Spravodajca č. 48/2013-14                                                               20. 6. 2014

 

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, že 27.6.2014 (v piatok) sa po rokovaní  Konferencie SsFZ uskutoční o 15,00 hod. v priestoroch Okresného úradu v B. Bystrici v kongresovej sále tradičný Aktív ŠTK a KM SsFZ. V programe aktívu bude vyhodnotenie uplynulej sezóny, ocenenie najúspešnejších kolektívov a najmä príprava súťažného ročníka 2014/2015 – vyžrebovanie. Na aktív pozývame touto cestou zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažiach riadených SsFZ v novom súťažnom ročníku, ako aj zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme posielať. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov FK, postupujúcich do súťaží SsFZ.

 

Upozorňujeme funkcionárov FK, že na základe rozhodnutia VV SsFZ, nebude Rozpis súťaží SsFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na web. stránke SsFZ tak, aby sa v celku, alebo po jednotlivých častiach (textová časť, prílohy, vyžrebovanie jednotlivých súťaží adresár FK, adresár R a DZ) dal vytlačiť.

Z dôvodu aktualizácie adresára FK (komunikácia medzi zväzom a FK ako aj medzi FK navzájom) žiadame FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ, aby nám najneskôr do konania aktívu (27.6.2014) zaslali - doručili vyplnenú „návratku“, ktorú nájdete na stránke v časti KOMISIE – ŠTK – materiály.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2013/2014.

2.    Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 bolo potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. ŠTK ešte neeviduje zaslanie prihlášky u niektorých FK, posledný termín je stanovený na 23.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):

-       výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne

     výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-       potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-       osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-       osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).

V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-       písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).

Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

3.    Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel. Následne budú pridelené čísla zverejnené na Aktíve ŠTK a KM, ktorý sa uskutoční 27.6.2014 (v piatok) o 15,00 hod v B. Bystrici.

4.    Nového modelu Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015 sa za SsFZ zúčastnia všetky družstvá zaradené v budúcom ročníku do - III. ligy, IV. ligy Sever a IV. ligy Juh (42 družstiev - okrem ZH/DŽ B a Podbrezová B). Prihlášky do SP poskytnuté na stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály je potrebné vyplnené zaslať na SsFZ do 27.6.2014. Predpokladaný termín 1.kola je 6.8.2014. SFZ stanovil termíny: 2.kolo – 13.8.2014, 3.kolo – 9.9.2014, 4.kolo – 14.10.2014, osemfinále – 11.11.2014. Informácie k Slovnaft Capu sú zverejnené na web stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály.

5.    Prerokované námietky kapitánov družstiev:

·        Teplička n. V. - Čadca (H – odstupujeme KR)

·        Pliešovce – Hriňová  (H – odstupujeme KR)

6.    ŠTK po skončení súťažného ročníka 2013/2014 odrátala FK Krupina – 6 bodov.

7.      Súťažný ročník 2014/2015 sa začína 3. augusta 2014 s UHČ o 16,30 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Pripomíname FK mládeže, že štart všetkých hráčov ( teda aj žiakov ) kategórií mládeže bude v novom súťažnom ročníku 2014/2015 od 2.8.2014 možný len na tzv. plastový registračný preukaz. Odporúčame FK, ktoré ešte nepožiadali o vydanie plastových RP žiakov, aby tak urobili ihneď z dôvodu dovoleniek a nadmerného náporu  a zaťaženia matričného miesta SFZ pred štartom nového súťažného ročníka. 

 

1.   KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a umiestnenie družstiev za jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014. Tabuľky po skončení jarnej časti nájdete na internetovej stránke SsFZ, resp. na www.futbalnet.sk.

2.   KM kontumuje MFS:

a)    III.liga U15, U13 sk.B – 26.kolo (Dlhá n./Or. – Blatnica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dlhá nad Oravou podľa SP čl.100/b

b)    II.liga U17 – 28.kolo (N.BaňaBánová), priznávame 3 body a skóre 5:1 ponechávame v platnosti v prospech FK Nová Baňa podľa SP čl. 100/e

c)    III.liga dor.sk.Sever – 26.kolo (Sučany – Krásno n./Kys.), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sučany podľa SP čl.100/b. Ospravedlnenie FK Krásno nad Kysucou berieme na vedomie.

3.   KM oznamuje:

a)    Prípad nenastúpenia družstva R. Sobota -  II.liga U19, U17 – 28.kolo (K.N.Mesto – R. Sobota) postupujeme na DK.

b)    Prípad predčasného ukončenia MFS vinou družstva Bánová -  II. liga  U17 – 28.kolo (N. Baňa – Bánová) postupujeme na DK.

c)    Námietka FK Závadka nad Hronom voči štartu hráča FK Brusno - Ondrej reg.č.1280801 Róbert Studený -  neopodstatnená vzhľadom na ustanovenia SP - čl.100, písm.i / hráč nastúpil na platný RP – overený v ISSF /.

d)    Námietka FK O. Veselé v zápase 26.kola O. Veselé – MŠK Žilina C – neopodstatnená, neoprávnený štart hráčov v zmysle RS - čl. IX, bod 4 nebol komisiou porovnaním so súpiskou MŠK Žilina zistený.

e)    Dôrazne upozorňuje FK Poltár – žiaci na porušenie SP - čl. 49, bod f) / FK  Poltár neposkytol občerstvenie hosťujúcemu mužstvu /. V prípade opakovania nedostatku aj v nasledujúcom ročníku záležitosť postúpime DK.

a)    Upozorňujeme nasledovné FK na dodržiavanie ÚHČ stretnutí:

Bytča- dorast / neskorý príchod /,

Závadka nad Hronom – žiaci, Staškov – dorast / obidve FK problémy s internetom /,

 

Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1246 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov na ustanovenie odseku 6 článku 37 DP, podľa ktorého je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča podanej do 4.7.14 zmeniť hráčom uložené DO pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK na 1 MFZ uvedené pod D-1304 na DO pokuta podľa ods. 30 kapitoly XIX. RS 2013/2014 vo výške 50 €.

D-1247 Ján Verner 1257599 Slovenská Ľupča 2 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1248 Na návrh KR SsFZ Igor Bella DZ DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 €.

D-1249 Na návrh KR SsFZ Michal Hromádka R 1 týždeň nepodmienečne od 16.6.14 do 22.6.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-1250 Na návrh KR SsFZ Juraj Labuda R 1 týždeň nepodmienečne od 16.6.14 do 22.6.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-1251 Peter Ďuriš 1047300 Sásová 4 SN od 12.6.14, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1252 Pavol Čtvrtníček tréner FK Šálková dospelí 4 SN od 12.6.14, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1253 DK opakovane žiada Martin Selecký 1082495 Hrochoť v termíne do 24.6.14 o zaslanie písomného vyjadrenia ku svojmu previneniu (hrubé nešportové správanie voči R v 88´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Čierny Balog-Hrochoť), pod následkom prijatia DO v prípade nesplnenia si povinnosti.

D-1254 DK opakovane žiada Peter Zátroch 1153617 Hrochoť v termíne do 24.6.14 o zaslanie písomného vyjadrenia ku svojmu previneniu (hrubé nešportové správanie voči R po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Čierny Balog-Hrochoť), pod následkom prijatia DO v prípade nesplnenia si povinnosti.

D-1255 František Halfar 1180855 Skalité 2 SN od 12.6.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1256 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Jozef Slovák 1229385 Tisovec 2 SN od 9.6.14, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1257 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie nesúlad informácií predložených DK v časti „Podnet PR“ a „Námietky kapitánov“ v správe DZ Stanislav Muráň zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Belá-Staškov, nepredloženie písomného vyjadrenia k požiadavke DK uvedenej pod D-1234 a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a a 64-1b. DZ podľa DP 43-2a dňom 19.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1258 FK Hriňová dospelí 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 19.6.14 zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne FK Hriňová (nad 25 km na štadióne schválenom SsFZ), pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 28, 58-2e, 58-2a, 57-1f, 57-1a, 64-1a a 48-1c za pokus o inzultáciu R priaznivcom, inzultáciu AR1 priaznivcom, ďalšie neprístojnosti priaznivcov, neprístojnosť trénera a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Hriňová-Priechod. FK Hriňová uhradí náležitosti R Michal Chudý vo výške 8,40 € a AR1 Jaroslav Tutura vo výške 8,40 € za účasť na rokovaní DK.

D-1259 Marián Kudlík tréner FK Hriňová dospelí 5 SN od 19.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1260 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Skalité-Terchová) R Martin Juríčka, nepredloženie dokladu, resp. originálu papierového zápisu o stretnutí k požiadavke DK uvedenej pod D-1237 a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a a 64-1b. R podľa DP 43-2a dňom 19.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1261 Kristián Kováč 1249448 Radoľa 8 SN od 12.6.14, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1262 Peter Vnuk 1253006 Radoľa 2 SN od 12.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1263 Ján Patyk vedúci družstva FK Radoľa dorast 8 SN od 12.6.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1264 FK Radoľa dorast pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 48-1c a 48-4 za opakované neprístojnosti vedúceho družstva v stretnutí IV. ligy skupina A dorast Radoľa-Kysucký Lieskovec.

D-1265 Kristián Baláž 1300073 Radoľa 6 SN od 16.6.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1266 René Halaj 1273800 Slovenská Ľupča 2 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1267 Dávid Zrubák 1287415 Lisková 4 SN od 16.6.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1268 Samuel Žídek 1309846 Belá 2 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1269 Juraj Tlelka 1209524 Čadca 2 SN od 16.6.14, DP 37-3 a 48-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1270 Tomáš Tlelka 1182522 Čadca 1 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1271 Michal Jaroš 1239035 Rosina 1 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1272 Jozef Dietrich 1079027 Bytčica 1 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1273 Ján Lapin 1154772 Detva DK hráčovi dňom 16.6.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu správaniu mimo hracej plochy po vylúčení a k správaniu usporiadateľa číslo 4 voči nemu v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Detva.

D-1274 Na základe správy DZ Lukáš Čiljak 1161545 Dražkovce DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-1275 Ivan Ďurčok 1139307 Príbelce 1 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1276 Radovan Kučera 1307187 Detva 2 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1277 Oliver Hoška 1275093 Čierny Balog 2 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1278 Tomáš Sámel 1252591 Žarnovica 2 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1279 Pavol Siekel 1099135 Dražkovce 5 SN od 16.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1280 Oliver Fajd asistent trénera FK Radzovce dospelí 5  SN od 16.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1281 FK Radzovce dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 48-1c, 48-4, 58-1a a 58-4 za neprístojnosti asistenta trénera a diváka v stretnutí V. Ligy skupina D dospelí Sklabiná-Radzovce.

D-1282 Na návrh KR SsFZ FK Hriňová dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za manipuláciu s DVD záznamom zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Hriňová-Priechod.

D-1283 Matej Šuriňák 1266956 Zuberec 4 SN od 16.6.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1284 Na návrh KM SsFZ FK Bánová MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za predčasné skončenie stretnutia II. ligy MD Nová Baňa-Bánová.

D-1285 Na návrh KM SsFZ FK Rimavská Sobota SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy SD Kysucké Nové Mesto-Rimavská Sobota.

D-1286 Na návrh KM SsFZ FK Rimavská Sobota MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy MD Kysucké Nové Mesto-Rimavská Sobota.

D-1287 DK žiada R Ľuboš Kapusta v termíne do 24.6.14 o predloženie písomného vyjadrenia k neuvedeniu závažných skutočností v elektronickom zápise o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Detva (konflikt usporiadateľa s vylúčeným hráčom FK Detva).

D-1288 DK žiada DZ Ľudovít Perašín v termíne do 24.6.14 o predloženie písomného vyjadrenia k postupu uvádzania záznamu nešportového správania po udelení ČK hráča Juraj Tlelka 1209526 Čadca na zadnej strane zápisu o stretnutí MR Stred dospelí Teplička nad Váhom-Čadca (dodržanie ods. 1 písm. c) druhá odrážka a ods. 17 kap. XX. RS 2013/2014).

D-1289 DK žiada R Daniel Poláček v termíne do 24.6.14 o predloženie písomného vyjadrenia k postupu uvádzania záznamu o nešportovom správania po udelení ČK hráča Juraj Tlelka 1209526 Čadca na zadnej strane zápisu o stretnutí MR Stred dospelí Teplička nad Váhom-Čadca (dodržanie ods. 1 písm. c) druhá odrážka a ods. 17 kap. XX. RS 2013/2014).

D-1290 DK žiada R Ladislav Šlapka v termíne do 24.6.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí IV. ligy A dorast Radoľa-Kysucký Lieskovec.

D-1291 DK žiada R Daniel Poláček v termíne do 24.6.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí MR Stred dospelí Teplička nad Váhom-Čadca.

D-1292 DK žiada R Tomáš Dobrocký v termíne do 24.6.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Pliešovce-Hriňová.

D-1293 Sandor Pobori usporiadateľ FK Vinica dospelí menovaný v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu správaniu po vylúčení hráča hostí a k správaniu vylúčeného hráča FK Detva mimo hracej plochy v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Detva.

D-1294 Na návrh HK SsFZ Pavol Olšiak R menovaný v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1295 Na návrh HK SsFZ Tomáš Martinka R menovaný v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1296 Na návrh HK SsFZ Vladimír Badura R menovaný v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1297 Na návrh HK SsFZ Tomáš Krahulec R menovaný v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1298 Na návrh HK SsFZ Dávid Martin R menovaný v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1299 Na návrh HK SsFZ Štefan Mitúch R menovaný v termíne do 24.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1300 Dušan Diškanec tréner FK Sásová SŽ DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1301 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ, FK Bešeňová, Čadca, Zvolen, Vavrečka, Badín a Čierne dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 24.6.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-1302 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ, FK Blatnica SŽ, Látky dorast, Rimavská Sobota SD, Dolný Kubín dorast, Hliník nad Hronom dorast, Zuberec dorast, Sliač dorast, Kremnička dorast, Oščadnica dorast a Istebné dorast pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 24.6.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-1303 Na základe DP 17-13, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 31.7.14:

             Michal Hromádka 5R4 do 6.8.14,

             Juraj Labuda R do 6.8.14

             Richard Uríček 1144978 Predmier do 14.8.14,

             Štefan Sluka 1135798 Predmier do 21.9.14,

             Igor Roštár R do 30.9.14,

             Dominik Romaňák vedúci družstva Breza do 10.10.14,

             Ján Segeč vedúci družstva Látky do 17.10.14,

             Mário Chlebničan tréner Látky do 17.10.14,

             Marian Kostelný HU Predmier do 14.11.14

D-1304 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 16.6.14 na 1 MFS:

            Marek Balogh 1229933 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  B, uhradiť 10 € v MZF.

            Ivan Tittel 1218674 Rosina, uhradiť 10 € v MZF.

            Patrik Bodorík 1222341 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF.

            Tomáš Kopas 1199355 Divinka, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Korista 1006553 Divinka, uhradiť 10 € v MZF.

            Stanislav Vyšný 1179612 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF.

            Rastislav Švec 1210940 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF.

            Stanislav Hornák 1133032 Dražkovce, uhradiť 10 € v MZF.

            Jakub Chriašteľ 1239328 Hriňová, uhradiť 10 € v MZF.

            Viktor Kmeť 1166241 Priechod, uhradiť 10 € v MZF.

            Boris Bološ 124 0980 Sklabiná, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Tvrdošín (Stráňavy - Tvrdošín) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Tisovec (Bytča – Tisovec) - sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Hriňová (Pliešovce - Hriňová) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF).

Z dôvodu zaslania videozáznamu nepoužiteľného k vyhodnoteniu kritických situácií v MFS, postupujeme DK klub Hriňová (Hriňová – Priechod).

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

  1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.
  2. Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ, ktoré budú zároveň s programom FP zverejnené na stránke SsFZ v najbližších dňoch. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!
  3. Žiadame R a DZ o aktualizáciu ospravedlnení platných pre jesennú časť súťažného SR 2014/2015 na emailové adresy (podľa príslušnej súťaži): tomcik@tomirtech.skludovit.perasin@gmail.com do 25.6.2014.
  4. Ospravedlnenia R:  Farský 17.6.-16.8.2014,
  5. Delegovanie na priateľské stretnutia : MFK Ružomberok – Ruch Chorzów (6.7. o 16:00, R Švec, AR1 Vrtich, AR2 Rojček – hlavná HP)

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1 .       TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória dorast, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 28. – 29. júna 2014: Ján Kováč, Roman Biba, Tomáš Lintner, Peter Píš, Peter Beník, Miroslav Giertl, Jozef Šulaj, Igor Melicher, Pavel Cibula, Marián Hriň, Eduard Gábriš, Peter Hucko, Martin Chovan, Vladimír Hýll, Daniel Labuda, Stanislav Ceniga, Ivan Žiak . Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 28. júna 2014 o 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec

2.        TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. - 29. jún (kategória dorast), 19. – 20. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 15. júla 2014.

 

Komisia ženského futbalu (Ladislav Németh)

Oznamujeme klubom žiackej súťaže Regionálna liga žiačok STRED, že prihlášky do súťaže je nutné spracovať v elektronickej forme, vytlačené a podpísané  oprávnenými funkcionármi poslať poštou na adresu:

Zberňa stávok Nela Šport, Hlinská 7, 010 01 Žilina

Do prihlášky uviesť ako Riadiaci zväz súťaže SsFZ a súťaž Regionálna liga žiačok STRED.

Termín príjmu prihlášok je 18. júna 2014.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).