Spravodajca č. 39/2012-13                                             26. 4. 2013

 

Oznam pre rozhodcov a delegátov zväzu.

Z dôvodu, že dňa 1.5.2013 (streda) je štátny sviatok, žiadame rozhodcov, aby zápisy zo stretnutí hraných v dňoch 30.4. a 1.5.2013 bezpodmienečne zaslali poštou vo štvrtok 2.5.2013 do 12:00 hod. doporučeným listom 1. triedy. Zároveň žiadame DZ, aby správy DZ z týchto stretnutí bezpodmienečne zaslali e-mailom najneskôr v piatok do 09:00 hod. Rozhodcov a DZ žiadame o zodpovedné splnenie úlohy, aby si zástupcovia riadiacich komisií mohli už v piatok prevziať zápisy a aby sekretariát SsFZ mohol už v piatok zaslať e-mailom zástupcom riadiacich komisií správy DZ. Plnenie úlohy bude kontrolované.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Výkonný výbor SsFZ na svojom zasadnutí 12.4.2013 v B. Bystrici, okrem iných:

1. Schválil:

a) na základe žiadosti ŽP Šport Podbrezová a písomného súhlasu všetkých dotknutých klubov, zaradenie družstva ŽP Šport  Podbrezová B do IV. ligy dospelých skupina JUH,  pre súťažný ročník 2013/2014,

b) rozšírenie počtu účastníkov IV. ligy JUH  výhradne pre súťažný ročník 2013/2014 na 15 družstiev,

c) z dôvodu zmien v zákonníku práce a z toho vyplývajúcich zmien vo výške odvodov, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na výšku nákladov jednotlivých školení zvýšenie účastníckych  poplatkov na školenie trénerov:

- školenie trénerov 3. triedy/UEFA B licencie ............................................ do 200 €,

- školenie trénerov 3. triedy/UEFA B licencie  (hráči 1. a 2. ligy)................ do 180 €,

- školenie trénerov 4. triedy/UEFA GRASSROOTS licencie .......................do 120 €,

d) na základe návrhu KR SsFZ vyradenie z nominačných listín SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013 R – Hranica, Janíček, Kmeť, Supuka, Šefraník a B. Truban, DZ:  Gonda, Kadík a M. Kučera,

e) po 1.7.2013 vo všetkých súťažiach riadených SsFZ v kategórii dospelých a v II. Lige U-19 a U-17 STRED štart výhradne na nový plastový preukaz a vytvoriť podmienky pre realizovanie zápisu z MFS výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF.

2. Prerokoval:

Predložený materiál spracovaný KR SsFZ na základe podkladov jednotlivých ObFZ o plnení podmienky o počte rozhodcov, vyplývajúcej z RS SsFZ 2012/2013, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod  6,  FK hrajúcimi v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2012/2013 a

ukladá:

na základe RS SsFZ 2012/2013, časť  XXIV. Poplatky, bod 4, uhradiť na účet SsFZ poplatok vo výške MR – FK D. Tižina 200€ (chýba 1 R), MFK Žilina B 200 € (-1), IV. liga – K. Lieskovec 130 € (-1), Or. Jasenica 260 € (-2), Or. Veselé 130 € (-1), Divín 130 € (-1), V. liga -  Belá-Dulice 100 € (-1), Hliník n/Hr 200 € (-2), Predmier 100 € (-1), Skalité 100 € (-1), Kláštor 100 € (-1), Sučany 100 € (-1), D. Strehová 200 € (-2), Nenince 200 € (-2), Bešeňová 200€ (-2), Šalková 100 € (-1), Palúdzka 200 € (-2), Demänová 200 € (-2), N. Bystrica 200 € (-2), Rudinská 200 € (-2), poplatok je splatný do 1.5.2013 na účet SsFZ č. 0050192944/0900 (nebude súčasťou mesačnej zbernej faktúry).

Poplatky uhradené FK za chýbajúci počet R, po prepočítaní podľa RS SsFZ 2012/2013, časť V. bod 7, prevedie SsFZna príslušné ObFZ a použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na nábor a školenie nových R v rámci ObFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Na základe požiadavky SFZ o zmenu UHČ v dňoch 1.5., 8.5. 2013 z dôvodu uskutočnenia Finále SP žien a mužov resp. ME 17 v našom regióne, nariaďujeme odohrať stretnutia MRS, IV. ligy a V. ligy v dňoch 1.5. a 8.5. 2013 o 10,30 hod. a stretnutia mládeže v týchto dňoch ako pozápasy dospelých o 13,00 hod., s výnimkou mládežníckych stretnutí 8. 5. 2013 v lokalite Žilinského kraja. Dôvodom je fakt, že 8. 5. 2013 o 18.00 sa v Žiline uskutoční zápas ME-17 Slovensko – Švajčiarsko a je žiaduce, aby futbalová mlaď zo severu nášho regiónu (a nielen odtiaľ) spomínané významné stretnutie vzhliadla. Žiadame FK, aby v záujme toho vytvorili fanúšikom futbalu podmienky a organizovali zájazdy na podporu mladých slovenských reprezentantov. Rovnako tak 5. 5. 2013 (Slovensko – Rakúsko U-17 o 14.30 v Dubnici) a 11. 5. 2013 (Švédsko – Slovensko U-17 o 16.30 v Žiline). O doriešení nateraz otvorených termínov stretnutí mládežníkov Vás budeme včas informovať.

2.    ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

·         01.05.2013 o 10,30 hod. – 14.kolo IV. a V. liga

·         08.05.2013 o 10,30 hod. – 15.kolo IV. a V. liga

·         15.05.2013 o 17,00 hod. – 14.kolo IV. liga J Málinec – Tachty

·         22.05.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo MRS

·         22.05.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo V. liga A Terchová – S. Bystrica

·         05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo V. liga C Hrochoť – Krupina

·         23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

3.    ŠTK súhlasí s odohraním MFS na schválených náhradných hracích plochách do 30.4.2013 a to aj na HP mimo sídla FK.

4.    Schvaľujeme zmenu miesta stretnutia a UHČ pre MŠK Žilina B:

·        21.kolo MRS Žilina B – Čadca 28.4.2013 o 10,30 UT Žilina-Strážov

·        23.kolo MRS Žilina B – Bytča 12.5.2013 o 10,30 UT Žilina-Strážov

5.    Pripomíname FK že posledné dve súťažné kola sa musia kvôli regulárnosti súťaže odohrať v jeden termín (16.6. a 23.6.2013 o 17,00 hod.)

6.    Berieme na vedomie písomné zrušenie námietky kapitána FK Radzovce v MFS Vinica – Radzovce.

7.    ŠTK prerokovala postup R, DZ a manažéra ISSF v stretnutí Demänová – Sučany, prípad odstupuje KR SsFZ.

8.    Námietku H v stretnutí S. Ďarmoty – D. Strehová odstupujeme KR SsFZ.

9.    Upozorňujem FK Čadca na MFS zabezpečiť šatne pre R a DZ v zmysle SP a podmienok Licenčného systému MRS.

10.  Vyhodnotenie ISSF: evidované nedostatky u FK Vrútky, K. Lieskovec, O. Veselé, Málinec, Žarnovica, Strečno, S. Bystrica, Tornaľa, Bytčica, Dražkovce, Šalková, Hliník n. Hronom, Lubeník, Hr. Ves.

11.  Žiadame FK L. Lúčka, Makov a O. Jasenica zabezpečiť na MFS rozlišovacie vesty v zmysle pokynov sekretariátu SsFZ.

12.  Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

13.  Elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF je rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí, ktorý je tiež potrebné na stretnutí vyhotoviť a vytlačiť ako doposiaľ a pred stretnutím podpísať kapitánmi družstiev v zmysle SP čl. 85/2. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

14.  Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Na základe požiadavky SFZ o zmenu UHČ v dňoch 1.5., 8.5. 2013 z dôvodu uskutočnenia Finále SP žien a mužov resp. ME 17 v našom regióne, nariaďujeme odohrať stretnutia MRS, IV. ligy a V. ligy dospelých v dňoch 1.5. a 8.5. 2013 o 10,30 hod. a stretnutia mládeže v týchto dňoch ako pozápasy dospelých o 13,00 hod., s výnimkou mládežníckych stretnutí 8. 5. 2013 v lokalite Žilinského kraja. Dôvodom je fakt, že 8. 5. 2013 o 18.00 sa v Žiline uskutoční zápas ME-17 Slovensko – Švajčiarsko a je žiaduce, aby futbalová mlaď zo severu nášho regiónu (a nielen odtiaľ) spomínané významné stretnutie vzhliadla. Žiadame FK, aby v záujme toho vytvorili fanúšikom futbalu podmienky a organizovali zájazdy na podporu mladých slovenských reprezentantov. Rovnako tak 5. 5. 2013 (Slovensko – Rakúsko U-17 o 14.30 v Dubnici) a 11. 5. 2013 (Švédsko – Slovensko U-17 o 16.30 v Žiline). O doriešení nateraz otvorených termínov stretnutí mládežníkov Vás budeme včas informovať.

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 14.kolo III.ligy U-19 a U-17 – MFK BB – Sliač, 30.4.2013 (utorok) o 14,00 a 16,30 hod.

b) 15.kolo IV.ligy dorastu sk.Sever – Lipt.Hrádok – Černová, 8.5.2013 o 17,00 hod.

c) 15.kolo IV.ligy dorastu sk.Sever – Rosina – Krasno, 7.5.2013 o 16,30 hod.

d) 15.kolo IV.ligy dorast sk.Sever – Turzovka – Sučany, 8.5.2013 o 14,00 hod., pozápas žiakov

e) 15.kolo V.ligy dorastu sk.B – Or.Veselé – Rabča, 5.6.2013 o 17,00 hod.

f) 14.kolo V.ligy dorastu sk.C – Stožok – Hrochoť, 1.5.2013 o 14,00 hod., pozápas žiakov

g) 15.kolo V.ligy dorastu sk.D – Revúca - Hnúšťa, 8.5.2013 o 14,00 hod., pozápas žiakov

h) 15.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Sever – Vrútky – Teplička, 8.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

i) 15.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Sever – Krasno – Varín, 9.5.2013 (štvrtok) o 10,00 a 12,00 hod.

j) 14.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Sever – Vrútky – Rajec, 2.5.2013 (štvrtok) o 16,00 a 18,00 hod.

k) 15.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Juh – Revúca – Nová Baňa, 8.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

l) 14.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – Oščadnica – Skalité, 1.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

m) 14.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – Čierne – Podvysoká, 30.4.2013 (utorok) o 15,15 a 17,15 hod.

n) 17.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – Staškov – St.Bystrica, 14.5.2013 (utorok) o 15,00 a 17,00 hod.

o) 17.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – Podvysoká – Skalité, 29.5.2013 (streda) o 15,30 a 17,30 hod.

p) 15.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – Bánová – Žilina C, 8.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod., ihrisko Brezany

q) 15.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – ZA Závodie – Čierne, 8.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod., ihrisko Strážov

r) 15.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – Turzovka – Skalité, 8.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

s) 14.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.B – Blatnica – Lipt.Hrádok, 1.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

t) 15.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.B – Lipt.Hrádok – Orav.Lesná, 8.5.2013 o 13,00 a 15,00 hod.

u) 17.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.B – Liesek – Oravská Lesná, 26.4.2013 (piatok) o 14,30 a 16,30 hod.

v) 11.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.C – Jupie BB – Kremnica, 8.5.2013 o 13,00 a 15,00 hod.

x) 12.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.C – Vigľaš Pstruša – Sliač, 1.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

y) 15.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.C – MFK BB – Brusno, 27.4.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

z) 12.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.C – Brusno – Hl n. Hronom,1.5.2013 o 15,00 a 17,00 hod.,Oprava spr.38,1E

2.  Nariaďuje odohrať MFS:

a) 14.kolo IV.ligy dorastu sk. Sever – Závažná Poruba – Turzovka, 12.6.2013 (streda) o 17,00 hod.

b) 22.kolo V.ligy dorastu sk. A – Strečno – Kys.Lieskovec, 18.5.2013 o 13,30 hod.

c) 14.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. A – Žilina C – Staškov, 1.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod. (zmena UHČ)

d) 23.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. B – Or.Lesná – Istebné, 24.5.2013 o 14,00 a 16,00 hod.

e) 17.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. C – MFK BB – Sliač, 11.5.2013, 1,00 a 12,00 hod.

f) 19.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. C – MFK BB – Hliník n.Hronom, 25.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

g) 21.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. C – MFK BB – Kremnica, 8.6.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

h) 14.kolo I.ligy U-13 A a B – MFK BB – Žilina – 14.5.2013 o 14,00 a 15,30 hod.

i) 14.kolo V.ligy dorastu sk.A – Radoľa – Čierne, 1.5.2013 o 14,00 hod., pozápas žiakov

j) 14.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. A – Radoľa – Turzovka, 1.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

k) 20.kolo I.ligy U-13 – Žilina – Jupie BB, 27.4.2013, 10,00 a 11,30 hod., ihrisko Závodie,

l) 15. kolo IV. ligy dorastu sk. JUH – T. Č. Balog – Bacúch 8.5.2013 o 14,00 hod.

m) 14. kolo III. ligy U15 a U13 sk. A – Terchová – Bánová 1.5.2013 o 15,00 – 17,00 hod.

3. Oznamuje účastníkom:

III.liga U-15 a U-13, že Oravská Polhora odohrá doma vyžrebované MFS vždy v nedeľu ako predzápas dospelých

4.Kontumuje MFS:

a) 18.kolo II.ligy U-15 sk.Juh – Poltár – Revúca, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Poltár podľa SP čl. 100/e

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-551 Michal Užák 1233118 Belá 1 SN od 22.4.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-552 Štefan Čepela 1153997 Belá 2 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-553 Štefan Farkaš 1211518 Radzovce 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,                                 

D-554 Andrej Opálka 1204722 Terchová 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-555 Maroš Rolček 1230082 Stráňavy 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-556 Tibor Petrík 1180163 Tachty 2 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-557 Martin Boháčik 1141185 Čierny Balog 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-558 Roman Uhrín 1137299 Jesenské 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-559 Alojz Serafín 1212561 Skalité 4 SN od 22.4.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-560 Ján Heric 1180436 Priechod 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-561 Ján Urbančok 1098202 Slovenská Ľupča 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-562 Juraj Adamec 1159286 Veľká Lehota DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-563 Richard Farkaš 1187723 Radzovce 1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-564 Tomáš Jurkov 1228652 Turčianske Kľačany 2 SN od 22.4.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-565 Miroslav Bobek 1144064 Černová  1 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-566 Jakub Matula 1240203 Tisovec 2 SN od 22.4.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-567 Tomáš Gášpár 1296215 Tisovec 2 SN od 22.4.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-568 FK Sliač dorast pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov v stretnutí dňa XX.4.13,                                                                  

D-569 Matúš Čieško 1272730 Vrútky 3 SN od 22.4.13, 1-2a, uhradiť 5 € v MZF,

D-570 Jakub Kocian 1259959 Nová Baňa 2 SN od 22.4.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-571 Patrik Adam 1250114 Veľký Krtíš 2 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-572 Peter Mahút 1258644 Krásno nad Kysucou 3 SN od 22.4.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-573 Jakub Holboj 1240200 Stráňavy 4 SN od 22.4.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-574 Jakub Šiška 1250714 Zuberec 2 SN od 22.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-575 Milan Kubačka tréner FK Istebné dorast 4 SN od 22.4.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-576 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Tomáš Régi 1161887 Vinica zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.9.13, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Kubica 1299856 Teplička nad Váhom zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.13, uhradiť 5 € v MZF,

           Martin Palko 1248851 Štiavnik zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.13, uhradiť 5 € v MZF,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.    Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách nasledovne: štvrtok 2. 5. 2013 R programu Talent 16,00 – 16,30 hod., R MR Stred – všetci (ZA aj BB -  kraj) 16,30 – 17,30 hod., R 4. liga všetci (ZA aj BB - kraj) 17,30 – 19,00 hod., piatok 3. 5. 2013 R 5. liga všetci (BB aj ZA - kraj), rozhodkyne (BB aj ZA kraj) 16,00 – 19,00 hod. Prezentácie prebehnú v oboch dňoch od 15,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R programu Talent predložia lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára, R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnia FP, uhradia v náhradnom termíne poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK.

2.    Náhradného termínu zimných seminárov R sa nezúčastnili:  Berta, Geče, Ivanič, Staňo. Menovaní absolvujú uvedenú povinnosť v rámci konania FP. Účasť menovaných je povinná.

3.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2013 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

4.    FP R s limitmi SFZ sa môžu dobrovoľne zúčastniť R všetkých stupňov súťaží SsFZ, ktorí spĺňajú podmienku veku maximálne do 30 r. Títo R absolvujú FP spoločne s R Programu Talent. Všetci záujemcovia sa môžu bezodkladne prihlásiť elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ivanrostar1948@gmail.com.

5.    Ospravedlnenia R: Hubočan 1.5.-19.5.2013 ME17, Hrivík 4.5. a 11.5.2013, Chudý 11.5., 18.5., 1.6. a 15.6.2013, Botka 8.5. do 14:00, 12.5., 18.5.,25.5.2013, Vojtek 11.5.2013, Mikloš 11.5. a  25.5.2013, Badura 4.5.-5.5.2013, Šupej 1.5.2013 – zaslané potvrdenie, neskoro sa ruší, Urda 2.5.-3.5., 21.5.-24.5.2013, Budáč ml. 1.5.2013 neskoro,  Stankovianska 22.6.-23.6.2013, Machyniak 18.5.-19.5., 25.5.a 26.5. od 14:00, Fábry FP 2.5.2013, Hrtús 18.5.2013, Jodas 18.5., 26.5. a 1.6.2013, Ploštica 13.5.-24.5.2013, Gyorgy ukončenie činnosti , Dvorštiak 15.5.-18.5.2013,

6.    Zmena t. č.: Guži 0918 488 555

7.    Neskoro odoslané Z SsFZ: Danko (Radzovce - Lubeník), Katrenčík 2x (Predmier - Černová dor., D.Kubín - L.Sliače dor.), Štrba (Strečno – Čierne dor.)

8.    Upozornenie: Z dôvodu množiacich sa chýbajúcich zápisov z mládežníckych súťaží SFZ, čo má vplyv na uzatvorenie platieb, rozhodca v obvyklom termíne po stretnutí zašle na adresu zapis@ssfz.sk oskenovanú kópiu zápisu a následne zašle originál poštou s najbližším zápisom zo súťaží SsFZ.

9.     Ospravedlnenie DZ : D. Hrčka 11. – 12.5., Kanka 1. a  8. 5., 23.6., Hurík 1. a 2.6., Šmíd 17. – 19. 5., 14. – 16. 6., Dolník 12. 5.,  Truban PN do 29. 4., Tomčík 8. 5., Majsniar 27. 4.,

10.  Oznam pre DZ :  Počnúc dňom 26.04.2013 skončila povinnosť pre DZ fotograficky zdokumentovať umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 22. - 23. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 10. – 11. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 13. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Zmeny v RS SsFZ 2012/2013, časť adresár FK – V. liga sk. DFK Slovenské Ďarmoty od 10.2.2013 predseda FK Denisa Árvayová.

2.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, nejneskôr do 30.4.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: S. Ďarmoty – Strehová (KR).

3.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL 14,15,16,17,18,19,20:

L. Štiavnica - Brusno (MR, správne 21.k., nie 19.k., )

Žilina B – Čadca (MR, 21.k., hrá sa 10:30 na UT Strážov)

T. Kľačany – Bešeňová (dosp., 20.k., R Ploštica, AR1 Staník, Staník stále nemá účet !)

Pliešovce – Krupina (dosp., 20.k., hrá sa v sob., 4.5., pôvod. del., predz. sa ruší)

Málinec – Tachty (dosp.,14.k., hrá sa až 15.5. o 17:00)

Málinec – Tomášovce (dor., 14.k., R, AR ObFZ LC – nová)

Hrochoť – Krupina (dosp., 18.k., hrá sa 12.6. o 17:00, pôvod. del.)

Pliešovce – Podzámčok (dor., 20.k., R Hanesová, AR ObFZ ZV – nová)

Slliač – Zvolen (SD,MD, 20.k., R Dodok za Poliaka, AR1 Jelok za Dodoka)

MFK – N. Baňa (SD,MD, 20.k., AR1 Melich za Oružinského)

MFK BB - Sliač (SD,MD, 14.k., 30.4.,  AR1 Libiak za Bariaka)

Kremnička – Bánová (SD,MD, 14.k., AR1 Kratochvíla, AR2 Melicher, ObFZ BB-zruš.)

Z. Poruba – Turzovka (dor., 14.k., hrá sa až 12.6. o 17:00, Šimovič, Tutura – nová)

Č. Balog – Bacúch (dor., 15.k., hrá sa o 14:00 hod.,AR1,2 ObFZ BB)

Turzovka – Radoľa (žiaci, 14.k.,1.5., hrá a opačne v Radoli o 10:00-12:00 R ObFZ CA)

Radoľa – Čierne (dor., 14.k., 1.5., hrá sa o 14:00 ako pozápas žiakov, R,AR ObFZ CA)         

Vígľaš Pstruša - Sliač (žiaci, 12.k., hrá sa .5.5. o 10:00-12:00, R ObFZ ZV - nová)

Jupie BB – Kremnica (žiaci, 11.k., 8.5. o 13:00-15:00, R ObFZ BB)

MFK BB – Žilina (žiaci U13, 14.k., 14.5. o 14,00 - 15,30, R ObFZ BB)

Žilina – Jupie BB (žiaci, 20.k., hrá sa 27.4. 10:00-11:30 Závodie)

Brusno – Hliník (žiaci, 12.k., 1.5. o 15:00-17:00, R ObFZ BB)

Blatnica - L. Hrádok (žiaci, 14.k., hrá sa 1.5. o 10:00-12:00, R TFZ- nová)

Žilina C – Staškov (žiaci, 14.k.,1.5. o 10,00 a 12,00 hod.)

Terchová – Bánová (žiaci, 14.k., hrá sa o 15:00-17:00, R ObFZ ZA)

B. Bystrica – Nitra (SFZ, MD 4.5. o 13:15, AR2 ObFZ BB za Melichera)

Podbrezová B – Martin (SFZ, dor., 19.k., R Medveď, AR1 Šimko, AR2 ObFZ BB - nová)

Jupie BB – Martin (SFZ, žiaci 21.k., Melicher, Frontová, ObFZ BB – nová)

Zvolen – Bytča (SFZ, žiaci 21.k., R Kučera za Gondu, AR2 Sivák za Kučeru)

Selce – Slovan (SFZ, ženy, 11.k., 5.5. 15:00-13:15, R Žubor, ObFZ BB, ObFZ BB – nová)

Selce – Dúbravka (SFZ, I.L.ženy,13.k.,1.5. o 16:00-14:15,Golian, Riša, ObFZ BB - nová)

Bziny – Orlové (SFZ, ženy, dohr. 14.k., hrá sa 17.5. o 16:00, Jakubjak, Bušo)

Bziny – Halič (SFZ, ženy, 18.k., 27.4., hrá sa už o 13:00)

 

Zmena DL č.19 .

 

III.L U-19 K.N.Mesto Rajec  ( DZ Kolibač za Majsniara )

 

CocaCola školský pohár 2012/13

zmeny

dievčatá

Krupina – 3. 5. 2013 o 8.00 – pôvodná delegácia

Sliač – 29. 4.2013 – Libiak za Urdu

chlapci

Korňa – 3. 5. 2013 o 9.00 – M. Žák za Čuboňa

Odmena za turnaj bude vyplatená spolu s prostriedkami za činnosť v MFS za mesiac máj. ObFZ na základe refundácie nákladov.