Spravodajca č. 17/2013-14                                                           31. 10. 2013

 

Volebná komisia Konferencie SsFZ (predseda Vladimír Lehoťan)

Konferencia SsFZ v júli tohto roku rozhodla zvolať na 13. decembra 2013 volebnú Konferenciu SsFZ, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Delegáti spomínanej konferencie budú voliť:

Predsedu SsFZ

Podpredsedov SsFZ  (1 za Žilinský kraj a 1 za Banskobystrický kraj)

Ekonomického manažéra

Zástupcu trénerov

Zástupcu rozhodcov

Ďalších 5 členov VV SsFZ

Predsedu Revíznej komisie SsFZ

Predsedu Disciplinárnej komisie SsFZ

Predsedu Odvolacej komisie SsFZ

Delegátov na Konferenciu SFZ (3 za ZA kraj a 3 za BB kraj)

Členovia SsFZ, vrátane VV SsFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkciu volenú Konferenciou SsFZ najneskôr 14 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie.

Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena SsFZ. Kandidát na funkciu volený Konferenciou SsFZ musí byť príslušný k SsFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 31, ods. 1 a 2 Stanov SsFZ. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.

Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do štvrtku 28. novembra 2013 do 24.00 hod. vedúcemu sekretárovi SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ na svojom zasadnutí dňa 17.10.2013 rozhodla ukončiť jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014 súťaží dospelých 13. kolom v dňoch 26. a 27.10.2013. Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 sa začína 23.3.2014.

2.      Žiadame FK Tornaľa o predloženie dokladu úhrady MZF za mesiac september 2013 obratom a pripomíname všetkým FK, že ak bude ŠTK od jarnej časti 2013/2014 evidovať družstvo v čase konania stretnutia ako neplatiča za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude to považovať ako štart družstva v zastavenej činnosti s hernými dôsledkami.

3.      Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

4.      Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

5.      Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

6.      V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

7.      Prerokované námietky kapitánov: N. Baňa – L. Štiavnica (H – 1x neopodstatnená, 1x opodstatnená, odstupujeme DK), Príbelce – D. Strehová (H – neopodstatnená, odstupujeme DK),

8.      Nedostatky s ISSF : K. Lieskovec, Divinka. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

9.      Nedostatky v MFS: Sl. Ľupča (kabína R a DZ), Jakub (tlačiareň).

10.   Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)     Prípad štartov hráčov FK Strečno -Martinka Tomáš (1248825) a Smetana Tomáš (1248823) odstupujeme na DK a KR.

b)     Prípad štartov hráča FK Turzovka Dávida Comoreka (1349361) odstupujeme na DK a KR.

c)     FK Turzovka predloží do 6.11.2013 na SsFZ kópiu dokladu Dávida Comoreka (1349361) na overenie reg. č. s fotografiou. V prípade nepredloženia dokladov prípad postúpime na DK.

2.       Kontumuje MFS:

a)     13.kolo III.ligy dor.sk.Sever – Turzovka – Černová, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Turzovka podľa SP čl 100/b

3.       Žiadame predložiť, najneskôr do 6.11.2013 kópiu dokladu o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac

september 2013 od FK Breza, Hliník nad Hronom a Zuberec.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-544 Na základe Spravodajcu č. 15/2013-14 a podkladov HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 24.10.13 za neuhradenie medzioddielovej pohľadávky družstvu dorastu FK Fiľakovo (370 € pre FK Bacúch). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje FK Fiľakovo, že v prípade uhradenia nedoplatku po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvo dorastu, ktoré je od 24.10.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrá, ale po skončení súťaže mu KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-582 Ladislav Vlček 1249281 Tisovec 2 SN od 28.10.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-583 DK berie na vedomie list FK Rajec zo dňa 21.10.13 a odstupuje ho KR SsFZ,

D-584 V nadväznosti na oznámenie a požiadavku Obvodného oddelenia PZ Slovenská Ľupča, disciplinárne konanie týkajúce sa udalostí po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Selce-Braväcovo bude ukončené po obdržaní rozhodnutia Obvodného oddelenia PZ Slovenská Ľupča v príslušnej veci,

D-585 DK berie na vedomie písomné vyjadrenie Jozefa Plieštika vedúceho družstva FK Braväcovo dorast,

D-586 Róbert Turák 1166492 Brusno 1 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-587 Adrián Hranica 1249434 Bytča 1 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-588 Pavol Čilík zdravotník FK Brusno dospelí 5 SN od 28.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-589 Milan Vyskoč 1088280 Závažná Poruba 2 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-590 Peter Maťko tréner FK Závažná Poruba dospelí 3 SN od 28.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-591 Matej Kendera 1249415 Liptovská Štiavnica 1 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-592 Juraj Homola 1153402 Kováčová 1 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-593 Marcel Feranec 1179789 Oravská Jasenica 5 SN od 28.10.13, 1-5a a 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-594 Matúš Trabalík 1240885 Oravská Jasenica 4 SN od 28.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-595 Peter Binek 1176858 Oravská Jasenica DK hráčovi dňom 31.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 5.11.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nepodpísanie záznamu na zadnej strane zápisu o stretnutí zo dňa 27.10.13).

D-596 DK berie na vedomie podanie FK Oravská Jasenica zo dňa 28.10.13 ohľadom stretnutia IV. ligy sever dospelí Belá-Dulice-Oravská Jasenica,

D-597 Filip Zboja 1167481 Vrútky DK hráčovi dňom 28.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-598 Pavol Ripel 1244042 Terchová 4 SN od 28.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-599 Peter Kendy 1243465 Kotešová 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-600 Lukáš Čiljak 1161545 Dražkovce 1 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-601 Peter Sališ 1230202 Likavka 4 SN od 28.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-602 Ján Nemec 1121290 Dúbrava 4 SN od 28.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-603 Peter Kováč 1145899 Dudince 4 SN od 28.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-604 FK Lubeník dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 26.10.13,

D-605 Štefan Czene 1175330 Radzovce 3 SN od 28.10.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-606 Jaroslav Iždinský 1072737 Mýtna 1 SN od 28.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-607 Branislav Beckovský 1300713 Lučenec 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-608 Tomáš Kicko 1303429 Nová Baňa 1 SN od 28.10.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-609 Peter Lacko 1280782 Vrútky 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-610 Adam Beňo 1259455 Liptovský Hrádok 4 SN od 28.10.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-611 Jakub Vároš 1258556 Predmier 2 SP do 30.6.14, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-612 Dominik Jelluš 1250104 Podlavice 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-613 Maroš Drevenák 1229820 Tvrdošín 5 SN od 28.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-614 DK berie na vedomie sťažnosť FK Dolná Strehová ohľadom stretnutia V. ligy skupina D dospelí Príbelce-Dolná Strehová, adresovanú KR SsFZ,

D-615 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Igor Katreniak R (nedostatočný popis ČK hráča Peter Kováč 1145899 Dudince v papierovom zápise o stretnutí zo dňa 27.10.13),

D-616 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Jakub Hrívik R (nedostatočný popis ČK hráča Pavol Ripel 1244042 Terchová v papierovom zápise o stretnutí zo dňa 27.10.13),

D-617 Maroš Samko 1247650 Revúca 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-618 Peter Antal 1251509 Revúca 5 SN od 28.10.13, 1-5a a 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-619 Michal Hreňo 1251505 Revúca 7 SN od 28.10.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-620 Marek Černický 1260282 Revúca 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-621 FK Revúca dorast pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti hráčov a nezabezpečenie disciplíny hráčov funkcionármi FK v stretnutí dňa 27.10.13,

D-622 Matúš Michalec 1296479 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-623 Oliver Noga 1314084 Žilina C 5 SN od 28.10.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-624 Filip Kútnik 1265086 Liptovské Sliače 5 SN od 28.10.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-625 Daniel Berky 1269039 Hrochoť 4 SN od 28.10.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-626 Tomáš Villant 1276836  Slovenská Ľupča  5 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 28.10.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-627 Andrej Koštial 1317273 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-628 Adrián Antal 1300345 Poltár 2 SN od 28.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-629 Na návrh KM SsFZ Tomáš Martinka 1248825 Strečno DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-630 Na návrh KM SsFZ Tomáš Smetana 1248823 Strečno DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-631 Na návrh KM SsFZ Peter Dugovič vedúci družstva FK Strečno dorast 8 SN od 31.10.13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-632 Na návrh KM SsFZ Marek Bukovinský vedúci družstva FK Strečno dorast 4 SN od 31.10.13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-633 Na návrh KM SsFZ Libor Ondák 1260385 Strečno DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-634 Na návrh KM SsFZ Jakub Ďuriš 1252007 Strečno DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-635 Na návrh KM SsFZ FK Strečno dorast pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za štarty hráčov na neplatný registračný preukaz v stretnutiach IV. ligy skupina A dorast,

D-636 Michal Turošík 1320138 Selce DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-637 Ján Gajdoš 1273792 Selce 2 SN od 31.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-638 Na návrh KM SsFZ Dávid Comorek 1349361 Turzovka DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

 D-639 Na návrh KM SsFZ FK Turzovka SŽ pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za štart hráča na neplatný registračný preukaz v stretnutiach III.ligy skupina A SŽ,

D-640 Na návrh KM SsFZ Peter Sýkora 1277514 Turzovka  DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-641 Na návrh KM SsFZ Marian Kubica 1319102 Turzovka DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-642 Na návrh KM SsFZ Miroslav Kopyčár vedúci družstva FK Turzovka SŽ 6 SN od 31.10.13,1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-643  Na základe článku 10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 20.3.14:

           Tomáš Kubík 1238967 Dolná Tižina do 3.4.14,

           Michal Mažári vedúci družstva Turčianske Kľačany do 17.4.14,

           Kristián Gábor 1258645 Krásno nad Kysucou do 18.5.14,

           Marián Valica zástupca hlavného usporiadateľa Krupina do 23.5.14,

           Martin Garaj 1294709 Trstená do 30.5.14,

           Jakub Kováč vedúci družstva Revúca do 6.6.14,

           Marian Beháň vedúci družstva Strečno do 21.6.14,

           Jozef Samec tréner Strečno do 21.6.14,

           Miroslav Verkin R do 7.7.14,

           Dominik Romaňák vedúci družstva Breza do 28.8.14,

           Ján Segeč vedúci družstva Látky do 4.9.14,

           Mário Chlebničan tréner Látky do 4.9.14,

D-644 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 28.10.13:

           Boris Kopásek 1229095 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF,

           Filip Legerský 1220479 Závažná Poruba, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Výlupok 1165694 Badín, uhradiť 10 € v MZF,

           Andrej Pipíška 1164351 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF,

           Robert Greško 1237045 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Tomáš Regi 1161887 Vinica, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Kouřil 1218907 Zvolen, uhradiť 10 € v MZF,

           Tomáš Šmondrk 1210936 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF,

           Jozef Šopa 1164229 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF,

           Matej Majerčík 1178540 Revúca uhradiť 10 € v MZF,,

           Patrik Wollinger 1163329 Revúca, uhradiť 10 € v MZF,

           Miroslav Kukolík 1233124 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF,

           František Tvardek 1060640 Lietavská Lúčka, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Kubala 1166541 Tvrdošín, uhradiť 10 € v MZF,

           Daniel Kúdelka 1088758 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

           Tomáš Scherer 1161634 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

           Andrej Barošinec 1137017 Strečno, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Labant 1212719 Stráža, uhradiť 10 € v MZF,

           Lukáš Cvacho 1168807 Belá, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Kurcin 1178624 Belá, uhradiť 10 € v MZF,

           Štefan Čepela 1153997 Belá, uhradiť 10 € v MZF,

           Ľubomír Maľovaník 1179422 Raková, uhradiť 10 € v MZF,

           Stanislav Vyšný 1179612 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF,

           Viktor Švidroň 1230178 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF,

           Lukáš Hýll 1199562 Martin B, uhradiť 10 € v MZF,

           Marian Ladňák 1154815 Kláštor pod Znievom, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Hlušák 1172812 Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF,

           Jozef Rerich 1200000 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Martin Štulajter 1160131 Šálková, uhradiť 10 € v MZF,

           Stanislav Bačík 1150342 Dudince, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Horváth 1249976 Dudince, uhradiť 10 € v MZF,

           Marian Varholák 1246872 Slovenské Ďarmoty,

           Ivan Mudroň 1151571 Čebovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Róbert Nozdrovický 1207727 Čebovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Trebuľa 1179105 Príbelce, uhradiť 10 € v MZF,

           Viktor Žingor 1179993 Olováry, uhradiť 10 € v MZF,

D-645 DK predvoláva na zasadnutie dňa 7.11.13: 

          o 15:30 hod. zo stretnutia Príbelce-Dolná Strehová V. liga skupina D dospelí FK Príbelce Peter Červoč HU, Vojtech Koncz DZ, Kristián Mészáros AR2, FK Dolná Strehová Marián Nagy 1239696, Filip Kollár 1207784 a Marek Baťka 1124864,

D-646 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 5.11.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Príbelce-Dolná Strehová.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.     

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.   Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí uhradia poplatky po 7,- € nasledovní R: Vrtich, Krajči J., Poljak M., Korenčík, Behančin, Rybár, Franek, Gregorec, 14,- eur Dvorský, 21,- eur Truban.  Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou:  miroslav.fajcik@spp- distribucia.sk.

2.   Opakovane žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hromadnej objednávke plastových preukazov pre R.

5.  V dňoch 9. – 10. 11. 2013 sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach (Penzión Daniela) pracovné stretnutie Projektu Talent – mentor SsFZ. Pozvánky s programom budú účastníkom zaslané elektronickou poštou. Účasť všetkých pozvaných je nutná. Materiály budú zverejnené aj na webovej stránke SsFZ, v časti Komisie, KR.

6.  Dňa 15. 11. 2013 o 17,00 hod. sa v Penzióne Daniela v Rajeckých Tepliciach uskutoční pracovné stretnutie KR SsFZ s predsedami jednotlivých KR ObFZ, ktorého súčasťou bude vyhodnotenie jesennej časti súťaží SsFZ. Týmto pozývame všetkých predsedov KR ObFZ na túto akciu. Účasť zástupcov jednotlivých zväzov je bezpodmienečne nutná.

7.  Opakovane žiadame pod následkom odstúpenia DK SsFZ zaslať videozáznamy zo stretnutí dospelých: L. Štiavnica – Krásno a Tornaľa – D. Strehová.

8.    Ospravedlnenia R:  Martinka – prac. dni,

  

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 31. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.       TMK SsFZ  organizuje 17. novembra 2013 (nedeľa) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici doškoľovací seminár trénerov SsFZ ( slúži na predĺženie platnosti trénerských licencií  C a UEFA B ). Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 30. októbra 2013 – prihlášku nájdete na na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály. Seminára sa môžu zúčastniť aj tréneri 2/B licencie, ktorým končí platnosť licencie a nemajú záujem o rekvalifikáciu.

3.       TMK SsFZ vyzýva predsedov TMK ObFZ aby do 01. novembra 2013 zaslali návrhy na ocenenie trénerov  v Stredoslovenskom regióne v kategóriách najúspešnejší tréner dospelých, mládeže ÚTM, mládeže mimo ÚTM a dievčat/žien za rok 2013.

4.       TMK SsFZ vyzýva trénerov družstiev pôsobiacich v MR –stred dospelí aby  do 10.novembra 2013 poslali mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica hlasovací lístok do ankety 11 – ka SsFZ za rok 2013.

5.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

6.       Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA. Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať - v prípade registrovaného trénera v ISSF - prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie. Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:

T. Adamovics, B. Antál, A. Bakoš, M. Belko, D. Benkovský, K. Belaník, C. Baschiera, Š. Bodnár, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gálik, Š. Gazda, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, G. Hornyák, J. Hudák, B. Hudcovič, D. Huňady, M. Janšák,  M. Kausich, F. Klinovský, L. Kolembus, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, J. Kostoláni, J. Koščo, R. Kováč, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, F. Kunzo, M. Lengyel, V. Lupták, I. Maderič, J. Mazúch, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, M. Pillár, P. Piršč, J. Pravka, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, R. Slaný, Ľ. Solčianský, N. Szikora, D. Šipikal, Š. Šogor, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, J. Varecha, M. Vasiľ, M. Vittek, I. Žiak,

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:

J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, L. Lipnický, R. Martončík, R. Vavrovič, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri - držitelia licencií SFZ - neprejavia záujem o rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie - UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

Technický úsek SFZ oznamuje, že v dňoch 2. – 3.12.2013 v hoteli Senec v Senci usporiada seminár pre profesionálnych trénerov a koordinátorov ÚTM, trénerov CL, II. L, 1. LŽ a ostatných trénerov – držiteľov licencie UEFA PRO, I/A, UEFA A a II/B (ktorí majú záujem o rekvalifikáciu na UEFA A).Program seminára bude prístupný na webovej stránke SFZ, v sekcii Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie. Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú seminára zúčastniť, musia poslať do 27.11.2013 mailom prihlášku na adresu michal.kovac@futbalsfz.sk (prihláška je prístupná na webovej stránke SFZ, sekcia Slovensko/Tréneri/Dokumenty). Pozvaní profesionálni tréneri ÚTM, koordinátori ÚTM, tréneri CL (hlavný tréner a asistent), II. L (hlavný tréner, asistent), 1. LŽ (hlavný tréner) prihlášku na seminár nemusia posielať. Účastnícky poplatok za seminár (15 €) sa uhradí v hotovosti pri prezentácii. Účastníci na konci seminára obdržia „Certifikát o účasti“. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie s potrebnými dokumentmi (nájdete na stránke SFZ v sekcii „Tréneri“) sa posielajú na adresu SFZ poštou po seminári.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu), výhodou je získanie trvalého hráčskeho konta Hráč-rodič môže dať stanovisko k matričnému úkonu, podanému v elektronickej forme prostredníctvom ISSF. V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 8.11.2013 (v piatok) o 10,00 hod. v B. Bystrici.

2.       Tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi komisií SsFZ a ich úsekov sa uskutoční 7.11.2013 o 16.30 hod. v B. Bystrici. Sekretariát SsFZ žiada  touto cestou predsedov jednotlivých komisií, aby preverili účasť svojich členov na uvedenom stretnutí.

3.       Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie  a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme zároveň, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať. Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

4.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 5.11.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: L. Štiavnica – Krásno (posledné upozornenie), V. Krtíš – Kováčová (opakovane), Zubrohlava – Kláštor pod Znievom (posledné upozornenie, klub zabezpečí, pod následkom riešenia DK, doručenie nepoškodeného CD nosiča na SsFZ), Bytča – Brusno (KR), Belá–Dulice -  Or. Jasenica (KR), N. Baňa – L. Štiavnica (KR), K. Lieskovec – Vrútky (KR, DK), Príbelce – D. Strehová KR, DK).