Spravodajca č. 24/2013-14                                           3. 1. 2014

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel))

1.      ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014.

2.      Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 všetkých súťaží dospelých a Štatistické údaje za jesennú časť 2013/2014 sú k nahliadnutiu na web-stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - Materiály.

3.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – priebežný stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálizovaný.

4.      Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začína 23.3.2014.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014. Tabuľky po skončení jesennej časti, ako aj prehľad najlepších strelcov jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke SsFZ.

2.       Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený 23.3.2014.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Dávame do pozornosti  FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, že sekretariát SsFZ rozoslal v priebehu mesiaca december 2013 „Vyúčtovania zálohových platieb na úhradu činnosti R a DZ za rok 2013“ (doporučenou poštovou zásielkou na adresy uvedené v ISSF). Upozorňujeme však FK, že vzhľadom najmä k nižšie uvedenému (neplatiči) nebude možné prípadné preplatky klubov zaslať v stanovenom termíne (do 10 dní), ale postupne, podľa aktuálnej situácie na účte určenom pre platby za R a DZ.
  2. Zároveň oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 pripravuje sekretariát SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však bude vyžadovať maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch.

 

 3. Dôrazne upozorňujeme nasledovné FK, že do dnešného dňa majú v ISSF status   n e p l a t i č  z dôvodu

     neuhradenia mesačnej zbernej faktúry za mesiac   o k t ó b e r  2013 : Čadca, Badín, Rakytovce,

     K. Lieskovec, Divinka, Terchová, Sásová, Čebovce, Príbelce, Tornaľa.

     Ďalej FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ: FC Ajax Slimáčik MŠK, Zuberec, Varín,

     Prestavlky, Kremnička, Kremnica, Hliník n/Hr., D. Niva. Chceme toutocestou upozorniť uvedené FK,

     že takýto postup najvážnejšie ohrozuje fungovanie obojstranne veľmi prospešného systému MZF v prostredí

     ISSF a orgány SsFZ príjmu adekvátne opatrenia.

 

  1. Následne upozorňujeme uvedené FK, že v systéme ISSF figurujú ako neplatič z dôvodu, že neuhradili MZF

       za mesiac november 2013 : Čadca, Turzovka, Zuberec, Varín, MŠK R. Sobota, Prestavlky, Podvysoká,

       Nenince, MFK Tatran L. Mikuláš, ŠK Kremnička, Kremnica, Jelšava, Hliník n/Hronom, D. Niva, MFK

       D. Kubín, Blatnica a FK Dukla B. Bystrica. Zároveň chceme upozorniť FK, ktorých družstvá mládeže

       a žien štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ a u ktorých zabezpečuje SsFZ úhradu za činnosť delegovaných

       osôb, že servisný poplatok (v zmysle RS SsFZ 2013/2014, časť XXIV., bod 12) je v mesačnej zbernej

       faktúre za mesiac november 2013 omylom uvedený ako uznesenie SsFZ-DK.