Spravodajca č. 26/2012-13                                             25. 1. 2013

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 17.1.2013 v B. Bystrici, okrem iných:

1. Na základe návrhu, predsedu SsFZ a predsedu DK SsFZ, predneseného na Konferencii SsFZ 13.12.2012 o zastavení účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti  súťažného ročníka 2012/2013 v rozsahu:

a)       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 3 DP,

b)       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa prílohy 1, bod 13 DP (tresty za 4 ŽK hráčov) a zároveň zahladzuje doteraz uložené a evidované tresty podľa prílohy 1, bod 13 DP,

c)       zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 11 DP,

d)       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31, bod 2 DP,

e)       zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013.

2. Na základe zmeny Stanov SsFZ, prijatých konferenciou, týkajúcich sa odvolacieho konania v podmienkach SsFZ, schválil VV SsFZ Štatút Odvolacej komisie SsFZ, ktorá má podľa nového znenia Stanov SsFZ, rozhodovaciu právomoc v odvolacom konaní, ktoré je na úrovni SsFZ jednostupňové (schválený Štatút OK SsFZ nájdete v krátkom čase na web. stránke SsFZ v časti KOMISIE – Odvolacia komisia – Materiály).  Zároveň, na základe návrhov riadnych členov schválil , v súlade so znením stanov SsFZ, zloženie Odvolacej komisie SsFZ:

Dušan Čaban – predseda komisie,

Július Kliment – doterajší člen - ObFZ BB,

Ladislav Krnáč – doterajší člen – ObFZ VK,

Ivo Chudý – nový člen – návrh LFZ LM ,

Ján Studený – Nový člen – návrh ObFZ Kysúc a ObFZ ZA.

3. Na základe koordinácie jednotlivých krokov, pri praktickom využívaní jednotlivých častí ISSF VV SsFZ schválil:

- zavedenie elektronickej formy zápisu zo stretnutia pre IV. ligy SEVER a JUH od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013,

- harmonogram výmeny papierových RP za plastové – FK IV. líg SEVER a JUH 10.3.2013 (minimálne hráčov družstva dospelých), V. ligy A,B,C,D, do 25.7.2012 (minimálne hráčov družstva dospelých), družstvá II. LSD a LMD a III. Ligy dorastu U-19 – do 25.7.2013. Do konca roka 2013 by mali byť vymenené všetky RP, hráčov štartujúcich v súťažiach SsFZ v kategórii dospelých a dorastu,

- pripraviť všetky predpoklady pre zavedenie mesačnej zbernej faktúry od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.  Návrh termínovej listiny dospelých a mládeže pre súťažný ročník 2013/2014 je zverejnený na stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK/KM - Materiály.

2.  Tak ako boli informovaní delegáti Konferencie SsFZ pripravujeme od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ( na základe dobrých skúseností z fungovania v súťažiach SFZ, našom MR, resp. v ObFZ CA) zavedenie elektronickej formy zápisu do IV. líg SEVER a JUH, aby sa mohli postupne využívať všetky možnosti, ktoré môže tento systém užívateľom poskytnúť ( mesačná zberná faktúra a pod.). Podmienkou bude zabezpečenie PC a  funkčného pripojenia na internet v mieste stretnutia. Zároveň odporúčame  funkcionárom FK preveriť všetky RP hráčov vo svojich kluboch a porovnať ich so záznamom v ISSF matrika. Prípadné nezrovnalosti zabránia vo vyhotovení zápisu v el. podobe. V prípade zistených nezrovnalostí kontaktujte sekretariát SsFZ, po 1.1.2013 však už len Matriku SFZ. Vzhľadom na plánované zavedenie el. zápisu do V. líg (súťažný ročník 2013/2014) platia uvedené odporúčania aj pre tieto FK. Z hore uvedených dôvodov odporúčame všetkým FK MR a IV. ligy vymeniť všetky RP minimálne v kategórii dospelých za nové plastové RP. FK V. lig to isté do zahájenia súť. roč. 2013/14.

3.  Upozorňujeme funkcionárov FK aby si výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca 2013.Schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS 2012/2013 platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/.

4.  Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2012/2013 sa uskutoční v dňa 21.3.2013 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

5.  Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ:  15. – 17. 3. 2013 v Žiline.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

2.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1. Zasadnutie MaK sa uskutoční v piatok 1. februára 2013 o 10,00 hodine v zasadačke SsFZ.

2.  Dňa 21. januára 2013 zamietla MaK podľa článku 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestup hráča:

Jakub Poništ 890822 Pokrok Stará Bystrica – FK Polom Raková.

3.  Prestup hráča Dávida Čiháka, reg. č. 1222872 z FK Renop Liptovská Teplá do OŠK Bešeňová splňuje všetky náležitosti opakovaného prestupu a bude schválený po uhradení výchovného a predložení ústrižku o zaplatení na MaK.

REGISTRAČNÉ A MATRIČNÉ ÚKONY

1. Registrácia hráča.

Vyplniť formulár Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu) odoslať, následne vytlačiť a potvrdiť:

·      hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

·      súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

·      doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

·      v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne musí zaslať na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SFZ ( SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

·      upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového

·      viď videonávod,

·      o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je hráč na hosťovaní (videonávod),

·      poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí FK po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

·      vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

·      len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

·      podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť transfer nevybaví,

·      súhlas zástupcov materského klubu,

·      čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

·      čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

·      doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon:

      dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €,

      dorast (po ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €,

      žiaci5 €.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK SsFZ prerokovala nedoplatky oddielov  voči SsFZ a doplnila o nedoplatky zo Spravodajcov SsFZ č. 19 a 20. Uvedené  nedoplatky nariaďuje uhradiť, pod následkom disciplinárneho konania.

MR:  MFK BB s.č.12-10 €, L. Štiavnica s.č.19-10€,N.Baňa s.č.20-20€, S č. 24 – 60 €, B. Štiavnica S č. 24 – 60 €.

4.liga: Divín s.č.12-25 €,s.č.20-1000€, K. Lieskovec  s.č.12-6 €,s.č.13-20€,s.č.15-220 €,s.č.16-20€, Badín s.č.15-60€,s.č.19-40€,Podlavice s.č.18-60€,Tachty s.č.20-1000€.

 5.liga: Čebovce s.č.12-25,Sučany  s.č.12-10€,Raková s.č.13-210€,Sásová s.č.16-60€,s.č.18-60€,s.č.20-1000€,Príbelce s.č.17-10€,s.č.19-20€,V.Lehota s.č.18-5€,Bešeňová s.č.19-20€,S.Ľupča s.č.20-20€,Selce s.č.20-10€.

Starší  Dorast: MFK BB s.č.12-25€.

Mladší dorast: N. Baňa s.č.14-60€,MFK BB s.č.18-60€.

Dorast: s.č .12 Turany-55€,O.Veselé-35€,Hňúšťa-25€,Očová-25€ Podzámčok s.č.14-15€,Kremnička s.č.15-10€,Klin s.č.15-10€,Tvrdošín s.č.16-5€,  Rajec  s.č.18-10€.                                                                                              

Starší  žiaci : S.č.12 K. Lieskovec -25€, Breza-25€,S.Lupča s.č.18-60€.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme FK, ktoré v rámci projektu Poštová banka – partner regionálneho futbalu využívajú tankovacie karty firmy Slovnaft (žiacke, ženské a dievčenské družstvá hrajúce súťaže SsFZ – mimo UTM), t. j. spolu 91 kariet, že v najbližších dňoch budú všetky tieto karty „dobité“ o čiastku 176,2 €. Bližšie viď www.ssfz.sk Nová forma podpory ... logo Poštovej banky.

2.       Pred odovzdaním na doriešenie DK SsFZ zverejňujeme zoznam FK, u ktorých do dnešného dňa, napriek upozorneniam, neevidujeme úhradu faktúry, vytavenej za činnosť R a DZ v stretnutiach mládeže : august 2012: FK Dukla BB fa č.180 – 903 €; september 2012: FK Dukla BB fa č.225 – 994 €, FK Bušince fa č. 228 – 70 €, Bzovík fa č. 229 – 70 €, ŠK Kremnička fa č. 243 – 254 € MŠK R. Sobota fa č. 257 – 254 €, FK Kúpele Sliač fa č. 259 – 254 €; október-november 2012: FK Dukla BB – fa č. 273 – 1030 €, FK Bušince fa č. 276 – 86 €, MFK D. Kubín fa č. 282 – 86 €, MFK Sp. Hriňová fa č. 286 – 94 €, ŠK Kremnička fa č. 291 – 401 €, LAFC Lučenec fa č. 296 – 515 €, MFK R. Sobota fa č. 305 – 274 €, Slovan Kúpele Sliač fa č. 307 – 274 €, Tatran Zákamenné fa č. 315 – 86 €.

3.       Oznamujeme funkcionárom FK klubov štartujúcich v IV. ligách SEVER a JUH, že stretnutia jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 boli nahraté do systému ISSF a tieto sú prístupné cez futbalnet pod názvom V. liga SEVER a V. liga JUH (poradový stupeň súťaží v SFZ).

4.       Zmeny v RS 2012/13, časť Adresár FK: V. liga sk. A: FK Predmier od 15. 1. 2013 prezident Štefan Klus m 0907 368200, FK Slávia Staškov  od 10. 1. 2013 prezident FK Peter Fucek m 0903 440573, V. liga sk. B: ŠK Agro Baník Dúbrava od 7. 1. 2013 predseda Ján Švec.

5.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.