Spravodajca č. 25/2013-14                                           10. 1. 2014

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel))

1.      Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začína 23.3.2014.

2.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční v dňa 20.3.2014 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

3.      Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

4.      Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ považovať ako štart družstva v zastavenej činnosti s hernými dôsledkami.

5.      ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

6.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

7.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálne opravovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014. Tabuľky po skončení jesennej časti, ako aj prehľad najlepších strelcov jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke SsFZ.

2.       Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený 23.3.2014.

3.       Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF. Odporúčame všetkým FK, aby zhromaždili všetky potrebné podklady (fotografia v el. podobe, nie skenovaná, urobená digitálnym fotoaparátom – mobilom) spolu so žiadosťou včas odoslali prostredníctvom ISSF. Výrobca RP, nie je z kapacitných dôvodov schopný zabezpečiť výrobu všetkých RP, ktorých žiadosti budú zaslané na poslednú chvíľu pred zahájením jarnej časti súťaží.

4.       Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ považovať ako štart družstva v zastavenej činnosti s hernými dôsledkami.

5.       Vzhľadom k tomu, že ISSF poskytuje aj možnosť spracovávať komplexnú agendu súvisiacu s odmeňovaním delegovaných osôb v MFS  s výstupom cez mesačnú zbernú faktúru, vykonáva SsFZ všetky potrebné úkony, nevyhnutné pre fungovanie tohto systému (dohratie všetkých zápisov z MFS jesennej časti súťaží mládeže, ktoré neboli uzatvorené v elektronickej podobe – IV. ligy dorastov A,B,C,D, II. ligy MŽ, III. ligy SŽ a MŽ A,B,CaD). Ďalšou podmienkou fungovania tohto systému je zabezpečenie podmienok pre vyhotovenie zápisu v el. podobe vo všetkých súťažiach mládeže riadených SsFZ už od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014.  V dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu z MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Dávame do pozornosti  FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, že sekretariát SsFZ rozoslal v priebehu mesiaca december 2013 „Vyúčtovania zálohových platieb na úhradu činnosti R a DZ za rok 2013“ (doporučenou poštovou zásielkou na adresy uvedené v ISSF). Upozorňujeme však FK, že vzhľadom najmä k nižšie uvedenému (neplatiči) nebude možné prípadné preplatky klubov zaslať v stanovenom termíne (do 10 dní), ale postupne, podľa aktuálnej situácie na účte určenom pre platby za R a DZ.
  2. Zároveň oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 pripravuje sekretariát SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však bude vyžadovať maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch.

 

     Dôrazne upozorňujeme nasledovné FK, že do dnešného dňa majú v ISSF status   n e p l a t i č  z dôvodu

     neuhradenia mesačnej zbernej faktúry za mesiac   o k t ó b e r  2013 : Čadca, Badín,   K. Lieskovec, Divinka,

     Terchová, Sásová, Príbelce, Tornaľa.

     Ďalej FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ: FC Ajax Slimáčik MŠK, Zuberec, Varín,

     Prestavlky, Kremnička, Kremnica, Hliník n/Hr., D. Niva. Chceme touto cestou upozorniť uvedené FK,

     že takýto postup najvážnejšie ohrozuje fungovanie obojstranne veľmi prospešného systému MZF v prostredí

     ISSF a orgány SsFZ príjmu adekvátne opatrenia.

 

  1. Následne upozorňujeme uvedené FK, že v systéme ISSF figurujú ako neplatič z dôvodu, že neuhradili MZF

       za mesiac november 2013 :FC Ajax Slimáčik MŠK, Čadca, Turzovka, Zuberec, Varín, MŠK R. Sobota,

       Prestavlky,  Nenince, ŠK Kremnička, Kremnica, Jelšava, Hliník n/Hronom, D. Niva, MFK  D. Kubín,

       Blatnica a FK Dukla B. Bystrica. Zároveň chceme upozorniť FK, ktorých družstvá mládeže a žien štartujú

       v súťažiach SFZ a SsFZ a u ktorých zabezpečuje SsFZ úhradu za činnosť delegovaných osôb, že servisný

       poplatok (v zmysle RS SsFZ 2013/2014, časť XXIV., bod 12) je v mesačnej zbernej faktúre za mesiac

       november 2013 omylom uvedený ako uznesenie SsFZ-DK.

 

Halová sezóna mládeže SFZ – 2. kolo finále SsFZ

11.1.2014 SŽ, 9,00 Badín a 12.1.2014 MŽ 9,00 Badín (Tokár, Šimko, Poláček).