Spravodajca č. 44/2013-14                                                               23. 5. 2014

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 16.5.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

a)     schválil program Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 27.6.2014 o 11,00 hod.  v B. Bystrici:

1.     Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ

2.     Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie SsFZ

3.     Schválenie mandátovej komisie

4.     Schválenie pracovného predsedníctva konferencie

5.     Schválenie programu konferencie

6.     Príhovor predsedu SsFZ

7.     Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 13.12.2013

8.     Správa mandátovej komisie

9.     Voľba návrhovej komisie

10.  Správa o hospodárení SsFZ v roku 2013

11.  Správa revíznej komisie

12.  Informácia o vyhodnotení súťažného ročníka 2013/2014

13.  Informácia o pripravenosti nového súťažného ročníka 2014/2015

14.  Diskusia

15.  Schválenie návrhu uznesenia

16.  Záver

                          Vedením konferencie poveril J. Piláta, podpredsedu SsFZ.

                    b)   na návrh KR SsFZ vyradil z nominačnej listiny R SsFZ rozhodcov: Š. Greňa, M. Spišiaka, R. Šupinu,

                          J. Šušku a A. Vojvodu.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Pripomíname FK, že posledné dve súťažné kolá sa odohrajú v rovnakom termíne, žiadosti o zmenu bude ŠTK posudzovať individuálne v zmysle RS 2013/2014 podľa kap. VI./ čl. 6/c.

2.    Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

3.    Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel. Následne budú pridelené čísla zverejnené na Aktíve ŠTK a KM, ktorý sa uskutoční 27.6.2014 (v piatok) o 15,00 hod v B. Bystrici.

4.    Aktuálne informácie ohľadne nového modelu Slovenského pohára 2014/2015 budú zverejnené na web stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály v priebehu budúceho týždňa.

5.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·      23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga S Stráňavy – O. Veselé

·      23.05.2014 (piatok)  o 17,30 hod. – 22.kolo V. liga A Belá – Skalité

·      24.05.2014 (sobota) o 18,00 hod. - 23.kolo V. liga C Šalková – Hrochoť 

·      28.05.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS L. Štiavnica – Badín

·      28.05.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 22.kolo IV. liga S Trstená – Stráňavy

·      28.05.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 22.kolo IV. liga S Bytčica – Rosina

·      28.05.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 24.kolo IV. liga J Š. Bane – Poltár

·      30.05.2014 (piatok)  o 17,30 hod. – 22.kolo IV. liga S O. Veselé – Belá   

·      31.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 24.kolo IV. liga S T. Štiavnička - Bytčica

·      01.06.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo V. liga C Pliešovce – Č. Balog

·      04.06.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 21.kolo MRS Badín – Čadca

·      04.06.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS Brusno – Z. Poruba

·      04.06.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS Makov – K.N.Mesto

·      04.06.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS Teplička n. V. – Bytča

·      04.06.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 22.kolo V. liga C Dudince – Priechod

·      04.06.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 25.kolo IV. liga S Bytčica – Trstená  

·      06.06.2014 (piatok)  o 17,30 hod. – 22.kolo IV. liga S Tvrdošín – O. Jasenica (nariadené)

·      06.06.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 22.kolo V. liga A Staškov – S. Bystrica

·      06.06.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 22.kolo V. liga A Terchová – Rajec  

·      11.06.2014 (streda) o 17,30 hod. – 28.kolo MRS Brusno – Bytča

6.      ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

7.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

8.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Dôrazne žiadame FK, aby v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia v termíne kratšom ako 21 dní, ako aj v prípade odloženého stretnutia z dôvodu nespôsobilej HP, zabezpečili spolu so svojím podaním v ISSF aj súhlas súpera formou podania na KM v ISSF (nestačí telefonický kontakt na súpera). Bez potrebného súhlasu súpera komisia žiadosť neschváli, resp. ho schváli až po zaevidovaní súhlasného podania v ISSF.

 

1.    KM  schvaľuje nasledovné zmeny termínov ÚHČ a miest MFS:

ŽIACI  

a)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (Čadca – Slimáčik) z termínu 18.5. na 27.5.2014 (utorok)  U13 - 15,30, U15 -17.00,

b)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (O.Veselé – Belá) z termínu 18.5. na 26.5.2014 (pondelok) o 14,00 a 16,00,

c)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (O.Jasenica – Žilina C) z termínu 17.5. na 4.6.2014 (streda) o 14,00 a 16,00,

d)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (Tvrdošín – Teplička) z termínu 17.5. na 29.5.2014 (štvrtok) o 14,00 a 16,00,

e)    III.liga U15,U13 sk.A – 22.kolo (Skalité – Krásno) z termínu 17.5. na 22.5.2014 (štvrtok) o 15,00 a 17,00,

f)     III.liga U15,U13 sk.A – 22.kolo (Čierne – Čadca B) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda) U13 -15,00 a U15-16,30,

g)    III.liga U15,U13 sk.A – 22.kolo (Raková – Varín) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda)  o 14,00 a 16,00,

h)    III.liga U15,U13 sk.A – 22.kolo (Staškov – Bánová) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda)  o 15,00 a 17,00,

i)      III.liga U15,U13 sk.A – 22.kolo (Radoľa – Závodie) z termínu 17.5. na 4.6.2014 (streda)  o 15,00 a 17,00,

j)      III.liga U15,U13 sk.A – 22.kolo (Turzovka – KNM) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda)  o 15,30 a 17,30,

k)     III.liga U15, U13 sk.B – 22.kolo (Liesek – Klin) z termínu 18.5. na 28.5.2014 (streda)  o 15,00 a 17,00,

l)      III.liga U15, U13 sk.B – 22.kolo (O.Lesná – Trstená) z termínu 17.5. na 4.6.2014 (streda)  o 15,00 a 17,00,

m)   III.liga U15, U13 sk.C – 22.kolo (Š.Bane – Č.Balog) z termínu 17.5. na 29.5.2014 (štvrtok) o 15,00 a 17,00,

n)    II.liga U15, U13 – 23.kolo (Žilina C – Bobrov) 24.5.2014 o 10,00 a 12,00 ihrisko Závodie

o)    MŠK Žilina zaplatí 5 € v MZF,

p)    II.liga U15, U13 – 24.kolo (Krupina – B. Štiavnica) z termínu 31.5. na 10.6.2014 (utorok) o 16,00 a 18,00,

q)    III.liga U15,U13 sk.A – 24.kolo (Krásno – Čadca B) z termínu 31.5. na 5.6.2014 (štvrtok) o 15,00(U13) a 17,00 (U15),

r)     III.liga U15,U13 sk.A – 26.kolo (Turzovka – Staškov) z termínu 14.6. na 11.6.2014 (streda) o 15,30 a 17,30,

s)    III.liga U15, U13 – 26.kolo (Čierne – Závodie) z termínu 14.6. na 15.6.2014 (nedeľa) o 10,00 a 12,00,

t)     III.liga U15, U13 sk.B – 26.kolo (O.Lesná – Liesek) z termínu 15.6. na 11.6.2014 (streda) o 15,00 a 17,00,

u)    III. liga U15, U13 skupina C – 26.kolo (Hliník – Pliešovce) z termínu 14.6. na 12.6.2014 (štvrtok) o 16,00 a 18,00,

 

DORAST

a)    II.liga U19, U17 – 24.kolo (N.Baňa – Čadca) z termínu 18.5. na 3.6.2014 (utorok) o 14.30 a 17.00,

b)    III.ligador.sk.Sever – 22.kolo (Z.Poruba – Predmier) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda)  o 17,00,

c)    II.liga U19,U17 – 24.kolo (KNM – Bytča) z termínu 17.5. na 3.6.2014 (utorok) o 15,00 a 17,30,

d)    III.ligador.sk.Sever – 22.kolo (Tvrdošín – O.Jasenica) z termínu 17.5. na 3.6.2014 (utorok) o 17,00,

e)    III.ligador.sk.Sev. – 22.kolo (Teplička – Turzovka) z termínu 17.5. na 3.6.2014 (utorok) o 17,00,

f)     III.liga dor.sk.Sev. – 22.kolo (Staškov – Stráňavy) z termínu 18.5. na  4.6.2014 (streda)  o 17,00,

g)    III.liga dor.sk.Sever – 22.kolo (Z.Poruba – Predmier) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda)  o 17,00,

h)    III.liga dor.sk.Sever – 22.kolo(Krásno – Rosina) z termínu 18.5. na 4.6.2014 (streda)  o 17,30,

i)     III.liga dor.sk.Juh – 22.kolo (Tatran ČB – Kremnička) z termínu 18.5. na 4.6.2014 (streda)  o 17,00,

j)     III.liga dor.sk.Juh – 22.kolo (Bacúch – Hont.Nemce) z termínu 17.5. na 27.5.2014 (utorok) o 17,30,

k)    IV.liga dor.sk.A – 22.kolo (Strečno – Štiavnik) z termínu 18.5. na 30.5.2014 (piatok) o 17,00,

l)     IV.liga dor.sk.A – 22.kolo (Zborov – K.Lieskovec) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda)   o 17,00,

m)   IV.liga dor.sk.A – 22.kolo (Terchová – Rajec) z termínu 18.5. na 28.5.2014 (streda) o 17,00,

n)    IV.liga dor.sk.A – 22.kolo (Čierne – Oščadnica) z termínu 17.5. na 29.5.2014 (štvrtok) o 17,00,

o)    IV.liga dor.sk.B – 22.kolo (Ludrová – Dlhá) z termínu 17.5. na 28.5.2014 (streda) o 17,00,

p)    IV.liga dor.sk.B – 22.kolo (Trstená – Lisková) z termínu 17.5. na 3.6.2014 (utorok) 17,00,

q)    IV.liga dor.sk.B – 21.kolo (O.Polhora – O.Veselé) z termínu 17.5 na 2.6.2014 (pondelok) o 17.00,

r)     IV.liga dor.sk.D – 22.kolo (Halíč – Poltár) z termínu 17.5. na 4.6.2014 (streda)  o 17,00,

s)    II.liga U19, U17 – 27.kolo (Vrútky – Martin) z termínu 8.6. na 7.6.2014 (sobota) o 10,00 a 12,30,

t)     III.liga dor.sk.Juh – 25.kolo (Detva – Bacúch) pôvodný termín 7.6.2014 (sobota) o 17,00,

u)    IV.liga dor.sk.C – 25.kolo (Medzibrod – Pliešovce) 8.6.2014 o 12,00 (zmena ÚHČ),

v)    IV.liga dor.sk.C – 25.kolo (Selce – Kováčová) z termínu 7.6. na 8.6.2014  (nedeľa) o 14,30,

w)   IV.liga dor.sk.D – 24.kolo (Halíč – Hnúšťa) z termínu 31.5. na 1.6.2014 (nedeľa) o 14,30.

 

2.   KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U17 – 30.kolo (Zvolen – Vrútky) priznávame 3 body a skóre 5:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Zvolen podľa SP čl.100/e. Záležitosť postupujem DK SsFZ.

b)    IV.ligador.sk.C – 22.kolo (Braväcovo – Hliník n./Hr.), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Braväcovo, podľa SP čl. 100/e.

c)    III.liga U15, sk.B – 22.kolo (Rabča – Blatnica), priznávame 3 body a skóre 7:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Rabča podľa SP čl.100/e.

3.   KM oznamuje:

a)    Námietku kapitána a vedúceho mužstva zo stretnutia 24. Kola U 19 - R. Sobota – D. Ždaňa postupujeme DK.

b)    Námietky kapitánov a vedúcich mužstiev ( 2. liga U15 sk. JUH) považujeme v zmysle RS (  čl. VIII, body 2e, 2h, - UT je v areáli ihriska, 5c) za bezpredmetné.

c)    Žiadame funcionárov FK Ajax Slimáčik Mojš  písomné vyjadrenie listom I. triedy adresovaným KM SsFZ v termíne do 28.5.2014 o vyjadrenie, kto z funkcionárov FK požiadal rozhodcu Backu ( ObFZ Žilina ) o uzavretie zápisu v ISSF, aj keď stretnutia II. ligy U15, U13 Ajax Slimáčik – O. Veselé neviedol ako rozhodca. Prípad rozhodcu Backu postupujeme  KR ObFZ Žilina.

d)    Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade vopred neospravedlneného nenastúpenia na MFS, sú povinné písomne sa vyjadriť na najbližšie zasadnutie KM k dôvodu (prostredníctvom podania v ISSF ).

e)    Upozorňujeme nasledovné FK na dodržiavanie ÚHČ stretnutí:

Neskoré príchody –S. Ľupča - žiaci, Kremnica – žiaci,

Technické problémy – Terchová -žiaci ( internet ),

f)     Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

g)    FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper. KM neakceptuje odkazy na telefónne čísla FK, ktoré sa majú vyjadriť k žiadosti súpera.

h)    Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com.

     

Žiadame FK, ktorých domáce zápasy rozhodoval laik, aby obratom poslali papierový zápis na SsFZ, prípadne naskenovaný ihneď po stretnutí poslali na e-mail mladezssfz@gmail.com.

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1059 Na návrh KR SsFZ FK Zvolen dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nevyhotovenie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Zvolen-Kováčová v zmysle ustanovení RS 2013/14.

D-1060 FK Kováčová dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 49-1f, 49-4 v spojení s 39-2 za neprístojnosť priaznivca v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Zvolen-Kováčová.

D-1061 Oprava názvu stretnutia, ktorého sa týka DO D-1028 – II. liga MD Zvolen-Vrútky.

D-1062 FK Badín dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 48-1a, 48-1b, 48-1c a 48-4 za hrubé nešportové správanie sa člena realizačného tímu a nešportové správanie sa trénera v stretnutí MR Stred dospelí Rakytovce-Badín.

D-1063 Na základe preukázania splnenia povinnosti FK Braväcovo dorast týkajúcej sa predloženia písomného vyjadrenia (bolo predložené na SsFZ, nie však na DK), DK upravuje DO uložené pod D-1017 na pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF).

D-1064 Peter Venglarčík tréner FK Badín dospelí 4 SN od 22.5.14, DP 48-1a a 48-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1065 FK Hrochoť dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia, DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosti divákov v a po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Hrochoť-Sásová.

D-1066 DK v nadväznosti na prílohu správy DZ upozorňujúcu na závažné nedostatky R v oblasti disciplinárnej kontroly v stretnutí MR Stred dospelí Rakytovce-Badín, podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO Daniel Kohút 1153988 Rakytovce.

D-1067 DK v nadväznosti na prílohu správy DZ upozorňujúcu na závažné nedostatky R v oblasti disciplinárnej kontroly v stretnutí MR Stred dospelí Rakytovce-Badín, podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO Róbert Dlhoš 1159416 Badín.

D-1068 DK opätovne žiada FK Badín dospelí v termíne do 27.5.14 o predloženie písomného vyjadrenia k slovnému hrubému nešportovému správaniu sa člena realizačného tímu (s jeho presnou identifikáciou) v stretnutí MR Stred dospelí Rakytovce-Badín, pod následkom prijatia DO v prípade nesplnenia si povinnosti.

D-1069 Na návrh KR SsFZ Tomáš Wojčík R 2 SN od 19.5.14, DP 63-1c v spojení s 39-2, uhradiť 10 €.

D-1070 Na návrh KR SsFZ Rastislav Behančín 4 SN od 19.5.14, DP 63-1c v v spojení s 39-2, uhradiť 10 €.

D-1071 Jakub Repáň 1284577 Vrútky 2 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1072 Kristián Kováč 1249448 Radoľa 2 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1073 Tomáš Mrva 1172850 Lisková 1 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1074 Lukáš Gustiňák 1210096 Bobrov 1 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1075 Filip Marunčiak 1306133 Bzovík 2 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1076 Ľubomír Mojžiš 1255607 Dobrá Niva 2 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1077 Filip Drugda 1260027 Tomášovce 1 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1078 Vladimír Levický 1063075 Lubeník 1 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1079 Branislav Fusek 1132273 Tornaľa 6 SN + zmena podmienečného DO 2 stretnutia na nepodmienečný od 19.5.14, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1080 Jozef Šófranko 1295919 Tornaľa 2 SN od 19.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1081 Dominik Jelluš 1250104 Podlavice 5 SN od 19.5.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1082 Dávid Kalmár 1252119 Rimavská Sobota 4 SN od 19.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1083 Július Kuhajda 1261651 Chlebnice 3 SN od 19.5.14, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1084 Róbert Henžel 1259911 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 5 SN od 19.5.14, DP 56-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1085 FK Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 56-1a a 56-4 v spojení s 39-2, za neprístojnosť hráča v stretnutí II. ligy SD Rimavská Sobota-Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.

D-1086 Jozef Kováčik 1258236 Raková 1 SN od 19.5.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1087 Kristián Baláž 1300073 Radoľa 3 SN od 19.5.14, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1088 Michal Mrocek 1252827 Oravské Veselé 3 SN od 19.5.14, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1089 Martin Mičán 1267590 Chlebnice 4 SN od 19.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1090 Adam Sabaka 1239525 Likavka 1 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1091 Stanislav Žigmund tréner FK Pliešovce dorast 3 SN od 19.5.14, DP 48-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1092 Tomáš Medveď 1182989 Čierny Balog 2 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1093 Vojtech Jančok DZ DK žiada v termíne do 27.5.14 o písomné vyjadrenie k neuvedeniu hrubého nešportového správania hráča po vylúčení v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Olováry-Tornaľa v správe DZ.

D-1094 FK Detva dospelí 1 súťažné stretnutie odohratie stretnutia bez divákov podmienečne do 31.10.14, pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 56-1 a 56-4a za rasistické a národnostné prejavy priaznivcov v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Detva-Fiľakovo a použitie dymovnice pred stretnutím.

D-1095 Jakub Mikunda 1302941 Žilina 1 SP do 31.8.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1096 Marek Tóth 1066770 Nová Baňa 1 SN od 22.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1097 Na návrh KR SsFZ Tomáš Perexta pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1098 Na návrh KR SsFZ Vladimír Badura pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1099 Na návrh KR SsFZ Tomáš Krahulec pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1100 Na návrh KR SsFZ Jozef Hreus pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1101 Na návrh KR SsFZ Radoslav Košárnik pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1102 Na návrh KR SsFZ Dávid Martin pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1103 Na návrh KR SsFZ Štefan Mitúch pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1104 Na návrh KR SsFZ Zuzana Hanesová pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1105 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Stará Bystrica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 27.5.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predloži na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-1106 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Oščadnica dorast a Prestavlky SŽ pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 27.5.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-1107 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 19.5.14 na 1 MFS :

             Milan Poliak 1248332 Málinec, uhradiť 10 € v MZF.

             Lukáš Sopko 1179987 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF.

             Daniel Škamla 1099202 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF.

D-1108 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

             Mário Martini 1153600 Belá zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

             Štefan Čepela 1153997 Belá zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

             Martin Schmidt 1334851 Očová na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 5 € v MZF.

             Michal Korenčík 1179602 Belá zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

D-1109 DK predvoláva na zasadnutie dňa 29.5.14: 

         o 16:00 hod. Rimavská Sobota-Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa I. liga SD FK Rimavská Sobota Stanislav Morháč HU a FK Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa Filip Dolinajec 1301362.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.  

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

  1. Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Š. Bane (Š. Bane – V. Krtíš) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Bánová (Stráža – Bánová) - sťažnosť čiastočne opodstatnená,  Zubrohlava (Bobrov – Zubrohlava) - z videozáznamu nie je možné posúdiť situácie ktoré sú predmetom sťažnosti, KR rozhodne po dodaní kompletného videozáznamu, Badín (Rakytovce - Badín) - sťažnosť neakceptovaná z dôvodu nesplnenia náležitostí RS 2013/14.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

Ďalej žiadame kluby: Radoľa – dorast (Oščadnica - Radoľa), Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec), Kalinovo (Nová Baňa - Kalinovo) o uhradenie poplatku 10 € v MFZ za neopodstatnené sťažnosti.

  1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.
  2. Do 27.5.2014 opakovane žiadame zaslať videozáznamy z MFS dospelých pod následkom postúpenia na DK SsFZ a s hrozbou pokuty 300€!: Bobrov – Zubrohlava (žiadame o zaslanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu!), Podlavice – Hrochoť, Rakytovce – Badín.
  3. Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží.

Zároveň dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX Rozpisu súťaží)!

Žiadame rozhodcov, aby v elektronickom zápise vyplňovali kolonku námietky a zranení hráči.

5. Upozornenia pre DZ:

a) V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:

- V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

- V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

b) DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť a včasnosť (vždy utorok do 12:00 hod.!) uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.

c) DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.

6. Žiadame KR ObFZ o zaslanie návrhu R a DZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ v termíne do 31.5.2014    

    na email: andrejhrmo@gmail.com

7. Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

      8. Dňa 29.5.2014 sa uskutoční výjazdové zasadnutie KR v Demänovej, ktorého predmetom bude aj otázka

          nominačných listín R a DZ.

9. Ospravedlnenia R:  Bútora 7.6.-8.6., Spišiak 7.6., Stankovianska 7.6., Sivák 1.6., Botka 1.6., 7.6.-8.6. –

    postúpené na KR, Hraško 15.6., Šmidriak 24.5. a od 14 .6. do konca SR, Spišiak 7.6., Spišák 7.6., Širanec –  

    7.6. zrušené, Králik 14.6., Novák 9.6. – 18.6., Kučera 14.6.-15.6., Jakubjak 14.6., Hucák 14.6., Forbak 14.6.,

    Kalmár od 21.5. PN, Mihálik 14.6.-15.6.,

10. Zmena adresy: A. Pataki – alexander271@azet.sk

      11. Ospravedlnenie DZ : Hrmo 15.5., Doboš 25.5., Chvíľa 24-25.5., Mertinyák 24.5., Králka 11-16.6.,

          Bacsa 15-29.6.,

      12. Oznámenie pre DZ. Zasadnutia úseku DZ 28.mája 2014 o 16,00 sa zúčastnia DZ  : pp.  Truban,

          Ševec, Chvíľa, Mastiš, Alakša, Dolník, Pšenica

 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

  1. TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. - 29. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2014, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zasadnutie Odvolacej komisie SsFZ k prerokovaniu odvolaní FK Tatran Oravské Veselé a Jednota  Málinec sa uskutoční vo štvrtok 29.5.2014 o 16,00 hod. v priestoroch SsFZ v B. Bystrici.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Vedúci sekretár pozýva sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 2.7.2014

    (v pondelok) o 10,00 hod. v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici.

2. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

 

Upozornenie pre R

 

Opakovane upozorňujeme R, že v prípade ak sa stretnutie, na ktoré boli nominovaní z akéhokoľvek dôvodu neodohrá (ani nezačne), takýto zápis NEUZATVÁRALI a o skutočnostiach (dôvode neuskutočnenia stretnutia, resp. o svojej prítomnosti – neprítomnosti v mieste stretnutia) informovali príslušnú riadiacu komisiu (ŠTK, KM) prostredníctvom podania na komisiu – posledná záložka v zápise o stretnutí.

 

 

Zmena DL :

Tvrdošín – O. Jasenica (22.k., presunuté na 6.6. o 17:30, pôvod.del.)

Olováry – Príbelce (24.k., 1.6., AR2 Szabó za Danka)

Halič – Hnúšťa (dor., 24.k., hrá sa 1.6. o 14:30, R, AR ObFZ LC – nová)

O. Polhora – O. Veselé (dor., 21.k., hrá sa až 2.6. o 17:00, R,AR OFZ)

Tvrdošín – Teplička (žiaci, 22.k., 29.5. sa hrá až o 14:00-16:00)

Žilina C – Bobrov (žiaci, 23.k., 24.5., hrá sa na ihr. Závodie)

Krupina – B. Štiavnica (žiaci, 24.k., hrá sa až 10.6. o 16:00-18:00, R Jelok)

Krásno – Čadca B (žiaci, 24.k., hrá sa až 5.6. o 15:00-17:00, R Novák)

 

Upozorňujeme touto cestou R a DZ, aby si vlastnom záujme prezreli v správach ŠTK a KM zoznam stretnutí, ktoré boli z dôvodu nevyhovujúcich hracích plôch vplyvom pretrvávajúceho nepriaznivého počasia  o d l o ž e n é.

 

Finálový turnaj školskej futbalovej súťaže McDonald ́s cup v B. Bystrici - FK Dukla:

26. 5. 2014 od 13.30 -Šimko, Tuma, Kolofík

27. 5. 2014 od 9.00 - Šimko, Tuma