Spravodajca č. 34/2012-13                                             22. 3. 2013

 

 

Aj vďaka pomoci jednotlivých ObFZ boli pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 rozdistribuované 2 sady rozlišovacích viest s logom Poštovej banky do všetkých FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

Upozorňujeme touto cestou futbalové kluby na povinnosť vyvesiť bannery s logom Poštovej banky a na povinnosť používať vyššie spomínané vesty od úvodných jarných kôl v každom doma hranom MFS: lavičky pre náhradníkov (domáci i hostia – kontrastná farba), usporiadatelia, podávači lôpt.. .

Zároveň žiadame delegátov stretnutia o fotografické zdokumentovanie umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS. Fotografie zaslať ako prílohu ku správe delegáta na adresu: zapis@ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       ŠTK SsFZ stretnutia dospelých vylosované na 23. resp. 24. marca 2013 nariaďuje odohrať stretnutia v termíne:

2.       MRS – 16. kolo dňa 5. júna 2013 o 17,00 hod.

3.       IV. a V. liga – 14. kolo dňa 1. mája 2013 o 16,30 hod.

4.       ŠTK a KM SsFZ neruší stretnutia dospelých a mládeže vylosované na 30. resp.31.3.2013. FK u ktorých je predpoklad že sa stretnutia ani v tomto termíne z dôvodu nespôsobilej hracej plochy nebudú môcť odohrať, žiadame v termíne do 27.3.2013 písomne túto skutočnosť oznámiť ŠTK (stk.ssfz@gmail.com) resp. sekretariátu SsFZ (sutaze@ssfz.sk). Po tomto termíne žiadne zmeny nebudeme akceptovať a o spôsobilosti HP rozhodne delegovaný R stretnutia.

5.       ŠTK súhlasí s odohraním MFS na schválených náhradných hracích plochách do 30.4.2013 a to aj na HP mimo sídla FK.

6.       ŠTK schvaľuje zmenu hracieho dňa v jarnej časti 2012/2013:

7.       FK Sučany – nedeľa/UHČ

8.       FK Lubeník – sobota/UHČ

9.       FK Zvolen – sobota/UHČ (okrem 1.5. 2013)

10.   FK Šalková14. kolo a 16. kolo sobota o 17,00

11.   MŠK Žilina B – nedeľa/10,30 hod.(okrem 1.5.2013 – 16,30)

12.   ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy A Terchová – S. Bystrica dňa 8.5.2013 o 16,30.

13.   Na základe predloženej vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS 14.kola IV. ligy S Trstená – Or. Veselé dňa 19.4.2013 o 16,30 hod.

14.   ŠTK schvaľuje FK Or. Veselé v prípade nepriaznivého počasia náhradnú hraciu plochu UT Dolný Kubín na stretnutia :

15.   15.kolo O. Veselé – T. Štiavnička 31.3.2013 o 15,00 hod.

16.   17.kolo O. Veselé – Bytčica 14.4.2013 o 15,30 hod.

a.       FK O. Veselé má za povinnosť oboznámiť telefonicky hosťujúci FK, R a DZ 24 hod. pred UHČ kde sa MFS odohrajú.

17.   Upozorňujeme FK, R a DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je v zmysle ISSF povinnosť uvádzať pri hráčoch registračné číslo, /nie rodné číslo ako doteraz/. To platí pre vyplňovanie súpisiek, zoznamov, zápisov o stretnutí, správ DZ, evidencie ŽK, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

18.   Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

19.   Rozhodnutím VV SsFZ bolo schválené začatie pilotnej prevádzky ISSF - vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí aj v IV. a V. ligách dospelých. To znamená, že od 30.4.2013 je elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF, rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí ktorý je potrebný tiež na stretnutí vyhotoviť ako doposiaľ. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Upozorňujeme FK:

a)  KM  SsFZ z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia odkladá všetky stretnutia mládeže vyžrebované na 23. resp. 24. marca 2013. Následne nariaďuje odohrať tieto stretnutia v termíne: III. liga, IV. liga a V. liga dorastu – 14. kolo dňa 1. mája 2013. V prípade kolidovaniu MFS v tomto termíne so stretnutiami družstiev  dospelých alebo žiakov,  FK predložia vzájomnú dohodu o odohratí MFS.

b) funkcionárov FK, rozhodcov a  DZ, že jarnej časti súťažného ročníka 2012 / 2013 je v zmysle ISSF povinnosť     uvádzať pri hráčoch registračné číslo, / nie rodné číslo ako doteraz /. To platí pre vyplňovanie súpisiek, zoznamov, zápisov o stretnutí, správ DZ, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

2.  Oznamujeme účastníkom

a)  III. liga  U – 19 a U – 17, že MFK  Nová Baňa odohrá doma vyžrebované MFS vždy nedeľu

o  10,30 – 13,00 hod.

b)  III. liga U – 19 a U – 17, že  FC Lokomotíva ŽOS Vrútky odohrá doma vyžrebované MFS vždy

nedeľu o 11,00 – 13,30 hod.

c)   III. liga U – 19 a U – 17, že  TJ Jednota Bánová odohrá doma vyžrebované MFS vždy

sobotu o 10,00 – 12,30 hod.

d)  III. liga U – 19 a U – 17, že FK Jupie B. B. - Podlavice B odohrá doma vyžrebované MFS nasledovne:  17. kolo Jupie B.B. - Bánová    10.4.2013 /streda/ o 15,00 – 17,30 hod.

18. kolo  MFK  B. Bystrica – Jupie B. B.    18.4.2013 / štvrtok / o 14,00 -  16,30 hod.

22. kolo  Jupie B. B. - Zvolen  29.5.2013 /streda /  o 15,00 – 17,30 hod.

24. kolo  Jupie B. B. - K. N. Mesto  5.6.2013 / streda / o 15,00 – 17,30 hod.

26. kolo  Jupie B. B. - Rajec  12.6.2013 / streda / o 15,00 – 17,30 hod.

e)  IV. liga dorast sk. SEVER, že MŠK Žilina B odohrá doma vyžrebované MFS vždy sobotu o 14,00 hod. na ihrisku Strážov, okrem 26. kola 15.6.2013 o 14,00 hod. MŠK Žilina B – Staškov na ihrisku Závodie.

f)  V. liga dorast sk. A, že ŠK Čierne odohrá doma vyžrebované MFS vždy  v sobotu o 14,00 hod.

g)  V. liga dorast sk. B, že MFK Dolný Kubín odohrá doma vyžrebované MFS vždy sobotu o 10,00 hod.

h)   V. liga dorast sk. B, že TJ Oravan Rabča odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu UHČ dosp.

i)    II. liga  U – 15 a U – 13 sk. SEVER, že  Blatná Habovka odohrá doma vyžrebované MFS vždy  v nedeľu ako predzápas dospelých.

j)   III. liga U – 15 a U – 13 sk. A, že  Tatran  Turzovka odohrá doma vyžrebované MFS vždy v nedeľu ako predzápas dospelých.

k)  III. liga U – 15 a U -13 sk. A, že ŠK Juventus ZA Závodie odohrá doma vyžrebované MFS v nedeľu o 10,00 – 12,00 hod. , 17 a 19 kolo na ihrisku Závodie a 15, 21, 24 a 26. kolo v Strážove.

 l)   III.   liga  U – 15 a U – 13 sk. A, že MŠK Žilina C odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu

o 10,00 – 12,00 hod. na ihrisku Strážov.

m)  III. liga U – 15 a U – 13 sk. A, že TJ Jednota Bánová odohrá doma vyžrebované MFS vždy nedeľu  o 10,00 – 12,00 hod.

n)   III. ligy U – 15 a U 13 sk. B, Oravský Podzámok odohrá doma vyžrebované MFS vždy v nedeľu ako predzápas dospelých.

o)  I. liga  U – 13, že ŠK Juventus ZA Závodie odohrá doma vyžrebované MFS v nedeľu o 10,00 – 11,30 hod.,  17,19,23,26 kolo  na   ihrisku Závodie a 15 a 21 kolo v Strážove.

p)  I. liga  U – 13, že MŠK  Žilina C odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu o 10,00 – 11,30 hod.   na ihrisku Závodie. 

r)   I. liga U – 13, že MŠK Žilina C odohrá 22. kolo MŠK Žilina C – Ružomberok  11.5.2013

  / sobotu / o  14,00 – 15,00 hod. na ihrisku Strážov.

s)   I. liga U – 13, že MFK Dolný Kubín odohrá doma vyžrebované MFS v nedeľu o 10,00- 11,30 hod.

t)  I. liga  U – 13, že FK POHRONIE  ZH/DŽ odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu o 10,00 – 11,30 hod.

3. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS

a)  15. kolo  III. ligy U  19 a U 17 Nová Baňa – Rimavská Sobota  28.3.2013 / štvrtok / o 10,30 a 13,00 hod.

b)  16. kolo  III. ligy U  19 a U 17 K. N. Mesto - Bytča 10.4.2013 / streda / o 13,00 a 15,30 hod.

c)  14. kolo IV. ligy dorast  sk. SEVER  Turzovka - Sučany  8.5.2013 / streda / o 16,00 hod.

d)  Neodohrané  MFS 14. kolo Pliešovce – Očová  19.4.2013 / piatok /o 15,30 hod.

e)  16. kolo I. liga  U  13 Dukla B. Bystrica – Podbrezová  28.3.2013 / štvrtok / o 10,00 – 11,30 hod.

f)   16. kolo I. liga U 13 MŠK Žilina – Zvolen  28.3.2013 / štvrtok / o 10,00 – 11,30 hod.

g)  15. kola III. ligy U 19 a U 17 Zvolen – K. N. Mesto 28.3.2013 /štvrtok/ 13,00 – 15,15 hod.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-514 Z rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 18.01.2013 vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie v zmysle článku 10 bod 4 DP SFZ (tresty 3 mesiace a na dlhšie časové obdobie). Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2012/2013. Výkonný výbor SsFZ ponechal v platnosti všetky tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP SsFZ.

D-515 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-26/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám  Nová Baňa (80 €), Divín (25 €), Kysucký Lieskovec (266 €), Badín (100 €), Tachty (1000 €), Sásová (1060 €) – všetko družstvá dospelýc, Podzámčok (15 €) –  družstvo dorastu, Kysucký Lieskovec (25 €), Breza (25 €) – obe družstvá SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.1.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcov č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1030 €), Bušince dorast (70+86 €), Hriňová dorast (94 €), Rimavská Sobota SD (254+274 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.1.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-517 Na základe Spravodajcu č. 28/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.2.13 za neuhradenie nedoplatkov z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ za rok 2012 družstvám Hliník nad Hronom (17 €), Tomášovce (2 €) – všetko družstvá dospelých. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 14.2.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-518 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 20.02.2013 schválil používanie mesačných zberných faktúr v ISSF. Uložené pokuty a hlavne poplatky za prerokovanie previnení budú od 01.03.2013 uhrádzané vždy až následne po rozhodnutiach DK prostredníctvom mesačných zberných faktúr. Žiadame funkcionárov FK, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s novelizovanými ustanoveniami kap. XX. Disciplinárne konanie a kap. XXIVa. Mesačná zberná faktúra RS 2012/2013. Novelizovaný RS 2012/2013, schválený VV SsFZ na zasadnutí dňa 20.02.2013, je uvedený na internetovej stránke www.ssfz.sk. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na korektnosť a dochvíľnosť pri zabezpečovaní úhrad mesačných zberných faktúr v zmysle kap. XXIVa. RS 2012/2013 a hlavne na znenie ods. 6 tejto kapitoly.

D-522 Na základe oznámenia SFZ Tomáš Régi 861113 Vinica 4 SN od 21.3.13, 1-9-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-523 Na základe oznámenia SFZ František Kelemen vedúci družstva Vinica dospelí 6 SN od 21.3.13, 1-9-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-524 Na základe oznámenia SFZ Gabriel Zsigmond vedúci družstva Vinica dospelí 6 SN od 21.3.13, 1-9-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-525 Na základe oznámenia SFZ FK Vinica dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Výšku odmien a a paušálnych náhrad R a DZ súťaží SFZ nájdete na web stránke: Komisie – Komisia rozhodcov – materiály.

2.       Náhradný termín zimných seminárov R a DZ sa uskutoční dňa 12. 4. 2013 od 17,00 hod. v Banskej BystricI v športovej hale Na Štiavničkách po skončení FP. Zúčastnia sa:  Gyorgy, Mačuda, Martin, Hranica, Ivanič, Berta, Gašperec, Geče,  Kuriš, Perexta, Staňo, Vojtek, Žiak P. Účasť menovaných je povinná.

3.       KR SsFZ predloží na najbližšie zasadnutie VV SsFZ návrh na vyradenie nasledovných R a DZ z nominačnej listiny: R Janíček, Kmeť, Šefraník, Supuka, Truban B., DZ Gonda.

4.       Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2013. Na SsFZ nahlásiť do 5. 4. 2013.

5.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2013 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 5. 4. 2013, s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, e – mailovej adresy, ako aj presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

6.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 11. 4. 2013 (ZA- kraj), 12. 4. 2013 (BB-kraj). FP s limitmi SFZ sa môžu dobrovoľne zúčastniť R všetkých stupňov súťaží SsFZ, ktorí spĺňajú podmienku veku maximálne do 30 r. Títo R absolvujú FP spoločne s R Programu Talent vo štvrtok 11. 4. 2013. Všetci záujemcovia sa môžu bezodkladne prihlásiť elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ivanrostar1948@gmail.com. Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

7.       OÚ KR žiada rozhodcov, aby svoje ospravedlnenia pre jarnú časť nahlasovali výhradne e-mailom na adresu ludovit.perasin@gmail.com a to najneskôr 21 dní pred termínom stretnutia. V prípade, že ospravedlnenie z jesennej časti pokračuje aj na jar, je nevyhnutné túto informáciu obratom zaslať na uvedenú e-ailovú adresu.

8.       R, DZ a R z ObFZ, ktorí nezaslali kópiu dohody: Alakša, Antalík, Auxt, Backa, Badura, Botka, Čunderlík, Dado, Danišek, Danko, Danyi, Doboš, Dodok, Domby, Doval, Drozd, Filep, Filip, Gača, Gajdoš, Gajdošík, Gregorec, Greňo, Guži, Halaj, Hanesová, Hlava, Hodoň, Hollý Hreus, Hrivo, Hromádka, Hrtús, Hubočan, Hurík, Chmúrny, Chovanec M, Chovanec F, Jantoš, Ježík, Kancko, Katrenčík, Kelemen, Kolibáč, Koós, Korenčík, Kosec V., Kováč, Krajník, Králik T, Králik R, Králka, Krčula, Kuba, Kubaš, Kubeník, Kuchársky, Kyzek Ja., Laučík, Mačuda, Maga, Majsniar, Martin, Melicher, Melicherčík, Mihálka, Muráň, Náther, Nedbal,, Olšiak, Oravec, Ostrihoň, palacka, Pašák P, Pašák M, Podolák, Rojík, Rybár, Srholec, Svitek, Ševec, Šimovič, Škurla, Šmidriak, Špalek, Štrba, Šupej, Šupina, Šupka, Taraba, Truban M, Turňa Pe, Uhorskai, Urda, Verkin, Vojvoda, Volf, Vrábeľ, Weiss, Zaťko, Zelezník, Zemko, Želiezk, Žiak M, Žingor. Žiadame uvedených R, DZ, aby obratom zaslali kopiu dohody na SsFZ.

9.       Žiadame uvedených R a DZ o zaslanie dotazníka, ktorý mali priložený pri ročnom zúčtovaní. Dotazník je nevyhnutný k vypracovaniu dohôd. Pri nesplnení svojej povinnosti nebudú delegovaní na stretnutia v jarnej časti súťaží. R: Sikora, Hranica, Spišák S.

10.   Upozorňujeme rozhodcu M. Hranica, že do dnešného dňa nie je zaregistrovaní v registri R v ISSF. Po splnení podmienok k registrácii sa prihlásia telefonicky u p. Jánošovej k utvoreniu konta, bez ktorého nie je možné uzatvoriť elektronický zápis z MFS.

11.   Ospravedlnenia R:  Ďuriník – ukončenie PV, Rendla 1.5. a 11.5.-13.5.2013, Kubačka – celá jarná časť, Matejčík T. 7.4.2013, Ľupták 6.4.2013, Remeň - soboty, Lepiešprac.dni, Bútora PN od 18.3.- 29.3.2013, Slašťanprac.dni, 6.4.-7.4. a 1.5.2013, Petrinec 6.4.2013, kyzek Jo. 28.3.-8.4.2013 neskoro, Stankovianska 11.4.,12.4., 20.4., 28.4., 4.5., 11.5., 12.5., 19.5., 15.6., 27.4., 5.5., Katreniak 6.4.,13.4.,20.4.,4.5.,18.5.,1.6.a 15.6.2013, Botka 6.4. a 21.4.2013, Behančín 6.4., 13.4., 24.4.-28.4.2013, Slašťan PN od 23.3.2013, Šašvary 7.4.2013, Šuška 12.4.-15.4.2013, Králik 12.4.-20.4. a 27.4.-28.4.2013,

12.   Upozornenie pre DZ : Do poručujem si naštudovať na seminár R a DZ,  Prípravné tézy na testové otázky na seminár KR a Návrh testu pre RFZ , na webe SsFZ, komisia rozhodcov, materiály.

13.   Ospravedlnenie DZ : Kadík nedelegovať od 18.3. do prihlásenia, Meliš nedelegovať od 14.3. do prihlásenia, Tomčík 30 – 31.3., M. Budač 1.5,., Kosec 13.4., 4.5., 1.6., 22.6., Kanka 30.3., Králka 27 – 28. 4., 13 – 20. 5., 26. 5., Halaj od 21.3. PS, Veky 27. 3.,

14.   Zmena  e- mailu :BUDÁČ Marcel 984 01 Lučenec, Námestie Republiky 1991 /13 TZ: 047 /431 5264, MT: 0915 836 600 e-mail: budac@zoznam.sk

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK  pozýva predsedov TKM ObFZ na spoločné zasadnutie TMK SsFZ dňa 09. apríla 2013 (utorok)  o 11.00 hod. v budove SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici

2.       MK SsFZ vyzýva trénerov všetkých typov licencií aby sa urýchlene prihlásili do ISSF systému SFZ. Prihlášku nájdete na www.futbalsfz.sk  v sekcii dokumenty / tréneri a vzdelávanie / dokumenty / ISSF registračný formulár – tréner. Uvedený formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a poštou poslať na adresu: SFZ, technický riaditeľ Ján Greguš, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava. Následne je potrebné mailom poslať fotografiu (názov súboru meno a priezvisko) na adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk

3.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.Upozorňujeme funkcionárov FK, že termín podávania žiadostí o transfer sa končí 31.3.2013. Matrika SsFZ vybaví žiadosti osobne doručené na SsFZ do 28.3.2012 a podania  doporučenou poštovou zásielkou podané v mesiaci marec 2013.

REGISTRAČNÉ A MATRIČNÉ ÚKONY:

  Všetky informácie nájdete v zmenách RS SsFZ 2012/2013, platných od jarnej časti súťaží – na stránke SsFZ v časti

   ROZPIS SÚŤAŽÍ – Zmeny RS SsFZ 2012/2013 – jarná časť  - kapitola XXIV b.

 

Upozorňuje kluby, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii  Prestupového poriadku  pre neprofesionálnych  futbalistov  SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) následovne: ● článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „ ... perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo...“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“

článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“ ● článok 10, ods. c)  nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“ ● článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku). ● článok 11, ods.

2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“ I Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk). I Upozorňuje kluby, že od 1. 10. 2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV na zasadnutí prijal významné zmeny v RS SsFZ 2012/13, ktoré sú platné od jarnej časti súťažného ročníka. Upravený rozpis nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ – Rozpis súťaží 2012/13 – Zmeny v RS – textová čať – jar 2013 (najneskôr od 25. 2. 2013). Všetky zmeny sú z dôvodu prehľadnosti vyznačené zelenou farbou.

2.       VV schválil zavedenie mesačnej elektronickej faktúry v SsFZ od 1. 3. 2013 – platí pre všetky kluby štartujúce v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže. Všetky FK, ktoré majú status ISSF aktívny – počnúc 1. 3. 2013 neplatia poplatky za matričné úkony, disciplinárne tresty a poplatky za prerokovanie priestupkov, poplatky za preloženie stretnutí a pod. (podrobne nájdete v zmenách RS SsFZ, časť XXIV a) Mesačná faktúra a XXIV b) Registrácia, transfer a Matrika). Po skončení príslušného mesiaca budú tieto poplatky pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní faktúry pre konkrétny klub budú informovaní príslušní ISSF manažéri prostredníctvom e mailu zo systému ISSF. Upozornenie – faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry (typ Všeobecná faktúra) a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak nájde ISSF manažér medzi faktúrami typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ – je to kópia faktúry, ktorou ste zaplatili kuriérovi za dobierku (túto neplaťte). Všetky ostatné informácie však nájdete v Zmenách RS (viď vyššie).

3.       Opravujeme RS 2012/13 časť XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6. Odmeny a ostatné náhrady R a DZ c) 3. zálohová platba – úhrada do 27. 3. 2013. Výšku zálohových platieb pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 sú zverejnené na web. stránke SsFZ v časti Platby R a DZ. Platbu posielajte zásadne na účet číslo 0305642565/0900, tak ako je to uvedené v rozpise platieb (žlté pole) a nezabudnite uviesť VS.

Pri tejto príležitosti upozorňuje sekretariát SsFZ príslušné FK, že v prípade, že nebudú vyrovnané podlžnosti za činnosť R a DZ za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 do termínu zahájenia príslušnej súťaže (aj SFZ), nebude SsFZ pokračovať v spolupráci s príslušným klubom v bezhotovostnom systéme platieb.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

 

Zmena DL 14,15:

Halič – Bziny (SFZ, II.L .ženy, preložené na 18.4. o 14:00, pôvod.del.)

Čadca – Žilina (SFZ, I.LSŽ, AR2 Juríček za Hreusa)

Žilina – Zvolen (SFZ, I.LSŽ, R Širanec za Kubu)

Ružomberok – Z. Moravce (SFZ, SD/MD,hrá sa 27.3. 13:00-15:15, pôvod.del. )

L. Mikuláš – Vranov (SFZ, SD/MD, R Šimovič za Vrticha,AR1 Tutura, AR2 ObFZ LM)

Žilina – D. Lužná (SFZ, I.L. ženy, hrá sa o 12:00, žiačky 10:15, pôvod. delegácia)

Selce – Hrochoť (SsFZ, dor., predz.,AR1 Jačmeník za Kyzek Jo.)

O. Veselé – Rabča (SsFZ, dor., R Juríčka za Dvorštiaka)

Stráňavy – Z. Poruba (SsFZ, dor., AR1 Franek za Tarabu)

Zvolen – K .N. Mesto (SsFZ, SD/MD, hrá sa 28.3. o 13:00 – 15:15, nová Horný  -Libiak, Hromádka – Pšenica)

 

Zmena DL č.15 :

Strečno - Kotešová (DZ Krško za Tavača)

Jupie BB – Kremnička III. liga U 19 SD, 27.03.2013 o 11,00 hod. DZ J. Hrčka za Vekyho

Upozorňujeme  R a DZ, aby si pozreli aj ÚS SFZ v časti ŠTK z dôvodu zmeny hracích plôch niektorých MFS v riadení ŠTK SFZ.

Upozornenie pre DZ :

Od  jarnej časti súťažného ročníka 2012 2013, už nebudú DZ obsadzovaní na predzápasy dorastu v IV. a V. lige, z rozhodnutia vedúceho sekretára p. Matejku,  platí to aj pre DL č.14, ktorého stretnutia boli odložené.