Spravodajca č. 31/2013-14                                              21. 2. 2014

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ sa stretol na svojom prvom zasadnutí v novom zložení 6.2.2014 v B. Bystrici.

Pre nasledujúcom volebnom období budú viesť  komisie SsFZ ako predsedovia:

-       Revízna komisia – Ladislav Slanec

-       Volebná komisia – Vladimír Lehoťan

-       Športovo-technická komisia – Jaroslav Jekkel

-       Komisia mládeže  - Ján Majsniar

-       Disciplinárna komisia – Miroslav Spišiak

-       Komisia rozhodcov – Ján Tomčík

-       Trénersko-metodická komisia – Vojtech Kováč

-       Matričná komisia – Stanislav Špila

-       Hospodárska komisia – Pavol Kuteľ

-       Odvolacia komisia – Dušan Čaban

-       Zdravotná komisia – Andrej Patka

-       Komisia ženského futbalu – Ladislav Németh

-       Ekonomický manažér VV – Stanislav Neuschl

-       Manažér pre marketing a PR VV – Ľubomír Samotný

VV schválil:

a)     na návrh KR, zaradenie na nominačnú listinu DZ SsFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 Gabriela Bacsu pre MR, Dušana Chvíľu, Michala Mertinyáka a Igora Repu pre IV. ligu,

b)    na návrh KR, zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 Petra Hraška pre IV. ligu  a Tomáša Martvoňa pre IV. ligu (po absolvovaní FP), Slavomíru Blichárovú a Róberta Nygya – pre V. ligu,

c)     na návrh KR, po inventúre R SsFZ, vyradenie z nominačnej listiny R SsFZ : Maršálek, Mačuda, R. Poliak, Bariak, Jamrich, Krkošová, Čambora, Dvorštiak, Glajza, Janovec, Kuriš, Staňo, Danišek, Hýllová, Sikora, a Gašparec,

d)    návrh zmien v Rozpise súťaží SsFZ  pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 (upravený text RS nájdete s farebným vyznačením zmien po14.2.2014 na stránke SsFZ v časti ROZPIS SsFZ pod názvom: Zmeny v RS 2013/2014 – textová časť – jar 2014).

Vzhľadom na skutočnosti, že VV SsFZ na návrh sekretariátu schválil medzi zmenami v RS 2013/2014, aj spôsob úhrady nákladov  na činnosť delegovaných osôb tak, že FK nebudú zasielať zálohové platby, ale uhradia vždy skutočne vynaložené náklady za príslušný mesiac v mesačnej zbernej faktúre, považuje VV SsFZ za nutné upozorniť FK na skutočnosť, že celý systém platieb je podmienený platobnou disciplínou. V prípade nedodržania platobnej disciplíny zo strany FK bude DK SsFZ postupovať striktne v zmysle rozhodnutia VV zo 17.1.2014 a vráti sa k zálohovým platbám u chronických neplatičov.

Najbližšie zasadnutie VV SsFZ 7.3.2014 o 12,00 hod. v B. Bystrici.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje zmenu termínu pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014:

·        FK Bytča – NE/10,30

·        FK Medzibrod – NE/UHČ

schvaľuje zmenu UHČ:

·         FK Šalková SO/o 17,00 hod. 15.kolo (ŠalkováČ.Balog), 17.kolo (Šalková – Hriňová).

2.    Schvaľujeme HP v Biskupiciach ako náhradnú HP pre MFS mládeži FK Fiľakovo.

3.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční v dňa 20.3.2014 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

4.    Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

5.    Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

6.    ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

7.    Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

8.    Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálne opravovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1. Na základe RS SsFZ  2013/2014 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS a platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 uplatnili písomne najneskôr do 26. februára 2014. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  28. februára 2014 a následne 7. marca 2014. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2013/2014 , časť VI -Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 6b,  na  povinnosť upozorniť  do 5 dní po schválení doporučenými listovými zásielkami na túto skutočnosť všetky príslušné družstvá FK.

2. Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční dňa 20.3.2013  /štvrtok/ od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme  pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené súťažiach mládeže viac ako jedno družstvo príslušnej vekovej kategórie. Ostatné FK vyhotovujú  zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na  potvrdzovanie pred jarnou časťou súťaží.

3. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený na 23. marca 2014.

4. Pripomíname  FK, že platnosť tzv. papierových RP hráčov dorastu skončila  31.12.2013 a od 23.3.2014 nebude možný štart hráčov dorastu na tzv. papierové RP. Považujeme za dôležité upozorniť, že aj napriek skutočnosti, že tzv. papierové RP žiakov platia ešte do 30.6.2014, bude sa musieť žiak, ktorý bude chcieť od 23.3.2014 štartovať aj v stretnutí dorastu / štart vo vyššej vekovej kategórii, prípadne po dovŕšení vekovej kategórie / preukázať už tiež plastovým RP.

5. Pripomíname FK, že od 23.3.2014 prechádzajú všetky stretnutia mládeže SsFZ /teda aj všetky žiacke súťaže od 5.4.2014 / na elektronickú formu Zápisu o stretnutí. Odporúčame FK, aby si v predstihu všetky RP, teda aj tzv. papierové, ,,otestovali,, v ISSF.

6. Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

7. Oznamujeme FK, že len pre potreby mládežníckych družstiev, v úmysle doplnenia a zlepšenia komunikácie, bola zriadená mailová adresa:  mladezssfz@gmail.com, z ktorej už prebieha doplňujúca komunikácia s FK / len zodpovedané otázky FK kladené KM a pripomienky termínov pre mládež /.

Uvedená forma komunikácie v žiadnom prípade nenahrádza úradné správy a oficiálne adresy SsFZ, ktoré jediné sú pre komunikáciu SsFZ  - FK naďalej záväzné. Vo vlastnom záujme odporúčame FK o aktualizáciu resp. mailové nahlásenie aktuálnej mailovej adresy na zriadenú uvedenú adresu.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-655 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK, že od 1.1.14 je účinný nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

D-656 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK na dôslednú aplikáciu rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa zastavenia účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2013/14, tak aby nedošlo k neoprávneným štartom hráčov v MFS, ktorých sa „amnestia“ netýka.

D-657 DK upozorňuje funkcionárov FK na odporúčanie VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa neuhrádzania MZF.

D-660 Na základe podkladov HK SsFZ a v nadväznosti na nový DP, DK upozorňuje FK Fiľakovo dorast na úhradu medzioddielovej pohľadávky vo výške 370 € pre FK Bacúch. V prípade jej neuhradenia, DK bude povinná postupovať podľa DP 64-6 a DP 64-8. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-661 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 6.2.14 schválil novelizáciu RS 2013/14 pre jarnú časť ročníka, obsahujúcu významné zmeny týkajúce sa disciplinárneho konania. Zmeny sú uvedené farbene v dokumente na stránke www.ssfz.sk.

D-663 Na návrh sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-8, za neuhradenie nedoplatku v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvu za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-664 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK  Strečno, Slovenská Ľupča, Oravská Jasenica, Čebovce a Turčianska Štiavnička dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac január 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 28.02.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.).

D-665 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK FC Ajax Slimáčik SŽ, Zuberec dorast a Kremnička dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac január 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 28.02.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch SOŠ Polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ MR Stred 7. a 8.3.2014 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a V. ligy (Budáč ml., Gemzický, Gregorec, Hraško, Perexta, Šimko, Šimovič, Širanec, Weiss, Belko, Čuboň) z Projektu Talent. Účastnícky poplatok R a DZ MR Stred a vybraných R je 15,- € za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ. R + DZ IV. liga 8.3.2014 (sobota), R + DZ V. liga 9.3.2014 (nedeľa) uhradia 10 €  za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ.  Všetci DZ, ktorí už v súčasnosti plastový preukaz majú, poplatok 5 € neuhrádzajú! Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2013/2014. V prípade neúčasti nebudú R a DZ delegovaní na MFS dospelých až po dobu úspešného absolvovania seminára v náhradnom termíne. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15,- € za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ.  Učebné materiály spolu s program seminárov sú zverejnené na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Písomný test sa bude vykonávať novou formou – prezentácia jednotlivých otázok sa zobrazí na plátne v časovom intervale 70 sekúnd, počas ktorých je potrebné označiť odpoveď do hárku. Spätné vrátenie sa k otázkam viac nebude možné. Nové plastové preukazy sa budú odovzdávať R  na seminároch pri prezentácii a len tým, ktorí predložia ústrižok o zaplatení.  Účastnícky poplatok, resp. príspevok a poplatok za registračný preukaz uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025). Nakoľko plastový preukaz obsahuje aj Vaše číslo, je podmienkou účinkovania v súťažiach riadených SsFZ pri prihlásení do ISSF.

2.    Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

3.    Žiadame KR ObFZ o nahlásenie:

a)     aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014 na SsFZ najneskôr do 8.4.2014,

b)    mena, priezviska, telefonického a emailového kontaktu predsedu KR ObFZ, člena KR, zodpovedného za nábor a prácu s mladými talentami a člena KR, zodpovedného za obsadzovanie na adr.: andrejhrmo@gmail.com do 25.2.2014.

4.    Oznamujeme predbežné termíny akcií KR SsFZ: Jarné fyzické previerky R SsFZ: 10.4. (ZA kraj) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici, predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ: 8.5.2014 v B. Bystrici.

5.    FK má právo požiadať KR o nedelegovanie R a DZ na MFS ich družstiev. FK žiadosť o nedelegovanie zašle písomne v termíne najneskôr do 21 dní pred jesennou, resp. jarnou časťou ročníka. V prípade nepredloženia žiadosti o nedelegovanie, nie je možné bez udania závažného dôvodu (napr. opodstatnená sťažnosť), žiadať o nedelegovanie, resp. o predelegovanie R a DZ. Žiadosti posielať na email: andrejhrmo@gmail.com do 20.3.2014.

6.    Žiadame R:  Forbak, Pšenák a Staník T. o zaslanie fotografií na sekretariát SsFZ, adr. sutaze@ssfz.sk , alebo matrika@ssfz.sk , nakoľko ich foto chýba v ISSF. Fotografie zaslať najneskôr do 25.2.2014 – posledná výzva!

7.    Ospravedlnenia R:  Jakubjak – nedele, Močiliak –soboty, Hreusprac.dni, Mitúch ZS, Kratochvíla – prac.dni, Šupina – ZS a celá jarná časť, Kolofík 16.3., 22.3. a 30.3. a prac.dni,

8.    Oznamujeme R a DZ, že na stránke SsFZ sú k dispozícii Dohody pre R a DZ. A zároveň prikladáme zoznam R a DZ, ktorí ešte nezaslali Dohodu a prílohy k dohode.

Zoznam R a DZ, ktorí ešte nezaslali Dohody (web stránka SsFZ, termín bol do 15. 2. 2014): DZ - Alakša, Badura, Barcaj, Bella, Brťka, Dolník, Droppa, Ďurana, Halaj, Juhász, Kadík, Kanka, Koša, Králka, Krško, Kučera, Kuska, Meliš, Mertinyák, Palacka, Piaček, Piatek, Polonec, Rosiar, Turňa, R – Frontová, Jekkel Košárnik, Krahulec, Králik, Kuteľ, Oružinský, Poláček, Taraba, Badura, Bušo, Golian, Chmúrny Jaroščiak, Labuda, Machyniak, Nedbal, Polomský, remeň, Stankovianska, šašváry, Šuška, Tokár, Valentýni, Weiss, Bátory M, Bednárik, Blichárová, Budinec, Dobroň, Drozd, Ďuriník, Forbák, Greňo, Hanesová, Hubočan, Chovanec, Juríčka, Katrenčík, Kelemen, Krajči M, Kubačka, Kuriš, Kyzek Ja, Maga, Majerčík, Markovič, Martinka, Melicher, Meszároš, Olšiak, Pásztor, Petrák, Ploštica, Podhorský, Pšenák, Rendla, Rogoň, Rohoň, Rojík, Sitár, Spišák, Spišiak, Staník, Staškovan, Šmidriak, Štrba, Šupina, Truban, Vozár, Zaťko, Žiak M.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ v B.Bystrici v spolupráci s TMK LFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a C licencie v rozsahu 8 hod., ktorý sa uskutoční dňa 8.3.2014 (sobota) od 8.00 na štadióne v Liskovej pri Ružomberku. Tréneri po absolvovaní seminára obdržia certifikát, na základe ktorého môžu na SFZ požiadať o predĺženie licencie C,resp.UEFA B. Lektori: p. Vukušič, Goffa, Štefaňák, Bella, FrigmanskýKiša (prax). Bližšie informácie:Igor  Bella,0905412378,alebo priamo na seminári.

2.     TMK SsFZ pozýva na záverečné skúšky trénerov futbalu UEFA GRASSROOTS C licencie nasledovných  poslucháčov školenia  tejto licencie:

            25. februára 2014 (utorok) od 15.00 hod. Banská Bystrica, budova SsFZ, Partizánska cesta 93 - Pristač,

           Jankovský, Sliz, Srnka, Plieštik, Sokol, Obuch, Huťka, Henžel, Fabian, Tholt, Kristály, Boháčik, Kohút, 

           Husanica, Body, Auxt

           26. februára 2014 (streda) od 15.00 hod. Martin, budova TFZ, A. Kmeťa 26  - Vlček, Labuda, Gajdošík,

           Veselovský, Zeman, Chládek, Toka, Ploštica, Ďuriš, Barčák, Janešík, Janckulík.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

·         akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon,

·         schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny,

·         papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické.

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch.
  2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ bude 7. 3. 2014 o 12,00 hod. v B. Bystrici.