Spravodajca č. 27/2013-14                                           24. 1. 2014

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom prvom zasadnutí v novom zložení 17.1.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

Schválil:

a) návrh DK SsFZ na zastavenie účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 v rozsahu:

1)  zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných    stretnutí  podľa čl. 10 bod 3 DP, kde zostatok trestu je jedno alebo dva súťažné stretnutia,

2)  zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP,

3)  zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet majstrovských    stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP (tresty za ŽK hráčov) a zároveň zahladzuje doteraz uložené a evidované tresty podľa prílohy 1 bod 13 DP,

4)  zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí

     jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP.

5)  zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2013/2014.

b) na základe informácie sekretariátu o narastajúcom počte futbalových klubov, ktoré neuhradili mesačnú zbernú faktúru po dobe splatnosti, čo vážne ohrozuje fungovanie tohto obojstranne prospešného inštitútu, ako aj samotné hospodárenie SsFZ, postúpiť uvedené kluby na riešenie DK.

Odporúča:

DK v prvom kroku, po odstúpení sekretariátom, udeliť pokutu (vo výške alikvotnej časti k neuhradenej sume) maximálne však do výšky 100 € s uvedením nového termínu na úhradu.

Po neuhradení v nariadenom termíne udeliť pokutu (vo výške alikvotnej časti k neuhradenej sume) maximálne však do výšky 200 € s novým termínom úhrady s upozornením na možnosť odobratia bodov príslušnému družstvu, prípadne ďalšími disciplinárnymi opatreniami. 

Upozornenie pre ObFZ:

Upozorňujeme touto cestou na uznesenie z Konferencie SsFZ 13.12.2013, aby si dotknuté ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktorých delegátov konferencie SsFZ sa dotýka zmena Stanov SsFZ, aby najneskôr do 31.3.2014 zosúladili uvedený stav s novým znením stanov. Zároveň žiadame ObFZ, ktoré tak neurobili, aby doplnili svojich zvolených delegátov o 2 náhradníkov (jeden za ObFZ a jeden za FK) a týchto nám spolu s ich kontaktmi (adresa, E-mail, M) nahlásili v priebehu februára na SsFZ, najneskôr však do uvedeného termínu.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začína 23.3.2014.

2.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční v dňa 20.3.2014 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

3.      Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

4.      Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ považovať ako štart družstva v zastavenej činnosti s hernými dôsledkami.

5.      ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

6.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

7.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálne opravovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.       KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014. Tabuľky po skončení jesennej časti, ako aj prehľad najlepších strelcov jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke SsFZ.

2.       Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený 23.3.2014.

3.       Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF. Odporúčame všetkým FK, aby zhromaždili všetky potrebné podklady (fotografia v el. podobe, nie skenovaná, urobená digitálnym fotoaparátom – mobilom) spolu so žiadosťou včas odoslali prostredníctvom ISSF. Výrobca RP, nie je z kapacitných dôvodov schopný zabezpečiť výrobu všetkých RP, ktorých žiadosti budú zaslané na poslednú chvíľu pred zahájením jarnej časti súťaží.

4.       Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ považovať ako štart družstva v zastavenej činnosti s hernými dôsledkami.

5.       Vzhľadom k tomu, že ISSF poskytuje aj možnosť spracovávať komplexnú agendu súvisiacu s odmeňovaním delegovaných osôb v MFS  s výstupom cez mesačnú zbernú faktúru, vykonáva SsFZ všetky potrebné úkony, nevyhnutné pre fungovanie tohto systému (dohratie všetkých zápisov z MFS jesennej časti súťaží mládeže, ktoré neboli uzatvorené v elektronickej podobe – IV. ligy dorastov A,B,C,D, II. ligy MŽ, III. ligy SŽ a MŽ A,B,CaD). Ďalšou podmienkou fungovania tohto systému je zabezpečenie podmienok pre vyhotovenie zápisu v el. podobe vo všetkých súťažiach mládeže riadených SsFZ už od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014.  V dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu z MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí.

6.       V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme funkcionárov FK družstiev mládeže, v súťažiach u ktorých sa v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 neuzatváral zápis z MFS v el. podobe prostredníctvom ISSF, aby v dostatočnom predstihu preverili cez verejný portál futbalnet oprávnenosť štartu hráčov príslušného družstva. Týmto spôsobom sa dá predísť situácii, keď sa do zápasovej súpisky v ISSF nebude dať nahrať (z rôznych dôvodov) niektorý z hráčov družstva. Zistené nedostatky je potrebné riešiť včas s príslušným matrikárom.

7.       Upozorňujeme touto cestou funkcionárov jednotlivých družstiev na skutočnosť, že schválené zmeny, uvedené vo vyžrebovaní (RS SsFZ 2013/2014) sú platné pre celý súťažný ročník, až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (KM) platia len pre príslušnú časť súťažného ročníka (jeseň). Z uvedeného dôvodu je opätovne potrebné uvedené výnimky z hracích dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka uplatniť písomne, najneskôr do 27.2.2014. Všetky takto uplatnené zmeny budú uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (KM) 28.2. a 7.3.2014

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-544 Na základe Spravodajcu č. 15/2013-14 a podkladov HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 24.10.13 za neuhradenie medzioddielovej pohľadávky družstvu dorastu FK Fiľakovo (370 € pre FK Bacúch). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-643  Na základe článku 10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 20.3.14:

           Tomáš Kubík 1238967 Dolná Tižina do 3.4.14,

           Michal Mažári vedúci družstva Turčianske Kľačany do 17.4.14,

           Kristián Gábor 1258645 Krásno nad Kysucou do 18.5.14,

           Marián Valica zástupca hlavného usporiadateľa Krupina do 23.5.14,

           Martin Garaj 1294709 Trstená do 30.5.14,

           Jakub Kováč vedúci družstva Revúca do 6.6.14,

           Marian Beháň vedúci družstva Strečno do 21.6.14,

           Jozef Samec tréner Strečno do 21.6.14,

           Miroslav Verkin R do 7.7.14,

           Dominik Romaňák vedúci družstva Breza do 28.8.14,

           Ján Segeč vedúci družstva Látky do 4.9.14,

           Mário Chlebničan tréner Látky do 4.9.14,

D-655 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK, že od 1.1.14 je účinný nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

D-656 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK na dôslednú aplikáciu rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa zastavenia účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2013/14, tak aby nedošlo k neoprávneným štartom hráčov v MFS, ktorých sa „amnestia“ netýka.

D-657 DK upozorňuje funkcionárov FK na rozhodnutie VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa neuhrádzania MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (Ján Tomčík)

1.      Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch SOŠ Polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ MR Stred 7. a 8.3.2014 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a V. ligy (pozvánky budú zaslané mailom). Účastnícky poplatok R a DZ MR Stred a vybraných R je 15,- €. R + DZ IV. liga 8.3.2014 (sobota), R + DZ V. liga 9.3.2014 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2013/2014, preto si v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak, aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15,- €. Program seminárov bude zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca a delegát SsFZ uhradí príspevok 10,- € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2014. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025). Každý účastník seminára je povinný predložiť ústrižok o zaplatení pri prezentácii na seminári.

2.      Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014. Na SsFZ nahlásiť do 8.4.2014.

3.      Oznamujeme predbežné termíny akcií KR SsFZ: Jarné fyzické previerky R SsFZ: 10.4. (ZA kraj) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici, predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ: 8.5.2014 v B. Bystrici.

4.       Zmeny kontaktov – KR žiada R a DZ o nahlásenie zmien kontaktov (telef. čísiel, adries ) v prípade, že nekorešpondujú s údajmi, uvedenými v Rozpise súťaží 2013/2014 a to najneskôr do 30.01.2014.

5.       Aktualizácia ospravedlnení: OÚ KR žiada R a DZ v termíne do 30.01.2014 o aktualizáciu dlhodobých ospravedlnení pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 v rozdelení na: ospravedlnenia na pracovné dni, soboty a  dlhodobé ospravedlnenia do konca jarnej časti súťažného ročníka. Prípadné zrušenie ospravedlnení z jesennej časti je potrebné uviesť samostatne. Ako zmeny kontaktov, tak aj aktualizáciu ospravedlnení zaslať výhradne elektronickou formou na adresu ludovit.perasin@gmail.com .

6.       Ukončenie PN: Róbert Močiliak - k dispozícii pre jarnú časť SR 2013/2014.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

-          akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon,

-          schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny,

-          papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické.

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Dávame do pozornosti  FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, že sekretariát SsFZ rozoslal v priebehu mesiaca december 2013 „Vyúčtovania zálohových platieb na úhradu činnosti R a DZ za rok 2013“ (doporučenou poštovou zásielkou na adresy uvedené v ISSF). K 17.1.2014 sa však z dôvodu neprevzatia zásielky vrátili na SsFZ potvrdenia pre FK: Sklotatran Poltár, MFK Detva, REaMOS K. Lieskovec, MFK Žarnovica, 1. FC Teplička n/Váhom-D.Tižina. Žiadame touto cestou uvedené FK, aby zabezpečili (vo vlastnom záujme) prevzatie  vyúčtovania na sekretariáte SsFZ, alebo upresnili adresu na opätovné zaslanie tohto dokumentu.
  2. Sekretariát zároveň oznamuje FK, že preplatky, ktoré vyplývajú z vyúčtovania zálohových platieb za R a DZ v roku 2013, boli zaslané na účty jednotlivých klubov. Zároveň žiadame FK, ktorým z vyúčtovania vyplynuli nedoplatky, aby tieto v zmysle pokynov na vyúčtovaní zaslali na účet SsFZ. Doteraz tak neurobili FK: Krásno n/Kysucou, N. Baňa, K. Lieskovec, Poltár, Vavrečka, Priechod.
  3. Zároveň oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 pripravuje sekretariát SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však bude vyžadovať maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch.

 

     Dôrazne upozorňujeme nasledovné FK, že do dnešného dňa majú v ISSF status   n e p l a t i č  z dôvodu

     neuhradenia mesačnej zbernej faktúry za mesiac   o k t ó b e r  2013 : Čadca,  K. Lieskovec, Divinka, Sásová.

     Ďalej FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ: FC Ajax Slimáčik MŠK, Zuberec, Varín,

     Kremnička, Hliník n/Hr. Chceme touto cestou upozorniť uvedené FK, že takýto postup najvážnejšie ohrozuje

     fungovanie obojstranne veľmi prospešného systému MZF v prostredí ISSF a orgány SsFZ príjmu adekvátne

     opatrenia (viď správa z VV).

 

  1. Následne upozorňujeme uvedené FK, že v systéme ISSF figurujú ako neplatič z dôvodu, že neuhradili MZF

       za mesiac november 2013 :FC Ajax Slimáčik MŠK, Čadca, Turzovka, Zuberec, Varín, MŠK R. Sobota,

       Nenince, ŠK Kremnička, Jelšava, Hliník n/Hronom, MFK  D. Kubín, Blatnica. Zároveň chceme upozorniť

       FK, ktorých družstvá mládeže a žien štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ a u ktorých zabezpečuje SsFZ úhradu

       za činnosť delegovaných osôb, že servisný poplatok (v zmysle RS SsFZ 2013/2014, časť XXIV., bod 12)

       je v mesačnej zbernej faktúre za mesiac november 2013 omylom uvedený ako uznesenie SsFZ-DK.