Spravodajca č. 45/2013-14                                                               30. 5. 2014

 

Dôrazne varujeme funkcionárov FK, aby v žiadnom prípade neuhrádzali mesačné zberné faktúry poštovým poukazom! Aj po úhrade budú v tomto prípade v systéme ISSF vedení ako neplatič ešte 10 – 14 dní. Odporúčame vložiť peniaze na účet, resp. uhradiť prevodom. Odporúčame zároveň v každom prípade dodržať termín splatnosti. Na základe uznesenia VV SsFZ FK, ktorý má v ISSF status neplatič je automaticky riešený DK.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 16.5.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

a)     schválil program Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 27.6.2014 o 11,00 hod.  v B. Bystrici:

1.     Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ

2.     Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie SsFZ

3.     Schválenie mandátovej komisie

4.     Schválenie pracovného predsedníctva konferencie

5.     Schválenie programu konferencie

6.     Príhovor predsedu SsFZ

7.     Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 13.12.2013

8.     Správa mandátovej komisie

9.     Voľba návrhovej komisie

10.  Správa o hospodárení SsFZ v roku 2013

11.  Správa revíznej komisie

12.  Informácia o vyhodnotení súťažného ročníka 2013/2014

13.  Informácia o pripravenosti nového súťažného ročníka 2014/2015

14.  Diskusia

15.  Schválenie návrhu uznesenia

16.  Záver

                          Vedením konferencie poveril J. Piláta, podpredsedu SsFZ.

                    b)   na návrh KR SsFZ vyradil z nominačnej listiny R SsFZ rozhodcov: Š. Greňa, M. Spišiaka, R. Šupinu,

                          J. Šušku a A. Vojvodu.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Pripomíname FK, že posledné dve súťažné kolá sa odohrajú v rovnakom termíne, žiadosti o zmenu bude ŠTK posudzovať individuálne v zmysle RS 2013/2014 podľa kap. VI./ čl. 6/c.

2.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Lietavská Lúčka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23.kola IV. ligy S Belá Dulice – L. Lúčka a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Belá Dulice 3 body a skóre 6:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.    Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

4.    Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel. Následne budú pridelené čísla zverejnené na Aktíve ŠTK a KM, ktorý sa uskutoční 27.6.2014 (v piatok) o 15,00 hod v B. Bystrici.

5.    Aktuálne informácie ohľadne nového modelu Slovenského pohára 2014/2015 sú zverejnené na web stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály.

6.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

30.05.2014

piatok

17,30

22.

IV. liga S

O. Veselé – Belá

31.05.2014

sobota

17,00

24.

IV. liga S

T. Štiavnička – Bytčica

01.06.2014

nedeľa

17,00

24.

V. liga C

Pliešovce – Č. Balog

04.06.2014

streda

17,00

21.

MRS

Badín – Čadca

04.06.2014

streda

17,30

24.

MRS

Brusno – Z. Poruba

04.06.2014

streda

17,30

24.

MRS

Makov – K.N.Mesto

04.06.2014

streda

17,30

24.

MRS

Teplička n. Váhom – Bytča

04.06.2014

streda

17,30

22.

V. liga C

Dudince – Priechod

04.06.2014

streda

17,00

25.

IV. liga S

Bytčica - Trstená

06.06.2014

piatok

17,30

22.

IV. liga S

Tvrdošín – O. Jasenica /nariadené/

06.06.2014

piatok

17,00

22.

V. liga A

Staškov – S. Bystrica

06.06.2014

piatok

17,00

22.

V. liga A

Terchová – Rajec

07.06.2014

sobota

10,30

25.

V. liga B

Fomat Martin B – Demänová /MT uhr. 10€ MZF/

11.06.2014

streda

17,30

28.

MRS

Brusno – Bytča

7.    ŠTK neschvaľuje požadované zmeny hracích dní od FK Lučenec (Lučenec – Teplička n. V) a FK Priechod (Priechod – Sl. Lupča).

8.    Berieme na vedomie sťažnosť FK Rajec na neoprávnený štart hráča FK Divinka, prípad odstupujeme na preskúmanie MaK SsFZ.

9.    Prerokované námietky kapitánov družstiev:

·        Stráňavy – O. Veselé (H – neopodstatnené, odstupujeme KR)

·        Bytčica – Vrútky (H – neopodstatnené, odstupujeme KR)

10.  ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

11.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

12.  Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Dôrazne žiadame FK, aby v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia v termíne kratšom ako 21 dní, ako aj v prípade odloženého stretnutia z dôvodu nespôsobilej HP,zabezpečili spolu so svojím podaním v ISSF aj súhlas súpera formou podania na KM v ISSF(nestačí telefonický kontakt na súpera). Bez potrebného súhlasu súpera komisia žiadosť neschváli, resp. ho schváli až po zaevidovaní súhlasného podania v ISSF.

 

Prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné (pre každé družsto zvlášť) zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty.

 

1.    KM  schvaľuje nasledovné zmeny termínov ÚHČ a miest MFS:

ŽIACI  

a)    II.liga U15, U13 – 24.kolo (Poltár – N.Baňa), 31.5.2014 o 12,00 a 14,00 (Zmena ÚHČ)FK Poltár uhradí 5€ v MZF,

b)    III.liga U15, U13 sk.B – 24.kolo (Lisková – Klin) z termínu 1.6. na 3.6.2014 o 15,30 a 17,30FK Klin uhradí 5€ v MZF,

DORAST

c)    II.ligaU19, U17 – 27.kolo (L.Mikuláš – Zvolen) 8.6.2014 o 10,00 a 12,30. Ihrisko Z.Poruba,

d)    II.liga U19, U17 – 28.kolo (N.BaňaBánová) z termínu 15.6. na 14.6.2014 o 10,00 a 12,30,

e)    IV.ligask.B – 22.kolo (Ludrová – Dlhá n/O) z termínu 28.5. na 4.6.2014 o 17,00.FK Dlhá n/O uhradí 5€ v MZF.

2.   KM nariaďuje odohrať MFS:

a)    IV.ligador.sk.D – 26.kolo (Kokava n/Rim. – Hnúšťa) z termínu 15.6. na 14.6.2014 o 14,30. Ihrisko Utekáč,

b)    III. liga žiaci.sk.B U15,U13 – 22.kolo (Liesek. – Klin) - nedohraté - na 12.6.2014 o 15,00, 17.00.

3.   KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U17 – 25.kolo (Pohronie – Vrútky), priznávame 3 body a skóre 5:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Pohronie podľa SP čl. 100/e.

b)    III.ligador.sk.Juh – 23.kolo (Detva – Fiľakovo) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Detva podľa SP čl.100/b.

c)    III.ligador.sk.Juh – 23.kolo (Kremnička – Jesenské) priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Jesenské podľa SP čl.100/b.

d)    III.ligador.sk.Juh – 22.kolo (Bacúch – Hont.Nemce) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bacúch podľa SP 100/b. Ospravedlnenie zástupcov FK Hont.Nemce KM berie na vedomie.

e)    IV.ligador.sk A – 23.kolo (Štiavnik – Radoľa) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Štiavnik podľa SP čl.100/b. Ospravedlnenie zástupcov FK Radoľa KM berie na vedomie.

4.   KM oznamuje:

a)    Odstupujeme DK prípad nedohratého stretnutia 25.kola II.ligy U17 Pohronie Vrútky.

b)    Berieme na vedomie a odstupujeme HK oznam zástupcov klubu FK Jelšava, týkajúci sa pohľadávky voči FK Kremnička z neodohratého stretnutia 20. kola III. ligy dor. sk. Juh.

c)    Berieme na vedomie a akceptujeme vysvetlenie FK Slimáčik Mojš k preloženému stretnutiu žiakov Ajax Slimáčik Mojš – O. Veselé.  Upozorňujeme FK, že v prípade opakovania prípadu postúpime záležitosť DK. Na odohratie stretnutia je potrebný vždy súhlas riadiacej komisiea súhlas obidvoch aktérov stretnutia.

d)    Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade vopred neospravedlneného nenastúpenia na MFS, sú povinné písomne sa vyjadriť na najbližšie zasadnutie KM k dôvodu (prostredníctvom podania v ISSF ).

e)    Upozorňujeme nasledovné FK na dodržiavanie ÚHČ stretnutí:

neskoré príchody –Revúca – dorast,

technické problémy – Tisovec – žiaci, Bušince – dorast.

f)     Dôrazne upozorňujeme FK Blatnica na včasné vytvorenie podmienok na pripojenie na internet.

g)    Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

h)    FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper. KM neakceptuje odkazy na telefónne čísla FK, ktoré sa majú vyjadriť k žiadosti súpera.

i)     Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com.

     

Žiadame FK, ktorých domáce zápasy rozhodoval laik, aby obratom poslali papierový zápis na SsFZ, prípadne naskenovaný ihneď po stretnutí poslali na e-mail mladezssfz@gmail.com.

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1110 Vojtech Jančok DZ DK opakovane žiada v termíne do 3.6.14 o písomné vyjadrenie k neuvedeniu hrubého nešportového správania hráča po vylúčení v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Olováry-Tornaľa v správe DZ. DZ podľa DP 43-2a dňom 2.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1111 Peter Dobrík 1176309  Šálková 1 SN od 26.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1112 Lukáš Lacko 1280798 Vrútky 2 SN od 26.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1113 Juraj Jurík 1304581 Dolný Kubín 2 SN od 26.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1114 Na návrh ŠTK SsFZ FK Lietavská Lúčka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za predčasné skončenie stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Belá-Lietavská Lúčka.

D-1115 FK Sklabiná dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosti priaznivcov v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Príbelce-Sklabiná.

D-1116 Peter Červoč 1129672 Príbelce 3 SP do 31.10.14, DP 48-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1117 Miroslav Oroszlány 1242503 Balog nad Ipľom 1 SP do 30.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1118 Maroš Krenželák 1250953 Čierne 4 SN od 26.5.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1119 Lukáš Jurišta 1260326 Čierne DK hráčovi dňom 26.5.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a námietke FK Čierne.

D-1120 Marián Kašinský usporiadateľ FK Mýtna dospelí 5 SN od 26.5.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1121 Patrik Jašurek 1249004 Čadca 1 SN od 26.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1122 Martin Poljovka 1066795 Tisovec 1 SN od 26.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1123 Marcel Feranec 1179789 Oravská Jasenica 1 SN + zmena podmienečného DO 2 stretnutia na nepodmienečný od 26.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1124 Ján Rohoň 1137089 Vrútky 3 SN od 26.5.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1125 Štefan Murín masér FK Detva dospelí DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1126 Ivan Čička 1207502 Kotešová 1 SP do 30.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1127 Peter Podhradský 1113486 Bytčica prípadné DO bude uložené na základe odborného stanoviska KR SsFZ k námietke FK Vrútky v zápise o stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Bytčica-Vrútky.

D-1128 Na základe správy DZ Peter Kulišiak 1061217 Šálková 4 SN od 26.5.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1129 DK berie na vedomie oznámenie KR SsFZ ohľadom zahájenia šetrenia námietky kapitána FK Oravské Veselé voči popisu priestupku vylúčeného hráča v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Stráňavy-Oravské Veselé.

D-1130 Michal Kumor 1156190 Oravské Veselé 1 SP do 31.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1131 Marek Poláček 1260021 Turzovka 4 SN od 26.5.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1132 DK berie na vedomie podanie FK Badín zo dňa 27.05.2014 k hrubému nešportovému správaniu sa člena realizačného tímu v stretnutí MR Stred dospelí Rakytovce-Badín, pričom ho opakovane pokladá za nedostatočné.

D-1133 FK Badín dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1b za nesplnenie nariadení DK uvedených pod D-1029 a D-1068.

D-1134 Pavol Ondrík 1171625 Štiavnické Bane 1 SN od 29.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1135 Mário Rudinec 1318802 Kysucké Nové Mesto 4 SN od 29.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1136 Tomáš Pochyba 1258346 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 29.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1137 DK žiada FK Štiavnické Bane dospelí v termíne do 3.6.14 o predloženie podrobného písomného stanoviska k neprístojnostiam priaznivcov v a po stretnutí, usporiadateľov a kapitána družstva po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Poltár.

D-1138 DK žiada Patrik Neuschl HU FK Štiavnické Bane dospelí v termíne do 3.6.14 o predloženie písomného stanoviska k svojej činnosti a činnosti usporiadateľskej služby po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Poltár, k nepodpísaniu záznamu na zadnej strane zápisu o stretnutí a jeho vyhrážke voči delegovaným osobám po stretnutí.

D-1139 DK žiada Vladimír Šipka usporiadateľ FK Štiavnické Bane dospelí v termíne do 3.6.14 o predloženie písomného stanoviska k vyhrážke voči delegovaným osobám po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Poltár.

D-1140 DK žiada Eugen Bari tréner FK Poltár dospelí v termíne do 3.6.14 o predloženie písomného stanoviska k fyzickému napadnutiu hráča FK Poltár po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Poltár.

D-1141 FK Vrútky MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za predčasné skončenie stretnutia II. ligy MD Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa-Vrútky.

D-1142 Na návrh KR SsFZ FK Bobrov dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za porušenie ods. 4 kap. XVI. RS 2013/14 v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Bobrov-Zubrohlava.

D-1143 Na návrh KR SsFZ FK Stráža dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1b za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Stráža-Bánová v stanovenom termíne.

D-1144 Na návrh KR SsFZ FK Podlavice dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1b za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Podlavice-Hrochoť.

D-1145 Na návrh KR SsFZ Michal Botka pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-1146 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 26.5.14 na 1 MFS:

            Lukáš Gočala 1171751 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF.

            Viktor Koták 1221219 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF.

            Marek Kotschny 1251798 Skalité, uhradiť 10 € v MZF.

            Oldřich Nikrmajer 1121759 Divinka, uhradiť 10 € v MZF.

            Dominik Šipoš 1229396 Dražkovce, uhradiť 10 € v MZF.

D-1147 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 29.5.14 na 1 MFS:

            Peter Michalek 1170404 Štiavnické Bane, uhradiť 10 € v MZF.

D-1148 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

            Filip Nosko 1253709 Braväcovo na 2 SP do 31.10.14, uhradiť 5 € v MZF.

            Jozef Antal 1207703 Vinica na 2 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Hudec 1246848 Žarnovica na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Lunter 1268364 Rakytovce na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 5 € v MZF.

D-1149 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 3.6.14: 

             zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Poltár.

             zo stretnutia MR Stred dospelí Badín-Tisovec.

D-1150 DK predvoláva na zasadnutie dňa 5.6.14: 

            o 16:00 hod. Štiavnické Bane-Poltár IV. liga Juh dospelí Štefan Kosturský R, Ján Majsniar DZ,  FK Štiavnické Bane Patrik Neuschl HU, Peter Michalek 1170404, Ján Daubner prezident, FK Poltár Eugen Bari tréner a hráč, ktorý bol fyzicky napadnutý po stretnutí.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.  

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

  1. Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Zubrohlava (Bobrov – Zubrohlava) – list p. Palidera berieme na vedomie, popísané udalosti z MFS považujeme za opodstatnené. R a DZ boli riešení v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ, postupujeme DK, Čierne - dorast (Varín - Čierne) – postupujeme KR ObFZ ZA, Or. Veselé (Stráňavy – Or. Veselé) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Vrútky (Bytčica - Vrútky) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

  1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.
  2. Do 3.6.2014 žiadame zaslať videozáznamy z MFS dospelých pod následkom postúpenia na DK SsFZ: Stráňavy – O. Veselé, Bytčica – Vrútky.
  3. Z dôvodu oneskoreného zaslania, resp. opakovaného nezaslania videozáznamu z MFS postupujeme na DK SsFZ nasledovné kluby: TJ Stráža, FK Jupie Banská Bystrica – Podlavice, ŠK Olympia Bobrov (vysvetlenie berieme na vedomie).
  4. Žiadame KR ObFZ o zaslanie návrhu R a DZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ v termíne do 31.5.2014 na email: andrejhrmo@gmail.com
  5. Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ, ktoré budú zároveň s programom FP zverejnené na stránke SsFZ v najbližších dňoch. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.
  6. Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.
  7. Ukončenie činnosti: Korenčík, Verkin, Vojtuš - KR ďakuje za dlhoročnú aktívnu činnosť.
  8. Ospravedlnenia R:  Ježík 14.6., Krajčí M. 14.6.-17.6., Polomský 14.6., Gonda 14.6.-15.6., Bušo 14.6.-15.6., Kelemen 7.6.- 8.6. – potvrd. k dispoz., Jaroščiak PN od 30.5. – potvrd. k dispoz.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Odvolacie konanie -4/2014

Odvolanie TJ Tatran Oravské Veselé voči rozhodnutiu DK SsFZ  pod D - 867 zverejnené v Spravodajcovi č.39/2013-2014 zo dňa 19.4.2014.

Odvolacie konanie – 5/2014

Odvolanie TJ Jednota Málinec  voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D -935 zverejnené v Spravodajcovi č.41/2013-2014 zo dňa 2.5.2014.

Odvolacia komisia podané odvolania preskúmala  a uzniesla sa na nasledovných rozhodnutiach:

K bodu 1: OK/4/2014

Odvolanie TJ Tatran Oravské Veselé voči  rozhodnutiu DK SsFZ  pod D-867  Spravodajca č.39/2013-2014 v zmysle čl. 85 bod 2b  DP –  zamieta.

Dôvod:  DK SsFZ  uložila disciplinárne opatrenie pokuta 50.- EUR na návrh KM SsFZ  podľa

DP 64 – 1a za svojvoľné neodohranie stretnutí II. ligy skupina Sever SŽ a MŽ  K.N.Mesto – Oravské Veselé opodstatnene . 

Porušenie Rozpisu súťaže SsFZ  kap. VI. Bod 1 – Termínová listina. 

Poplatok 30.- EUR stanovený Rozpisom súťaže článkom XXIV bod 11 za prerokovania odvolania na DK SsFZ a následne OK SsFZ  bude k úhrade zahrnutý do Mesačnej zbernej faktúry klubu.

K bodu 2: OK/5/2014

OK SsFZ v zmysle čl. 85 bod 2d DP ruší disciplinárne opatrenie uložené DK SsFZ  pod D - 935 Spravodajca 41/2013-2014 a vracia vec  DK SsFZ na nové konanie  a rozhodnutie.

Dôvod: DK SsFZ uložila disciplinárne opatrenia DP podľa 57- 1a a  64-1a  za neprístojnosť  diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí  IV. ligy Juh dospelí  Málinec – Zvolen.

R v Zápise o stretnutí  uviedol záznam o opľutí AR pri odchode z HP divákmi ale v prílohe zápisu uvádza  zabezpečenie bezpečného odchodu z HP hlavným usporiadateľom a riadne zabezpečenie príchodu rozhodcov na HP ako aj odchodu z nej usporiadateľskou  službou. 

OK SsFZ ukladá DK SsFZ objasniť tento nesúlad informácií v Zápise o stretnutí  a na základe zistení uložiť nové primerané DO.

Poplatok za odvolanie 50.-EUR, ktorý mal byť zahrnutý na úhradu do MZF neuplatňovať.

Proti rozhodnutiu OK SsFZ bod 1 je možné uplatniť opravný prostriedok, odvolanie na OK SFZ.                                                                                          

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

  1. TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. - 29. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2014, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 9. 6. 2014 (pondelok) v B. Bystrici.

2. Vedúci sekretár pozýva sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 2.7.2014

    (v pondelok) o 10,00 hod. v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici.

3. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

 

Upozornenie pre R

 

Opakovane upozorňujeme R, že v prípade ak sa stretnutie, na ktoré boli nominovaní z akéhokoľvek dôvodu neodohrá (ani nezačne), takýto zápis NEUZATVÁRALI a o skutočnostiach (dôvode neuskutočnenia stretnutia, resp. o svojej prítomnosti – neprítomnosti v mieste stretnutia) informovali príslušnú riadiacu komisiu (ŠTK, KM) prostredníctvom podania na komisiu – posledná záložka v zápise o stretnutí.

 

Zmena DL :

Pohronie ZH/DŽ – L. Štiavnica (27.k., 8.6., AR2 Medveď za Poláčeka)

Bytča – Tisovec (27.k., 8.6., AR1 Jakubjak za Medveďa)

Vrútky – O. Jasenica (24.k., 31.5., AR2 Botka za Jaroščiaka)

Medzibrod – Pliešovce (25.k., 8.6., AR1 Šmidriak za Kelemena)

Martin B – Demänová (25.k., hrá sa už 7.6. o 10:30 – pôvod.del.)

Tornaľa – Jesenské (25.k., 8.6., R Polomský za Dobrockého)

Palúdzka – Kláštor p.Z. (24.k., 1.6., R Ďuriník za Matejčíka)

Rajec – Radoľa (25.k., 8.6., AR1 Podhorský za Matejčíka)

Liesek – Klin (žiaci, 22.k., hrá sa 12.6. o 15:00-17:00, R Jančo)

Pohronie – L. Mikuláš (SFZ, žiaci, 10.k., 7.6., AR1,2 Valentýni, Grenčík – nová)

 

Upozorňujeme touto cestou R a DZ, aby si vlastnom záujme prezreli v správach ŠTK a KM zoznam stretnutí, ktoré boli z dôvodu nevyhovujúcich hracích plôch vplyvom pretrvávajúceho nepriaznivého počasia  o d l o ž e n é.