Spravodajca č. 47/2012-13                                             21. 6. 2013

 

Aktív ŠTK a KM SsFZ, k vyhodnoteniu uplynulého súťažného ročníka a najmä k príprave súťažného ročníka 2013/2014, sa uskutoční 5.7.2013 (piatok) o 15,00 hod. tradične vo veľkej kongresovej sále Obvodného úradu v B. Bystrici. Na aktív pozývame touto cestou zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažiach SsFZ v novom súťažnom ročníku, zástupcov ŠTK,KM ObFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov FK, postupujúcich do súťaží SsFZ.

V deň konania aktívu, teda v piatok sa uskutoční o 8,30 hod. zasadnutie VV SsFZ a následne od 11,00 hod. zasadnutie Konferencie SsFZ. Pozvánky a materiál pre delegátov konferencie budú zaslané na e-mailové adresy delegátov. V prípade, že delegát uvedený materiál na konferenciu nebude mať vo svojej e-mailovej pošte do 25.6.2013, mal by kontaktovať sekretariát SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

Prihlášky do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2013/2014 sú zverejnené na odkaze www.futbalsfz.sk – projekty – ISSF – dokumenty – registračné formuláre – registračný formulár Prihláška do súťaže. Prihlášku podľa pokynov na tomto odkaze je potrebné vyplniť za každé družstvo (dospelí, mládež) samostatne a podpísanú štatutárnym zástupcom klubu (osoba uvedená v ISSF ako štatutárny orgán klubu – overenie podpisu sa nevyžaduje) zaslať poštou na SsFZ v termíne do 25.6.2013. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky, u FK, ktoré tak doteraz neurobili, je aj vyplnený registračný formulár štadiónu – podrobnejšie v informáciách vyplývajúcich s ISSF v závere Spravodajcu.

1.      Štartovné pre nový súťažný ročník (MRS – 500€, IV. liga – 370€, V. liga – 230€) uhraďte v termíne do 25.6.2013 na č. ú. 0050192944/0900, nezabudnite uviesť VS – ako pri platbe za R a DZ. Doklad o úhrade prikladajte ku prihláške do súťaží. Štartovné nebude z technických dôvodov započítané v mesačnej zbernej faktúre!

2.      Prideľovanie čísel pre nový súťažný ročník sa na základe predložených prihlášok do súťaží od FK uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2013 od 9,00 hod.

Ako pomôcka pre FK k požiadavke pridelenia čísel je na stránke www.ssfz.sk v časti Komisie – ŠTK – Materiály zverejnená „bergerova tabuľka“. Návrh Termínovej listiny nového súťažného ročníka nájdete tamtiež.

Pripomíname FK postupujúcim do súťaží SsFZ, že podmienkou na zaradenie do súťaží dospelých je zaslanie Prihlášky do súťaže, uhradené štartovné v stanovenom termíne a splnenie podmienky mládežníckych družstiev v zmysle RS SsFZ.

3.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK N. Bystrica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26.kola V. ligy A Divinka – N. Bystrica a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Divinka 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

4.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Priechod hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26.kola V. ligy C Krupina – Priechod a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Krupina 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ aj s návrhom finančných postihov pre FK Krupina a Priechod.

5.      Predvolávame na zasadnutie ŠTK SsFZ dňa 27.6.2013 o 15,45 hod.  R – Markovič, Kaliňák, Dobrocký, hráč – Denis Čepo (Čebovce) a štatutárneho zástupcu FK Čebovce.

6.      ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

21.06.2013 o 17,30 hod. – 18.kolo MRS MFK BB – KNM (KNM uhradiť 10€)

22.06.2013 o 15,00 hod. – 18.kolo MRS Čadca – Krásno

22.06.2013 o 14,00 hod. – 18.kolo MRS N. Baňa – Kalinovo

22.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS Bytča – Brusno (Bytča uhradiť 10€)

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo IV. liga S T. Štiavnička – Tvrdošín

22.06.2013 o 10,30 hod. – 16.kolo V. liga A Terchová – Predmier (Predmier uhradiť 10€)

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga A Skalité – Strečno

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga S Sl. Ľupča – Krupina

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga D Sklabiná – D. Strehová   

7.      Stretnutie 16.kola V. ligy C Šalková – Selce sa uskutoční v pôvodnom termíne 23.06.2013 o 17,00.

8.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: Poltár – Jesenské (H – neopodstatnené), Krupina – Priechod (H – čiastočne opodstatnené, odstúpené na DK SsFZ)

9.      Oneskorený začiatok stretnutia: Strečno - Belá (ISSF)

10.  Oznamujeme, že v prípade ak nebude možné po odohratí všetkých MFS určiť postupujúce – zostupujúce družstvo v zmysle čl. 25 SP, uskutoční sa dňa 25.6.2013 (utorok) o 17,00 hod. barážové stretnutie. O mieste a podmienkach stretnutia bude ŠTK informovať dotknuté FK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Prihlášky do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2013/2014 sú zverejnené na odkaze www.futbalsfz.sk – projekty – ISSF – dokumenty – registračné formuláre – registračný formulár Prihláška do súťaže. Prihlášku podľa pokynov na tomto odkaze je potrebné vyplniť za každé družstvo samostatne (družsvá v súťažiach dvojičiek – jednou prihláškou) a podpísanú štatutárnym zástupcom klubu (osoba uvedená v ISSF ako štatutárny orgán klubu – overený podpis sa nevyžaduje) zaslať poštou na SsFZ v termíne do 25.6.2013.

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

 

a) 16.kolo IV.ligy dor.sk.Sever – Černová – Staškov, 22.6.2013 o 14,00 hod.

b) 16.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Sever – Dlhá – Belá, 22.6.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

 

2. Kontumuje MFS:

 

a) 26.kolo III.ligy U-17 – Jupie BB – Rajec, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Jupie BB podľa SP, článok 100/b

b) 26.kolo V.ligy dor.sk.B -  Turany – Dlhá, priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Dlhá podľa SP, článok 100/e

c) 17.kolo V.ligy dor.sk.C – Látky – Podzámčok, priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Látky podľa SP, článok 100/e

d) 17.kolo V.ligy dor.sk.D – Poltár – Jelšava, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Poltár podľaSP, článok 100/b

e) 26.kolo II.ligy U-15 sk.Juh – Revúca – Č.Balog, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Revúca podľa SP, článok 100/b

f) 26.kolo II.ligy U-15 sk.Juh – Tornaľa – N.Baňa, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tornaľa, podľa SP, článok 100/b

g) 26.kolo III.ligy U-15 sk.B – L.Hrádok – Sučany, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L.Hrádok podľa SP, článok 100/b

h)  20. kolo III. ligy U - 17 MFK B. B. - Nová Baňa, priznáva 3 body a skóre 3  : 0 v prospech Novej podľa SP článok 100 /e.

 

3.Oznam:

Na základe porušenia SP článku 108 bod 1 a rozpisu súťaže čl.XX bod 27a,b predkladá KM návrh DK SsFZ na vylúčenie družstiev SD a MD FK Rajec  zo súťaže III. ligy U-19 a U-17.

 

Súťaž prípraviek.

TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa poču prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-762 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ), Spravodajcu č. 44/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.6.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1377,58 €), Kremnička SD (261,58 €) a Vidiná dorast (44,49 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-833 Na návrh ŠTK SsFZ Tomáš Medveď 1182989 Čierny Balog 4 SN od 13.6.13, 1-9-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-834 Miroslav Rusnák vedúci družstva FK Čierny Balog dospelí 6 SN od 13.6.13, 1-9-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-835 Tomáš Kubík 1238967 Dolná Tižina 4 mesiace nepodmienečne od 10.6.13 do 9.10.13, 1-6-1b a 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-836 František Malik 1247706 Čierne 3 mesiace nepodmienečne od 10.6.13 do 9.9.13, 1-6-1c, uhradiť 5 € v MZF,

D-837 Peter Vrábel HU FK Dolná Tižina dorast 8 SN nepodmienečne od 13.6.13, 1-10, uhradiť 5 € v MZF,

D-838 FK Dolná Tižina dorast zastavenie činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne, uzatvorenie ihriska na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 13.6.13 (nad 30 km), pokuta 350 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d, 2-1b, 2-6 za napadnutie hráča súpera hráčmi a divákmi, pokus o inzultáciu R hráčom, pokus o inzultáciu R a ďalšie neprístojnosti divákov, ďalšie neprístojnosti hráčov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 9.6.13. FK uhradí náležitosti R Jozef Medveď vo výške 5,60 € za účasť na zasadnutí DK. DK prípad odstupuje na KM SsFZ.

D-839 FK Čierne dorast zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne a pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d a 2-1b za napadnutie hráča súpera hráčom a ďalšie neprístojnosti hráčov po stretnutí dňa 9.6.13. DK prípad odstupuje na KM SsFZ.

D-840 Na základe správy DZ Peter Segeč 1142159 Tomášovce 4 SN od 13.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-841 Na základe správy DZ Pavol Kováč 1103242 Hrnčiarska Ves 4 SN od 13.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-842 Róbert Elek 1189056 Kováčová 1 SN od 13.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-843 Róbert Rakyta 1187053 Podlavice 5 SN od 10.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-844 Na návrh KR SsFZ FK Brusno dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočné vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia MR Stred dospelí Brusno-Banská Štiavnica,

D-845 Tomáš Murín 1232126 Krupina 1 SN od 13.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-846 Marek Lempochner 1101215 Hrnčiarska Ves 1 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-847 Andrej Chrobák 1230338 Priechod  4 SN od 17.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-848 František Chlepko HU FK Krupina dospelí 4 SN od 20.6.13, 1-10, uhradiť 10 € v MZF,

D-849   Na návrh ŠTK SsFZ FK Nová Bystrica dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 16.6.13,

D-850 Martin Kostra 1165017 Turčianska Štiavnička 1 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-851 Branislav Sluka 1086190 Predmier 1 SN od 17.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-852 Dominik Caloo 1240175 Dolný Kubín 5 SN od 17.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-853 Jakub Kubík 1260791 Belá 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-854 Martin Sokol 1116491 Medzibrod 1 SN od 17.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-855 Jozef Ďörď 1072427 Slovenské Ďarmoty 3 SN od 17.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-856 Na návrh KM SsFZ FK Rajec MD vylúčenie družstva zo súťaže + pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnania podľa článku 13 DP, DP 2-6 a článku 108 ods. 1 Súťažného poriadku futbalu,

D-857 Na návrh KM SsFZ FK Rajec SD vylúčenie družstva zo súťaže + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa článku 13 DP, DP 2-6 a kapitoly XX. bod 27 písmeno b) RS 2012/2013, uhradiť 5 € v MZF,

D-858 Erik Fonód vedúci družstva FK Čebovce dospelí 4 SN od 17.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-859 Jozef Husár 1127076 Čebovce 1 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-860 Zsolt Bogdányi 1321914 Čebovce 1 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-861 Denis Čepo 1225405 Čebovce DK hráčovi dňom 17.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-862 Jozef Zatyko tréner FK Čebovce dospelí 4 SN od 17.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-863 Martin Ďurčák 1220432 Trstená 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-864 Juraj Gelčinský 1210919 Trstená 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-865 Roman Paldia 1203702 Trstená 4 SN od 17.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-866 Tomáš Szabó 1207773 Jesenské 3 SN od 17.6.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF, porušenie kapitoly XX. bod 11 RS 2012/2013,

D-867 Gergely Trizna 1210771 Jesenské 4 SN od 17.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF, porušenie kapitoly XX. bod 11 RS 2012/2013,

D-868 Marek Melicher 1179999 Poltár 4 SN od 17.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-869 Martin Drexler 1217701 Štiavnické Bane 3 SN od 17.6.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-870 Peter Hazda 1092338 Terchová 1 SN od 17.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-871 Roman Prchlík 1075407 Sučany 3 SN od 17.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-872 Viliam Ondrla 1116071 Belá 1 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-873 Tamas Mészaros 1242595 Fiľakovo 1 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-875 Dávid Gembiczki 1252875 Kremnička 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-876 Richard Pajta 1258570 MFK Banská Bystrica 5 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 17.6.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-877 DK odstupuje KR SsFZ list FK Dolná Tižina ohľadom výkonu rozhodcu v stretnutí V. ligy skupina A dorast Dolná Tižina-Čierne a asistenta rozhodcu v stretnutí MR Stred dospelí Dolná Tižina-Kysucké Nové Mesto,

D-878 František Tóth 1239123 Fiľakovo 3 SN od 17.6.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-879 Juraj Ševčík 1241613 Bánová 4 SN od 20.6.13, 1-2b, uhradiť 5 €,

D-880 Jozef Žingora 1309851 Belá 4 SN od 13.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-881 Daniel Klemm 1277387 Vrútky 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-882 Ondrej Tužinský 1241239 Hajnáčka 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-883 Kristian Štepánik 1252395 Halič 2 SP do 31.10.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-884 Ján Všelko 1243459 Štiavnik 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-885 Igor Lacko asistent trénera FK Málinec dospelí 4 SN od 17.6.13, uhradiť 10 € v MZF,

D-886 Matúš Michalík 1259451 Hodruša Hámre 2 SN od 17.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-887 Ján Borák 1304893 Oravské Veselé 3 SN od 17.6.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,  

D-888 Roman Laurinec 1306506 Dlhá nad Oravou 3 SN od 17.6.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-889 Na návrh ŠTK SsFZ FK Priechod dospelí pokuta 100  € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-3 za svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom v stretnutí dňa 16.6.13,

D-890 Na návrh ŠTK SsFZ FK Krupina dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti divákov, nedostatočnú usporiadateľskú službu a za nedostatočné vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia dňa 16.6.13,

D-891 Na návrh ŠTK SsFZ Adrian Homola vedúci družstva FK Priechod 3 SN od 20.6.13, 1-10, uhradiť 10 € v MZF,

D-892 Marek Bela 1279066 Dolná Tižina 6 SN od 20.6.13, 1-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-893 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.6.13:

          Daniel Kohút 1153988 Banská Bystrica, uhradiť 10 € v MZF,

          Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF,

          Stanislav Vyšný 1179640 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF,

          Jaroslav Páleš 1155743 Belá, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Kokavec 1143451 Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Pavlus 1170104 Radoľa, uhradiť 10 € v MZF,

          Erik Novisedlák 1159681 Predmier, uhradiť 10 € v MZF,

          Tomáš Scherer 1161634 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

          Jozef Dietrich 1079027 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF,

          Zsolt Rapi 1117709 Tachty, uhradiť 10 € v MZF,

          Gergely Varga 1164956 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Tomašovič 1143693 Tomášovce, uhradiť 10 € v MZF,

          Lukáš Mišo 1241617 Tomášovce, uhradiť 10 € v MZF,

          Richard Hudec 1220018 Dolná Strehová, uhradiť 10 € v MZF,

          Marek Slávik 1103339 Čebovce, uhradiť 10 € v MZF,

          Tibor Gemer 1151654 Nenince, uhradiť 10 € v MZF,

          Milan Pavlovkin 1114931 Príbelce, uhradiť 10 € v MZF,

          Dárius Šavlík 1183990 Lubeník, uhradiť 10 € v MZF,

          Ľubomír Micheľ 1183985 Lubeník, uhradiť 10 € v MZF,

          Michal Tóth 1132449 Krupina, uhradiť 10 € v MZF,

          Michal Bíreš 1180013 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF,

D-894 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Martin Turák 1151855 Kováčová zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

          Tomáš Majchrák 1241261 Bobrov zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP, uhradiť 10 € v MZF,

D-895 DK predvoláva na zasadnutie dňa 27.6.13: 

          o 16:45 hod. zo stretnutia Dolná Strehová-Čebovce V. liga skupina D dospelí R Roman Markovič, FK Čebovce

Denis Čepo 11225405 a Ladislav Martin prezident FK,

D-896 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 25.6.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Čebovce.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 2. 8. 2013 na Právnickej

fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15

do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

SsFZ 2013/2014 je povinná.

2.      Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R:  Katreniak, Chovanec, Gašperec, Čambora, Vrtich, Bušo - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

      Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných  

      R: Králik, Staškovan, Gemzický, Kosturský, Moják, poplatok 14,- eur  Spišák. Uhradiť do 10 dní od  

      prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi.  

      V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS až do

      uhradenia.

3.       Ospravedlnenia R:    Čuboň T. PN od 14.6.2013, Bariak ukončenie PN k 17.6.2013, Vachan 3.8.-4.8.2013, Machyniak 23.6.2013 – neskoro, Danišek PN od 20.6.2013,

4.       Ospravedlnenie DZ : Piatek od 12.6. PN až do ohlásenia , Vrteľ ukončenie PN k 12.6., Palacka 23.6.,

Konečný PN od 21.6.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (dorast a žiaci) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 20. – 21. júl 2013 všetkých prihlásených trénerov: Hucko, Mydliar, Demenčík, Remeselník, Jamrich, Dzuro, Kubala, Jodas, Moravec, Píš, Bindner, Kelemen, Repiský, Holúbek, Černák, Boháč, Tkáč, Danko, Pavúk, Kanda, Berecz, Kasáč, Hýll, Meliš. Zraz všetkých účastníkov bude v sobotu 20. júla v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec o 10.00 hod. Účastníci seminára absolvujú 16 hod. teoretických prdnášok a praktických výstupov ( lektori – Szénay, Kollár, Štefaňák, Foltán, Nemec, Jonis, Nemcová, Danko, Pavúk)

2.       TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa poču prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

3.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.       Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 25.6.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS:  Zvolen – Čadca (KR), Poltár – Jesenské (KR), D. Strehová – Čebovce (DK).  

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

3.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby nám v čo najkratšom čase, najneskôr do 26.6.2013 nahlásili postupujúce družstvá do súťaží SsFZ. Zároveň ich žiadame o sprostredkovanie informácie pre tieto družstvá o termíne a spôsobe podania prihlášky do súťaží SsFZ, odoslaní návratky (podkladov do RS 2013/2014), ako aj o termíne konania aktívu. V prípade, že sa u ObFZ udiala zmena niektorého z údajov, ktoré o nich zverejňujeme v RS SsFZ (adresa, tel. , e-mail, www) – tiež požiadame nahlásiť.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.       Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.       Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.       Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-          prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-          vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-          nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

MFK BB – K. N. Mesto (dosp., 18.k., 21.6. o 17:30 R Škvarek za Krajčí J.)

Makov – O. Veselé (dosp., 16.k., R Krajčí J. za Danišeka)

Jasenie – Dudince (dosp., 16.k., AR2 Rendla za Hlaváčika)

S. Ďarmoty – Radzovce (dosp., 16.k., AR2 Hlaváčik za Rendlu)

Terchová – Predmier (dosp., 16.k., 22.6. o 10:30, AR2 Šuška za Perextu, aj dor.)

Zborov – Strečno (dor., 16.k., R Škvarek za Šušku)

Černová – Staškov (dor., 16.k., hrá sa 22.6. o 14:00 – pôvod. del.)

Dlhá – Belá (žiaci, 16.k., hrá sa 22.6. o 10:00-12:00, R OFZ)

Demänová – Kláštor p.Z. ( dosp. 16.k., DZ Kolibač za Konečného )

Terchová – Predmier ( dosp. 16.k., DZ Kolibač za Krška )