B: ŠK Agro Baník Dúbrava od 7. 1. 2013 predseda Ján Švec.

2.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

 

Delegovanie:

Delegovanie na semifinále HSM SFZ kat. SŽ – 19. 1. 2013 ŠH Badín – Tokár, Šimko, Jekkel od 8.30-16.00.