Spravodajca č. 46/2013-14                                                               6. 6. 2014

 

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, že 27.6.2014 (v piatok) sa po rokovaní  Konferencie SsFZ uskutoční o 15,00 hod. v priestoroch Okresného úradu v B. Bystrici v kongresovej sále tradičný Aktív ŠTK a KM SsFZ. V programe aktívu bude vyhodnotenie uplynulej sezóny, ocenenie najúspešnejších kolektívov a najmä príprava súťažného ročníka 2014/2015 – vyžrebovanie. Na aktív pozývame touto cestou zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažiach riadených SsFZ v novom súťažnom ročníku, ako aj zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme posielať. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov FK, postupujúcich do súťaží SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Na základe sťažnosti FK Rajec na neoprávnený štart hráča FK Divinka Jozef Trnovec RČ 1040655 a písomného vyjadrenia MK SsFZ k matričným úkonom, ŠTK podľa čl. 100/i SP trestá FK Divinka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 15.kola V. ligy A Stráža – Divinka a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Stráža 3 body a skóre 4:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 2. Podľa čl. 100/i SP trestáme FK Divinka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16.kola V. ligy A Divinka – Čierne a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Čierne 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 3. Podľa čl. 100/i SP trestáme FK Divinka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 17.kola V. ligy A Rajec – Divinka a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Rajec 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 4. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.
 5. Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel. Následne budú pridelené čísla zverejnené na Aktíve ŠTK a KM, ktorý sa uskutoční 27.6.2014 (v piatok) o 15,00 hod v B. Bystrici.
 6. Nového modelu Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015 sa za SsFZ zúčastnia všetky družstvá zaradené v budúcom ročníku do - III. ligy, IV. ligy Sever a IV. ligy Juh (42 družstiev - okrem ZH/DŽ B a Podbrezová B). Predpokladaný termín 1.kola je 6.8.2014. SFZ stanovil termíny: 2.kolo – 13.8.2014, 3.kolo – 9.9.2014, 4.kolo – 14.10.2014, osemfinále – 11.11.2014. Informácie k Slovnaft Capu sú zverejnené na web stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály.
 7. ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

06.06.2014

piatok

17,30

22.

IV. liga S

Tvrdošín – O. Jasenica /nariadené/

06.06.2014

piatok

17,00

22.

V. liga A

Staškov – S. Bystrica

06.06.2014

piatok

17,00

22.

V. liga A

Terchová – Rajec

07.06.2014

sobota

10,30

25.

V. liga B

Martin B – Demänová /MT- 10€ MZF/

11.06.2014

streda

17,30

28.

MRS

Brusno – Bytča

13.06.2014

piatok

17,30

28.

MRS

Rakytovce – Kalinovo /RAK- 10€ MZF/

 1. Prerokované námietky kapitánov družstiev:

·       L. Lúčka – Stráňavy (H – neopodstatnené, odstupujeme KR)

 1. ŠTK po skončení súťažného ročníka 2013/2014 odráta FK Krupina – 6 bodov.
 2. ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.
 3. Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.
 4. Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Žiadame FK mládeže, aby vyplnili elektronický dotazník  v termíne do 11.6.2014 ( streda ), ktorý KM využije pri príprave súťažného ročníka 2014/2015. Údaje, ktoré FK uvedú budú slúžiť len na prípravu predbežného zloženia skupín jednotlivých kategórií v novom súťažnom ročníku. Smerodajné však budú údaje uvedené v prihláške do súťaže, ktorú je potrebné za každé družstvo zvlášť doručiť na SsFZ do 20.6.2014. Formulár Prihláška do súťaží nájdete v ISSF v časti dokumenty.

Dotazník vyplníte kliknutím na nasledovný odkaz: (pravé tlačidlo myši a otvoriť odkaz)

https://docs.google.com/forms/d/1vvxghDaLc5OapnjaJ_TQy3vxSixLNdN1Fiby1N2hOU4/viewform

 

1.    KM  schvaľuje nasledovné zmeny termínov ÚHČ a miest MFS:

ŽIACI  

a)    II.liga U15, U13 – 25.kolo (Mojš ZA – Rajec) 7.6.2014 10,00  12,00. Ihrisko FK Rajec. FK Mojš ZA uhradí 5€ v MZF

b)    II.liga U15, U13 – 26.kolo (KNM – Tvrdošín) z termínu 14.6. na 11.6.2014 o 13,00 (U13) a 15,00 (U15). FK Tvrdošín uhradí 5€ v MZF

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Bytča – O.Veselé) 8.6.2014 13,00 a 15,00. MFS sa ruší.

d)    III.liga U15 – 26.kolo (Prestavlky – Hriňová) z termínu 14.6. na 10.6.2014 o 16,30

DORAST

e)    IV.ligador. sk.A – 24.kolo (RadoľaK.Lieskovec) z termínu 31.5. na 11.6.2014 o 16,00

f)     IV.ligador.sk.B – 26.kolo (Rabča – D.Kubín) 14.6.2014 o 15,00 (Zmena ÚHČ)

g)    IV.ligador.sk.C – 26.kolo (Pliešovce – Selce) z 15.6. na 14.6.2014 o 14,30. FK Pliešovce uhradí 5€ v MZF

2.   KM kontumuje MFS:

a)    III.ligador.sk.Sever – 24.kolo (Tvrdošín – Istebné) priznávame 3 body a skóre 7:0 nechávame v platnosti v prospech FK Tvrdošín podľa SP čl.100/e.

b)    IV.ligador.sk A – 24.kolo (Terchová - Oščadnica) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Terchová podľa SP čl.100/b.

c)    IV.ligador.sk.C – 24.kolo (Pliešovce – Hliník n./Hr.) priznávame 3 body a skóre 4:0ponechávame v platnosti v prospech FK Hliník nad Hronom podľa SP čl. 100/e

d)    IV.ligador.sk.D – 24.kolo (Tisovec – Kalinovo) priznávame 3 body a skóre 3:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Tisovec podľa SP čl. 100/e

e)    II.liga U15 sk.Sever – 24.kolo (Mojš ZA – Zákamenné) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Mojš ZA podľa SP čl. 100/e.

f)     II.liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Bytča – O.Veselé) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bytča podľa SP čl.100/b

3.   KM oznamuje:

a)    Upozorňujeme nasledovné FK na dodržiavanie ÚHČ stretnutí:

Technické problémy / internet / – Vrútky – dorast

b)    Dôrazne upozorňujeme rozhodcov F. Chovanec/ Radoľa – Závodie – žiaci /, R. Staškovan / Staškov – Závodie – dorast / na včasné uzatváranie zápisov v ISSF. Záležitosť postupujeme KR. V prípade opakovania nedostatku, po prerokovaní s KR prípad postúpime DK.

c)    Žiadame FK Brusno, aby v termíne do 11.6.2014 / streda / doručili na KM SsFZ  žiacky preukaz - Róbert Studený reg. č. 1280801.

d)    Námietku FK Raková z MFS 24.kola III.ligy U15, U13 sk.A – Raková – Bánová považuje KM za bezpredmetnú, podľa SP čl.69/ods.2 a SP čl.64/bod 1b.

e)    Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com.

     

Žiadame FK, ktorých domáce zápasy rozhodoval laik, aby obratom poslali papierový zápis na SsFZ, prípadne naskenovaný ihneď po stretnutí poslali na e-mail mladezssfz@gmail.com.

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1151 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 15 kap. XX. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Olováry-Tornaľa a nepredloženie písomného vyjadrenia v stanovenom termíne podľa D-1093) DZ Vojtech Jančok a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a a 64-1b.

D-1152 Vladimír Stenchlák 1249010 Čadca 4 SN od 2.6.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1153 Ján Bukoven 1266829 Kremnička 2 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1154 Patrik Strnádel 1260951 Stará Bystrica 5 SN od 2.6.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1155 Tomáš Kukučík 1299879 Radoľa 4 SN od 2.6.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1156 Martin Kočí 1284463 Liptovský Hrádok 2 SN od 2.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1157 Filip Ciesarík 1277530 Turzovka 2 SN od 2.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1158 Pavel Gondáš 1307225 Pliešovce 2 SN od 2.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1159 FK Turčianska Štiavnička dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 57-1a a 57-3a za neprístojnosť diváka v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Turčianska Štiavnička-Bytčica.

D-1160 Peter Šikyňa 1241237 Trstená 4 SN od 5.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1161 Michal Krenžel 1139553 Skalité 1 SN od 2.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1162 Anton Sidora asistent trénera FK Skalité dospelí 4 SN od 2.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1163 Branislav Ružička 1207751 Likavka 1 SN od 2.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1164 Ján Ondrejkov 1130860 Veľký Krtíš 5 SN od 2.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1165 Juraj Šár 1129991 Veľký Krtíš DK hráčovi dňom 5.6.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 10.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nepodpísanie záznamu na zadnej strane zápisu o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Veľký Krtíš-Detva).

D-1166 FK Veľký Krtíš dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosti priaznivcov v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Veľký Krtíš-Detva.

D-1167 FK Detva dospelí pokarhanie + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 11 za použitie svetlice priaznivcom po stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Veľký Krtíš-Detva.

D-1168 Ľubomír Maľovaník 1179422 Raková 1 SP do 31.10.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1169 DK žiada DZ Igor Bella v termíne do 10.6.14 o predloženie písomného vyjadrenia k splneniu povinností uvedených v ods. 8 a 16 kap. XX. RS 2013/2014 po stretnutí V. ligy skupiny A dospelí Raková-Stráža. 

D-1170 Jozef Privarčák 1071993 Čierne 4 SN od 2.6.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1171 Rastislav Beháň 1190466 Strečno 1 SN od 2.6.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1172 Juraj Stalmašek 1091769 Bánová 1 SN od 2.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1173 Jozef Koleno 1171031 Diviaky 1 SN od 2.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1174 Daniel Šufliarsky 1278156 Hriňová 4 SN od 2.6.14, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1175 Ladislav Vajda tréner FK Sásová dospelí 4 SN od 2.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1176 Martin Belaník 1159675 Stráňavy 2 SP do 31.10.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1177 DK odvolaniu FK Podlavice dospelí voči DO uvedenému pod D-1144 na návrh KR SsFZ vyhovuje, ruší DO uvedené pod D-1144 a ukladá nové DO – Na návrh KR SsFZ FK Podlavice dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1b za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Podlavice-Hrochoť.

D-1178 FK Štiavnické Bane dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 57-1a, 57-1c, 58-2a, 64-1a, 48-1c a 50-1b za neprístojnosti priaznivcov v a po stretnutí, usporiadateľov a kapitána družstva po stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Poltár. FK Štiavnické Bane uhradí náležitosti R Štefan Kosturský vo výške 7,80 € a FK Poltár vo výške 12,80 € za účasť na rokovaní DK.

D-1179 Patrik Neuschl HU FK Štiavnické Bane dospelí 6 SN od 5.6.14, DP 48-1c a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1180 Vladimír Šípka usporiadateľ FK Štiavnické Bane dospelí 3 SN od 5.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1181 Peter Michalek 1170404 Štiavnické Bane 7 SN od 5.6.14, DP 48-1c a 50-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1182 DK odstupuje KR SsFZ písomné vyjadrenie FK Štiavnické Bane zo dňa 2.6.14 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Poltár.

D-1183 DK odvolaniu FK Badín voči DO uvedenému pod D-1133 nevyhovuje, uhradiť 50 € v MZF. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-1184 DK podľa DP 71-1 začína disciplinárne konanie voči FK Badín z dôvodu nesplnenia povinnosti uvedenej pod        D-1149 (na SsFZ bol predložený DVD záznam bez záznamu stretnutia MR Stred dospelí Badín-Tisovec). DK žiada FK Badín dospelí v termíne do 10.6.14 o predloženie písomného vyjadrenia k predloženiu DVD záznamu bez záznamu stretnutia MR Stred dospelí Badín-Tisovec.

D-1185 Adam Greš 1250169 Oravská Jasenica 2 SN od 5.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1186 Matúš Gvora 1320567 Dlhá nad Oravou 2 SN od 5.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1187 FK Málinec dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za  nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Málinec-Zvolen.

D-1188 Na návrh KR SsFZ Peter Podhradský 1113486 Bytčica 3 SN od 5.6.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1189 Na návrh KR SsFZ Lukáš Jurišta 1260326 Čierne 1 SN od 26.5.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1190 DK berie na vedomie odborné stanovisko KR SsFZ k disciplinárnemu previneniu Tomáš Kramar 1197648 v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Lietavská Lúčka-Stráňavy a podľa kap. XIX. ods. 34 RS 3013/2014 a DP 38-1 upúšťa od uloženia DO hráčovi, uhradiť 10 € v MZF.

D-1191 DK žiada R Juraj Labuda v termíne do 10.6.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Lietavská Lúčka-Stráňavy.

D-1192 DK žiada R Michal Hromádka v termíne do 10.6.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Turčianska Štiavnička-Bytčica.

D-1193 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 2.6.14 na 1 MFS:

            Tomáš Tlelka 1182522 Čadca, uhradiť 10 € v MZF.

            Marcel Tyčiak 1058969 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF. 

            Viliam Ondrla 1116071 Belá-Dulice, uhradiť 10 € v MZF.

            Dušan Trhančík 1136866 Strečno, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Mano 1133325 Divinka, uhradiť 10 € v MZF.

            Marek Vaškor 1218962 Krupina, uhradiť 10 € v MZF.

            Juraj Záturecký 1189619 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF.

            Matej Mesík 1221249 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF.

            Róbert Hermánek 1168308 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF.                                                         

D-1194 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

            Dominik Jelluš 1250104 Podlavice zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

            Július Kuhajda 1261651 Chlebnice zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

            Martin Mičán 1267590 Chlebnice zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

D-1195 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 10.6.14:   

            zo stretnutia MR Stred dospelí Badín-Tisovec.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

1.    Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Čierne - dorast (Varín - Čierne) – nepreukázateľná, Or. Veselé (Stráňavy – Or. Veselé) - neopodstatnená, Vrútky (Bytčica - Vrútky) – čiastočne opodstatnená, Stráňavy (Lietavská Lúčka – Stráňavy) – opodstatnená.

2.    Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

3.    Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.

4.    Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ, ktoré budú zároveň s programom FP zverejnené na stránke SsFZ v najbližších dňoch. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

5.    Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

6.    Nakoľko bude najbližší delegačný list zverejnený až 10.6.2014 (utorok), žiadame R a DZ aby priebežne sledovali webovú stránku ssfz.

7.    Ospravedlnenia R:  Pšenák PN od 3.6.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ).

Vzhľadom k tomu, že HK nemá k dispozícii doklad o úhrade poplatkov za prejednanie DO, žiada predložiť kópiu dokladu o úhrade  10€ najneskôr   do 12.6.204 nasledovných R a DZ:  D-834 Pavol Olšiak Spravodajca č.39, D-836 Štefan Greňo - S.č.39, D-877 Igor Katreniak - S.č.40, D-921  Stanislav Muráň -  S.č.41, D-953  Tomáš Martinka - S.č.41, D-1098 Vladimír Badura -  S.č.44,   D-1099 Tomáš Krahulec - S.č.44, D-1101 Radoslav Košárnik - S.č.44, D-1102 Dávid Martin - S.č.44, D-1103 Štefan Mitúch – S.č.44, D-1145 Michal Bodka - S.č.45, zaslať na SsFZ  kópiu dokladu o úhrade pod následkom riešenia KR, prípadne DK.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

 1. TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. - 29. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2014, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)

Oznamujeme futbalovým klubom, ktoré majú záujem o štart družstva žiačok v Regionálnej lige žiačok STRED, aby sa obratom prihlásili  na nižšie uvedenom kontakte.

 Základné údaje súťaže – Regionálna liga žiačok skupina STRED

Počet účastníkov: 5 – 12 družstiev

Vek hráčok : ročníky 1999 a mladšie

Hrací deň : nedeľa, zmena možná len dohodou klubov

Pravidlá:

Hrá sa medzi šestnástkami bez ofsajdov,  bránky 5 x 2 m, 8 + 1, hrací čas zápasu 2 x 35 minút s 15 minútovou prestávkou, pri dohode súperov 11 na 11 na celé ihrisko,  striedanie bez obmedzenia počtu,

Systém súťaže : pri osem a viac účastníkoch dvojkolovo, pri menšom počte štvorkolovo, možno turnajovým spôsobom

Víťaz sa stáva „Víťaz Regionálnej ligy žiačok SsFZ“ s právom účasti na finálovom turnaji o Majstra SR.  .

Kontakt:

Ing. Ladislav Németh

Tel.: 0905 342399

Email: vixzilina@post.sk

Nemethlaco55@gmail.com

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

2.    Žiadame sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby nám v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 20.6.2014 nahlásili na SsFZ (e-mail) postupujúce družstvá FK (žiaci – dorast – dospelí) do súťaží SsFZ. Žiadame predložiť aj negatívne stanovisko v prípade ak nemajú postupujúce družstvo v príslušnej kategórii.

 

Upozornenie pre R

 

Opakovane upozorňujeme R, že v prípade ak sa stretnutie, na ktoré boli nominovaní z akéhokoľvek dôvodu neodohrá (ani nezačne), takýto zápis NEUZATVÁRALI a o skutočnostiach (dôvode neuskutočnenia stretnutia, resp. o svojej prítomnosti – neprítomnosti v mieste stretnutia) informovali príslušnú riadiacu komisiu (ŠTK, KM) prostredníctvom podania na komisiu – posledná záložka v zápise o stretnutí.

 

                   Zmena DL :

Divín – Podbrezová B (27.k., 8.6., R Hromádka za Mihálika – pôvodná del.)

Čebovce – D. Strehová (25.k., 8.6., R Zemko za Hromádku – pôvodná del.)

Kriváň – J. Lehota (dor., 25.k., 8.6., R Doval, AR ObFZ ZV - nová)

Bytča – O. Veselé (žiaci, 25.k., 8.6. - stretnutie zrušené)