Spravodajca č. 33/2013-14                                7. 3. 2014

 

VV SsFZ (predseda J. Paršo)

V súlade s uznesením Konferencie SsFZ z 5.7.2013 pripravuje SsFZ dňa 28.3.2014 (piatok) v B. Bystrici Konferenciu SsFZ, zameranú monotematicky na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu na strednom Slovensku. Predpokladané okruhy tém konferencie:

-       smerovanie mládežníckeho futbalu v pôsobnosti SsFZ Banská Bystrica

-       stav početnosti družstiev v súťažiach mládeže za posledné roky, dôvody úbytku družstiev v súťažiach

-       propagácia futbalu, propagácia úspešných klubov pracujúcich prevažne s mládežou, spolupráca s médiami, zdroje financovania mládežníckeho futbalu

-       ako získavať malé deti pre futbal, ako skvalitniť tréningovú činnosť pri družstvách mládeže

-       skúsenosti z práce s mládežou – zástupcovia úspešných mládežníckych FK v pôsobnosti SsFZ, ObFZ

-       spolupráca FK so samosprávou, spolupráca SsFZ a ObFZ s FK, školami, obecnou samosprávou pri podpore a rozvoji mládežníckeho futbalu.

Konferencie sa aktívne zúčastnia zástupcovia úseku mládeže SFZ, zástupcovia orgánov SsFZ. Na konferenciu pozývame zástupcov samospráv, všetkých (trénerov, funkcionárov), ktorým záleží na budúcnosti futbalu v našom regióne. Osobitne prizývame k príprave konferencie a účasti jednotlivé ObFZ, resp. ich komisie mládeže, TMK. V prípade, že budete mať návrhy k programu, resp. obsahovému zameraniu konferencie kontaktujte reg. trénera mládeže SFZ p. Štefaňáka M:0905 484 160, 0902 937 058, prípadne L. Matejku M: 0915 827 656.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje zmenu termínu pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014:

·        FK Bytča – NE/10,30

·        FK Medzibrod – NE/UHČ

schvaľuje zmeny termínu a UHČ:

·         22.03.2014 (sobota) o 15,00 hod. – 16.kolo IV. liga J V. Krtíš – Vinica

·         29.03.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 15.kolo V. liga C Šalková – Č. Balog

·         12.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Šalková – Hriňová

·         26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV. liga S O. Jasenica – Trstená

2.    Schvaľujeme HP v Biskupiciach ako náhradnú HP pre MFS mládeži FK Fiľakovo

3.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční v dňa 20.3.2014 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

4.    Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

5.    Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

6.    ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

7.    Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

8.    Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálne opravovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.    KM schvaľuje zmeny hracích dní a časov  pre jarnú časť ročníka ´13/´14 nasledovne:

ŽIACI

a)    II. liga SEVER U15 a  U13 – OFK Teplička nad Váhom–domáce stretnutia v nedeľu o 10.00 a 12.00

b)    III. liga "A" U15 a U13 – Snaha Zborov nad Bystricou –domáce stretnutia v nedeľu ako predzápas mužov

c)    II. liga SEVER U15 a U13 – Kinex Bytča domáce stretnutia v nedeľu o 13.00 a 15.00

d)    II. liga SEVER U15 a U13 – MFK Dolný Kubín – domáce stretnutia v sobotu o 10.00 a 12.00

     15.kolo – MFK Dolný Kubín – TJ Tatran Oravské Veselé  - termín stretnutia dňa 8.5.2014 o  

      10.00 a 12.00

e)    II. liga SEVER U15 a U13 – MŠK Žilina – domáce stretnutia nasledovne:

16. kolo -MŠK Žilina C : TJ Tatran Zákamenné- sobota 5.4.2014 15.00 a 17.00, ihr. Strážov

18. kolo -MŠK Žilina C : FO Kinex Bytča- štvrtok 17.4.2014 10.00 a 12.00, ihr. Strážov

19. kolo -MŠK Žilina C : FK Čadca- sobota 26.4.2014 15.00 a 17.00, ihr. Strážov

14. kolo- MŠK Žilina C : FC Ajax Slimáčik -štvrtok 1.5.2014 10.00 a 12.00, ihr. Strážov

21. kolo -MŠK Žilina C : ŠK Tvrdošín- sobota 10.5.2014 10.00 a 12.00, ihr. Strážov

23. kolo -MŠK Žilina C : ŠK Olympia Bobrov - sobota 24.5.2014 10.00 a 12.00, ihr. Strážov

25. kolo -MŠK Žilina C : MFK Dolný Kubín- sobota 7.6.2014 10.00 a 12.00, ihr.  Závodie

f)     III. liga "A" U15 a U13 – OZ MF Žilina – domáce stretnutia nasledovne:

16. kolo -OZ MF Závodie : Pokrok Stará Bystrica -sobota 5.4.2014 10.00,12.00, ihr.  Závodie

18. kolo - OZ MF Závodie : Fatran Varín- sobota 19.4.2014 10.00,12.00, ihr. Závodie

19. kolo -OZ MF Závodie : OŠK Nededza -štvrtok 1.5.2014 10.00,12.00, ihr. Závodie

20. kolo - OZ MF Závodie : TJ Jednota Bánová - sobota 3.5.2014 14.00,16.00, ihr. Závodie

21. kolo -OZ MF Závodie : TJ Slovan Skalité -sobota 10.5.2014 15.00,17.00 , ihr. Závodie

23. kolo - OZ MF Závodie : FK Slávia Staškov- sobota 24.5.2014 15.00,17.00, ihr. Závodie

25. kolo - OZ MF Závodie : FK Polom Raková - sobota 7.6.2014 14.00,16.00, ihr. Závodie

g)    III. liga "B" U15 a U13 –TJ Družstevník Dlhá nad Oravou – domáce stretnutia v sobotu UHČ žiakov 10.00 a 12.00, ihrisko Krivá (susedná obec)

h)    II. liga SEVER U15 a U13 – MŠK Kysucké Nové Mesto – domáce stretnutia v nedeľu UHČ, ihrisko Povina.

 

DORAST

i)     III .liga SEVER - OFK Teplička nad Váhom – domáce stretnutia v sobotu o 11,00

j)     III. liga SEVER – OŠK Rosina – domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dospelých

k)    III. liga SEVER – Tatran  Sučany stretnutia nasledovne:

15. kolo - Sučany – Staškov – nedeľa 30.3. 2014  o 15.00

20. kolo – Sučany – O. Jasenica –nedeľa 04.05.2014  o 16.30

24. kolo – Sučany – Predmier –nedeľa 1.6. 2014  o 17.00

l)     II. liga U19 a U17 –Kinex Bytča – domáce  stretnutia v sobotu 10.00 a 12.30

m)   II. liga U19 a U17 – Tatran L. Mikuláš – domáce  stretnutia v nedeľu 10.00 a 12.30, ihrisko Okoličné, v prípade nepriaznivého počasia UT Okoličné

n)    IV. liga  "B" – MFK Dolný Kubín – domáce stretnutia v nedeľu o 10.00

o)    IV. liga  "B"  - 1.OFC Liptovské Sliače – domáce stretnutia v sobotu UHČ dospelých

p)    IV. liga  "B" – OŠK LUDROVÁ- domáce stretnutia na sobotu UHČ dospelých

q)    III. liga SEVER – TJ Tatran Krásno nad Kysucou – domáce stretnutie

     14.kolo - TJ Tatran Krásno nad Kysucou – OFK Teplička nad Váhom –  štvrtok -1.5.2014

     o 13.00

r)     III. liga SEVER – OŠK Rosina  - domáce stretnutia v sobotu UHČ dospelých

s)    IV. liga "C"  - ŠK Selce – domáce stretnutia v sobotu UHČ

t)     IV. liga  "B"  –TJ Družstevník Dlhá nad Oravou – domáce stretnutia v sobotu UHČ dospelých ,  ihrisko – Krivá (susedná obec)

u)    IV. liga  "D"  – TJ Družstevník Látky – domáce stretnutie 14.kola

v)    III. liga JUH – FK Jesenské  - domáce stretnutia v sobotu o 14.00.

w)   IV. liga  "B" – TJ Oravan Rabča – domáce stretnutia v sobotu  v ÚHČ dospelých

x)    IV. liga  "A" – FK Slovan Podvysoká – domáce stretnutia v sobotu  v ÚHČ dospelých

2.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    III. liga "A" U15 a U13 – 26. kolo ( SkalitéČadca ) z pôvodného termínu 14.6.2014 na 15.6.2014 o 10,00 a 12,00.

DORAST

b)    II. liga U19 a U17 – 21. kolo  ( Bytča – R. Sobota) z pôvodného termínu 27.4.2014 na 17.4.2014( štvrtok) o 10,00 a 12,30.

c)    III. liga JUH – 14.kolo (H. Nemce – V. Krtíš ) z termínu 23.3.2014 na 22.3.2013 ( sobota ) o 12.30.

3.    KM oznamuje stanoviská k písomným žiadostiam :

a)    Družstvá mládeže FTC Fiľakovo  v prípade nepriaznivého počasia odohrajú svoje domáce  stretnutia na  HP OŠK Biskupice.

b)     TJ Tatran O. Veselé vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Tatran Zakamenné

c)    FK Rakytovce vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Bánová.

d)    TJ Družstevník Látky -  je potrebné predložiť písomný súhlas ( stačí prostredníctvom ISSF, e- mailom)  FK Tornaľa.

e)    Všetky FK musia pri podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia dodržiavať RS 2014/2015, čl. VI, bod 7 ( zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS)

f)     Pod písomnou formou podávania žiadostí resp. vyjadrenia,  uvedenou v RS 2014/2015, čl. VI, bod 7  rozumieme ISSF,  papierovú, e-mailovú, resp. skenovú formu žiadosti. Preferovanou formou je žiadosť, alebo vyjadrenie prostredníctvom ISSF, prostredníctvom ktorého môže vyjadriť svoje stanovisko k preloženiu termínu stretnutia aj druhá strana ( súper ).

4.    KM oznamuje, že potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční dňa 20.3.2013  /štvrtok/ od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené súťažiach mládeže viac ako jedno družstvo príslušnej vekovej kategórie. Ostatné FK vyhotovujú  zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na  potvrdzovanie pred jarnou časťou súťaží.

5.    KM oznamuje, že začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený na 23. marca 2014.

6.    KM pripomína  FK, že platnosť tzv. papierových RP hráčov dorastu skončila  31.12.2013 a od 23.3.2014 nebude možný štart hráčov dorastu na tzv. papierové RP. Považujeme za dôležité upozorniť, že aj napriek skutočnosti, že tzv. papierové RP žiakov platia ešte do 30.6.2014, bude sa musieť žiak, ktorý bude chcieť od 23.3.2014 štartovať aj v stretnutí dorastu / štart vo vyššej vekovej kategórii, prípadne po dovŕšení vekovej kategórie / preukázať už tiež plastovým RP.

7.    KM pripomína FK, že od 23.3.2014 prechádzajú všetky stretnutia mládeže SsFZ /teda aj všetky žiacke súťaže od 5.4.2014 / na elektronickú formu Zápisu o stretnutí. Odporúčame FK, aby si v predstihu všetky RP, teda aj tzv. papierové, ,,otestovali,, v ISSF.

8.    KM pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

9.    KM oznamujeme FK, že len pre potreby mládežníckych družstiev, v úmysle doplnenia a zlepšenia komunikácie, bola zriadená mailová adresa:  mladezssfz@gmail.com, z ktorej už prebieha doplňujúca komunikácia s FK / len zodpovedané otázky FK kladené KM a pripomienky termínov pre mládež /.

Uvedená forma komunikácie v žiadnom prípade nenahrádza úradné správy a oficiálne adresy SsFZ, ktoré jediné sú pre komunikáciu SsFZ  - FK naďalej záväzné. Vo vlastnom záujme odporúčame FK o nahlásenie aktuálnej mailovej adresy na zriadenú uvedenú adresu v prípade, že im nebola doručená pošta na nahlásenú mailovú adresu.

10.  KM odporúča FK, aby sa obracali s podaniami na KM už predovšetkým prostredníctvom podaní v rámci ISSF, ktorý sa postupne stane prioritným komunikačným prostriedkom medzi FK a KM.

11.  Zasadnutie KM sa uskutoční  20.3.2014 o 15,30 v zasadačke SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-655 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK, že od 1.1.14 je účinný nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

D-656 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK na dôslednú aplikáciu rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa zastavenia účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2013/14, tak aby nedošlo k neoprávneným štartom hráčov v MFS, ktorých sa „amnestia“ netýka.

D-657 DK upozorňuje funkcionárov FK na odporúčanie VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa neuhrádzania MZF.

D-661 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 6.2.14 schválil novelizáciu RS 2013/14 pre jarnú časť ročníka, obsahujúcu významné zmeny týkajúce sa disciplinárneho konania. Zmeny sú uvedené farbene v dokumente na stránke www.ssfz.sk.

D-668 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK FC Ajax Slimáčik SŽ a Zuberec dorast pokuta po 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-8, za neuhradenie MZF za mesiac január 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvá FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-669 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ zo dňa 28.02.14 Filip Zboja 1167481 Vrútky 3 SN od 28.10.13,      1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch SOŠ Polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ MR Stred 7. a 8.3.2014 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a V. ligy (Budáč ml., Gemzický, Gregorec, Hraško, Perexta, Šimko, Šimovič, Širanec, Weiss, Belko, Čuboň) z Projektu Talent. Účastnícky poplatok R a DZ MR Stred a vybraných R je 15,- € za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ. R + DZ IV. liga 8.3.2014 (sobota), R + DZ V. liga 9.3.2014 (nedeľa) uhradia 10 €  za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ.  Všetci DZ, ktorí už v súčasnosti plastový preukaz majú, poplatok 5 € neuhrádzajú! Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2013/2014. V prípade neúčasti nebudú R a DZ delegovaní na MFS dospelých až po dobu úspešného absolvovania seminára v náhradnom termíne. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15,- € za organizačné náklady + 5 € za nový plastový preukaz rozhodcu SsFZ a člena SFZ.  Učebné materiály spolu s program seminárov sú zverejnené na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Písomný test sa bude vykonávať novou formou – prezentácia jednotlivých otázok sa zobrazí na plátne v časovom intervale 70 sekúnd, počas ktorých je potrebné označiť odpoveď do hárku. Spätné vrátenie sa k otázkam viac nebude možné. Nové plastové preukazy sa budú odovzdávať R  na seminároch pri prezentácii a len tým, ktorí predložia ústrižok o zaplatení.  Účastnícky poplatok, resp. príspevok a poplatok za registračný preukaz uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025). Nakoľko plastový preukaz obsahuje aj Vaše číslo, je podmienkou účinkovania v súťažiach riadených SsFZ pri prihlásení do ISSF.

2.    Na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) je zverejnený spôsob hodnotenia skúšok, ktoré R a DZ absolvujú na ZS.

3.    Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

4.    Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014 na SsFZ najneskôr do 8.4.2014.

5.    Oznamujeme predbežné termíny akcií KR SsFZ: Jarné fyzické previerky R SsFZ: 10.4. (ZA kraj) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici, predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ: 8.5.2014 v B. Bystrici.

6.    Zmena kontaktov: Ivan Tokár – it.toky66@gmail.com

7.    Ospravedlnenia R:  Markovič  29.3.-30.3.,6.4., 26.4.-27.4., Parobek, Koós, Námešný 22.3. sem. ObFZ RS, Košarník 8.3., Rojík ZS, FP a celá jarná časť, Weiss ZS, soboty a prac.dni, Šimko 15.3., Hucák 29.3., Botka 22.3. do 14:00, 29.3.-30.3., Urda do prihlásenia, Pataki 29.3.,Bednárik – prac.dni, Širanecprac.dni okrem piatku, Jelok 22.3., Kubačka – podľa rozpisu služieb, Kelemen 12.4.-13.4.včítane FP, Martvoňprac.dni a soboty, Szabó ZS absolvuje 8.3., ospr. 30.3. a 27.4., Tilesch 26.4., Bátory P. 29.3.-30.3., Hrivíkprac.dni, Baka 9.3., 14.3.-16.3., Kyzek 23.3., Pšenákprac.dni a soboty, Kosturský 23.3., 12.4.-13.4., Martinka 22.3.-23.3., 24.5.-9.6. a prac. dni, Greňo ZS

8.    Oznamujeme R a DZ, že na stránke SsFZ sú k dispozícii Dohody pre R a DZ. A zároveň prikladáme zoznam R a DZ, ktorí ešte nezaslali Dohodu a prílohy k dohode. Zoznam R a DZ, ktorí ešte nezaslali Dohody (web stránka SsFZ, termín bol do 15. 2. 2014): DZ - Piatek,  R Košarnik R., Taraba, Nedbal, Remeň, Ďuriník, Hubočan, Juríčka,   Meszároš, Spišák, Vozár, Zaťko.

9.    Žiadame nižšie menovaných R a DZ o zaslanie Čestného prehlásenia (auto) a Vyhlásenia (Zdravotná poisťovňa), ktoré musí byť priložené k Dohodám: Cvengroš, Truban B, Košarnik J, Kacz, Zlejši (ObFZ), Spišiak, Podhorský, Bátory M, Katrenčík, Bednárik, Kubačka, Ďurana, Bušo, Palider, Blichárová, Dobroň, Hradský  R., Krčula, Matejčík, Železňák, Želiezka, Žiak M.

 

Ospravedlnenie DZ :

Chvíľa 21 – 23.3., Kadík 7 – 9.3.,  Doboš 23.3., Kučera 2 – 6.4.,

Juhász , Krško – oznámenie o ukončení činnosti DZ

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

9.    TMK SsFZ v B.Bystrici v spolupráci s TMK LFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov     UEFA B a C licencie v rozsahu 8 hod., ktorý sa uskutoční dňa 8.3.2014 (sobota) od 8.00 na štadióne v Liskovej pri Ružomberku. Tréneri po absolvovaní seminára obdržia certifikát, na základe ktorého môžu na SFZ požiadať o predĺženie licencie C,resp.UEFA B. Lektori: p. Vukušič, Goffa, Štefaňák, Bella, FrigmanskýKiša (prax). Bližšie informácie:Igor  Bella,0905412378,alebo priamo na seminári.

10.  TMK SsFZ oznamuje, že 26. februára úspešne ukončili záverečnými skúškami školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – UEFA GRASSROOTS C licencie nasledovní tréneri: Pristač Róbert, Jankovský Róbert, Sliz Milan, Srnka Jozef, Plieštik Jozef, Sokol Miroslav, Obuch Juraj, Huťka Jozef, Henžel Róbert, Fabian Michal, Tholt Vladimír, Kristály Martin, Boháčik Adrián, Kohút Michal, Husanica Ľubomír, Body Imrich, Auxt Martin, Vlček Radoslav, Labuda Daniel, Gajdošík Martin, Veselovský Zdeno, Zeman Branislav, Chládek  Róbert, Toka Roman, Ploštica František, Ďuriš Tibor, Barčák Miroslav, Janešík Jaroslav, Janckulík Jozef. Srdečne gratulujeme!

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

·         akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon,

·         schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny,

·         papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické.

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch.
  2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ bude 7. 3. 2014 o 12,00 hod. v B. Bystrici.