Spravodajca č. 16/2013-14                                   24. 10. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ na svojom zasadnutí dňa 17.10.2013 rozhodla ukončiť jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014 súťaží dospelých 13. kolom v dňoch 26. a 27.10.2013. Prvé jarné kolo sa predohrávať nebude.

2.     V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Čadca hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 12.kola MRS Rakytovce - Čadca a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Rakytovce 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.    ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v MFS:

·        26.10.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo ŠalkováJupie BB

4.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne: Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

5.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

6.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

7.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

8.    Prerokované námietky kapitánov: Fiľakovo – Revúca (D – opodstatnená, odstupujeme DK), Terchová – Skalité (H – neopodstatnená), Žarnovica – Vinica (H – neopodstatnená, odstupujeme KR), Zubrohlava – Kláštor p. Znievom (H – 2x neopodstatnené) 

9.    Nedostatky s ISSF : R Jaroštiak (odstupujeme na riešenie KR SsFZ), Vrútky, Jupie BB, Priechod. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

10.  Nedostatky v MFS: Terchová (tabuľky na striedanie), Jupie BB (vesty US), Repište (hlásateľská služba).

11.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Jan Hlaváč)

1.     Oznamuje účastníkom:

a)   Účastníkom III.ligy U15 a U13 sk.B, že futbalový klub OŠK Breza odhlasuje družstvo žiakov zo súťaže. FK, ktoré boli vyžrebované odohrať MFS s OŠK Breza budú mať voľno.

2.     Nariaďuje odohrať MFS:

a)   12.kolo III.ligy dor.sk.SeverTvrdošín – Stráňavy, 31.10.2013 (štvrtok) o 11,00 hod.

b)   13.kolo IV.ligy dor.sk.AVarín – Zborov, 26.10.2013 o 14,00 hod ako pozápas U15 a U13

c)   12.kolo II.ligy U15 a U13 sk.SeverBelá – Zákamenné, 2.11.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

3.     Kontumuje MFS:

a)   12.kolo IV.ligy dor.sk.DRevúca – Látky, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Revúca podľa SP čl.100/b. Ospravedlnenie FK Látky berieme na vedomie.

b)   12.kolo IV.ligy dor.sk.DHalíč – Nenince, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Halíč podľa SP 100/b. Ospravedlnenie FK Nenince berieme na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-539 FK Tornaľa dospelí 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tornaľa-Dolná Strehová v stanovenom termíne,

D-540 Na návrh KR SsFZ Roman Šupina R 4 SN od 24.10.13, 3-4c, uhradiť 10 €,

D-541 Stanislav Jačmeník 1096663 Buzitka 6 SN od 14.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-542 Martin Ulehla 1240476 Podlavice 2 SN od 14.10.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-543 Na návrh KR SsFZ FK Čebovce dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočné vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia dňa 13.10.13,

D-544 Na základe Spravodajcu č. 15/2013-14 a podkladov HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 24.10.13 za neuhradenie medzioddielovej pohľadávky družstvu dorastu FK Fiľakovo (370 € pre FK Bacúch). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje FK Fiľakovo, že v prípade uhradenia nedoplatku po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvo dorastu, ktoré je od 24.10.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrá, ale po skončení súťaže mu KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-545 Erik Fonod vedúci družstva FK Čebovce dospelí 3 SN od 24.10.13, 1-10, uhradiť 10 € v MZF,

D-546 Na návrh KR SsFZ Miroslav Verkin R 4 mesiace nepodmienečne od 17.10.13 do 16.2.14, 3-5, uhradiť 10 €,

D-547 Na návrh ŠTK SsFZ FK Čadca dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 19.10.13,

D-548 Marek Filo 1159689 Teplička nad Váhom-Dolná Tižina 1 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-549 Peter Kubinec 1103934 Badín DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,                    uhradiť 10 € v MZF,

D-550 Marcel Fraňa 1242744 Zvolen 2 SP do 30.6.14, 1-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-551 Ján Sekula 1150553 Kováčová 1 SN od 21.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-552 Michal Bielik 1120865 Stráža 1 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-553 Patrik Péter 1211080 Čebovce 2 SP do 30.6.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-554 Miroslav Gregáň 1261680 Žiar nad Hronom-Dolná Ždaňa 2 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-555 Martin Hanzlovič 1302273 Rimavská Sobota 5 SN od 21.10.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-556 Andrej Maslen 1302301 Žiar nad Hronom-Dolná Ždaňa 2 SN 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-557 Dušan Tužinský 1305039 Nová Baňa 2 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-558 Filip Labai 1303973 Sliač 2 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-559 Matúš Hubočan 1239374 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-560 Kornel Telek 1118293 Fiľakovo 4 SN od 21.10.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-561 Ján Kubičina 1242218 Stará Bystrica 1 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-562 Stanislav Sopóci 1032174 Mýtna 4 SN od 21.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-563 FK Závažná Poruba dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 20.10.13,

D-564 Lukáš Saniga 1220498 Kláštor pod Znievom 1 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-565 Miroslav Trauer 1249029 Krásno nad Kysucou 2 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-566 Tomáš Ševčík 1258625 Krásno nad Kysucou 2 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-567 Ján Chmúrny 1097067 Kláštor pod Znievom 3 SN od 24.10.13, 1-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-568 Kamil Bílek asistent trénera FK Jakub dospelí DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 10 € v MZF,

D-569 Na návrh KR SsFZ Anton Vojvoda R 2 SN od 24.10.13, 3-4c, uhradiť 10 €,

D-570 Na návrh KR SsFZ Ján Alakša DZ R 2 SN od 24.10.13, 3-4c, uhradiť 10 €,

D-571 Matej Fašang 1304199 Kováčová 2 SN od 21.10.13, 1-2a, uhradiť 5 € v MZF,

D-572 Michal Turošík 1320138 Selce DK hráčovi dňom 21.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-573 Tomáš Huliak 1264426 Očová 2 SN od 21.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-574 Marian Kubica 1319102 Turzovka 3 SN od 21.10.13, 1-6-1a,uhradiť 5 € v MZF,

D-575 FK Čebovce dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosť a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 13.10.13,

D-576 Martin Kello 1092992 Demänová 1 SP do 30.6.14, 1-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-577 DK berie na vedomie odvolanie FK Revúca zo dňa 23.10.2013 voči trestu uvedeného pod D-527,

D-578 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 21.10.13:

           Daniel Beňadik 1165710 Lietavská Lúčka, uhradiť 10 € v MZF,

           Vladimír Farský 1187994 Oravská Jasenica, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Vozár 1161671 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF,

           Viliam Ondrla 1116071 Belá-Dulice, uhradiť 10 € v MZF,

           Pavol Šuhaj 1125053 Rosina, uhradiť 10 € v MZF,

           Matej Hančin 1218710 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF,

           Dušan Drienovský 1152522 Sklabiná, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Maslaňák 1144217 Sklabiná, uhradiť 10 € v MZF,

           Miroslav Gluch 1246590 Olováry, uhradiť 10 € v MZF,

           Štefan Csene 1138522 Buzitka, uhradiť 10 € v MZF,

           Pavol Pračko 1168645 Mýtna, uhradiť 10 € v MZF,

           Jakub Beháň 1185994 Strečno, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Slúčik 1123083 Stráža, uhradiť 10 € v MZF,

           Juraj Lukašík 1113231 Kláštor pod Znievom, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Huntoš 1158971 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF,

           Miroslav Greguška 1125905 Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Baran 1155593 Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF,

           Juraj Šár 1129991 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF,

           Róbert Elek 1189056 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF,

           Lukáš Sopko 1179987 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Ďurajda 1154627 Krupina, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Kováčik 1167288 Partizán Čierny Balog, uhradiť 10 € v MZF,

           Daniel Škamla 1099202 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF,

           Juraj Veselovský 1219318 Podlavice, uhradiť 10 € v MZF,

           Martin Porubský 1178653 Jakub, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Tomčík 1151902 Jakub, uhradiť 10 € v MZF,

D-579 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Andrej Kornhauser 1258568 Námestovo zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 5 € v MZF,

           Peter Vaník 1272025 Medzibrod zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP, uhradiť 5 € v MZF,

           Jozef Mrva 1178796 Lisková zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

           Dominik Brčák 1249026 Námestovo zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 5 € v MZF,

           Lukáš Mišo 1241617 Tomášovce zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

           Jakub Špirka 1308988  Belá zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 5 € v MZF,

           Martin Rusnák 1178604 Poltár odpúšťa sa,

           Martin Ďurica 1100962 Sklabiná  zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

D-580 DK predvoláva na zasadnutie dňa 31.10.13: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Kováčová-Selce V.liga skupina C dorast R Štefan Maga a FK Selce Michal Turošík 1320138,

D-581 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 29.10.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tornaľa-Dolná Strehová.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.    

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.   Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí uhradia poplatky po 7,- € nasledovní R: Vrtich, Krajči J., Poljak M., Korenčík, Behančin, Rybár, Franek, Gregorec, 14,- eur Dvorský, 21,- eur Truban.  Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou:  miroslav.fajcik@spp- distribucia.sk.

2.   Opakovane žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hromadnej objednávke plastových preukazov pre R.

3.   KR sa zaoberala sťažnosťami oddielov na výkony rozhodcov zo stretnutí: Rajec – Strečno (KR aj po opakovanej žiadosti o prehodnotenie trvá na svojom predchádzajúcom rozhodnutí, poplatok nežiadať v zbernej faktúre), Vinica – Poltár (sťažnosť FK Poltár čiastočne opodstatnená, svoje zistenia odstupujeme na doriešenie DK SsFZ, poplatok nežiadať v zbernej faktúre), Bytča – L. Štiavnica (sťažnosť opodstatnená, poplatok nežiadať v zbernej faktúre), Tornaľa – D. Strehová (v riešení – opakovane žiadame zaslať videozáznam zo stretnutia), Čebovce – Buzitka (sťažnosť čiastočne opodstatnená – neuznaný regulárny gól, poplatok nežiadať v zbernej faktúre, z dôvodu nevyhotovenia videozáznamu podľa nariadení riadiaceho orgánu a jeho neúplnosti navrhujeme cestou DK SsFZ udeliť FK Čebovce pokutu 150,- eur), Podlavice – Jakub (z dôvodu nesprávneho postupu R a DZ pri vykázaní asistenta trénera hostí R Vojvoda a DZ Alakša návrh na zastavenie činnosti na 2 SN), Tornaľa – Hnúšťa (žiaci – z dôvodu nevyhotovenia videozáznamu zo stretnutia nie je možné zaujať relevantné stanovisko), Jupie BB – L. Mikuláš (žiaci - z dôvodu nevyhotovenia videozáznamu zo stretnutia nie je možné zaujať relevantné stanovisko). KR opakovane upozorňuje FK mládežníckych súťaží, že v prípade sťažnosti oddielu najmä v stretnutiach žiakov a dorastu, kde nie je prítomný DZ je potrebné predložiť videozáznam. V opačnom prípade nie je možné zaujať objektívne stanovisko.

4.   Z dôvodu zistených závažných nedostatkov v stretnutiach odstupujeme na riešenie DK SsFZ nasledovných R: Verkin (Tisovec – Revúca dorast) navrhujeme menovanému zastaviť činnosť R na 4 mesiace nepodmienečne, R Šupina (Dudince – Hrochoť, dospelí) – navrhujeme zastavenie činnosti R na 4 SN.

5.  V dňoch 9. – 10. 11. 2013 sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach (Penzión Daniela) pracovné stretnutie Projektu Talent – mentor SsFZ. Pozvánky s programom budú účastníkom zaslané elektronickou poštou. Účasť všetkých pozvaných je nutná. Materiály budú zverejnené aj na webovej stránke SsFZ, v časti Komisie, KR.

6.  Dňa 15. 11. 2013 o 17,00 hod. sa v Penzióne Daniela v Rajeckých Tepliciach uskutoční pracovné stretnutie KR SsFZ s predsedami jednotlivých KR ObFZ, ktorého súčasťou bude vyhodnotenie jesennej časti súťaží SsFZ. Týmto pozývame všetkých predsedov KR ObFZ na túto akciu. Účasť zástupcov jednotlivých zväzov je bezpodmienečne nutná.

7.   Opakovane žiadame pod následkom odstúpenia DK SsFZ zaslať videozáznamy zo stretnutí dospelých: L. Štiavnica – Krásno a Tornaľa – D. Strehová.  

 8.   Ospravedlnenia R:  Glajza PN od 23.10.2013, Kolofík 26.10.2013 – neskoro,

 9.   Chyby v ISSF: Jaroščiak – neuvedené OT v EZ,

10.  Ospravedlnenie DZ: Krško PN od 20.10.2013.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 31. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.     TMK SsFZ  organizuje 17. novembra 2013 (nedeľa) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici doškoľovací seminár trénerov SsFZ ( slúži na predĺženie platnosti trénerských licencií  C a UEFA B ). Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 30. októbra 2013 – prihlášku nájdete na na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály. Seminára sa môžu zúčastniť aj tréneri 2/B licencie, ktorým končí platnosť licencie a nemajú záujem o rekvalifikáciu.

3.     TMK SsFZ vyzýva predsedov TMK ObFZ aby do 01. novembra 2013 zaslali návrhy na ocenenie trénerov  v Stredoslovenskom regióne v kategóriách najúspešnejší tréner dospelých, mládeže ÚTM, mládeže mimo ÚTM a dievčat/žien za rok 2013.

4.     TMK SsFZ vyzýva trénerov družstiev pôsobiacich v MR –stred dospelí aby  do 10.novembra 2013 poslali mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica hlasovací lístok do ankety 11 – ka SsFZ za rok 2013.

5.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

6.     Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA. Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať - v prípade registrovaného trénera v ISSF - prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie. Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:

T. Adamovics, B. Antál, A. Bakoš, M. Belko, D. Benkovský, K. Belaník, C. Baschiera, Š. Bodnár, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gálik, Š. Gazda, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, G. Hornyák, J. Hudák, B. Hudcovič, D. Huňady, M. Janšák,  M. Kausich, F. Klinovský, L. Kolembus, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, J. Kostoláni, J. Koščo, R. Kováč, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, F. Kunzo, M. Lengyel, V. Lupták, I. Maderič, J. Mazúch, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, M. Pillár, P. Piršč, J. Pravka, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, R. Slaný, Ľ. Solčianský, N. Szikora, D. Šipikal, Š. Šogor, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, J. Varecha, M. Vasiľ, M. Vittek, I. Žiak,

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:

J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, L. Lipnický, R. Martončík, R. Vavrovič, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri - držitelia licencií SFZ - neprejavia záujem o rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie - UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

Technický úsek SFZ oznamuje, že v dňoch 2. – 3.12.2013 v hoteli Senec v Senci usporiada seminár pre profesionálnych trénerov a koordinátorov ÚTM, trénerov CL, II. L, 1. LŽ a ostatných trénerov – držiteľov licencie UEFA PRO, I/A, UEFA A a II/B (ktorí majú záujem o rekvalifikáciu na UEFA A).Program seminára bude prístupný na webovej stránke SFZ, v sekcii Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie. Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú seminára zúčastniť, musia poslať do 27.11.2013 mailom prihlášku na adresu michal.kovac@futbalsfz.sk (prihláška je prístupná na webovej stránke SFZ, sekcia Slovensko/Tréneri/Dokumenty). Pozvaní profesionálni tréneri ÚTM, koordinátori ÚTM, tréneri CL (hlavný tréner a asistent), II. L (hlavný tréner, asistent), 1. LŽ (hlavný tréner) prihlášku na seminár nemusia posielať. Účastnícky poplatok za seminár (15 €) sa uhradí v hotovosti pri prezentácii. Účastníci na konci seminára obdržia „Certifikát o účasti“. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie s potrebnými dokumentmi (nájdete na stránke SFZ v sekcii „Tréneri“) sa posielajú na adresu SFZ poštou po seminári.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu), výhodou je získanie trvalého hráčskeho konta Hráč-rodič môže dať stanovisko k matričnému úkonu, podanému v elektronickej forme prostredníctvom ISSF. V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Volebná komisia Konferencie SsFZ (predseda Vladimír Lehoťan)

Konferencia SsFZ v júli tohto roku rozhodla zvolať na 13. decembra 2013 volebnú Konferenciu SsFZ, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Delegáti spomínanej konferencie budú voliť:

Predsedu SsFZ

Podpredsedov SsFZ  (1 za Žilinský kraj a 1 za Banskobystrický kraj)

Ekonomického manažéra

Zástupcu trénerov

Zástupcu rozhodcov

Ďalších 5 členov VV SsFZ

Predsedu Revíznej komisie SsFZ

Predsedu Disciplinárnej komisie SsFZ

Predsedu Odvolacej komisie SsFZ

Delegátov na Konferenciu SFZ (3 za ZA kraj a 3 za BB kraj)

Členovia SsFZ, vrátane VV SsFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkciu volenú Konferenciou SsFZ najneskôr 14 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie.

Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena SsFZ. Kandidát na funkciu volený Konferenciou SsFZ musí byť príslušný k SsFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 31, ods. 1 a 2 Stanov SsFZ. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.

Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do štvrtku 28. novembra 2013 do 24.00 hod. vedúcemu sekretárovi SsFZ.

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

  1. OK SsFZ, na svojom zasadnutí 24.10.2013, zamietla odvolanie hráča MFK Strojár Krupina Stanislava Cibuľu voči rozhodnutiu DK SsFZ zverejnenom v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2013-14, pod D-343. Dôvod – nesplnenie náležitostí stanovených pre odvolanie DP čl. 27, odst. a), (neuhradený poplatok v stanovenej výške podľa RS 2013/2014, kapitola XXIV., bod 11). Uhradený poplatok 10 € bude zaslaný na adresu odosielateľa.
  2. OK SsFZ, na svojom zasadnutí 24.10.2013, zamietla odvolanie hráča MFK Strojár Krupina Michal Zimány voči rozhodnutiu DK SsFZ zverejnenom v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2013-14, pod D-344. Dôvod – nesplnenie náležitostí stanovených pre odvolanie DP čl. 27, odst. a), (neuhradený poplatok v stanovenej výške podľa RS 2013/2014, kapitola XXIV., bod 11). Uhradený poplatok 10 € bude zaslaný na adresu odosielateľa.
  3. OK SsFZ, na svojom zasadnutí 24.10.2013, zamietla odvolanie hráča MFK Strojár Krupina Martin Sellecký voči rozhodnutiu DK SsFZ zverejnenom v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2013-14, pod D-345. Dôvod – nesplnenie náležitostí stanovených pre odvolanie DP čl. 27, odst. a), (neuhradený poplatok v stanovenej výške podľa RS 2013/2014, kapitola XXIV., bod 11). Uhradený poplatok 10 € bude vrátený na adresu odosielateľa.
  4. OK SsFZ, na svojom zasadnutí 24.10.2013, zamietla odvolanie MFK Strojár Krupina voči rozhodnutiu DK SsFZ zverejnenom v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2013-14, pod D-347. Dôvod – nesplnenie náležitostí stanovených pre odvolanie DP čl. 27, odst. a), (neuhradený poplatok v stanovenej výške podľa RS 2013/2014, kapitola XXIV., bod 11, nesplnenie náležitostí SP čl. 123, body c) a j)). Uhradený poplatok 10 € bude zaslaný na účet MFK Strojár Krupina.
  5.  OK SsFZ, na svojom zasadnutí 24.10.2013, zamietla odvolanie MFK Strojár Krupina voči rozhodnutiu DK SsFZ zverejnenom v Spravodajcovi SsFZ č. 12/2013-14, pod D-305 a 13/2013-14, pod D-347. Dôvod – nesplnenie náležitostí stanovených pre odvolanie DP čl. 27, odst. a), (neuhradený poplatok v stanovenej výške podľa RS 2013/2014, kapitola XXIV., bod 11, nesplnenie náležitostí SP čl. 123, body c) a j)). Uhradený poplatok 10 € bude zaslaný na účet MFK Strojár Krupina.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 8.11.2013 (v piatok) o 10,00 hod. v B. Bystrici.

2.     Tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií SsFZ a ich úsekov sa uskutoční 7.11.2013 o 16.30 hod. v B. Bystrici. Sekretariát SsFZ žiada  touto cestou predsedov jednotlivých komisií, aby preverili účasť svojich členov na uvedenom stretnutí. 

Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie  a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme zároveň, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať.

Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ,

 že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové

 platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

 

3.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 22.10.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: L. Štiavnica – Krásno, Tornaľa – D. Strehová (opakovane) V. Krtíš - Kováčová, Zubrohlava – Kláštor pod Znievom (opakovane, klub zabezpečí, pod následkom riešenia DK, doručenie nepoškodeného CD nosiča na SsFZ),

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

Upozorňujeme funkcionárov nasledovných FK, že ku dnešnému dňu majú v ISSF štatút „neplatič“(neuhradili MZF v termíne splatnosti). Jedná sa o FK družstiev dospelých: Brusno, Krásno n/Kysucou, K. Lieskovec, Čierne, Tornaľa a Mýtna, a FK, ktorých družstvo (družstvá) mládeže (žien, žiačok) štartujú v súťažiach riadených SsFZ: Blatnica, Breza, Bziny, Hliník n/Hronom, Oščadnica, Prestavlky a Zuberec. Riadiace komisie ŠTK a KM preveria, na svojom najbližšom zasadnutí, či družstvá menovaných FK neštartovali v dobe zastavenej činnosti.

 

Zmena DL:

 

Kalinovo – N. Baňa (dosp., 13.k., AR1 Libiak za Horáka, aj predz.)

Lučenec – Makov (dosp., 13.k., 26.10., DZ Hrčka D. za Hrčka J.)

Martin B – Černová (dosp., 13.k., 27.10., DZ Roštár za Hrčka J.)

Lubeník – S. Ďarmoty (dosp., 13.k., 26.10., R Tokár za Kolofíka)

Dudince – Sásová (dosp., 13.k., 27.10., AR2 Spišák S. za Námešného)

Olováry –Buzitka (dosp., 13.k., 27.10., DZ Jančok za Alakšu)

Čebovce – Jesenské (dosp., 13.k., 27.10., DZ Budáč M. za Hrčku D.)

Varín – Zborov (dor., 13.k., hrá sa už 26.10. o 14:00, R Taraba, AR Žeriava – nová)

Martin – Dukla BB (SFZ, žiaci, 12.k. 27.10., AR2 Bátory P. za Ďurkoviča)

Žilina – Ružomberok (SFZ, žiaci, 13.k., hrá sa až 12.11. o 12:00-14:00, pôvod.del.)

Námestovo – Jupie (SFZ, žiaci 13.k., hrá sa už 30.10. o 13:00-15:00, pôvod.del.)

Ružomberok – L. Mikuláš (SFZ, MŽ, 2.k., hrá sa až 14.11. o 14:00-15:30, R,AR LFZ-nová)

Jupie BB – Námestovo (SFZ, MŽ, 4.k., hrá sa už 30.10. o 13:00-14:30, pôvod.del.)