Spravodajca č. 23/2013-14                                           13. 12. 2013

 

Konferencia SsFZ 13. 12. 2013

1.    Volebná konferencia SsFZ, ktorá sa uskutoční 13. 12. 2013 od 13.00 hod. v B. Bystrici okrem iného zhodnotí uplynulé volebné obdobie, zvolí nové orgány a schváli úlohy i opatrenia smerujúce k podpore futbalu na strednom Slovensku v najbližších rokoch.

2.    Volebnej Konferencie SsFZ sa zúčastní, v súlade so Stanovami SsFZ (Článok 37, bod 3) 72 delegátov s právom hlasovať, ktorých volia konferencie  ObFZ. Uvedení delegáti zastupujú na Konferencii SsFZ všetkých riadnych členov v pôsobnosti príslušného ObFZ (ObFZ, FK).

Konferencie jednotlivých ObFZ na svojich zasadnutiach doteraz zvolili delegátov, prípadne náhradníkov, s právom hlasovať na volebnú Konferenciu SsFZ 13.12.2013:

ObFZ V. Krtíš  - 8.11.13: Gabriel Bacsa, Ján Černák, Jaroslav Filip, Ján Hríň, Jozef Šaranko, Miroslav Gluch, náhradník – Ján Pavlík.

ObFZ Žilina – 15.11.2013: Milan Dolník, Pavel Papaj, Ján Majsniar, Milan Meliš, Miroslav Minarčík, Ján Janec, Bystrík Paňák, Jaroslav Janík.

ObFZ R. Sobota – 16.11.2013: Ján Čilík, Dezider Balajthy, Peter Varga, Ján Forgoň, Marián Petrok, Marián Oravec, náhradník – Ľubomír Kisel.

ObFZ B. Bystrica – 23.11.2013: Ján Molent, Karol Bubniak, Ján Lavrík, Peter Králka, Ľubomír Auxt, Juraj Vrzal, náhradník – Július Kliment.

LFZ L. Mikuláš – 28.11.2013: Igor Repa, Ľubomír Chovanko, Milan Kokavec, Pavol Tomčík, Ján Mlynček, Pavel Frigmanský, Gustáv Mataj, Pavol Kubala.

ObFZ Lučenec – 29.11.2013: Štefan Pastorek, Dušan Trčan, Radoslav Čičmanec, Radovan Baník, Attila Visnyai, Ladislav Ferencz.

ObFZ Žiar nad Hronom – 29.11.2013: Ján Matonok, Dušan Šipikal, Marián Jasenák, Ľubomír Barák, Stanislav Neuschl, Ladislav Šánta.

ObFZ Zvolen – 6.12.2013: Ernest Peterke, Ján Šulek, Jozef Hrdlička, Miroslav Matušov, Martin Babiak, Ján Sýkora.

TFZ Martin – 7.12.2013: Roman Horák, Pavol Baják, Peter Moric, Boris Burger, Ján Humený, Pavol Hanko.

OFZ D. Kubín – 7.12.2013: Vladimír Mušák, Eugen Dedinský, Pavol Bača, Antonín Piaček, Pavol Holmík, Martin Rypák, Milan Sirota, Karol Polťák.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel))

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014.

2.    Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 všetkých súťaží dospelých a Štatistické údaje za jesennú časť 2013/2014 sú k nahliadnutiu na web-stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - Materiály.

3.    Reorganizácia súťaží 2014/2015 – priebežný stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálizovaný.

4.    Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začína 23.3.2014.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.     KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014. Tabuľky po skončení jesennej časti nájdete na internetovej stránke SsFZ.

2.     Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený 23.3.2014.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie (prihlásených 27 trénerov) v nasledovných termínoch: 15. – 17. 11. 2013 špeciálna časť 1, 13.- 15. 12. 2013 všeobecná časť  a 17. – 19. 01. 2014 špeciálna časť 2  a dve skupiny školenia trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (prihlásených 43 trénerov) v termínoch 14. – 15. 12. 2013 všeobecná časť a 31.01 – 02.02 2014 špeciálna časť. Oznámenie o prijatí spolu s pokynmi  pre zaplatenie školného bolo zaslané všetkým trénerom mailom.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, ktoré

uhradili zálohové platby na činnosť delegovaných osôb v zmysle RS SsFZ, že sekretariát SsFZ

      umiestnil na stránku v časti Platby R a DZ materiál pod názvom „vyúčtovanie zálohových platieb za činnosť

      delegovaných osôb v roku 2013“. Tak isto žiadame funkcionárov, aby si uvedené vyhodnotenie porovnali

      s evidenciou odohratých MFS po jednotlivých mesiacoch a prípadné nezrovnalosti konzultovali s pracovníkmi

      sekretariátu do konca novembra. Následne bude uvedeným klubom zaslané oficiálne vyúčtovanie. V tejto

      súvislosti upozorňujeme, že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného

      ročníka 2013/2014 zálohové platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej

      faktúry.

 

 2. Dôrazne upozorňujeme nasledovné FK, že do dnešného dňa majú v ISSF status   n e p l a t i č  z dôvodu

     neuhradenia mesačnej zbernej faktúry za mesiac   o k t ó b e r  2013 : Čadca, Badín, Krásno n Kysucou,

     Rakytovce, K. Lieskovec, Bytčica, Revúca, Divinka, Stráža, Terchová, Sásová, Buzitka, Čebovce, Príbelce,

     ďalej FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ: FC Ajax Slimáčik MŠK, Zuberec, Varín,

     Teplička n/Váhom, Prestavlky, Kremnička, Kremnica, Hliník n/Hr., D. Niva a D. Kubín. Chceme touto

     cestou upozorniť uvedené FK, že takýto postup najvážnejšie ohrozuje fungovanie obojstranne veľmi

     prospešného systému MZF v prostredí ISSF a orgány SsFZ príjmu adekvátne opatrenia.