Spravodajca č. 35/2012-13                                             28. 3. 2013

 

 

 

Aj vďaka pomoci jednotlivých ObFZ boli pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 rozdistribuované 2 sady rozlišovacích viest s logom Poštovej banky do všetkých FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

Upozorňujeme touto cestou futbalové kluby na povinnosť vyvesiť bannery s logom Poštovej banky a na povinnosť používať vyššie spomínané vesty od úvodných jarných kôl v každom doma hranom MFS: lavičky pre náhradníkov (domáci i hostia – kontrastná farba), usporiadatelia, podávači lôpt.. .

Zároveň žiadame delegátov stretnutia o fotografické zdokumentovanie umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS. Fotografie zaslať ako prílohu ku správe delegáta na adresu: zapis@ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ stretnutia dospelých vyžrebované na 23. resp. 24. marca 2013 nariaďuje odohrať stretnutia v termíne:

·         MRS – 16. kolo dňa 5. júna 2013 o 17,00 hod.

·         IV. a V. liga – 14. kolo dňa 1. mája 2013 o 16,30 hod.

2.      ŠTK SsFZ ruší stretnutia dospelých vyžrebované na 30. resp.31.3.2013 a nariaďuje odohrať stretnutia v termíne :

·       MRS – 17.kolo dňa 22. mája 2013 o 17,00 hod.

·       IV. a V. liga – 15. kolo dňa 8.mája 2013 o 16,30 hod.

3.      ŠTK súhlasí s odohraním MFS na schválených náhradných hracích plochách do 30.4.2013 a to aj na HP mimo sídla FK.

4.      ŠTK schvaľuje zmenu hracieho dňa v jarnej časti 2012/2013:

·         FK Sučany – nedeľa/UHČ

·         FK Lubeník – sobota/UHČ

·         FK Zvolen – sobota/UHČ (okrem 1.5. 2013)

·         FK Šalková – 14. kolo a 16. kolo sobota o 17,00

·         MŠK Žilina B – nedeľa/10,30 hod.(okrem 1.5.2013 – 16,30)

5.      ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy A Terchová – S. Bystrica dňa 22.5.2013 o 17,00.

6.      Na základe predloženej vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS 14.kola IV. ligy S Trstená – Or. Veselé dňa 19.4.2013 o 16,30 hod.

7.      ŠTK schvaľuje FK Or. Veselé v prípade nepriaznivého počasia náhradnú hraciu plochu UT Dolný Kubín na stretnutia :

·        17.kolo O. Veselé – Bytčica 14.4.2013 o 15,30 hod.

FK O. Veselé má za povinnosť oboznámiť telefonicky hosťujúci FK, R a DZ 24 hod. pred UHČ kde sa MFS odohrá.

8.      Upozorňujeme FK, R a DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je v zmysle ISSF povinnosť uvádzať pri hráčoch registračné číslo, /nie rodné číslo ako doteraz/. To platí pre vyplňovanie zápisov o stretnutí, správ DZ, evidencie ŽK, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

9.      Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

10.   Rozhodnutím VV SsFZ bolo schválené začatie pilotnej prevádzky ISSF - vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí aj v IV. a V. ligách dospelých. To znamená, že od 30.4.2013 je elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF, rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí ktorý je potrebný tiež na stretnutí vyhotoviť ako doposiaľ. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Upozornujeme FK:

a)  KM  SsFZ z dôvodu pretvávajúceho nepriaznnivého počasia odkladá všetky stretnutia mládeže vyžrebované na 30. resp. 31. marca 2013. Následne nariaďujeme odohrať stretnutia v termíne: III. liga, IV. liga a V. liga dorastu – 14. kolo dňa 8. mája 2013. V prípade  kolidovaniu MFS s  dospelými alebo žiakmi  FK predložia vzájomnú dohodu o odohratí MFS.

b)  Rozhodcov a  DZ, že jarnej časti súťažného ročníka 2012 / 2013 je v zmysle ISSF povinosť     uvádzať pri hráčoch registračné číslo, / nie rodné číslo ako doteraz /. To platí pre vyplňovanie zápisov o stretnutí, súpisiek a zoznamov, správ DZ, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS

a)  15. kolo  III. ligy U – 19 a U 17 Nová Baňa – Rimavská Sobota  8.5.2013 / streda / o 10,30 a 13,00 hod.

b)  15. kolo  III. ligy U – 19 a U 17 MFK B. Bystrica - Bytča 7.5.2013 / utorok / o 11,00 a 13,30 hod.

c)  14. kolo IV. ligy dorast  skup. SEVER  Krásno - Stránavy  1.5.2013 / streda / o 12,30 hod.

d)  15. kolo V. ligy dorastu skup. A  Čierne - Zborov  7.5.2013 / utorok /o 17,00 hod.

e)  13. kolo III. liga U – 15 a  U - 13 skup. A  Čierne - Zborov  24.4.2013 / streda / o 15,00 – 17,00 hod.

f)   16. kolo I. liga U – 13  Dol. Kubín . ZA -  Závodie  17.4.3.2013 / streda / o 13,00 – 14,30 hod.

g)  26. kolo I. liga  U – 13  MŠK Žilina – Fomat Martin  29.5.2013 / streda / o 13,00 – 14,30 hod.

f)   26. kolo I. liga U – 13 ZA Závodie – Podbrezová 7.6.2013 / piatok / o 16,00 – 17,30 hod.

3.  Nariaďuje odohrať MFS

a)  16. kolo III. liga  U – 19 a U – 17  Kremnička - Nová Baňa  7.4.2013 o 13,30 a 16,00 hod.

b)  22. kolo III. liga U – 19 a U – 17  Kremnička -  Vrútky   19.5.2013  o  14,30 – 16,30 hod.

c)   16. kolo IV. liga dorast skup. JUH  Bacúch - Tornaľa  7.4.2013 o 13,00 hod na UT v Podbrezovej – Skalica.

d)   17. kolo  V. Ligy dorast skup. D Halič – Hajnačka  14.4.2013  UHČ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-514 Z rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 18.01.2013 vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie v zmysle článku 10 bod 4 DP SFZ (tresty 3 mesiace a na dlhšie časové obdobie). Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2012/2013. Výkonný výbor SsFZ ponechal v platnosti všetky tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP SsFZ.

D-515 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-26/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Kysucký Lieskovec (266 €), Badín (100 €), Tachty (1000 €), Sásová (1060 €) – všetko družstvá dospelých, Podzámčok (15 €) – družstvo dorastu, Kysucký Lieskovec (25 €), Breza (25 €) – obe družstvá SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré sú od 31.1.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcov č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1030 €), Hriňová dorast (94 €), Rimavská Sobota SD (254+274 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré sú od 31.1.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-517 Na základe Spravodajcu č. 28/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.2.13 za neuhradenie nedoplatku z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ za rok 2012 družstvu FK Hliník nad Hronom dospelí (17 €). Zastavená činnosť družstva trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK Hliník nad Hronom, že v prípade uhradenia nedoplatku po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvo, ktoré je od 14.2.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrá, ale po skončení súťaže mu ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-518 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 20.02.2013 schválil používanie mesačných zberných faktúr v ISSF. Uložené pokuty a hlavne poplatky za prerokovanie previnení budú od 01.03.2013 uhrádzané vždy až následne po rozhodnutiach DK prostredníctvom mesačných zberných faktúr. Žiadame funkcionárov FK, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s novelizovanými ustanoveniami kap. XX. Disciplinárne konanie a kap. XXIVa. Mesačná zberná faktúra RS 2012/2013. Novelizovaný RS 2012/2013, schválený VV SsFZ na zasadnutí dňa 20.02.2013, je uvedený na internetovej stránke www.ssfz.sk. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na korektnosť a dochvíľnosť pri zabezpečovaní úhrad mesačných zberných faktúr v zmysle kap. XXIVa. RS 2012/2013 a hlavne na znenie ods. 6 tejto kapitoly.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Výšku odmien a a paušálnych náhrad R a DZ súťaží SFZ nájdete na web stránke: Komisie – Komisia rozhodcov – materiály.

2.        Náhradný termín zimných seminárov R a DZ sa uskutoční dňa 12. 4. 2013 od 17,00 hod. v Banskej BystricI v športovej hale Na Štiavničkách po skončení FP. Zúčastnia sa:  Gyorgy, Mačuda, Martin, Ivanič, Berta, Gašperec, Geče,  Kuriš, Perexta, Staňo, Vojtek, Žiak P. Účasť menovaných je povinná.

3.        KR SsFZ predloží na najbližšie zasadnutie VV SsFZ návrh na vyradenie nasledovných R a DZ z nominačnej listiny: R Janíček, Kmeť, Šefraník, Supuka, Truban B., DZ Gonda.

4.        Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2013. Na SsFZ nahlásiť do 5. 4. 2013.

5.        Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2013 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 5. 4. 2013, s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, e – mailovej adresy, ako aj presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

6.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 11. 4. 2013 (ZA- kraj), 12. 4. 2013 (BB-kraj). FP s limitmi SFZ sa môžu dobrovoľne zúčastniť R všetkých stupňov súťaží SsFZ, ktorí spĺňajú podmienku veku maximálne do 30 r. Títo R absolvujú FP spoločne s R Programu Talent vo štvrtok 11. 4. 2013. Všetci záujemcovia sa môžu bezodkladne prihlásiť elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ivanrostar1948@gmail.com. Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

7.       OÚ KR žiada rozhodcov, aby svoje ospravedlnenia pre jarnú časť nahlasovali výhradne e-mailom na adresu ludovit.perasin@gmail.com a to najneskôr 21 dní pred termínom stretnutia. V prípade, že ospravedlnenie z jesennej časti pokračuje aj na jar, je nevyhnutné túto informáciu obratom zaslať na uvedenú e-ailovú adresu.

8.       R, DZ a R z ObFZ, ktorí nezaslali kópiu dohody: Antalík, Auxt, Backa, Badura, Botka, Čunderlík, Danišek, Danko, Doboš, Domby, Doval, Drozd, Filep, Filip, Gača, Gajdoš, Gregorec, Greňo, Guži, Hlava, Hodoň, Hollý Hreus, Hrivo, Hubočan, Hurík, Chmúrny, Chovanec M, Chovanec F, Jantoš, Ježík, Kancko, Kelemen, Kolibáč, Koós, Korenčík, Kosec V., Krajník, Králik T, Králik R, Králka, Krčula, Kuba, Kubaš, Kubeník, Kuchársky, Kyzek Ja., Laučík, Maga, Majsniar, Martin, Melicherčík, Mihálka, Nedbal,, Olšiak, Oravec, Palacka, Pašák M, Podolák, Rojík, Rybár, Srholec, Svitek, Ševec, Šimovič, Škurla, Šmidriak, Štrba, Šupina, Šupka, Taraba, Uhorskai, Urda, Verkin, Vojvoda, Volf, Weiss, Zaťko, Zelezník, Zemko, Želiezk, Žiak M, Žingor. Žiadame uvedených R, DZ, aby obratom zaslali kopiu dohody na SsFZ najneskôr však do 3. 4. 2013, v opačnom prípade budú riešení podľa Zásad pre činnosť R a DZ.

9.       Žiadame uvedených R a DZ o zaslanie dotazníka, ktorý mali priložený pri ročnom zúčtovaní. Dotazník je nevyhnutný k vypracovaniu dohôd. Pri nesplnení svojej povinnosti nebudú delegovaní na stretnutia v jarnej časti súťaží. R: Sikora.

10.   Zmena adresy:Michal Truban, adr. Pekárenská 133, Hliník n. Hron. 966 01, bendzo.truban@gmail.com

11.   Ospravedlnenia R: Wojčík 19.4.-21.4.2013, Machyniak FP 11.4.-12.4.,21.4.,1.5.,4.-5.5..2013, Pilšáková 27.4.-28.4.2013, Čambora 6.4.-7.4.2013 neskoro, Koleno 13.4.-14.4.2013, Dvorštiak 12.4.-19.4.a 24.5.-31.5.2013, Fábry – FP 12.4.2012, Havran – ukončenie PN 3.4.2013, Truban M. FP 11.4.-12.4.2013, Jodas 20.4., 27.4. 4.5. a 12.5.2013, Šupej 20.4. a 4.5.2013, Hanesová  FP 11.4.-14.4., 27.4.-28.4., 1.5., 1.6.-2.6.2013, Ploštica 15.4.-25.4.2013, Spišák – soboty, Hranica – ukončenie činnosti, Jakubjak 20.4.2013

12.   Ospravedlnenie DZ : Kadík nedelegovať od 18.3. do prihlásenia, Meliš nedelegovať od 14.3. do prihlásenia, Tomčík 30 – 31.3., M. Budač 1.5,., Kosec 13.4., 4.5., 1.6., 22.6., Kanka 30.3., Králka 27 – 28. 4., 13 – 20. 5., 26. 5., Halaj od 21.3. PS, Veky 27. 3.,

13.   Upozornenie pre DZ : Dňa 4.4.2013 bude zasadnutie Úseku DZ od 16,00 hod. Pozývame na 16,00 hod. DZ pp. Halaja a Zdechovana na vykonanie písomného testu.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK  pozýva predsedov TKM ObFZ na spoločné zasadnutie TMK SsFZ dňa 09. apríla 2013 (utorok)  o 11.00 hod. v budove SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici

2.       MK SsFZ vyzýva trénerov všetkých typov licencií aby sa urýchlene prihlásili do ISSF systému SFZ. Prihlášku nájdete na www.futbalsfz.sk  v sekcii dokumenty / tréneri a vzdelávanie / dokumenty / ISSF registračný formulár – tréner. Uvedený formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a poštou poslať na adresu: SFZ, technický riaditeľ Ján Greguš, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava. Následne je potrebné mailom poslať fotografiu (názov súboru meno a priezvisko) na adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk

3.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že termín podávania žiadostí o transfer sa končí 31.3.2013. Matrika SsFZ vybaví žiadosti osobne doručené na SsFZ do 28.3.2012 a podania  doporučenou poštovou zásielkou podané v mesiaci marec 2013.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV na zasadnutí prijal významné zmeny v RS SsFZ 2012/13, ktoré sú platné od jarnej časti súťažného ročníka. Upravený rozpis nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ – Rozpis súťaží 2012/13 – Zmeny v RS – textová čať – jar 2013 (najneskôr od 25. 2. 2013). Všetky zmeny sú z dôvodu prehľadnosti vyznačené zelenou farbou.

2.       Zmena RS SsFZ 2012/2013, časť -  Adresár FK – IV. liga JUHFC Slovan Divín, od 16.3.2013 prezident FK Milan Ďurák, m: 0903 507 273, predsedom FK Adrián Sekula, m: 0903 844 524. Pošta: Obecný úrad Divín, Námestie mieru 654/3  985 52 Divín.

3.       VV schválil zavedenie mesačnej elektronickej faktúry v SsFZ od 1. 3. 2013 – platí pre všetky kluby štartujúce v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže. Všetky FK, ktoré majú status ISSF aktívny – počnúc 1. 3. 2013 neplatia poplatky za matričné úkony, disciplinárne tresty a poplatky za prerokovanie priestupkov, poplatky za preloženie stretnutí a pod. (podrobne nájdete v zmenách RS SsFZ, časť XXIV a) Mesačná faktúra a XXIV b) Registrácia, transfer a Matrika). Po skončení príslušného mesiaca budú tieto poplatky pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní faktúry pre konkrétny klub budú informovaní príslušní ISSF manažéri prostredníctvom e mailu zo systému ISSF. Upozornenie – faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry (typ Všeobecná faktúra) a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak nájde ISSF manažér medzi faktúrami typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ – je to kópia faktúry, ktorou ste zaplatili kuriérovi za dobierku (túto neplaťte). Všetky ostatné informácie však nájdete v Zmenách RS (viď vyššie).

4.       Opravujeme RS 2012/13 časť XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6. Odmeny a ostatné náhrady R a DZ c) 3. zálohová platba – úhrada do 27. 3. 2013. Výšku zálohových platieb pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 sú zverejnené na web. stránke SsFZ v časti Platby R a DZ. Platbu posielajte zásadne na účet číslo 0305642565/0900, tak ako je to uvedené v rozpise platieb (žlté pole) a nezabudnite uviesť VS.

Pri tejto príležitosti upozorňuje sekretariát SsFZ príslušné FK, že v prípade, že nebudú vyrovnané podlžnosti za činnosť R a DZ za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 do termínu zahájenia príslušnej súťaže (aj SFZ), nebude SsFZ pokračovať v spolupráci s príslušným klubom v bezhotovostnom systéme platieb.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013.

3.       Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu

 

Zmena DL 14,15,16:

Žilina – D. Lužná (SFZ, I.L. ženy, zrušené)

Selce – Slovan (SFZ, I.L. ženy, 11.k., NT 24.4. o 16:00, žiačky 11:15)

JUPIE BB – Námestovo (SFZ, SD/MD, 18.k., hrá sa 28.4. o 13:00-15:15)

K. N. Mesto – Bytča (SFZ, I.LSŽ, 15.k., hrá sa 7.5. o 15:00-17:00)

Jupie BB – Pohronie Žiar/DŽ (SFZ, I.LSŽ, 16.k., hrá sa 15.5. o 15:00-17:00)