Spravodajca č. 36/2012-13                                             5. 4. 2013

 

 

 

Aj vďaka pomoci jednotlivých ObFZ boli pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 rozdistribuované 2 sady rozlišovacích viest s logom Poštovej banky do všetkých FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

Upozorňujeme touto cestou futbalové kluby na povinnosť vyvesiť bannery s logom Poštovej banky a na povinnosť používať vyššie spomínané vesty od úvodných jarných kôl v každom doma hranom MFS: lavičky pre náhradníkov (domáci i hostia – kontrastná farba), usporiadatelia, podávači lôpt.. .

Zároveň žiadame delegátov stretnutia o fotografické zdokumentovanie umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS. Fotografie zaslať ako prílohu ku správe delegáta na adresu: zapis@ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ stretnutia dospelých vylosované na 23. resp. 24. 3. 2013 nariaďuje odohrať v termíne:

·         MRS – 16. kolo dňa 5. júna 2013 o 17,00 hod.

·         IV. a V. liga – 14. kolo dňa 1. mája 2013 o 16,30 hod.

2.      ŠTK SsFZ stretnutia dospelých vylosované na 30. resp. 31.3.2013 nariaďuje odohrať v termíne :

·       MRS – 17.kolo dňa 22. mája 2013 o 17,00 hod.

·       IV. a V. liga – 15. kolo dňa 8.mája 2013 o 16,30 hod.

3.      ŠTK SsFZ ruší stretnutia dospelých vylosované na 6. resp. 7. 4.2013 a nariaďuje ich odohrať 23. júna 2013 o 17,30 hod.

4.      Žiadame FK aby v tomto krajne nepriaznivom počasí vynaložili všetko úsilie k zabezpečeniu regulárnosti hracích plôch tak, aby sa stretnutia vylosované na 13. a 14. 4. 2013 mohli riadne odohrať.

5.      ŠTK súhlasí s odohraním MFS na schválených náhradných hracích plochách do 30.4.2013 a to aj na HP mimo sídla FK.

6.      Pripomíname FK že posledné dve súťažné kola sa musia kvôli regulárnosti súťaže odohrať v jeden termín.(16.6. a 23.6.2013)

7.      ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy A Terchová – S. Bystrica dňa 22.5.2013 o 17,00.

8.      Na základe predloženej vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS 19. kola MR S Krásno n/Kysucou – Zvolen dňa 14. 4. 2013 o 15,30 na UT vo Vrútkach a  14.kola IV. ligy S Trstená – Or. Veselé dňa 19.4.2013 o 16,30 hod.

9.      ŠTK schvaľuje FK Or. Veselé v prípade nepriaznivého počasia náhradnú hraciu plochu UT Dolný Kubín na stretnutia :

·        17.kolo O. Veselé – Bytčica 14.4.2013 o 15,30 hod.

FK O. Veselé má za povinnosť oboznámiť telefonicky hosťujúci FK, R a DZ 24 hod. pred UHČ kde sa MFS odohrá.

10.   Upozorňujeme FK, R a DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je v zmysle ISSF povinnosť uvádzať pri hráčoch registračné číslo, /nie rodné číslo ako doteraz/. To platí pre vyplňovanie zápisov o stretnutí, správ DZ, evidencie ŽK, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

11.   Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

12.   Rozhodnutím VV SsFZ bolo schválené začatie pilotnej prevádzky ISSF - vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí aj v IV. a V. ligách dospelých. To znamená, že od 13.4.2013 je elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF, rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí ktorý je potrebný tiež na stretnutí vyhotoviť ako doposiaľ. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Upozornujeme FK:

a)  KM  SsFZ z dôvodu pretvávajúceho nepriaznnivého počasia odkladá všetky stretnutia  mládeže vyžrebované na 6. resp. 7. apríla 2013. Následne nariaďujeme odohrať stretnutia mládeže v termíne: III. liga, IV. liga,  V. liga dorastu,II.liga U – 15 a U – 13, III. liga  U – 15 a U – 13  skup.  A, B – 16. kolo dňa 22.- 23. júna.  2013,  III. liga U – 15 a U – 13 skup. C – 12. kolo  1.5.2013,  III. liga U – 15 a U – 13 skup. D  11. kolo  1.5.2013,  I. liga  U – 13  – 16.kolo  15.6.2013 a  I. liga  U – 13 – 17. kolo   22. 6.2013.  V prípade v prípade kolidovaniu MFS s  dospelými alebo žiakmi  FK predložia vzájomnú dohodu o odohratí MFS.

b) funkcionárov FK, rozhodcov a  DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2012 / 2013 je v zmysle ISSF povinosť  uvádzať pri hráčoch registračné číslo,  / nie rodné číslo ako doteraz / . To platí pre vyplňovanie zoznamov,súpisiek, zápisov o stretnutí, správ DZ, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

2. Oznamujeme účastníkom

a)  17. kolo  III. ligy U – 19 a U – 17  Jupie B. B. - Bánová MFS je odložené. FK predložia vzájomnú dohodu.

b)  V. liga dorastu sk. A, že  Dolná Tižina odohrá doma vyžrebované MFS v nedeľu ako predzápas.

c)   II. liga U – 15 a U – 13 sk. JUH, že 1 FK Horehron odohrá doma vyžrebované MFS vždy v nedeľu

     o 11,00 – 13,00 hod. na ihrisku Pohorelá.

d)  III. liga U – 15 a U -13 sk. C,  že  OFK Sl. Ľupča  odohrá doma vyžrebované MFS vždy

      v sobotu o 10,00 – 12,00 hod.

3. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS

a)  16. kolo  III. ligy U – 15 a U 13 sk. A   Čierne – Staškov  18.4.2013 / štvrtok / o 15,00 a 17,00 hod.

b)  17. kolo  II. ligy U – 15 a U 13 sk. SEVER  Rajec - Varín 13.4.2013 / sobota / o 10,00 a 12,00 hod.

c)  17. kolo  II. liga U – 15 a U 13 sk. SEVER  Krásno – Dlhá 15.5.2013 /streda / o 10,00 a 12,00 hod.

d)  18. kolo V. ligy dorast  sk. C Podzamčok – Hont. Nemce 19.4.2013 / piatok / o 16,00 hod.

e)  16. kolo I. ligy  U - 13  Pohronie ZH/DŽ – Jupie B. B.  17.4.2013 / streda /o 15,00 – 16,30 hod.

f)  17. kolo I. liga  U - 13  Dukla B. B. - MŠK Žilina 9.4.2013 / utorok / o 10,00 – 11,30 hod. UT B. B.

g)   17. kolo I. liga U – 13  Ružomberok  - Pohronie ZH/DŽ  6.4.2013  o 9,00 – 10,30 hod. Zmena ÚHČ.

f)  17. kolo I. liga  U – 13  Jupie B. B. - Námestovo 28.5.2013 / utorok / o 15,30 – 17,00 hod.

h)   25. kolo I. liga U – 13  Pohronie ZH/DŽ – MŠK Žilina  4.6.2013 / utorok / o 15,00 – 16,30 hod.

3.  Nariaďuje odohrať MFS

a)  14. kolo IV. liga  dorast sk. SEVER  Závažná Poruba – Turzovka 1.5.2013 o 10,30  hod.

b)  18. kolo IV. liga  dorast sk. SEVER  Závažná Poruba  - Liptovský Hrádok 21.4.2013  o  10,30 hod.

c)   20. kolo IV. liga  dorast sk. SEVER Závažná Poruba -  Predmier  5.5.2013 o 10,30 hod.

d)   24. kolo IV. liga  dorast sk. SEVER Závažná Poruba – Krásno n/ Kysucou 14.4.2013  UHČ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-514 Z rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 18.01.2013 vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie v zmysle článku 10 bod 4 DP SFZ (tresty 3 mesiace a na dlhšie časové obdobie). Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2012/2013. Výkonný výbor SsFZ ponechal v platnosti všetky tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP SsFZ.

D-515 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-26/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Kysucký Lieskovec (266 €), Badín (100 €), Tachty (1000 €), Sásová (1060 €) – všetko družstvá dospelých, Podzámčok (15 €) – družstvo dorastu, Breza (25 €) – obe družstvá SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré sú od 31.1.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcu č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie faktúry družstvu FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1030 €). Zastavená činnosť družstva trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK Dukla Banská Bystrica, že bude povinná postupovať v zmysle DP s uplatnením príslušného trestu.

D-518 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 20.02.2013 schválil používanie mesačných zberných faktúr v ISSF. Uložené pokuty a hlavne poplatky za prerokovanie previnení budú od 01.03.2013 uhrádzané vždy až následne po rozhodnutiach DK prostredníctvom mesačných zberných faktúr. Žiadame funkcionárov FK, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s novelizovanými ustanoveniami kap. XX. Disciplinárne konanie a kap. XXIVa. Mesačná zberná faktúra RS 2012/2013. Novelizovaný RS 2012/2013, schválený VV SsFZ na zasadnutí dňa 20.02.2013, je uvedený na internetovej stránke www.ssfz.sk. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na korektnosť a dochvíľnosť pri zabezpečovaní úhrad mesačných zberných faktúr v zmysle kap. XXIVa. RS 2012/2013 a hlavne na znenie ods. 6 tejto kapitoly.

D-522 Matúš Mozoľ 950714 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 4.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Výšku odmien a a paušálnych náhrad R a DZ súťaží SFZ nájdete na web stránke: Komisie – Komisia rozhodcov – materiály.

2.       Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých klimatických podmienok a s tým spojeným nevyhovujúcim stavom tartanovej dráhy KR ruší pôvodný termín konania fyzických previerok R SsFZ v dňoch 11. – 12. 4. 2013. Nový termín konania FP určí KR na svojom najbližšom zasadnutí a bude zverejnený v nasledujúcom Spravodajcovi SsFZ.

3.       Náhradný termín zimných seminárov R a DZ sa uskutoční vo štvrtok dňa 11. 4. 2013 od 17,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici. Zúčastnia sa:  Gyorgy, Mačuda, Martin, Ivanič, Berta, Gašperec, Geče,  Kuriš, Perexta, Staňo, Vojtek.  Účasť menovaných je povinná.

4.       KR SsFZ predloží na najbližšie zasadnutie VV SsFZ návrh na vyradenie nasledovných R a DZ z nominačnej listiny: R Janíček, Kmeť, Mihálik, Supuka, Šefraník, Truban B., DZ Gonda.

5.       Žiadame KR ObFZ, ktoré doteraz nenahlásili aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ, aby tak obratom urobili na sekretariát SsFZ.

6.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2013 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 5. 4. 2013, s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, e – mailovej adresy, ako aj presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

7.       FP R s limitmi SFZ sa môžu dobrovoľne zúčastniť R všetkých stupňov súťaží SsFZ, ktorí spĺňajú podmienku veku maximálne do 30 r. Títo R absolvujú FP spoločne s R Programu Talent. Všetci záujemcovia sa môžu bezodkladne prihlásiť elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ivanrostar1948@gmail.com. Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

8.       R, DZ a R z ObFZ, ktorí nezaslali kópiu DOHODY: Auxt, Danišek, Danko, Domby, Drozd, Filep, Gača, Gajdoš, Gregorec, Greňo, Guži, Hreus, Hubočan, Chmúrny, Chovanec M, Ježík, Koós, Králik R, Králka, Krčula, Kubeník, Kyzek Ja., Laučík, Maga, Martin, Melicherčík, Nedbal,, Palacka, Pašák M, Rojík, Rybár, Srholec, Škurla, Šmidriak, Štrba, Taraba, Uhorskai, Vojvoda, Volf, Weiss, Zaťko, Zelezník, Zemko, Želiezka, Žiak M. Žiadame uvedených R, DZ, aby obratom zaslali podpísanú kópiu dohody -2x (ktorá bola zaslaná začiatkom marca na e-mailové adresy R a DZ) na SsFZ najneskôr však do 9. 4. 2013, v opačnom prípade budú riešení podľa Zásad pre činnosť R a DZ. V prípade nejasností okamžite kontaktujte p. Jánošovú, m: 0917 234 514.

9.       R a R z ObFZ, ktorí nezaslali kópiu DOHODY (novo nahlásení z ObFZ): Behančín, Dikoš, Hofer, Kmetík, Matula,  Rendla, Smoleň, Spišák S.

10.   Ospravedlnenia R: Chudý 13.4.2013, Mikloš 13.4.,20.4.a 27.4.2013, Čambora ruší ospr. na 6.4.-7.4.2013, platí na 20.4.2013, Kollár 20.4. a 5.5.2013, Gajdošík 27.4. a 4.5.2013, Bušo 27.4.2013, Mihálik – žiadosť o vyradenie z NL, Faber 20.4.2013,Zaťko prac.dni a soboty, Juríčka 20.4.-21.4.2013, Urda FP 11.-12.4.2013, Ploštica 15.4.-30.4.2013, Riša PN od 2.4.2013, Tapfer 4.5.-5.5.2013, Hucák 27.4. a 4.5.2013, Jaroščiak 27.4.-28.4.2013, Žiak P. do konca jarnej časti, Parobek FP 11.-12.4. a 27.4.2013, Koós FP 11.-12.4.2013, Gašperec – žiadosť o vyradenie z NL, Rohoň 5.5. dopoludnia, Kelemen FP 12.4.2013, Hrtús – prac.dni,

11.   Z dôvodu mnohých termínových zmien  OÚ KR  žiada rozhodcov, ospravedlnených na prac. dni o informáciu, či sa môžu zúčastniť MFZ v zmysle pôvodnej delegácie aj v náhradných termínoch.

12.     Ospravedlnenie DZ : P. Budač 7 – 13. 5., Piaček 13.4., 27.4., Bacsa 21.4., Králka od 31.3. PN do oznámenia,  Truban 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., Švehlík 4. 5., 12. 5.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK  pozýva predsedov TKM ObFZ na spoločné zasadnutie TMK SsFZ dňa 09. apríla 2013 (utorok)  o 11.00 hod. v budove SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici

2.       MK SsFZ vyzýva trénerov všetkých typov licencií aby sa urýchlene prihlásili do ISSF systému SFZ. Prihlášku nájdete na www.futbalsfz.sk  v sekcii dokumenty / tréneri a vzdelávanie / dokumenty / ISSF registračný formulár – tréner. Uvedený formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a poštou poslať na adresu: SFZ, technický riaditeľ Ján Greguš, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava. Následne je potrebné mailom poslať fotografiu (názov súboru meno a priezvisko) na adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk

3.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV schválil zavedenie mesačnej elektronickej faktúry v SsFZ od 1. 3. 2013 – platí pre všetky kluby štartujúce v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže. Všetky FK, ktoré majú status ISSF aktívny – počnúc 1. 3. 2013 neplatia poplatky za matričné úkony, disciplinárne tresty a poplatky za prerokovanie priestupkov, poplatky za preloženie stretnutí a pod. (podrobne nájdete v zmenách RS SsFZ, časť XXIV a) Mesačná faktúra a XXIV b) Registrácia, transfer a Matrika). Po skončení príslušného mesiaca budú tieto poplatky pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní faktúry pre konkrétny klub budú informovaní príslušní ISSF manažéri prostredníctvom e mailu zo systému ISSF. Upozornenie – faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry (typ Všeobecná faktúra) a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak nájde ISSF manažér medzi faktúrami typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ – je to kópia faktúry, ktorou ste zaplatili kuriérovi za dobierku (túto neplaťte). Všetky ostatné informácie však nájdete v Zmenách RS (viď vyššie). Upozorňujeme však všetky FK, aby vo vlastnom záujme dodržali termín splatnosti uvedený na elektronickej faktúre.

2.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 12.4.2013 v B. Bystrici.

3.       Upozorňujeme nasledovné FK, že do dnešného dňa nemá sekretariát k dispozícii doklad o úhrade III. zálohovej platby za R a DZ (splatnej do 27.3.2013) od FK: MR – Brusno, B. Štiavnica, Tisovec, Čadca, Zvolen, IV. ligy – Or. Veselé, Or. Jasenica, L. Lúčka, Badín, Tachty, Revúca, Kováčová, V. ligy – Divinka, Rajec, ŠK Belá, Vavrečka, Dúbrava, Selce, Sásová, Dudince, V. Lehota, Priechod, Hliník n/Hr., S. Ľupča, Sklabiná, Hnúšťa, Hajnáčka.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.       Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.       Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

 

Zmena DL 14,15,16,17:

            O. Veselé – Turany (SsFZ, dor., R Juríčka, AR OFZ – nová)

K. N. Mesto – Bytča (SsFZ, SD/MD, 10.4. 13:00-15:30 AR2 Staškovan za Hrtúsa)

Selce – Slovan (SFZ, I.L. ženy, 11.k., NT 5.5. o 16:00, žiačky 14:15, predbežne posledné.obsad.)

Selce – Dúbravka (SFZ, I.L.ženy,13.k.,NT 1.5. o 16:00-14:15,Poláček,Šimko,Melicher - nová)

Halič – Orlové (SFZ, II.L.ženy,15.k.6.4. – zrušené)

JUPIE BB – Námestovo (SFZ, SD/MD, 18.k., hrá sa 28.5. o 15:00-17:15)

Lučenec – Ružomberok B (SFZ, SD/MD,19.k., 1.5. o 10:00-12:15,pôvod.del.)

Lučenec – Vranov (SFZ, SD/MD,21.k., 14.4.,11:00-13:15,Petrinec,Parobek,Koós - nová)

Bytča – D. Kubín (SFZ, I.LSŽ, 16.k., hrá sa 22.5. o 14:00-16:00, pôvod.del.)

Zvolen – Námestovo (SFZ, I.LSŽ, 16.k., hrá sa 22.5. o 14:00-16:00, pôvod.del.)

K. N. Mesto – Dukla BB (SFZ, I.LSŽ, 17.k., hrá sa 14.5. o 15:00-17:00, AR2 Čuboň J za Čuboň T)

Ružomberok – Žilina (SFZ, I.LSŽ, 18.k., hrá sa 14.5. o 15:00-17:00, R Jakubjak za Nemčeka )

Dukla BB – D. Kubín (SFZ, I.LSŽ, 18.k., hrá sa 30.4. o 12:00-14:00, pôvod.del.)

            Bacúch – Jesenské (dor. 7.4. – nehrá sa)

            Kremnička – N. Baňa (III.DL, 7.4. – nehrá sa)