Spravodajca č. 9/2013-14                                    6. 9. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Príbelce hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 5.kola V. ligy D Radzovce – Príbelce a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Radzovce 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         07.09.2013 o 16,00 hod. – 6.kolo V. liga A Raková – Divinka

·         07.09.2013 o 14,30 hod. – 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne

·         11.09.2013 o 16,00 hod. – 5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

·         11.09.2013 o 16,30 hod. – 15.kolo IV. liga J Kováčová – Zvolen

·         14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bytčica

·         15.09.2013 o 15,30 hod. – 7.kolo V. liga C Medzibrod – Hriňová

·         18.09.2013 o 16,30 hod. – 4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

3.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

4.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

5.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

6.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

7.    Prerokované námietky kapitánov: Podbrezová B – V. Krtíš (H – neopodstatnená), Dúbrava – Černová (H – neopodstatnená)

8.    Nedostatky s ISSF : Krásno, Tisovec, Z. Poruba, Kalinovo, L. Hrádok, L. Lúčka, Málinec, Poltár, Žarnovica, Vinica, S. Bystrica, Rajec, Bánova, Dúbrava, Hrochoť, Sásová, Dudince, Jesenské, Mýtna Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

9.    Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 6.kolo II.ligy U19 a U17 – Jupie BB – Rakytovce, 5.9.2013 (štvrtok) o 10,00 a 12,30 hod. FK Rakytovce uhradí 5€ v MZF

b) 15.kolo II.ligy U19 a U17 – Pohronie – Nová Baňa, 11.9.2013 (streda) o 9,00 a 11,30 hod. (zmena ÚHČ)

c) 5.kolo IV.ligy dor.sk.AStrečno – Terchová, 6.9.2013 (piatok) o 17,00 hod.

d) 3.kolo II.ligy U15 a U13 sk.SeverBelá – Teplička, 11.9.2013 (streda) o 10,00 a 12,00 hod. (zmena pre zlé počasie

e) 10.kolo III.ligy U15 a U13 sk.CŠt.BaneHont.Nemce, 2.10.2013 (streda) o 13,00 a 15,00 hod.

2. Nariaďuje odohrať:

a) 7.kolo II.ligy U19 a U17 – Nová Baňa – Martin, 14.9.2013 o 10,30 a 13,00 hod. na ihrisku Rudno nad Hronom

3. Kontumuje MFS:

a) 5.kolo IV.ligy dor.sk.DTisovec - Halič, priznávame 3 body a skóre 6:0 nechávame v platnosti v prospech FK Tisovec podľa SP čl. 100/e

4. Žiada FK Oščadnica o písomné vyjadrenie k námietke v MFS  5. kola IV. ligy dor. skup. A Stará Bystrica-Oščadnica  v termíne do 12.9.2013.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-106 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2013/14 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 19.8.13), Spravodajcu č. 7/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 2.9.13 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Čadca (1661 €), Kysucký Lieskovec (866 €), Martin B (1573 €) a Mýtna (525 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 2.9.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-155 Matúš Glab 1229935 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 6 SN od 26.8.13, 1-4b, uhradiť 10 € v MZF,

D-156 Marek Bodor 1229907 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 1 SN od 30.8.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-157 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Peter Vachan R (nesprávny popis ČK hráča Marek Bodor 1229907 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B v elektronickom zápise o stretnutí zo dňa 29.8.13),

D-158 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Tibor Paňko R (zásadný rozdiel v popise priestupku vylúčeného hráča majúceho vplyv na výšku trestu v elektronickom a papierovom zápise o stretnutí III. ligy skupina sever dorastu Tvrdošín-Rosina),

D-159 DK berie na vedomie vyjadrenie Daniel Holka 1277535 Turzovka k vylúčeniu v stretnutí dňa 25.8.13, ktoré však nebolo k dispozícii na zasadnutí DK dňa 28.8.13,

D-160 Tomáš Dzuriak 1156018 Liptovský Hrádok 1 SN od 30.8.13, 1-5a, porušenie kap. XX. bod 11 RS 2013/14, uhradiť 5 € v MZF,

D-161 Ján Mojžiš 1260373 Žarnovica 2 SN od 30.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-162 Radovan Ďurovič 1250600 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 6 SN od 30.8.13, 1-5a a 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-163 Adam Sekereš 1301462 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SN od 30.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-164 Na návrh ŠTK SsFZ FK Divinka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatky pri vyhotovovaní elektronického zápisu o stretnutí zo dňa 25.8.13,

D-165 Na návrh ŠTK SsFZ FK Demänová dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatky kapitána družstva pri podpisovaní zápisu o stretnutí zo dňa 25.8.13,

D-166 Na návrh ŠTK SsFZ FK Vavrečka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za porušenie nariadení týkajúcich štartu hráčov na RP v stretnutí zo dňa 25.8.13,

D-167 Michal Rúfus 1256892 Rosina 2 SN od 22.8.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-168 Erik Švec 1178647 Revúca 1 SN od 30.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF, 

D-169 Attila Botoš 1211849 Fiľakovo 4 SN od 2.9.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-170 Na návrh ŠTK SsFZ FK Príbelce dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 1.9.13,

D-171 Jaroslav Bačík 1152325 Predmier 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-172 Jozef Petrík 1067973 Bytča 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-173 Lukáš Ríša 1252403 Podlavice 1 SN od 2.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-174 Milan Poliak 1248332 Málinec 4 SN od 2.9.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-175 Jaroslav Mihalda 1131818 Kysucký Lieskovec 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-176 Martin Minarčík asistent trénera FK Kysucký Lieskovec dospelí 4 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-177 Štefan Mrenka hlásateľ FK Kysucký Lieskovec dospelí 6 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-3b a 1-10, uhradiť 10 € v MZF,

D-178 FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti asistenta trénera, hlásateľa a nerešpektovanie nariadenia DK uvedeného pod D-115 v stretnutí dňa 1.9.13,

D-179 Richard Lunter 1054201 Revúca 6 SN od 2.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-180 Vladimír Gallo vedúci družstva FK Revúca dospelí 6 SN od 2.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-181 Lukáš Smerek 1172038 Revúca DK hráčovi dňom 5.9.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 10.9.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie záznamov na zadnej strane zápisu o stretnutí zo dňa 1.9.13),

D-182 FK Revúca dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť vedúceho družstva a hráča po stretnutí dňa 1.9.13,

D-183 Marián Hric vedúci družstva FK Podlavice SD 8 SN od 1.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-184 FK Podlavice SD pokuta 50 € + 5 €  (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti vedúceho družstva v a po stretnutí dňa 31.8.13,

D-185 Marián Hric vedúci družstva FK Badín dospelí DK žiada menovaného v termíne do 10.9.13 o písomné vyjadrenie k nerešpektovaniu nariadenia uvedeného v kap. XX. bod 7 RS 2013/14 (výkon funkcie v čase zákazu výkonu funkcie v stretnutí MR Stred dospelí Badín-Lučenec),

D-186 Marek Babiš 1250220 Turzovka 2 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-187 Tomáš Krnáč 1260970 Hriňová 1 SN od 2.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-188 Adam Šimiak 1316951 Kremnička  2 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-189 Martin Ďurčák 1220432 Trstená 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-190 Roman Krištofík 1131490 Turčianska Štiavnička 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-191 Jaroslav Cigánik 1218981 Terchová 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-192 Michal Kúdelčík 1149093 Divinka  1 SN od 2.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-193 Marek Mazák 1101625 Rajec 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-194 Na základe správy DZ Jozef Auxt 1182990 Čierny Balog 2 SN od 2.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-195 Jozef Šulek 1179956 Hriňová 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-196 Ladislav Kováč 1134915 Dudince 1  SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-197 Dávid Dobra 1214502 Olováry 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-198 Marek Hriň 1165092 Dolná Strehová 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-199 Stanislav Demanko 1130248 Mýtna 4 SN od 2.9.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-200 Jakub Válek 1249030 Krásno nad Kysucou 6 SN od 29.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-201 Peter Mahút 1258644 Krásno nad Kysucou 2 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-202 Jakub Sudimák 1258692 Podbrezová B 4 SN od 2.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF, porušenie kap. XX. bod 11 RS 2013/14,

D-203 Michal Medžo 1212599 Likavka 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-204 FK Medzibrod dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 1.9.13,

D-205 DK berie na vedomie vyjadrenie FK Fiľakovo k prijatým organizačným a personálnym opatreniam klubu týkajúcim sa zabezpečenia usporiadateľskej služby v domácich MFS a požaduje o jeho doplnenie opatreniami týkajúcimi sa stretnutí, kde družstvo dospelých je hosťujúcim družstvom,

D-206 Lukáš Palica 1260733 Podvysoká 2 SP do 30.4.14, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-207 Milan Korman 1250015 Dlhá nad Oravou 2 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-208 Patrik Beňuš 1266986 Zakamenné 4 SN od 2.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-209 Vojtech Zachar 1271940 Hrochoť 2 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-210 Patrik Oláh 1259975 Kalinovo 5 SN od 2.9.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-211 Timotej Tomášik 1259300 Nenince 5 SN od 2.9.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-212 Jozef Koštial 1262728 Bušince 2 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-213 Zoltán Gömöri 1067126 Revúca 1 SN od 2.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-214 FK Krásno nad Kysucou dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráčov po stretnutí dňa 28.8.13,

D-215 Vladimír Stenchlák 1249010 Čadca 2 SN od 5.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-216 DK berie na vedomie sťažnosť na výkon rozhodcov prezidenta FK Revúca zo dňa 4.9.13 v stretnutí IV. ligy juh dospelí Divín-Revúca adresovanú DK, pričom oznamuje, že DK nie je kompetentným orgánom na posudzovanie výkon rozhodcov v stretnutí. DK odstupuje sťažnosť KR SsFZ.

D-217 Martin Prandl 1254940 Slovenská Ľupča 4 SN od 2.9.13,1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-218 Marcel Foltáni vedúci mužstva FK Slovenská Ľupča dorast DK menovanému  dňom 5.9.13 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 10.9.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie záznamu na zadnej strane zápisu o stretnutí zo dňa 1.9.13),

D-219 Kristián Gábor 1258645 Krásno nad Kysucou 4 mesiace nepodmienečne od 29.8.13 do 28.12.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-220 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 30.8.13:

          Tomáš Kubica 1197853 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

D-221 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 2.9.13:

          Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF,

          Štefan Nagy 1174257 Balog nad Ipľom, uhradiť 10 € v MZF,

          Marek Mušák 1206240 Oravské Veselé, uhradiť 10 € v MZF,

D-222 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Martin Mokošák 1113433 Zubrohlava zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP, uhradiť 10 € v MZF,

          Ondrej Miklian 1175335 Hriňová zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Kurák 1137255 Málinec zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

          Zsolt Balog 1133787 Tornaľa zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Michálek 1170404 Štiavnické Bane zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.  

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.     Žiadame rozhodcov v súťažiach mladších žiakov U13, U12 o dodržiavanie pravidiel a metodických pokynov pre túto vekovú kategóriu (materiál nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – KR – Materiály). Dve ihriská na šírku ihriska, súbežne dva zápasy pre každú kategóriu. Skontrolovať počty hráčov na zápase (hrajúci hráči + náhradníci) podľa zápisu. Nezačať majstrovský zápas v prípade nedodržania pravidiel (hlavne 2 ihriská na šírku hlavného ihriska).

2.     KR na svojom zasadnutí prerokovala stretnutia dospelých 5.ligy sk. C Jakub – Pliešovce a Sásová - Hriňová, ktoré boli KR odstúpené od DK SsFZ za účelom odborného posúdenia a zaujatia stanoviska k udalostiam, ktoré sa stali v uvedených stretnutiach. Na základe zistených skutočností prijala KR voči R Šupinovi a DZ Poloncovi opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

3.      Jesenné fyzické previerky R MR Stred, R Programu Talent a vybratých R sa uskutočnia dňa 13. 9. 2013 (piatok) od 16,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia prebehne od 15,30 hod. v priestoroch športovej haly. Povinne sa zúčastnia všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží. Rozpis jednotlivých behov je nasledovný: 16,00 hod.Projekt Talent (14 R) + dobrovoľne prihlásení (16 RKrajník, Katreniak, Šimovič, Behančin, Spišiak, Širanec, Bátory P., Koleno, Badura, Franek, Gregorec, Kancko, Hraško, Lepieš, Novák, Gajdošík). 16,30 hod.R MR (27 R + Slašťan). 17,00 hod. opravné resp. náhradné FP (16 R - Hýllová, Sikora, Staník, Mitúch, Hubočan, Forbak, Staňo, Zaťko, Maršalek, Sivák, Mihálik, Kúchen, Parobek, Glajza, Blichárová, Nagy). Uvedené časy začiatkov behov je nutné bezpodmienečne dodržať !!! R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)...

4.      Náhradný termín letného seminára R prebehne pred konaním FP dňa 13. 9. 2013 od 15,00 hod. v ŠH Na Štiavničkách a zúčastnia sa ho všetci R, ktorí neabsolvovali LS v pôvodnom termíne: Badura, Hýllová, Ježík, Kalmár, Koleno, Machyniak, Mikloš, Sikora, Bariak, Hubočan, Hlinica, Chovanec, Jodas, Katrenčík, Kyzek, Maršalek, Melicher, Mitúch, Pšenák, Rogoň, Scherer, Sitár, Spišák, Staňo, Žiak M., Poliak R. Účasť menovaných je povinná.

5.      Zároveň pozývame na zasadnutie KR v uvedený deň o 15,00 hod. zo stretnutia dospelých Jakub – Krupina R Kaliňák a DZ Ševec, zo stretnutia dorastu Očová – Braväcovo R Guži a AR Maga, zo stretnutia Divín – Detva R Lepieš, zo stretnutia Dúbrava – Černová R Ploštica, ako aj z dôvodu nedostatkov pri vypisovaní zápisu o stretnutí R Wojčík a z dôvodu nedostavenia sa na stretnutie R Zaťko. Účasť všetkých menovaných je povinná. 

5.   KR navrhne na najbližšie zasadnutie VV SsFZ zaradiť na nom. listinu R 5. ligy Blichárová, Nagy      

     (doplnenie do Rozpisu). Menovaní sú povinní absolvovať teoretické a fyzické previerky v zmysle

     Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Zároveň žiadame uvedených R, aby obratom zaslali na

     sekretariát SsFZ všetky požadované údaje potrebné k ich činnosti. Zároveň navrhujeme vyradiť

     nom. listiny SsFZ R Danišek (ukončenie činnosti), Gašperec, Janovec, Jamrich, Mačuda.

6.      Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného uzatvorenia zápisu o stretnutí uhradia poplatky  nasledovní R: Gašperec, Staškovan, Machyniak, Hromádka -  7,- eur. Mačuda, – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

7.     Ospravedlnenia R:  Adamec 14.9.2013, 5.-6.10.2013, Slašťan 21.9.-22.9.2013, Šuška prac. dni a 21.9.-22.9.2013, Vozár 21.9. a 28.9.2013, Králik 21.9.-22.9. a 28.9.2013, Halfár 5.10.2013, Nemček 21.9.2013, Súhrada 7.9., 14.9., 15.9. od 15:30, 22.9., 5.10. od 15:30, 12.10., 13.10. od 15:30 a 20.10.2013, Truban 21.9.2013, Pataki 5.10. 2013 a 6.10  dopoludnia, Zaťko od 20.9.2013 do odvolania, Námešný 21.9.2013, Bariak PN od 1.9. do konca jes. časti, Bátory M. 28.9.-29.9.2013, Frontová 20.9.-29.9.2013, Polomský 27.9.-29.9.2013, Blichárová 20.9.-21.9.2013, Kyzek 14.9.2013, Kolofík 28.9., 12.10.,20.10. a 3.11.2013, Švec 23.9.-30.9.2013, Martinka 8.9.2013 – neskoro, Perexta 5.10.-6.10.2013, Rastislav Kuba 28.9.-29.9.2013, Kyzek 21.9.2013, Jodas 28.9.,5.10.,12.10.,20.10.,26.10. a 2.11.2013,

8.     Chyby v EZ: Korenčík 14.k., nevyplnené námietky, zranení hráči, Kuteľ, Bušo, Golian, Koleno, P. Bátory, Gajdošík všetci  5.k. - to isté, Vojvoda 5.k., EZ uzatvorený až v utorok 3.9. !

9.     Ospravedlnenie DZ : M. Budač 7.9., 21 – 22.9.,  Králka 7 – 15.10., Piaček 15.9.,  Doboš 7.9., 14.9.,  Hrmo 7.9.,  Dolník 15.9., Truban 7.9, 14.,9., 21.9., 28 – 29.9.,  Braučok 7.9., Vorel 7.9.,  Doboš 21.9.,  

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2013 – chlapci (ročník 2002): Základné kolá sa odohrajú nasledovne: skupina A: 12. 09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ Hurbanova Martin od 14.00 (Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Tatran L. Mikuláš, ATTACK Vrútky); skupina B: 10.09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ komenského Námestovo od 14.00 hod (MŠK Námestovo, MFK Dolný Kubín, TJ Tatran Oravské Veselé, ŠK Tvrdošín, TJ Oravan Oravská Jasenica); skupina C: 12.09. 2013 miniihrisko v areáli SOŠ technickej Čadca od 15.00 (FK Čadca, TJ Slovan Skalité, MŠK Žilina, OZ MF Závodie); skupina D: 11.09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ SNP 20 Banská Bystrica od 14.00 hod. (Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, ŽP Šport Podbrezová); skupina E: 10.09. 2013 miniihrisko v areáli mestského kúpaliska Poltár od 14.00 hod. (Sklotatran Poltár, MFK Detva, MŠK Rimavská Sobota); skupina F: 12.09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina od 14.00 hod. (MFK Krupina, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie Žiar n. Hr./Dolná Ždaňa, FK Sitno Banská Štiavnica). Do krajských finálových turnajov postupujú prvé dve družstvá z každej skupiny. Krajské finále pre ZA kraj (skupina A,B,C) sa uskutoční 18.09. 2013 v Ružomberku a pre BB kraj (skupina D,E,F) 17.09. 2013 vo Zvolene.

2.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

3.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Upozorňujeme, že v súlade s Prestupovým poriadkom pre neprofesionálnych futbalistov je možné podávať žiadosti o hosťovanie v termíne od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne) v termíne od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6. kalendárneho roka.

3.      Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Medzinárodné transfery:

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o

transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ do Bratislavy; registračný poplatok vo výške

20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie),

sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002;

takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ

maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionál -

nych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom

vyplnené tlačivá.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013) zvýšením, resp. znížením zálohovej platby o preplatok-nedoplatok voči SsFZ. V prípade preplatku-nedoplatku do 1,00€ (vzniklo zaokrúhľovaním pri výpočte, resp. evidencii) žiadame nezapočítavať do predpisu II. zálohovej platby.

3.    S menšími problémami sa podarilo doručiť na jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ medaily pre družstvá mladších žiakov, ktoré štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

4.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 10.9.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS:  Or. Veselé - Vrútky (KR) - opakovane, Divín - Revúca (KR).

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jesennej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ, v II. Lige U-19 a U-17, v III. ligách dorastu U-19 SEVER a JUH, ako aj v II. ligách U-15 a U-13 SEVER a JUH. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.    V ISSF sú dva TYPY faktúr:

- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke čo Vám prinesie kuriér keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIEROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte z dôvodu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTURY SA NEZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandardne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér nám podáva informáciu o platbách a platby v 10 dňových intervaloch.
 
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto sú faktúry, ktoré voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, tieto faktúry je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČITAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.
 
Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.
 
Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila ! 
 
Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAT ! Je to štandardná reklamácia a keď Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.
 
Čo z uvedeného vlastne vyplýva ?
 
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE nám potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte opravia.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJUCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravene položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY ŠEKOM ! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dní. Budete mať problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.
 
Ešte jeden veľmi dôležitý detail.
Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !

 

Zmena DL:

 

Makov – Z. Poruba (dosp., 6.k., 8.9., R Fáber, AR1 Krahulec – výmena)

Poltár – Revúca (dosp., 7.k., 15.9., AR1 Martin za Baku, AR2 Kalmár za Mikloša, aj dorast)

Hnúšťa – Detva (dosp., 7.k., 15.9., AR1 Baka za Martina, AR2 Mikloš za Kalmára)

Divín – Š. Bane (dosp., 7.k., 15.9., AR1 Grenčík za Machyniaka)

Bešeňová – Černová (dosp., 7.k., 15.9., AR2 Madera za Glajzu)

Likavka – Vavrečka (dosp., 6.k., 8.9., R Rogoň, AR1 Dobroň – výmena)

Tatran Č. Balog – Krupina (dor., 6.k., 8.9., R ObFZ BB za Martinku)

O. Podzámok – Liesek (žiaci, 15.9., 7.k., R OFZ za Maderu)

N. Baňa – Martin (dor., 7.k., hrá sa 14.9. 10:30-13:00 v Rudne, R Poláček, AR Melicher, Jekkel-nová)

Zvolen – Jupie (SFZ, žiaci, 5.k., 7.9., R Adamec, AR1 Šimko, AR2 Krahulec – výmena)

Regionálna súťaž žiačok (SFZ,hrá sa až 8.9. zač. o 9:00, R Bútora –nová)