Spravodajca č. 35/2013-14                                                       21. 3. 2014

 

VV SsFZ (predseda J. Paršo)

V súlade s uznesením Konferencie SsFZ z 5.7.2013 pripravuje SsFZ dňa 28.3.2014 (piatok) o 15,00 hod. v B. Bystrici Konferenciu SsFZ, zameranú monotematicky na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu na strednom Slovensku. Predpokladané okruhy tém konferencie:

-          smerovanie mládežníckeho futbalu v pôsobnosti SsFZ Banská Bystrica

-          stav početnosti družstiev v súťažiach mládeže za posledné roky, dôvody úbytku družstiev v súťažiach

-          propagácia futbalu, propagácia úspešných klubov pracujúcich prevažne s mládežou, spolupráca s médiami, zdroje financovania mládežníckeho futbalu

-          ako získavať malé deti pre futbal, ako skvalitniť tréningovú činnosť pri družstvách mládeže

-          skúsenosti z práce s mládežou – zástupcovia úspešných mládežníckych FK v pôsobnosti SsFZ, ObFZ

-          spolupráca FK so samosprávou, spolupráca SsFZ a ObFZ s FK, školami, obecnou samosprávou pri podpore a rozvoji mládežníckeho futbalu.

Konferencie sa aktívne zúčastnia zástupcovia úseku mládeže SFZ, zástupcovia orgánov SsFZ. Na konferenciu pozývame zástupcov samospráv, všetkých (trénerov, funkcionárov), ktorým záleží na budúcnosti futbalu v našom regióne. Osobitne prizývame k príprave konferencie a účasti jednotlivé ObFZ, resp. ich komisie mládeže, TMK. V prípade, že budete mať návrhy k programu, resp. obsahovému zameraniu konferencie kontaktujte reg. trénera mládeže SFZ p. Štefaňáka M:0905 484 160, 0902 937 058, prípadne L. Matejku M: 0915 827 656.

 

UPOZORNENIE:

Na základe informácií od pracovníkov SFZ o problémoch, ktoré vznikli u zmluvného distribútora už vyrobených registračných preukazov, ktorý z technických dôvodov nedokáže doručiť už skôr objednané a vyrobené RP, mimoriadne povoľujeme v súťažiach riadených SsFZ štart hráčov na jedno MFS bez predloženia nového plastového preukazu za podmienok:

- hráč predloží fotokópiu žiadosti o vystavenie registračného preukazu hráča z informačného systému, schválenú v čase stretnutia príslušným matrikárom,

- hráč predloží k overeniu svojej totožnosti hodnoverný doklad s fotografiou,

- hráč je overiteľný prostredníctvom ISSF.

Rozhodca stretnutia je povinný túto skutočnosť, aj s odôvodnením, uviesť v zápise o stretnutí. 

Príslušné riadiace komisie preveria  štart hráča bez plastového RP prostredníctvom ISSF a v prípadné nezrovnalosti doriešia prostredníctvom návrhu DK.

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK ruší stretnutie 14.kola V.ligy C Dudince – Šalková dňa 23.3.2014.

2.      ŠTK schvaľuje zmenu termínu pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014:

·        FK Bytča – NE/10,30

·        FK Medzibrod – NE/UHČ

schvaľuje zmeny termínu a UHČ:

·         22.03.2014 (sobota) o 15,00 hod. – 16.kolo IV.liga J V. Krtíš – Vinica

·         23.03.2014 (nedeľa) o 15,00 hod. – 14.kolo V.liga D Príbelce – Jesenské (ihrisko Pliešovce)

·         29.03.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 15.kolo V.liga C Šalková – Č.Balog

·         12.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 17.kolo V.liga C Šalková – Hriňová

·         26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV.liga S O. Jasenica – Trstená

·         26.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV.liga J Žarnovica – Detva

·         08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V.liga C Dudince – Šalková  

3.      Schvaľujeme náhradnú hraciu plochu v Ožďanoch pre družstvá mládeže FK Rimavská Sobota podmienečne do 1.5.2014 s tým, že FK Ožďany predložia ŠTK obratom vyplnené tlačivo pasportizácie futbalového štadióna.

4.      Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

5.      ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

6.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

7.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál už je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

8.      Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená na web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.      KM dôrazne upozorňuje FK, ktorým bola schválená na základe žiadosti trvalá zmena hracích dní a začiatkov MFS pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014, na povinnosť v zmysle RS čl.VI, bod 6, písmeno b) – oznámiť do 5 dní po schválení  túto skutočnosť doporučeným listom príslušným družstvám FK ( všetkým súperom), s ktorými má odohrať predmetné stretnutia v jarnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka.

2.      KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)      II. liga U15 a U13 – 21. Kolo Ajax Slimáčik Žilina (FC Ajax Slimáčik Žilina – TJ Tatran Oravské Veselé) z termínu 10.5.2014 na 14.5.2014 ( streda) o 15.00 a 16.30  - ihrisko Bytčica .

DORAST

b)      IV. liga  "A"  – 14.kolo ( Čierne - Terchová) z termínu 22.3.2014 na 8.5.2014 o 15,00 ( FC Čierne uhradí 5 € MZF )

c)      IV. liga "B"    – 21.kolo ( O. Polhora – O. Veselé ) z termínu 11.5.2014 na 15.5.2014 ( štvrtok ) o 17.00.

d)      IV. liga "D"    – 14.kolo ( Revúca – Halíč ) z termínu 23.3.2014 na 22.3.2014  o 14.30.

( MFK Revúca uhradí 5 € MZF )

e)      IV. liga "D"      TJ Nenince odohrá svoje domáce stretnutia počnúc 16.kolom v sobotu v ÚHČ dospelých.

f)          III. liga  "SEVER"  14.kolo ( Z.Poruba – Sučany ) z termínu 22.3.2014 na 23.3.2014  o 10.30.

g)        III. liga  "JUH"  19.kolo ( Žarnovica – Fiľakovo ) z termínu 27.4.2014 na 26.4.2014  o 14.30.

h)       IV. liga  "B" – Oravan Rabča – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ dospelých.

i)        II. liga U19,U17  – 16.kolo ( Jupie B.Bystrica – Lokomotíva Zvolen) z termínu 22.3.2014 na 21.5.2014 o 14,30, 17,00 na ihr. Badín ( Jupie  B.Bystrica uhradí 5 € MZF )

3.      KM oznamuje:

a)      MFK Spartak Hriňová ( dorast III. liga ,,JUH,,) - družstvo odhlásené zo súťaže.

b)      ŠK Hrochoť  ( dorast IV. liga ,,C,,) - družstvo odhlásené zo súťaže.

c)      Oprava spravodaja 34/2b -  IV. liga  "D"  – TJ Družstevník Látky – domáce stretnutie 14.kola ( Látky - Tornaľa) z pôvodného termínu 23.3.2014 na 3.5.2014 o 16,00.

d)     Oprava spravodaja 33/1f -   III. liga "A" U15 a U13 – OZ MF Žilina – domáce stretnutia nasledovne: 19. kolo - OZ MF Závodie - Snaha Zborov - štvrtok 1.5.2014 10.00,12.00, ihr. Závodie

e)      MŠK Rimavská Sobota odohrá MFS II. ligy U15,13 a II. ligy U19,17 v prípade nepriaznivého počasia podmienečne na ihrisku v Ožďanoch. MŠK R. Sobota o tomto vopred informuje súpera a rozhodcov.

f)        TJ Tatran O. Veselé - žiaci vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Tatran Zakamenné. Žiadosť neschválená.

g)      Slovan Trstená - dorast vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas TJ Tatran O. Veselé. Žiadosť neschválená.

h)      Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

i)        Všetky FK musia pri podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia dodržiavať RS 2014/2015, čl. VI, bod 7 ( zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS)

j)        Preferovanou formou písomnej žiadosti je žiadosť, alebo vyjadrenie prostredníctvom ISSF. Pripomíname ISSF manažérom, že svoje stanovisko k preloženiu termínu stretnutia môže prostredníctvom ISSF vyjadriť aj druhá strana ( súper ).

k)      Všetky žiadosti môžu FK prioritne podávať cez ISSF, resp. ešte v jarnej časti aj na zriadenú adresu : mladezssfz@gmail.com.

l)        Všetky FK, aktualizujú vo vlastnom záujme svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu : mladezssfz@gmail.com.

Na uvedenú adresu môžete posielať aj svoje otázky a podnety k priebehu súťaží mládeže.

4.      KM pripomína FK, že od 23.3.2014 prechádzajú všetky stretnutia mládeže SsFZ /teda aj všetky žiacke súťaže od 5.4.2014 / na elektronickú formu Zápisu o stretnutí. Odporúčame FK, aby si v predstihu všetky RP, teda aj tzv. papierové, ,,otestovali,, v ISSF.

5.      KM pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-655 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK, že od 1.1.14 je účinný nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

D-656 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK na dôslednú aplikáciu rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa zastavenia účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2013/14, tak aby nedošlo k neoprávneným štartom hráčov v MFS, ktorých sa „amnestia“ netýka.

D-657 DK upozorňuje funkcionárov FK na odporúčanie VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa neuhrádzania MZF.

D-661 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 6.2.14 schválil novelizáciu RS 2013/14 pre jarnú časť ročníka, obsahujúcu významné zmeny týkajúce sa disciplinárneho konania. Zmeny sú uvedené farbene v dokumente na stránke www.ssfz.sk.

D-671 Na základe písomného upozornenia, DK žiada podľa D-304 FK Krupina dospelí v termíne do 25.3.14 o predloženie dokladu na sekretariát SsFZ o úhrade 7 € AR1 Radoslavovi Kurišovi za účasť na rokovaní DK. V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude DK postupovať podľa DP 64-6.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.          Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

2.          Jarné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia 10.4. (ZA kraj + TALENT) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nieje možné absolvovať FP. Šatne budú zabezpečené v športovej hale Štiavničky, prezentácia sa uskutoční priamo na tartanovej dráhe. Prípadný oneskorený príchod mimo stanoveného času (viď. program FP) bude považovaný za ospravedlnenú neúčasť! Na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) bude v najbližších dňoch zverejnený program fyzických previerok ako aj nový spôsob ich hodnotenia.

3.          Dôrazne žiadame KR ObFZ o: 

a)    nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014 na SsFZ najneskôr do 8.4.2014,

b)    nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ spolu s ich kontaktnými údajmi (počet je neobmedzený).

4.          POZOR ZMENA TERMÍNU! Predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici. Limity pre úspešné absolvovanie fyzických previerok: 150m – 35s, 50m -  40s opakovane 20x, 40m -  6,6s opakovane 6x.

5.          Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

6.          Ospravedlnenia R:  Badura 4.4.-6.4. a 11.4.-13.4, Nemček 5.4.-6.4. a prac. dni, Mihálik 29.3., Botka 5.4. a 12.4. do 13:30, 19.4.-20.4., Slašťan 5.4.-6.4., Hreus 3.5.-4.5., Parobek 16.4.-22.4., Dibdiak 6.4.a 20.4., Jaroščiak 12.4., 19.4.-20.4., Čičmanec 13.4., Katrenčík PN 19.3.-28.3., Žubor prac. dni, Gajdošík 12.4.-13.4., Mitúch 20.3.náhr. ZS, Spišiak M. PN od 20.3., Koós 12.4., Kolofík 13.4.,19.4.,4.5.,10.5.,18.5.,24.5.,

7.          Žiadame nižšie menovaných R a DZ o zaslanie Čestného prehlásenia (auto) a Vyhlásenia (Zdravotná poisťovňa), ktoré musí byť priložené k Dohodám: Cvengroš, (ObFZ), Podhorský, Bátory M, Katrenčík, Bednárik, Ďurana, Krčula, Železňák, DZ Ďurana.

8.          Upozornenie pre DZ: Na stránke SsFZ, Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – materály sú zavesené Pokyny pre DZ, ktoré je potrebné plniť od jarnej časti súť. roč. 2013/14.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ oznamuje, že 26. februára úspešne ukončili záverečnými skúškami školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – UEFA GRASSROOTS C licencie nasledovní tréneri: Pristač Róbert, Jankovský Róbert, Sliz Milan, Srnka Jozef, Plieštik Jozef, Sokol Miroslav, Obuch Juraj, Huťka Jozef, Henžel Róbert, Fabian Michal, Tholt Vladimír, Kristály Martin, Boháčik Adrián, Kohút Michal, Husanica Ľubomír, Body Imrich, Auxt Martin, Vlček Radoslav, Labuda Daniel, Gajdošík Martin, Veselovský Zdeno, Zeman Branislav, Chládek  Róbert, Toka Roman, Ploštica František, Ďuriš Tibor, Barčák Miroslav, Janešík Jaroslav, Janckulík Jozef. Srdečne gratulujeme!

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

 

  1. Žiada MFK Revúca o úpravy výšky cestovného vo FA pre FK Látky podľa telefonického dohovoru. Zároveň žiadame FK Látky o urýchlenú úhradu takto upravenej FA. Informáciu o prijatí platby žiadame následne MFK Revúca oznámiť na e-mail: matejka@ssfz.sk.
  2. Vzhľadom k tomu, že HK nemá do dnešného dňa k dispozícii doklad o úhrade poplatkov za prerokovanie na DK: D-540 R. Šupina 10 €, D-546 M. Verkin 10 €, D-569 A. Vojvoda 10 €, D-570 J. Alakša 10€. Žiadame uvedených R a DZ o zaslanie kópie dokladu o úhrade uvedeného poplatku, najneskôr do 27.3.2014, pod následkom odstúpenia na DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP.
  2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ bude 11.4. 2014 o 12,00 hod. vo Vyhniach.
  3. Žiadame ŠK Kremnička predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 27.3.2014 doklad o úhrade MZF za mesiac február 2014.
  4. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby sprostredkovali informáciu pre vedúcich delegačných úsekov KR, aby svoju delegáciu na stretnutia súťaží SsFZ z R príslušného ObFZ a prípadné zmeny tejto delegácie zaslali vždy na všetky nasledovné adresy: pavolturna@gmail.com, adam.jekkel@gmail.commajerova.misa@gmail.com. Tieto osoby zabezpečujú nahratie delegácie R do príslušného zápisu v ISSF, ako aj prípadné zmeny.
  5. Sekretariát SsFZ oznamuje, že tradičné medaily pre mladších žiakov si bude možné pre jednotlivé FK vyzdvihnúť pred zahájením uvedených súťaží na príslušnom ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby sa pokúsili byť nápomocní pri distribúcii medailí zo SsFZ.
  6. Zmeny v RS SsFZ 2013/2014, časť ADRESÁR FK – V. liga sk. AFK Slávia Staškov – od 7.3.2014 manager FK Mário Koňušík, m: 0948 034 434;   V. liga sk. BOŠK Lisková – Pavol Kubala, nový kontakt m: 0905 975 504; Mládež – MFK Jelšava – od 24.1.2014 prezident MFK ing. Ján Hyžnaj tel., fax: 058/44 82 207, m: 0907 254 580, 0905 247 998, email: jan.hyznaj@mail.t-com.sk.  

 

Zmena DL :

Mýtna – Sl. Ďarmoty (dosp., 14.k., 23.3., AR2 Lepieš za Spišiaka)

JUPIE BB – Zvolen (dor., 16.k., 22.3. – pozor, nehrá sa, zrušené !)

Z. Poruba – Sučany (dor., 14.k., hrá sa 23.3. o 10:30, R Tutura, Bátory M. – pôvod.del.)

Ružomberok – Martin (SFZ, U15,14, 17.k., 23.3., AR2 LFZ za Katrenčíka)