Spravodajca č. 38/2013-14                                                               11. 4. 2014

 

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·         12.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Šalková – Hriňová

·         25.04.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 21.kolo MRS Bytča – N. Baňa

·         26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV. liga S O. Jasenica – Trstená

·         26.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga J Žarnovica – Detva

·         27.04.2014 (nedeľa) o 16,00 hod. – 30.kolo IV. liga J Vinica – Revúca

·         08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Dudince – Šalková

·         08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Jupie BB – Repište

·         10.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga S K. Lieskovec – O. Veselé

·         23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga Stráňavy – O. Veselé

2.    Na základe rozhodnutia DK SsFZ z 3.4.2014, pod D-716 sa stretnutie 17.kola IV. ligy Sever Belá-DulicePredmier neodohrá.

3.    OT ŽK udelený hráčovi - Marek Mušák /1206240/ udelený v MFS 14.kola ostáva v platnosti.

4.    Prerokované námietky kapitánov :

·        Teplička n. V. – Brusno (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

·        Pohronie Žiar B – Badín (H – opodstatnená, odstupujeme KR)

·        N. Baňa – Kalinovo (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

5.    Oneskorené začiatky stretnutí: Divinka – Čierne (ISSF opakovane, odstupujeme DK), Raková – Terchová (ISSF).

6.    Každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

7.    ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

8.    Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

9.    Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

10.  Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená ne web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Komisia mládeže ( predseda Ján Majsniar )

1. KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI      

a)    II.liga U15, U13 – 18.kolo (K.N.MestoO.Veselé) z termínu 20.4. na 16.4.2014 (streda) o 16,00  18,00 hod. ihrisko Povina

b)    III.liga U15, U13 sk.A – 17.kolo (Čadca B – Závodie) 13.4.2014. U13  o 10,00  U15 o 11,30 hod.

DORAST

c)    II.liga U19, U17 – 21.kolo (RakytovceJupie BB) z termínu 26.4. na 24.4.2014 (štvrtok)  o 15,00 a 17,00 hod.

d)    II.liga U19, U17 – 19.kolo (Bytča – L. Mikuláš) z termínu 12.4. na 24.4.2014 (štvrtok) o 14,00 a 16,00 hod.  (L. Mikuláš uhradí 5€ v MZF)

e)    II.liga U19, U17 – 20.kolo (L. Mikuláš – Bánová) z termínu 20.4. na 18.4.2014 (piatok) o 10,00 a 12,30 hod.

f)     II.liga U19, U17 – 20.kolo (Martin – Námestovo) z termínu 20.4 na 17.4.2014 (štvrtok) o 13,00 a 15,30 hod.

g)    II.liga U19, U17 – 29.kolo (Bytča – Čadca) z termínu 1.5. na 30.4.2014 (streda)  o 14,30 a 17,00 hod.

h)    III.liga sk. Sever – 24.kolo (Teplička – Stráňavy) z termínu 1.6. na 29.5.2014 (štvrtok) o 15,30 hod.

i)     III.liga sk. Juh – 17.kolo (Kremnička – Žarnovica) odohrá stretnutie na ihrisku Radvaň

2.   KM nariaďuje odohrať stretnutie 16.kola III. ligy U15,U13 sk. C Sásová - S. Ľupča 22.4.2014 (utorok) o 16.00 hod.

3.   KM odstupuje DK SsFZ  prípad svojvoľného preloženia ( neodohratia) stretnutia 16.kola III. ligy U15,U13 sk.C  - Sásová - S.  Ľupča.

4.   KM oznamuje:

a)    Žiadosť FK Belá o zmenu termínu stretnutia 4.ligy dorast  sk A  - 17.kolo - Štiavnik – Belá neschválená.

b)    Fatran Varín –žiaci U15 ( stretnutie K.N.Mesto B - Varín) – neoprávnené čerpanie čakacej doby a tým spôsobený oneskorený začiatok stretnutia. V prípade opakovania nedostatku prípad KM odstúpi DK.

c)    TJ Tatran O. Veselé - žiaci vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Tatran Zakamenné. Žiadosť neschválená.

d)    MŠK Žilina  - žiaci vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovné deň, musí predložiť písomný súhlas FK Belá a FK Kysucké Nové Mesto . Žiadosť neschválená.

e)    FK Dolný Kubín  - žiaci vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Oravská  Jasenica. Žiadosť neschválená.

f)     FK Bytča - dorast vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Nová  Baňa. Žiadosť neschválená.

g)    FK Staškov - dorast vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Oravská Jasenica. Žiadosť neschválená.

h)    V dostatočnom predstihu upozorňujeme FK, že štart žiakov na tzv. papierové žiacke RP je možný len do konca jarnej časti prebiehajúceho ročníka, teda max. do 30.6.2014. 

Z dôvodu letných dovoleniek odporúčame FK už teraz priebežne si požiadať o vystavenie tzv. plastových RP žiakov. Uvedeným postupom sa vyhnú problémom so štartom žiakov na začiatku nového súťažného ročníka.

i)     Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

j)     FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF, vo výnimočnom prípade na adresu mladezssfz@gmail.com. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper.

k)    Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com

5.   KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-776 Peter Pobijak 1179663 Predmier 4 SN od 10.4.14, DP 48-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-777 Štefan Sluka 1135798 Predmier 4 mesiace nepodmienečne od 10.4.14 do 9.8.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-778 Jaroslav Súkeník tréner FK Predmier dospelí 3 SN od 10.4.14, DP 48-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-779 DK odvolaniu FK Predmier voči DO uvedenému pod D-716 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-780 DK odvolaniu Richard Uríček 1144978 Predmier uvedenému pod D-714 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-781 DK predkladá ŠTK SsFZ metodické usmernenie SFZ k realizácii disciplinárneho opatrenia udeleného disciplinárnym orgánom v zmysle článku 33 Disciplinárneho poriadku futbalu „Preradenie do nižšej súťaže“.

D-782 DK sa oboznámila a berie na vedomie list Ing. Viliama Čillíka, starostu Obce Predmier, zo dňa 7.4.14.

D-783 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Patrik Husaník 1197401 Lučenec 4 SN od 31.3.14, DP, uhradiť 10 € v MZF.

D-784 František Ľušňák 1209976 Skalité 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-785 Ján Holúbek 1156129 Belá 4 SN od 31.3.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-786 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 14 kap. XX. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Šálková-Čierny Balog) R Pavol Olšiak a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 14.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-787 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Radoľa-Skalité) R Boris Krajník a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 14.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-788 Tomáš Dunko 1321728 Hliník nad Hronom 5 SN od 31.3.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-789 Na návrh KM SsFZ DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie nariadenia ohľadom striedania hráča v stretnutí IV. ligy skupina A dorast Oščadnica-Radoľa) R Štefan Greňo a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1b. R podľa DP 43-2a dňom 14.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-790 Marian Hric vedúci družstva FK Badín dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-791 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Róbert Dlhoš 1159416 Badín DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-792 Marek Melicher 1166569 Kalinovo 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-793 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Belko 1153192 Brusno 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-794 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Šimon Púchy 1197833 Brusno 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-795 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Matej Dirgas 1230085 Teplička nad Váhom DK hráčovi dňom 10.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 15.4.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (kopnutie súpera v 50´ stretnutia MR Stred dospelí Teplička nad Váhom-Brusno).

D-796 Martin Slašťan R 1 mesiac od 7.4.14 do 6.5.14, DP 63-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-797 Matej Filip 1255034 Kováčová DK hráčovi dňom 7.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a podaniu FK Kováčová k stretnutiu IV. ligy skupina C dorast Janova Lehota-Kováčová.

D-798 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Dominik Maňák 1161620 Skalité DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-799 Ladislav Rácz 1167350 Lučenec 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-800 Jozef Uličný 1224099 Nová Baňa 4 SN od 7.4.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-801 FK Rosina dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Rosina-Oravská Jasenica.

D-802 Branislav Beniač usporiadateľ FK Rosina dospelí 3 SN od 10.4.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-803 Patrik Matyáš 1259477 Rosina 3 SN od 7.4.14, DP 49-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-804 Viktor Jakuš 1250208 Bánová 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-805 Pavol Matúška 1257217 Lučenec 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-806 Peter Michálek 1170404 Štiavnické Bane 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-807 Adam Santoris 1230347 Zvolen 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-808 Michal Škalák 1211737 Poltár 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-809 Jakub Štefaniak 1266931 Oravská Polhora 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-810 Martin Mudroň 1252387 Chlebnice 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-811 DK žiada R Štefan Podhorský v termíne do 15.4.14 o predloženie papierového zápisu o stretnutí V. ligy skupina A dospelí Belá-Radoľa.

D-812 Andrej Priesol 1190594 Dúbrava 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-813 Peter Vidhold 1255606 Dobrá Niva 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-814 Samuel Slovák 1259955 Kováčová 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-815 Lukáš Šimkovič 1249039 Očová 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-816 Jaroslav Balog 1253336 Málinec 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-817 Roland Béreš 1219630 Slovenské Ďarmoty 1 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-818 Vladimír Levický 1332258 Revúca 2 SN od 7.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-819 Peter Demko 1172847 Bešeňová 1 SP do 30.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-820 Ľubomír Mendel 1162865 Priechod 1 SP do 31.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-821 Tomáš Martinec 1141553 Hrochoť 1 SP do 31.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-822 Marián Balog 1210728 Dudince 1 SP do 31.8.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-823 Tomáš Vilant 1276836 Slovenská Ľupča DK hráčovi dňom 7.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia popisu priestupku R stretnutia IV. ligy skupina C dorast Slovenská Ľupča-Očová.

D-824 DK žiada R Igor Katreniak v termíne do 15.4.14 o predloženie písomného stanoviska k previneniu (nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v stretnutí IV. ligy skupina C dorast Slovenská Ľupča-Očová – porušenie kap. XX ods. 14 RS 2013/2014).

D-825 Na základe správy DZ Tibor Krnáč 1102442 Olováry DK hráčovi dňom 10.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ. Hráč v termíne do 15.4.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu v 57´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Olováry-Balog nad Ipľom – udretie, resp. pokus o udretie súpera).

D-826 Na návrh KR SsFZ R Miroslav Melich 1 týždeň od 7.4.14 do 13.4.14, DP 63-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-827 Na návrh KR SsFZ R Slavomíra Blichárová 1 týždeň od 7.4.14 do 13.4.14, DP 63-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-828 Na návrh KR SsFZ DZ Vojtech Jančok 1 týždeň od 3.4.14 do 10.4.14, DP 63-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-829 Na návrh KM SsFZ FK Sásová SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a, za svojvoľné neodohratie stretnutí III. ligy skupina C SŽ a MŽ Sásová-Slovenská Ľupča.

D-830 Na návrh KM SsFZ FK Slovenská Ľupča SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a, za svojvoľné neodohratie stretnutí III. ligy skupina C SŽ a MŽ Sásová-Slovenská Ľupča.

D-831 Na návrh ŠTK SsFZ FK Divinka dospelí pokuta 50 € + 10 € ( uhradiť v MZF ) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a, za opakované nedostatky pri používaní ISSF systému.

D-832 FK Radoľa dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a za porušenie kap. XVII. ods. 3 RS 2013/2014

D-833 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Peter Trebuľa 1179105 Príbelce zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Parkáni 1165078 Príbelce zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Antal 1251509 Revúca zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

          Imrich Kalmár 1252582 Bušince zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Patrik Zboroň 1281806 Trstená zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Maroš Dreveňák 1229820 Tvrdošín 2 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

          Marcel Feranec 1179789 Oravská Jasenica 2 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Palko 1248851 Štiavnik na 1 SP do 30.9.14, uhradiť 5 € v MZF.

          Peter Kováč 1145899 Dudince zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

          Rudolf Rubint 1062033 Jakub 2 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.    

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

1.    Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Radoľa – dospelí (Divinka - Radoľa) – neprerokovaná, klub stiahol svoje podanie, Čierny Balog (Šalková – Čierny Balog) – sťažnosť čiastočne opodstatnená – 41´ nemal byť nariadený PK, 72´-75´ časový úsek nie je možné vzhliadnuť, Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec) – sťažnosť neopodstatnená, Belá (Strečno – Belá) – sťažnosť opodstatnená, Brusno (Teplička nad Váhom – Brusno) – sťažnosť čiastočne opodstatnená - 50´ R mal udeliť ČK hráčovi D, 58´ postup R bol správny, 86´ postup R bol správny, 90´ situáciu nie je možné posúdiť s videozáznamu, Kalinovo (N. Baňa – Kalinovo) – sťažnosť neopodstatnená, Bánová (Staškov - Bánová) – sťažnosť opodstatnená, Z. Poruba (Lučenec – Z. Poruba) – sťažnosť čiastočne opodstatnená – 28´ správny postup R, 31´ správny postup R, 72´ nesprávne nariadený PK, Badín (Pohronie – Badín) – sťažnosť opodstatnená, Skalité (Skalité – Stráža) – sťažnosť opodstatnená, Vinica (Fiľakovo - Vinica) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

2.    Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Olováry – Balog nad Ipľom, Fiľakovo - Vinica pod následkom odstúpenia na DK SsFZ.

3.    Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží.

Zároveň dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX Rozpisu súťaží)!

4.    Upozornenia pre DZ:

a) V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:

- V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

- V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

b) DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.

c) DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.

5.    Žiadame R a DZ MR a IV. ligy, aby svoje ospravedlnenia zo stretnutí posielali mailom p. Tomčíkovi a zároveň aj vedúcemu obsadzovacieho úseku p. Perašínovi. Prosíme o sledovanie následného zverejnenia ospravedlnenia, v prípade ak toto nebude zverejnené v najbližšom spravodajcovi, je potrebné o tom upovedomiť p. Perašína.

6.    Jarné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia 10.4. (ZA kraj + TALENT) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nieje možné absolvovať FP. Šatne budú zabezpečené v športovej hale Štiavničky, prezentácia sa uskutoční priamo na tartanovej dráhe. Prípadný oneskorený príchod mimo stanoveného času (viď. program FP) bude považovaný za ospravedlnenú neúčasť! Na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) bude v najbližších dňoch zverejnený program fyzických previerok ako aj nový spôsob ich hodnotenia.

7.    Dôrazne žiadame KR ObFZ o nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ spolu s ich kontaktnými údajmi (počet je neobmedzený).

8.    POZOR ZMENA TERMÍNU! Predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici. Limity pre úspešné absolvovanie fyzických previerok: 150m – 35s, 50m -  40s opakovane 20x, 40m -  6,6s opakovane 6x.

9.    Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

10.  Ospravedlnenia R:  Šimovič  2.- 4.5., Lupták 26.4., Behančín 16.4.-4.5., Halfár – ukončenie PN, Podhorský 13.4. a 27.4., Franek 26.-27.4., Vojtuš – do konca jarnej časti, Mihálka 18.4.-21.4., Madera 1.5.,3.5.,8.5., Gregorec 8.5., Hanesová 26.4., Grenčík PN od 8.4. cca 14 dní – aj FP, Mikloš 8.5.,10.5.-11.5., 17.5., Kratochvíla 24.5., Kollár 1.5., 8.5., Tokár 1.5.-4.5., Farský 26.4., Badura 10.4.-13.4. - aj FP-postúpené na KR, Krahulec 11.4. FP – postúpené na KR, Hreus FP a 12.4.-13.4. – postúpené na KR, Slašťan 1.5., 8.5.-11.5., Košarník FP – postúpené KR, Kelemen 1.5., Kolofík 4.5., Poljak M. 3.-4.5.,

11.  Ospravedlnenie DZ : Veky 12.4. 4.5., Truban nedelegovať soboty a 20.4., Muráň 8 – 11.5.,  Palacka 17 – 22.4., Dolník 26.4., Mertinyák 19 – 21.4., Hurík 6.4., Konc 27.4., 3.5., Chovan 13.4.,

 

Trénersko-metodická rozhodcov (predseda Vojtech Kováč)       

1.    TMK SsFZ pozýva predsedov TMK ObFZ na spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 7. mája 2014 (streda) o 10.00 hod. v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 93.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

      Sekretariát oznamuje funkcionárom FK, ktorých družstvám dospelých, mládeže, žien a žiačok zabezpečuje bezhotovostný styk s delegovanými osobami v MFS, že z technických príčin sa nepodarilo do mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2014 zadať náhrady za činnosť delegovaných osôb za tento mesiac. Z uvedeného dôvodu- mimoriadne - vystavili pracovníci sekretariátu za činnosť R a DZ v mesiaci marec 2014 faktúru skutočných nákladov a rozosielajú ich poštou. Pri tejto príležitosti opakovane upozorňujeme FK na dodržanie termínu splatnosti MZF, ako aj faktúry vystavenej SsFZ. Upozorňujeme zároveň že uvedené faktúry je potrebné uhradiť na účet SsFZ uvedený na faktúre :0050192944/0900, nezabudnúť uviesť variabilný symbol. Naďalej platia podmienky uvedené v bode 1.

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).
  2. Všetky informácie z Konferencie SsFZ k problematike mládežníckeho futbalu, ktorá sa uskutočnila 28.3.2014 v B. Bystrici, nájdete na stránke SsFZ v časti Konferencia SsFZ (zápisnica, prezentácie, fotogaléria).
  3. Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, v termíne do 15.4.2014, videozáznam – vyhotovený v súlade s RS SsFZ 2013/2014, časť XVI. -  z MFS: Olováry – Balog nad Ipľom.

 

Zmena DL :

Belá-Dulice – Predmier (17.k.,13.4. – stretnutie sa nehrá !)

Čadca B – Závodie (žiaci, 17.k., 13.4., zmena poradia, U13 o 10:00, U15 o11:30)

Sásová – S. Ľupča (žiaci, 16.k., hrá sa 22.4. o 16:00, R Tokár)

Pohronie ZH/DŽ – Martin (SFZ, U15,14, 3.k., 17.4., hrá sa v T. Kľačanoch)

JUPIE BB – Zvolen (SFZ, U13,12, 3.k., 17.4., hrá sa až 14.5. o 14:00-15:30, R Riša, Túma)

Dukla BB – Košice a Žilina – Bardejov (U13,12, 2.k., 23.4., AR2 Tokár a Koleno – del. zrušená)

II.liga dor. 19. kolo N. Baňa – K.N.Mesto  ( DZ Budač P za Trubana )