Spravodajca č. 20/2013-14                                           22. 11. 2013

 

Konferencia SsFZ 13.12.2013

1.    Volebná konferencia SsFZ, ktorá sa uskutoční 13.12.2013 v B. Bystrici okrem iného zhodnotí uplynulé volebné obdobie, zvolí nové orgány a schváli úlohy i opatrenia smerujúce k podpore futbalu na strednom Slovensku v najbližších rokoch. A práve z uvedeného dôvodu vyzývame FK i ObFZ, aby prispeli svojimi námetmi a myšlienkami k tvorbe dokumentu, ktorý bude pojednávať o víziách SsFZ v rokoch 2014-2017. Vaše príspevky očakávame na e-mailovej  adrese: matejka@ssfz.sk do 30.11.2013.

2.    Volebnej Konferencie SsFZ sa okrem delegátov s právom hlasovať zúčastní aj viacero hostí. Medzi nimi i zástupca všetkých FK republikových súťaží (CL, II., III. liga) z nášho regiónu. Žiadame tieto FK, aby nám do 30. 11. 2013 nahlásili svojho zástupcu – účastníka konferencie (uviesť meno a priezvisko, funkcia v FK, mobilný a e mailový kontakt) na našu e mailovú adresu: futbal@ssfz.sk, resp. matejka@ssfz.sk. Určeným zástupcom klubov obratom zašleme oficiálne pozvanie a pracovné materiály konferencie.

3.    Do pozornosti ObFZ. Podľa dikcie Organizačného poriadku SsFZ (čl. 4), delegátom Konferencie SsFZ s právom hlasovať a členom volebného orgánu SsFZ nemôže byť sekretár ObFZ i SsFZ – zamestnanec SFZ (viď www.ssfz.sk – časť Dokumenty). Zároveň žiadame sekretárov ObFZ, aby v čo najkratšom čase po konaní konferencie nahlásili na sekretariát SsFZ (e-mailom) delegátov na volebnú Konferencie SsFZ. Oddelene delegáti zastupujúci ObFZ – kluby: adresa bydliska, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

 

Volebná komisia Konferencie SsFZ (predseda Vladimír Lehoťan)

Konferencia SsFZ v júli tohto roku rozhodla zvolať na 13. decembra 2013 volebnú Konferenciu SsFZ, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Delegáti spomínanej konferencie budú voliť:

Predsedu SsFZ

Podpredsedov SsFZ  (1 za Žilinský kraj a 1 za Banskobystrický kraj)

Ekonomického manažéra

Zástupcu trénerov

Zástupcu rozhodcov

Ďalších 5 členov VV SsFZ

Predsedu Revíznej komisie SsFZ

Predsedu Disciplinárnej komisie SsFZ

Predsedu Odvolacej komisie SsFZ

Delegátov na Konferenciu SFZ (3 za ZA kraj a 3 za BB kraj) a náhradníkov

Členovia SsFZ, vrátane VV SsFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkciu volenú Konferenciou SsFZ najneskôr 14 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie.

Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena SsFZ. Kandidát na funkciu volený Konferenciou SsFZ musí byť príslušný k SsFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 31, ods. 1 a 2 Stanov SsFZ. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.

Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do štvrtku 28. novembra 2013 do 24.00 hod. vedúcemu sekretárovi SsFZ.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 8.11.2013 v B. Bystrici, okrem iných:

schválil:

a)Program konferencie

1.   Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ

2.   Schválenie pracovného predsedníctva,  mandátovej, návrhovej komisie skrutátorov a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu konferencie

4.   Kontrola plnenia uznesení

5.   Schválenie návrhu zmien a doplnkov Stanov SsFZ

6.   Schválenie rokovacieho poriadku

7.   Schválenie volebného poriadku

8.   Potvrdenie volebnej komisie SsFZ

9.   Príhovor predsedu SsFZ

10. Správa o činnosti SsFZ a VV SsFZ od ostatnej   konferencie

11. Správa predsedu Revíznej komisie SsFZ

12. Informácia o hospodárení SsFZ v končiacom volebnom období a v r. 2013

13. Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2014

14. Odovzdanie ocenení

15. Správa mandátovej komisie

16. Voľba predsedu SsFZ, predstavenie kandidátov

17. Prestávka

18. Voľba členov VV SsFZ, predsedu RK SsFZ  a predsedov orgánov zabezpečenia spravodlivosti SsFZ (DK, OK)

19. Voľba delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za SsFZ

20. Schválenie návrhu kandidáta SsFZ na funkciu prezidenta SFZ

21. Schválenie opatrení a podnetov rozvoja

futbalu v pôsobnosti SsFZ v r. 2014 - 2017

22. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov SsFZ a SFZ

23. Diskusia

24. Schválenie návrhu uznesenia, vrátane schválenia kandidáta na členstvo vo VV SFZ za  SsFZ

25. Záver

b) Organizačný poriadok SsFZ (www.ssfz.sk, v časti dokumenty),

 c) Na návrh KM  pre FK Breza poplatok, podľa RS SsFZ 2013/2014, časť V. Podmienky pre štart družstiev

     v súťažiach, bod 5/a) a XXIV. Poplatky, bod 2, vo výške 100€ za odhlásenie družstva žiakov  v priebehu súťaže.

     Poplatok bude zahrnutý v MZF za november 2013.

 d) Na návrh ŠTK  na základe neplnenia podmienky podľa RS SsFZ 2013/2014, časť V. Podmienky pre štart družstiev

      v súťažiach, bod 3,  poplatok vo výške  1000 € pre FK Sokol Repište, podľa RS SsFZ čl. XXIV. Poplatky, bod 2 .

      Poplatok bude zahrnutý  v MZF za mesiac november 2013.

 e) Na návrh predsedu KR preradenie rozhodcu  A. Koósa z nominačnej listiny MR do IV. ligy a vyradenie DZ J. Hrčku

     z úseku delegátov KR SsFZ a jeho zaradenie na nominačnú listinu DZ V. ligy.

Zobral na vedomie:

Zoznam futbalových klubov, neplniacich podmienky o počte rozhodcov v zmysle RS SsFZ 2013/2014čl. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3. Uvedenú podmienku podľa zistenia KR neplnia FK: MR – L. Štiavnica (chýbajú 2 rozhodcovia), Kalinovo (-2), Teplička n/Váhom - D. Tižina (-1), Pohronie Žiar n/Hr.- D. Ždaňa (-2), N. Baňa (-2), IV. liga – L. Hrádok (-2), Or. Jasenica (-2), Or. Veselé (-2), K. Lieskovec (-1), Vinica (-2), V. liga  - Kláštor pod Znievom (-2), Diviaky (-1), Bešeňová (-2), Palúdzka (-2), Dúbrava (-2), Lisková (-2), Demänová (-2), Šalková (-1), D. Strehová (-2), Olováry (-2), Príbelce (-1), Čebovce (-1).

Uložil:

Menovaným FK zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 30.3.2014, pod podmienkou uplatnenia finančného postihu v zmysle RS SsFZ 2013/2014, časť XXIV. Poplatky, bod 4.Prípadné nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúčame riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré vedú vo svojej pôsobnosti uvedenú evidenciu a tiež predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel))

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014.

2.    Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 všetkých súťaží dospelých a Štatistické údaje za jesennú časť 2013/2014 sú k nahliadnutiu na web-stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - Materiály.

3.    Reorganizácia súťaží 2014/2015 – priebežný stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálizovaný.

4.    Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začína 23.3.2014.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.     KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014. Tabuľky po skončení jesennej časti nájdete na internetovej stránke SsFZ.

2.     Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený 23.3.2014.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.    Uvedený R majú pozastavené delegovanie až do uhradenia poplatkov: Truban 21,- eur, Dvorský (14 €), Vrtich, Rybár, Gregorec, Korenčík, Poljak (všetci po 7 €).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie (prihlásených 27 trénerov) v nasledovných termínoch: 15. – 17. 11. 2013 špeciálna časť 1, 13.- 15. 12. 2013 všeobecná časť  a 17. – 19. 01. 2014 špeciálna časť 2  a dve skupiny školenia trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (prihlásených 43 trénerov) v termínoch 14. – 15. 12. 2013 všeobecná časť a 31.01 – 02.02 2014 špeciálna časť. Oznámenie o prijatí spolu s pokynmi  pre zaplatenie školného bolo zaslané všetkým trénerom mailom.

2.     Technický úsek SFZ oznamuje, že v dňoch 2. – 3.12.2013 v hoteli Senec v Senci usporiada seminár pre profesionálnych trénerov a koordinátorov ÚTM, trénerov CL, II. L, 1. LŽ a ostatných trénerov – držiteľov licencie UEFA PRO, I/A, UEFA A a II/B (ktorí majú záujem o rekvalifikáciu na UEFA A).Program seminára bude prístupný na webovej stránke SFZ, v sekcii Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie. Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú seminára zúčastniť, musia poslať do 27.11.2013 mailom prihlášku na adresu michal.kovac@futbalsfz.sk (prihláška je prístupná na webovej stránke SFZ, sekcia Slovensko/Tréneri/Dokumenty). Pozvaní profesionálni tréneri ÚTM, koordinátori ÚTM, tréneri CL (hlavný tréner a asistent), II. L (hlavný tréner, asistent), 1. LŽ (hlavný tréner) prihlášku na seminár nemusia posielať. Účastnícky poplatok za seminár (15 €) sa uhradí v hotovosti pri prezentácii. Účastníci na konci seminára obdržia „Certifikát o účasti“. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie s potrebnými dokumentmi (nájdete na stránke SFZ v sekcii „Tréneri“) sa posielajú na adresu SFZ poštou po seminári.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu), výhodou je získanie trvalého hráčskeho konta Hráč-rodič môže dať stanovisko k matričnému úkonu, podanému v elektronickej forme prostredníctvom ISSF. V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie  a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že prehľad fakturovaných čiastok za MFS v mesiac október, prípadne október- november (súťaže riadené SFZ) nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ. Prípadné nezrovnalosti konzultujte s pracovníkmi sekretariátu SsFZ, najneskôr do 27.11.2013. Následne budú tieto sumy zahrnuté do  mesačnej zbernej faktúry za mesiac november 2013.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených

      SsFZ, ktoré uhradili zálohové platby na činnosť delegovaných osôb v zmysle RS SsFZ, že sekretariát SsFZ

      umiestnil na stránku v časti Platby R a DZ materiál pod názvom „vyúčtovanie zálohových platieb za činnosť

      delegovaných osôb v roku 2013“. Tak isto žiadame funkcionárov, aby si uvedené vyhodnotenie porovnali

      s evidenciou odohratých MFS po jednotlivých mesiacoch a prípadné nezrovnalosti konzultovali s pracovníkmi

      sekretariátu do konca novembra. Následne bude uvedeným klubom zaslané oficiálne vyúčtovanie. V tejto

      súvislosti upozorňujeme, že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného

      ročníka 2013/2014 zálohové platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej

      faktúry.

 

 

 

HSM SFZ

 

23. 11. 2013 ŠH Badín SŽ 9.00-14.00 – Jekkel, Tokár

1. 12. 2013 ŠH Badín MŽ 9.00-14.00 – Šimko, Jekkel

 

30. 11. 2013 MŠH Čadca SŽ 12.00-18.00 – Halfár, Staškovan

7. 12. 2013 MŠH Čadca MŽ 9.00-15.00 – Halfár – Staškovan