Spravodajca č. 39/2013-14                                                               17. 4. 2014

 

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 11.4.2014 vo Vyhniach, okrem iných:

a)     na základe informácie predsedu KM

 

Ukladá na základe RS SsFZ 2013/2014, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 5, s využitím časti  XXIV. Poplatky, bod3 uhradiť poplatok vo výške 100 € za odhlásenie družstiev dorastu pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 pre FK HriňováFK Hrochoť. Poplatok je splatný v mesačnej zbernej faktúre za mesiac apríl 2014,

      b) na základe správy predloženej predsedom KR

Ukladá na základe RS SsFZ 2013/2014 , časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6 s využitím časti XXIV. Poplatky, bod 4 uhradiť poplatok vo výške: MR – Kalinovo (-2 R) 400 €; IV. liga – Žarnovica (-1) 130 €, L. Hrádok (-1) 130 €, K. Lieskovec (-1) 130 €, T. Štiavnička (-1) 130 €, Or. Veselé (-2) 260 €, Or. Jasenica (-2) 260, Št. Bane (-1) 130 €; V. liga – Dúbrava (-2) 200 €, Bešeňová (-2), Demänová (-2) 200€, L. Mikuláš – Palúdzka (-2) 200 €, Jakub (-2) 200 €, Repište (-1) 100 €, Diviaky (-1) 100 €, Kláštor pod Znievom (-2) 200 €, Príbelce (-1)100 €, Čebovce (-1) 100€. Spôsob úhrady – v mesačnej zbernej faktúre za apríl 2014.

 Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

ŠTK SsFZ berie na vedomie disciplinárne opatrenia uložené DK SsFZ uvedené v Spravodajcovi SsFZ č. 37/2013-14 pod D-716 a preraďuje účastníka IV. ligy skupina Sever dospelých, družstvo FK Predmier do nižšej súťaže. Doteraz dosiahnuté výsledky FK Predmier dospelých v 1. – 14. kole súťaže budú anulované a družstvá súperov v stretnutiach 15. – 26. kola súťaže majú voľno.

Na základe disciplinárneho opatrenia uloženého DK SsFZ, uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 37/2013-14 pod D-717 bude družstvo FK Predmier dospelí v súťažnom ročníku 2014/2015 zaradené do V. ligy skupina A.

1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        25.04.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 21.kolo MRS Bytča – N. Baňa

·        26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV. liga S O. Jasenica – Trstená

·        26.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga J Žarnovica – Detva

·        27.04.2014 (nedeľa) o 16,00 hod. – 30.kolo IV. liga J Vinica – Revúca

·        04.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 22.kolo MRS Teplička n. Váhom – Badín

·        04.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 20.kolo V. liga C Pliešovce – Krupina

·        08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Dudince – Šalková

·        08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Jupie BB – Repište

·        10.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga S K. Lieskovec – O. Veselé

·        10.05.2014 (sobota) o 16,30 hod. – 21.kolo V. liga C Medzibrod – Sl. Ľupča

·        11.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 23.kolo MRS – K.N. Mesto – Teplička n. Váhom

·        17.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 22.kolo V. liga A Staškov – S. Bystrica

·        23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga Stráňavy – O. Veselé

·        31.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 24.kolo IV. liga S T. Štiavnička - Bytčica

·        01.06.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo V. liga C Pliešovce – Č. Balog

2. Prerokované námietky kapitánov :

·    Zvolen – Vinica (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

·    Tvrdošín – Trstená (H – odstupujeme KR)

·    Balog n. Ipľom - Buzitka (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

3. Oneskorené začiatky stretnutí: Bobrov - Diviaky (ISSF), Dražkovce – Palúdzka (oneskorený príchod R), Demänová – Kláštor p. Znievom (nedostatky v číslach  dresov hráčov)

4. Každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

5. ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

6. Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

7. Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

8. Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená ne web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1. KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI      

a)    II.liga U15,U13 – 15.kolo (Belá –Žilina C) z termínu 8.5. na 23.4.2014 o 15,00 a 17,00

b)   II.liga U15, U13 – 24.kolo (K.N.Mesto – Žilina C) z termínu 31.5. na 21.5.2014 o 15,00  17,00

c)    III.liga U15, U13 sk.A – 14.kolo (K.N.Mesto – S.Bystrica) 1.5.2014 o 10,00 a 12,00 ihrisko Povina

d)   III.liga U15, U13 sk.A – 21.kolo (K.N.Mesto – Staškov) z termínu 11.5. na 14.5.2014 (streda) o 16,00 a 18,00

DORAST

e)    III.liga sk.Sever – 19.kolo (O.Jasenica – Staškov) z termínu 27.4. na 26.4.2014 o 11,30

f)    III.liga sk.Sever – 22.kolo (Staškov – Stráňavy) z termínu 18.5. na 17.5.2014 o 14,30

g)   III.liga sk.Juh – 19.kolo (V.Krtíš – Bacúch) z termínu 26.4. na 1.5.2014 o 10,00, V. Krtíš uhradí 5€ v MZF

h)    IV.liga sk.B – 18.kolo (D.Kubín – Chlebnice) z termínu 20.4. na 19.4.2014, Chlebnice uhradia 5€ v MZF

i)     IV.liga sk.D – 18.kolo (Halíč – Tisovec) 19.4.2014 o 13,30,  ihrisko Stará Halíč

2.   Kontumuje MFS:

a)     III.liga dor.sk.Juh – 17.kolo (Krupina – Jelšava), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Krupina podľa SP čl. 100/b. Vyjadrenie MFK Jelšava KM berie na vedomie.

b)    IV.liga dor. sk.D – 17.kolo (Poltár – Revúca), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Poltár, podľa SP čl. 100/b. Žiadosť MFK Revúca o preloženie stretnutia – neschválená.

c)     IV.liga dor.sk.C – 17.kolo (Kremnica – S. Ľupča), priznávame 3 body a skóre 14:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Kremnica podľa SP čl. 100/e

3.    

a)     KM nariaďuje odohrať stretnutie 18.kola II. ligy U15,U13  K.N.Mesto – O.Veselé 23.4.2014 (streda)o 16.00 a 18,00. Ihrisko Povina

b)    KM Nariaďuje odohrať stretnutie 18.kola II.ligy U15, U13 – Belá – O.Jasenica, 21.5.2014 o 16,00 a 18,00

4.    KM odstupuje DK SsFZ  prípad preloženia ( neodohratia) stretnutia 18.kola II. ligy U15,U13  K.N.Mesto – O.Veselé 23.4.2014 (streda)o 16.00 a 18,00

5.   KM berie na vedomie žiadosť ŠK Novohrad Lučenec o zaradenie družstva do súťaže III. ligy U15,U13 od budúceho súťažného ročníka.

6.   Oznamujeme:

a)    II.liga U19, U17 – 27.kolo (Bytča – N.Baňa) z termínu 7.6. na 6.6.2014 o 12,00 a 14,30 - žiadosť neschválená, chýba súhlas MFK Nová Baňa.

b)    IV.liga sk.D – 20.kolo (Nenince – Poltár) z termínu 3.5. na 8.5.2014 o 16,00 – žiadosť neschválená, chýba súhlas FK Poltár.

c)    II.liga U15, U13 – 15.kolo (D. Kubín – O.Jasenica) z termínu 8.5. na 14.5.2014 o 14,00 a 16,00 – žiadosť neschválená, chýba vyjadrenie O.Jasenice.

d)    V dostatočnom predstihu upozorňujeme FK, že štart žiakov na tzv. papierové žiacke RP je možný len do konca jarnej časti prebiehajúceho ročníka, teda max. do 30.6.2014. 

e)    Z dôvodu letných dovoleniek odporúčame FK už teraz priebežne si požiadať o vystavenie tzv. plastových RP žiakov. Uvedeným postupom sa vyhnú problémom so štartom žiakov na začiatku nového súťažného ročníka.

f)     Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

g)    FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF, vo výnimočnom prípade na adresu mladezssfz@gmail.com. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper.

h)    Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-834 Na návrh KR SsFZ R Pavol Olšiak 1 týždeň od 14.4.14 do 20.4.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-835 Na návrh KR SsFZ R Boris Krajník 1 týždeň od 14.4.14 do 20.4.14, DP 63-1a uhradiť 10 €.

D-836 Na návrh KM a KR SsFZ R Štefan Greňo 1 mesiac od 14.4.14 do 13.5.14, DP 63-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-837 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Matej Dirgas 1230085 Teplička nad Váhom 3 SN od 10.4.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-838 Matej Filip 1255034 Kováčová 1 SN od 7.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-839 Tomáš Villant 1276836 Slovenská Ľupča 3 SN od 7.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-840 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 14 kap. XX. RS 2013/2014 zo stretnutia IV. ligy skupina C dorast Slovenská Ľupča-Očová) R Igor Katreniak a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 21.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-841 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ a správy DZ Tibor Krnáč 1102442 Olováry 3 SN od 10.4.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-842 DK berie na vedomie e-mail FK Radoľa ohľadom DO uvedeného pod D-832. DK opakovane upozorňuje na povinnosť domáceho FK týkajúcu sa zasielania DVD záznamu podľa kap. XVII. ods. 3 RS 2013/2014.

D-843 DK berie na vedomie podanie FK Dobrá Niva, v nadväznosti na ustanovenia kap. XIX. ods. 1 a 33 RS 2013/2014.

D-844 Stanislav Jačmeník asistent trénera FK Buzitka dospelí menovaný v termíne do 23.4.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Balog nad Ipľom-Buzitka (porušenie DP 37-13, výkon funkcie asistenta trénera v čase pozastavenia výkonu športovej činnosti).

D-845 Stanislav Jačmeník asistent trénera FK Buzitka dospelí DK menovanému dňom 14.4.14 pozastavuje výkon funkcie do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a k námietke kapitána družstva uvedenej v zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Balog nad Ipľom-Buzitka.

D-846 Roman Vilhan 1149798 Buzitka DK hráčovi dňom 14.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a k námietke kapitána družstva uvedenej v zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Balog nad Ipľom-Buzitka.

D-847 Róbert Nozdrovický 1207727 Čebovce 1 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-848 Lukáš Stieranka 1295442 Hnúšťa 5 SN od 14.4.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-849 Viktor Kováč 1263439 Bušince 5 SN od 14.4.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-850 Lukáš Juríček 1260762 Vidiná 5 SN od 14.4.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-851 Lukáš Palovič 1166239 Šálková 1 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-852 Tomáš Ižip 1228246 Diviaky 1 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-853 Peter Králik 1136948 Terchová 1 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-854 Peter Vnuk 1253006 Radoľa 2 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-855 Adrián Magoč 1260383 Strečno 8 SN od 14.4.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-856 Mário Zdařil 1300159 Podvysoká 4 SN od 14.4.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-857 DK žiada DZ Stanislav Muráň v termíne do 23.4.14 o predloženie písomného stanoviska k splneniu povinností uvedených v ods. 8 a 16 kap. XX. RS 2013/2014 po stretnutí V. ligy skupiny C dospelí Šálková-Hriňová. 

D-858 Patrik Gottwald 1102774 Staškov 1 SN od 14.4.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-859 Peter Bytčánek vedúci družstva FK Podvysoká dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-860 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Richard Kálmán 1343561 Vinica 1 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-861 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Ádám Szilágyi 1343562 Vinica 3 SN od 14.4.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-862 Lukáš Pastyrnák 1248968 Vrútky 1 SN od 14.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-863 Maroš Ištoňa 1203589 Rosina DK hráčovi dňom 14.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-864 Jaroslav Mihalda 1131818 Kysucký Lieskovec hráč v termíne do 23.4.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho zranenia v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Rosina.

D-865 Štefan Mrenka tréner FK Kysucký Lieskovec dospelí 8 SN od 14.4.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-866 Na návrh KM SsFZ FK Kysucké Nové Mesto SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a, za svojvoľné neodohratie stretnutí II. ligy skupina Sever SŽ a MŽ Kysucké Nové Mesto-Oravské Veselé.

D-867 Na návrh KM SsFZ FK Oravské Veselé SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a, za svojvoľné neodohratie stretnutí II. ligy skupina Sever SŽ a MŽ Kysucké Nové Mesto-Oravské Veselé.

D-868 Jozef Koštialik 1159674 Bytčica 4 SN od 14.4.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-869 Patrik Keresztes 1258618 Fiľakovo 2 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-870 Miroslav Vinger 1304192 Kremnička 3 SN od 14.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-871 Dávid Kúšik 1260374 Žarnovica 5 SN od 14.4.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-872 Pavol Spodniak 1255485 Kremnička 2 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-873 DK odvolaniu Jaroslav Súkeník FK Predmier dospelí uvedenému pod D-778 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-874 Ján Holúbek tréner FK Belá dospelí menovaný v termíne do 23.4.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu v stretnutiach V. ligy skupina A dospelí Belá-Radoľa a Stráža-Belá (porušenie DP 37-13, výkon funkcie trénera v čase pozastavenia výkonu športovej činnosti).

D-875 Matej Kubinec 1248785 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 14.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-875 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Peter Vidhold 1255606 Dobrá Niva zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

           Patrik Brezoňák 1259348 Rabča zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.                   

           Pavol Ripel 1244042 Krasňany na 2 SP do 30.9.14, uhradiť 10 € v MZF.

           Kristián Gábor 1258645 Krásno nad Kysucou zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

           Lukáš Šimkovič 1249039 Očová na 1 SP do 31.8.14, uhradiť 5 € v MZF.

           Patrik Husaník 1197401 Lučenec na 2 SP do 31.8.14 , uhradiť 10 € v MZF.

D-876 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 23.4.14: 

           zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Rosina. 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

1.       Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Skalité (Radoľa – Skalité) – video zaslané neskoro (po vypršaní trestu hráča), Kováčová – dorast (Janova Lehota – Kováčová) – odstupené KR ObFZ ZH, vyhodnotená ako nepreukázateľná (video nie je k dispozícii), Revúca (Málinec – Revúca) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Vinica (Zvolen - Vinica) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Vinica (Fiľakovo - Vinica) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Trstená (Tvrdošín - Trstená) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Buzitka (Balog nad Ipľom - Buzitka) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

Ďalej žiadame kluby: Radoľa – dorast (Oščadnica - Radoľa), Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec), Kalinovo (Nová Baňa - Kalinovo) o uhradenie poplatku 10 € v MFZ za neopodstatnené sťažnosti.

2.       Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.

3.       Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Tvrdošín – Trstená (do 22.4.2014) pod následkom odstúpenia na DK SsFZ.

4.       Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží.

Zároveň dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX Rozpisu súťaží)!

5.       Upozornenia pre DZ:

a) V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:

- V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

- V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

b) DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.

c) DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.

6.       Dňa 3.5.2014 sa v B. Bystrici uskutoční pracovný Workshop delegátov SsFZ (pozvánky budú poslané e-mailom), ktorého sa zúčastnia: Babka, Badura, Halaj, Hubka, Chvíľa, Kanka, Konečný, Kosec, Koša, Ligač, Majsniar, Mertinyák, Repa, Spišiak.

7.       Žiadame R a DZ MR a IV. ligy, aby svoje ospravedlnenia zo stretnutí posielali mailom p. Tomčíkovi a zároveň aj vedúcemu obsadzovacieho úseku p. Perašínovi. Prosíme o sledovanie následného zverejnenia ospravedlnenia, v prípade ak toto nebude zverejnené v najbližšom spravodajcovi, je potrebné o tom upovedomiť p. Perašína.

8.       Náhradný termín jarných fyzických previerok R SsFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici (prezentácia 8:30 – 9:00 hod.). R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nie je možné absolvovať FP. Šatne budú zabezpečené v športovej hale Štiavničky, prezentácia sa uskutoční priamo na tartanovej dráhe. Prípadný oneskorený príchod mimo stanoveného času (viď. program FP) bude považovaný za ospravedlnenú neúčasť! Na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) bude v najbližších dňoch zverejnený program fyzických previerok ako aj nový spôsob ich hodnotenia. Zúčastnia sa: Čuboň, Šimko, Šuška, Krajčí M., Franek, Bátory P., Bednárik, Podhradský, Dibdiak, Hrtús, Vrtich, Gonda, Jačmeník, Martin, Slašťan, Fábry, Jodas, Kancko, Kollár, Maga, Martinka, Mészáros, Nagy, Olšiak, Rybár, Sivák, Truban M., Žubor, Staník, Námešný, Hanesová, Šupina, Jekkel, Novák, Zaťko, Blichárová, Rojík, Vozár, Remeň, Paňko, Mitúch, Grenčík, Hubočan, Taraba, Urda, Žiak, Ligas, Badura, Krahulec, Stankovianska, Hreus, Rogoň, Kapusta, Horák, Košárnik, Nemček, Ploštica, Melich, Jurička, Katrenčík, Ďuriník. R ktorí nesplnili limity v prvom termíne, opätovne uhradia poplatok 10 € za prenájom tartanovej dráhy.

9.       Na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční v reštaurácii u Vinca, Kremnička 16, Banská Bystrica 1.5.2014 pozývame o 13:30 hod. nasledovných R: Bátory P., Blichárová, Dado, Krajník, Melich, Moják, Olšiak, Poláček, Slašťan, Štrba, Vojvoda, Vrtich, Wojčík.

10.     POZOR ZMENA TERMÍNU! Predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici. Limity pre úspešné absolvovanie fyzických previerok: 150m – 35s, 50m -  40s opakovane 20x, 40m -  6,6s opakovane 6x.

11.     Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

12.     Ukončenie činnosti: Štefan Greňo - KR ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť.

13.      Ospravedlnenia R:  Rendla 9.-11.5, Ploštica 5.5.-15.5., Krahulec 8.5., Markovič 4.5., 24.5.-25.5., Adamec 10.5., 24.5., 31.5.-1.6., 7.6., 21.6., Kelemen 26.4.-3.5., Hrtús 17.5.-18.5. a prac.dni, Spišiak 10.5.-11.5., Blichárová 10.5.-11.5., PN ukončená, Čuboň T. PN od 15.4., BednárikPN od 15.4., Žeriava 24.5.-25.5., Králik 8.5. a 10.5., Kyzek 3.5. a 10.5., Badura 17.5.-18.5., Bútora 10.5.-11.5., Šupej 1.5. a 17.5., Juríčka – ukončenie PN k 18.4..

 

Trénersko-metodická rozhodcov (predseda Vojtech Kováč)       

1.    TMK SsFZ pozýva predsedov TMK ObFZ na spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 7. mája 2014 (streda) o 10.00 hod. v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 93.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

  1. MaK dňa 15.4.2014 zamietla prestup, podaný klasicky v papierovej forme, podľa čl. 12 PP (nesúhlas materského klubu) hráča Lukáš Teličák 1254018 z OŠK RENOP L. Teplá do OŠK Bešeňová.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zasadnutie Odvolacej komisie SsFZ sa uskutoční 22.4.2014 o 15,00 hod. v budove SsFZ v B. Bystrici.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).
  2. Sekretariát žiada nasledovné FK, aby do 23.4.2014 zaslali e-mailom, príp. faxom doklad o spôsobe a termíne úhrady mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2014: FK Bánová, Demänová, Terchová, Brusno – Ondrej, Málinec, K. Lieskovec, ŠK Belá, Or. Polhora a Vavrečka pod následkom riešenia DK.
  3. Sekretariát žiada nasledovné FK, aby do 23.4.2014 predložili na sekretariát ( e-mailom, resp. faxom) doklad o spôsobe a termíne úhrady faktúry, vystavenej SsFZ za úhradu nákladov spojených s činnosťou delegovaných osôb na ich MFS za mesiac marec 2014  FK: Oščadnica, Varín, Čadca, Demänová, Detva, Hnúšťa, Hliník nad Hronom, K. lieskovec, Kokava n/Rimavicou (všetky splatnosť do 18.4.2014) Kováčová a Kremnička (obe splatnosť do 19.4.2014) pod následkom riešenia DK. Touto cestou upozorňujeme aj ostatné FK, ktorých faktúra má splatnosť 21.4.2014, na platobnú disciplínu.
  4. Všetky informácie z Konferencie SsFZ k problematike mládežníckeho futbalu, ktorá sa uskutočnila 28.3.2014 v B. Bystrici, nájdete na stránke SsFZ v časti Konferencia SsFZ (zápisnica, prezentácie, fotogaléria).

 

Zmena DL :

Predmier – Stráňavy (18.k.,20.4. – stretnutie zrušené)

Predmier – Stráňavy (dor., 18.k., 20.4., R, AR ObFZ ZA – nová)

Predmier – Vrútky (19.k., 27.4. – stretnutie zrušené)

Predmier – Černová (dor., 19.k., 27.4., R, AR ObFZ ZA – nová)

Bytčica – K. Lieskovec (18.k., 20.4., R Hraško za Králika)

Belá – Čierne (18.k., 20.4., R Pšenák za Hraška, AR2 Juríčka za Pšenáka)

Belá – Žilina C (žiaci, 15.k., hrá sa 23.4. o 15:00-17:00, R ObFZ ZA)

Belá – O. Jasenica (žiaci, 18.k., hrá sa až 21.5. o 16:00-18:00, R ObFZ ZA – nová)

O. Jasenica – Staškov (dor., 19.k., hrá sa 26.4. o 11:30 ako predz.)

V. Krtíš – Bacúch (dor., 19.k., hrá sa 1.5. už o 10:00, pôvod.del.)

K. N. Mesto – O. Veselé (žiaci, 18.k., hrá sa až 23.4. o 16:00-18:00 Povina, R ObFZ CA)

Šálková – Jakub (19.k., 26.4., AR1 Frontová za Goliana)