Spravodajca č. 30/2013-14                                              14. 2. 2014

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ sa stretol na svojom prvom zasadnutí v novom zložení 6.2.2014 v B. Bystrici.

Pre nasledujúcom volebnom období budú viesť  komisie SsFZ ako predsedovia:

-          Revízna komisia – Ladislav Slanec

-          Volebná komisia – Vladimír Lehoťan

-          Športovo-technická komisia – Jaroslav Jekkel

-          Komisia mládeže  - Ján Majsniar

-          Disciplinárna komisia – Miroslav Spišiak

-          Komisia rozhodcov – Ján Tomčík

-          Trénersko-metodická komisia – Vojtech Kováč

-          Matričná komisia – Stanislav Špila

-          Hospodárska komisia – Pavol Kuteľ

-          Odvolacia komisia – Dušan Čaban

-          Zdravotná komisia – Andrej Patka

-          Komisia ženského futbalu – Ladislav Németh

-          Ekonomický manažér VV – Stanislav Neuschl

-          Manažér pre marketing a PR VV – Ľubomír Samotný

VV schválil:

a)       na návrh KR, zaradenie na nominačnú listinu DZ SsFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 Gabriela Bacsu pre MR, Dušana Chvíľu, Michala Mertinyáka a Igora Repu pre IV. ligu,

b)       na návrh KR, zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 Petra Hraška pre IV. ligu  a Tomáša Martvoňa pre IV. ligu (po absolvovaní FP), Slavomíru Blichárovú a Róberta Nygya – pre V. ligu,

c)       na návrh KR, po inventúre R SsFZ, vyradenie z nominačnej listiny R SsFZ : Maršálek, Mačuda, R. Poliak, Bariak, Jamrich, Krkošová, Čambora, Dvorštiak, Glajza, Janovec, Kuriš, Staňo, Danišek, Hýllová, Sikora, a Gašparec,

d)       návrh zmien v Rozpise súťaží SsFZ  pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 (upravený text RS nájdete s farebným vyznačením zmien po14.2.2014 na stránke SsFZ v časti ROZPIS SsFZ pod názvom: Zmeny v RS 2013/2014 – textová časť – jar 2014).

Vzhľadom na skutočnosti, že VV SsFZ na návrh sekretariátu schválil medzi zmenami v RS 2013/2014, aj spôsob úhrady nákladov  na činnosť delegovaných osôb tak, že FK nebudú zasielať zálohové platby, ale uhradia vždy skutočne vynaložené náklady za príslušný mesiac v mesačnej zbernej faktúre, považuje VV SsFZ za nutné upozorniť FK na skutočnosť, že celý systém platieb je podmienený platobnou disciplínou. V prípade nedodržania platobnej disciplíny zo strany FK bude DK SsFZ postupovať striktne v zmysle rozhodnutia VV zo 17.1.2014 a vráti sa k zálohovým platbám u chronických neplatičov.

Najbližšie zasadnutie VV SsFZ 7.3.2014 o 12,00 hod. v B. Bystrici.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začína 23.3.2014.

2.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční v dňa 20.3.2014 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

3.      Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

4.       Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia

            ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie

            DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam

            (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

5.      ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

6.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

7.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálne opravovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

 

1.       Na základe RS SsFZ  2013/2014 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS a platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 uplatnili písomne najneskôr do 27. februára. 2014. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  28. 2. 2014 a následne 7. 3. 2014. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2013/2014 , časť VI -Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 6b,  na  povinnosť upozorniť  do 5 dní po schválení doporučenými listovými zásielkami na túto skutočnosť všetky príslušné družstvá FK.

2.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční v dňa 20.3.2013  /štvrtok/ od

15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme  pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovuje len FK, ktoré majú zaradené súťažiach mládeže viac ako jedno družstvo príslušnej vekovej kategórie. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdzovanie pred jarnou  časťou súťaží.

  1. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený na 23.marca. 2014.
  2. Pripomíname  FK, že platnosť tzv. papierových RP hráčov dorastu skončila  31.12.2013 a od 23.3.2014 nebude možný štart hráčov dorastu na tzv. papierové RP. Považujeme za dôležité upozorniť, že aj napriek skutočnosti, že tzv. papierové RP žiakov platia ešte do 30.6.2014, bude sa musieť hráč s kategórie žiak, ktorý bude chcieť od 23.3.2014 štartovať aj v stretnutí dorastu / štart vo vyššej vekovej kategórii, prípadne po dovŕšení vekovej kategórie  / preukázať už tiež plastovým RP.
  3. Pripomíname FK, že od 23.3.2014 prechádzajú všetky stretnutia mládeže SsFZ /teda aj všetky žiacke súťaže od 5.4.2014 / na elektronickú formu Zápisu o stretnutí. Odporúčame FK, aby si v predstihu všetky RP, teda aj tzv. papierové, ,,otestovali,, v ISSF.
  4. Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.)..
  5. Oznamujeme FK, že len pre potreby mládežnických družstiev, v úmysle doplnenia a zlepšenia komunikácie, bola zriadená mailová adresa:  mladezssfz@gmail.com, z ktorej už prebieha doplňujúca komunikácia s FK / len zodpovedané otázky FK kladené KM a pripomienky termínov pre mládež /.

Uvedená forma komunikácie v žiadnom prípade nenahrádza úradné správy a oficiálne adresy SsFZ, ktoré jediné sú pre komunikáciu SsFZ  - FK naďalej záväzné. Vo vlastnom záujme odporúčame FK o aktualizáciu resp. mailové nahlásenie aktuálnej mailovej adresy na zriadenú uvedenú adresu.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-655 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK, že od 1.1.14 je účinný nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

D-656 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK na dôslednú aplikáciu rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa zastavenia účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2013/14, tak aby nedošlo k neoprávneným štartom hráčov v MFS, ktorých sa „amnestia“ netýka.

D-657 DK upozorňuje funkcionárov FK na odporúčanie VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa neuhrádzania MZF.

D-659 Na návrh sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec a Vavrečka dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia (uhradiť v MZF) podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie nedoplatku vo vyúčtovaní napriek opakovanému upozorneniu v Spravodajcoch SsFZ. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 14.02.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). Funkcionári FK v termíne do 14.02.14 predložia sekretariátu SsFZ doklad o úhrade nedoplatkov.

D-660 Na základe podkladov HK SsFZ a v nadväznosti na nový DP, DK upozorňuje FK Fiľakovo dorast na úhradu medzioddielovej pohľadávky vo výške 370 € pre FK Bacúch. V prípade jej neuhradenia, DK bude povinná postupovať podľa DP 64-6 a DP 64-8. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-661 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 6.2.14 schválil novelizáciu RS 2013/14 pre jarnú časť ročníka, obsahujúcu významné zmeny týkajúce sa disciplinárneho konania. Zmeny sú uvedené farbene v dokumente na stránke www.ssfz.sk.

D-662 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Kremnička dorast, Rimavská Sobota SD, Jelšava dorast, Dolný Kubín dorast a Blatnica SŽ pokuta po 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-8, za neuhradenie MZF v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvá FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (Ján Tomčík)

1.       Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch SOŠ Polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ MR Stred 7. a 8.3.2014 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a V. ligy (Budáč ml., Gemzický, Gregorec, Hraško, Perexta, Šimko, Šimovič, Širanec, Vojtuš, Weiss, Belko, Čuboň) z Projektu Talent. Účastnícky poplatok R a DZ MR Stred a vybraných R je 15,- € za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ. R + DZ IV. liga 8.3.2014 (sobota), R + DZ V. liga 9.3.2014 (nedeľa) uhradia 10 €  za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2013/2014.  Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15,- €. za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ.  Program seminárov bude zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Nové plastové preukazy sa budú odovzdávať R a DZ na seminároch pri prezentácii a len tým, ktorí predložia ústrižok o zaplatení.  Účastnícky poplatok, resp. príspevok a poplatok za registračný preukaz uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025). Nakoľko plastový preukaz obsahuje aj Vaše číslo, je podmienkou účinkovania v súťažiach riadených SsFZ.

2.       Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014. Podklady je potrebné zaslať na SsFZ do 8.4.2014.

3.       Oznamujeme predbežné termíny akcií KR SsFZ: Jarné fyzické previerky R SsFZ: 10.4. (ZA kraj) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici, predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ: 8.5.2014 v B. Bystrici.

4.       Oznamujeme R a DZ, že na stránke SsFZ sú k dispozícii Dohody pre R a DZ na rok 2014.

5.       Žiadame R: Forbak, Juríčka, Pšenák, Staník T. a Šuška o zaslanie fotografií na sekretariát SsFZ, adr. sutaze@ssfz.sk , alebo matrika@ssfz.sk , nakoľko ich foto chýba v ISSF. Fotografie zaslať najneskôr do 18.2.2014.

6.       Pilotného kurzu v rámci spolupráce medzi regionálnymi komisiami rozhodcov v Kolejarze w Ustroniu (Poľsko),  sa v dňoch 15.02.-16.02. za KR SsFZ zúčastnia Jakub Hrivík, Tomáš Čuboň a Ivan Roštár

7.       Ospravedlnenia R:  Rojček – nedelegovať utorok až štvrtok,  Dibdiak prac.dni a soboty, Jekkel PN do oznámenia ukončenia,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

·         akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon,

·         schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny,

·         papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické.

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Dávame do pozornosti  FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, že sekretariát SsFZ rozoslal v priebehu mesiaca december 2013 „Vyúčtovania zálohových platieb na úhradu činnosti R a DZ za rok 2013“ (doporučenou poštovou zásielkou na adresy uvedené v ISSF).

2.       Sekretariát zároveň oznamuje FK, že preplatky, ktoré vyplývajú z vyúčtovania zálohových platieb za R a DZ v roku 2013, boli zaslané na účty jednotlivých klubov. Zároveň žiadame FK, ktorým z vyúčtovania vyplynuli nedoplatky, aby tieto v zmysle pokynov na vyúčtovaní zaslali na účet SsFZ. Doteraz tak neurobili FK: K. Lieskovec a Vavrečka. Uvedené FK odstupujeme na ďalšie riešenie DK.

3.       Zároveň oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 pripravuje sekretariát SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však bude vyžadovať maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch.

4.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ bude 7. 3. 2014 v B. Bystrici.