Spravodajca č. 4/2014-15                                                                  18. 7. 2014

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF vo FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B, C) zašlú vyplnené, podpísané a vytlačené sezónne súpisky na SsFZ v termíne do 25. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS SsFZ predložia FK na prvých MFS; tieto skontrolujú DZ a rozhodcovia na stretnutí a zistenia uvedú v správe DS resp. v zápise o stretnutí.

2.    Kompletné vyžrebovanie súťaží dospelých nájdete v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ, po zvolení príslušnej súťaže kliknutím na ikonu celá súťaž. V časti KOMISIE – ŠTK – Materiály nájdete zároveň materiál pod názvom 2014/2015 – čísla, termíny, výnimky – po súťažiach.

3.     Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK,žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):

-      výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-      potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-      osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-      osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-      písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČDPH).Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

4.    Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

5.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        29.08.2014 /piatok/  o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S Tvrdošín – O. Veselé

·        30.08.2014 /sobota/ o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D Čebovce – D. Strehová

·        06.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A Predmier – OFK Kotešová

·        18.09.2014 /štvrtok/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A Terchová – Predmier

6.    Vyžrebovanie 1.kola Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015:

·      26.07.2014 /sobota/ o 15,30

·      FC Slovan Divín – Jupie Podlavice Badín

·      06.08.2014 /streda/  o 15,30

·      FK REaMOS K. Lieskovec – OŠK Stráňavy

·      FK S. Ďarmoty – TJ Kováčová

·      TJ Máj Černová – TJ Družstevník Belá-Dulice

·      TJ Stráža – OŠK Rosina

·      ATTACK Vrútky – TJ Tatran Bytčica

·      MFK Spartak Hriňová – ŠK Vinica /ihrisko Tatran Čierny Balog/

·      MFK Revúca – MFK Detva

·      TJ Jednota Málinec – TJ Sklotatran – Poltár

·      FK Slovan Trstená – TJ Tatran Oravské Veselé,

Ďalšie termíny SP: 2.kolo – 13.8.2014, 3.kolo – 9.9.2014, 4.kolo – 14.10.2014, osemfinále – 11.11.2014.

7.    V dostatočnom predstihu dávame do pozornosti FK III. ligy Fomat Martin, Lučenec a Pohronie ZH/DŽ B, že z dôvodu predohrávania 14.kola dňa 29.8.2014 /piatok/ sa 5.kolo odohrá kompletne dňa 31.8.2014 /nedeľa/. Výnimka pre FK Kremnička /NE,10,30/ ostáva v platnosti.

8.    Harmonogram obhliadok futbalových ihrísk :

·        28.07.2014 /pondelok/ - ŠK Voznica /9,00-9,30/, MFK Žarnovica /10,00-10,30/, TJ IDOP Lipovec /13,00-13,30/, ŠK Štiavnik /15,00-15,30/

·        29.07.2014 /utorok/ - OŠK Lieskovec /8,00-8,30/, CŠK Cinobaňa /9,30-10,00/, FC 98 Hajnáčka /11,00-11,30/, FK Lesenice /14,00-14,30/, FK 09 Bacúch /16,30-17,00 Mýto p. Ďumbierom/

·        30.07.2014 /streda/ - OŠK Švošov /8,30-9,00/, FK Nižná /10,00-10,30/, FK Čadca /14,00-14,30/, OŠK Rudina /15,30-16,00/

·        Slovenské Ďarmoty – termín dodatočne

9.    Súťažný ročník 2014/2015 sa začína 3. augusta 2014 s UHČ o 16,30 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Pripomíname FK mládeže, že štart hráčov všetkých hráčov ( teda aj žiakov ) kategórií mládeže bude v novom súťažnom ročníku 2014/2015 od 2.8.2014 možný len na tzv. plastový registračný preukaz.

1.   KM oznamuje, že súťaž žiakov  III. liga U15,U13 sk. B začína 16.8. resp. 17.8.2014  3. kolom.

2.   KM žiada FK mládeže, ktoré ešte nevyplnili dotazník kontaktov na FK mládeže, aby ho vyplnili obratom, najneskôr  do 22. 7. 2014 kliknutím na nasledovný odkaz /môžete zadať aj viac adries : https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform.

Vyplnením dotazníka si FK zabezpečia užitočnú a včasnú informovanosť v novom súťažnom ročníku.

3.   KM oznamuje, že z dôvodu zjednotenia pravidiel v rámci SR pre družstvá U13, odohrajú U13 svoje stretnutia od súťažného ročníka 2014/2015 na šírku futbalovej HP. Úplný dokument pre pravidlá  súťaže U13 nájdete na stránke SsFZ B. Bystrica – Komisie - KM – Materiály. Dokument bude FK zaslaný aj e-mailom po aktualizácii adries a  bude tiež uverejnený v RS 2014-2015.

4.   KM ďalej oznamuje:

a)   Súpisky družstiev mládeže je potrebné nahrať do ISSF a následne opatrené pečiatkou a podpismi FK  zaslať v termíne do 31.7.2014 / štvrtok / na  adresu SsFZ – KM. Komisia akceptuje aj skenované súpisky opatrené pečiatkou a podpismi FK zaslané na adresu mladezssfz@gmail.com do uvedeného termínu. Súpisky evidujú v ISSF a zasielajú iba FK, v ktorým v danej  kategórii / U19, U17, U15, U13 /  štartuje viac, ako jedno družstvo mládeže,

Uvedené súpisky družstiev mládeže  je potrebné prísť osobne dať potvrdiť na KM SsFZ dňa 31.7.2014 len v prípade, že FK nevyplnil v dotazníku svoju e-mailovú adresu, resp. KM teda nepozná e-mailovú adresu FK mládeže. Komisia odošle včas prijatú súpisku opatrenú pečiatkou KM a SsFZ obratom v skenovanej podobe na zadanú mailovú adresu. V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

b)  Žiadosti o výnimky z hracích dní a časov, ktoré si nepožiadali FK v prihláške, resp. na aktíve ŠTK a KM a nie sú následne uvedené v RS 2014/2015 ako trvalé výnimky na celý súťažný ročník, môžu ešte FK žiadať formou podania v ISSF najneskôr v termíne do 23.7.2014 (streda). Platnosť takto dodatočne požiadaných výnimiek bude len na jesennú časť aktuálneho ročníka.

c)   Odporúčame FK v prípade, že im je známa prekážka odohratia MFS konkrétneho kola už teraz,  požiadať o jednotlivú zmenu termínu, času a miesta odohratia MFS konkrétneho stretnutia formou podania v ISSF ( v prípade zmeny na pracovný deň, je potrebný vždy v ISSF aj súhlas súpera v ISSF ). Uvedeným postupom sa vyhnú potrebe súhlasu súpera ( menej, ako 21 dní v zmysle RS ) a uhradenia už zvýšeného poplatku ( menej, ako 14 dní v zmysle RS).

d)  Všetky schválené požadované zmeny termínov, časov a miest stretnutí ( na jesennú časť ročníka, aj jednotlivé stretnutia ) budú zverejnené súhrnne v US dňa 24.7.2014.

e)   Všetky odpovede na otázky zaslané na mailovú adresu KM budú  zodpovedané a odoslané adresátom do 21.7.2014 e-mailom.

f)   Prvé zasadnutie KM v novom súťažnom ročníku bude vo štvrtok 31.7.2014. o 15,30.

g)  KM pripomína, že svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ, FK Lieskovec, Slovenská Ľupča, Čadca, Kysucký Lieskovec, Kremnička, Buzitka, dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac jún 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 22.7.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-2 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ, FK Vavrečka dorast, Vidiná dorast a Oščadnica dorast pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac jún 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 22.7.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Nominačná listina R aktuálna pre ročník 2014/2015:

III. liga (44): Belko Ľ., Budáč ml., Bútora, Čičmanec, Debnár, Dodok, Fáber, Gemzický, Gonda, Gregorec, Halfár, Holas, Horák, Horný, Hraško, Hrivík, Chudý, Jakubjak, Jaroščiak, Jekkel, Juríček, Kapusta, Košarník, Krahulec, Krajči J., Králik, Kuba, Kuchársky, Kuteľ, Libiak, Ligas, Medveď, Nemček, Ondruš,  Oružinský, Petrinec, Poláček, Rojček, Súhrada, Šimko, Šupej, Urda, Vachan, Valentýni, Wojčík.

IV. liga (57): Adamec, Badura, Baka, Behančin, Botka, Budáč st., Bušo, Cimprich, Čuboň T., Dobrocký, Doval, Franek, Frontová, Grenčík, Hreus, Hromádka, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Jančo, Jelok, Ježík, Kalmár, Katreniak, Koleno, Kolofík, Koós, Kosturský, Kratochvíla, Kučera S., Labuda, Lepieš, Ľupták, Machyniak, Martin, Martvoň, Mikloš, Moják, Nedbal, Paňko, Parobek, Perexta, Pilšáková, Ploštica, Polomský, Slašťan, Stankovianska, Šašváry, Šimovič, Škvarek, Švec, Tokár, Tutura, Tůma, Vrtich, Weiss, Žeriava.

V. liga (109): Backa, Bátory M., Bátory P., Bednárik, Belán I., Belán O., Blichárová, Budinec, Capek, Čuboň J., Danko, Danyi, Dibdiak, Dobrík, Dobroň, Dovičák, Drozd, Duraj, Dvorský, Ďuriník, Ďurkovič, Farský, Fábry, Forbak, Forgáč, Gajdošík, Guži, Hanesová, Hanuska, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hradský M., Hradský R., Hubočan, Hucák, Chovanec, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Kalmár P., Kancko, Katrenčík, Kelemen, Kmetík, Kollár, Krajči M., Krajník, Kubačka, Kúchen, Kyzek Ja., Madera, Majerčík, Markovič, Martinka, Matejčík J., Melich, Melicher, Meszároš, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Mosor, Nagy, Námešný, Náther, Novák, Olšiak, Ozan, Pataki, Pásztor, Petrák, Pleva, Podhorský, Poljak, Považan, Pšenák, Rendla, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Riša, Rybár, Scherer, Sitár, Smoleň, Spišák, Staník, Staškovan, Szabó, Širanec, Šlapka, Šmidriak, Štrba Mi, Štrba Ma., Tilesch, Truban M., Turňa, Uhorskai, Vojtek, Vozár, Vrábeľ, Závodský, Zaťko, Zemko, Žiak M., Židek, Žubor.

 

Upozornenie: Rozhodcovia, vyznačení modrou farbou, boli vybratí pre rozhodovanie mládežníckych stretnutí, riadených SFZ. Pre tento účel musia mať uzatvorenú DOVP (dohodu o vykonaní prác, prípadne dohodu o brigádnickej práci študenta do 26 rokov) so SFZ. Uvedení rozhodcovia vyplnia tlačivo elektronickou cestou s tým, že po vytlačení nesmie na ňom chýbať originál podpis. V prípade podpisu dohody o brigádnickej práci študenta je potrebné dodať aj potvrdenie o návšteve školy, platné pre II. polrok 2014. Tiež je potrebné vyplniť tlačivo oznámenia a čestného vyhlásenia a priložiť aj fotokópiu karty zdravotného poistenia. Príslušné materiály sú k dispozícii na sekretariáte SsFZ. Vyplnené a podpísané dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do 18.7.2014 na sekretariát SsFZ.

Dohodu do dnešného dňa nezaslali: Adamec, Backa, Bátory M., Bátory P., Behančin, Budáč st., Dobrík, Dovičák, Dvorský, Ďurkovič, Forgáč, Gajdošík, Grenčík, Hromádka, Jakubjak, Jaroščiak, Ježík, Kancko, Kmetík, Koleno, Krajči M., Krajník, Kratochvíla, Kuteľ, Ligas, Ľupták, Medveď, Melicher, Moják, Mosor, Nedbal, Novák, Olšiak, Ondruš, Polomský, Slašťan, Smoleň, Staškovan, Šašváry, Šimko, Šlapka, Truban M., Vrtich, Závodský, Žiak M., Židek. Obratom zaslať !!

Nominačná listina DZ aktuálna pre ročník 2014/2015:

III. liga (25): Babka, Bacsa, Badura, Bomba, Braučok, Budáč P., Doboš, Dolník, Hrmo, Hubka, Kolibáč, Kosec, Koša, Kubačka, Kučera, Mastiš, Palacka, Perašín, Repa, Roštár, Spišiak, Šmid, Tomčík, Vorel, Zdechovan.

IV. liga (18): Baják, Borcovan, Brťka, Budáč M., Čunderlík, Halaj, Hnilica, Chvíľa, Jánošík, Kanka, Konečný, Kubinec, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piaček, Pšenica.

V. liga (28): Alakša, Bella, Bieľak, Ďurana, Franek, Hrčka J., Hurík, Chovan, Ivan, Jančok, Kalocsai, Kameništiak, Kmoško, Koncz, Králik, Králka, Macek, Muráň, Oslanec, Ostrihoň, Polonec, Rosiar, Ševec, Tavač, Truban, Turňa, Veky, Vrteľ.

  1. Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ. Program FP je zverejnený na stránke SsFZ. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

Je nevyhnutné aby sa R IV. a V. ligy zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení, R III. ligy a DZ všetkých súťaží v obleku a kravate! Poplatok pre účastníkov seminára je 5 €. R III. ligy a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R, ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára! Bez uvedeného potvrdenia nie je možné absolvovať FP.

  1. R a DZ, ktorí sa nezúčastnia letného seminára budú až do absolvovania náhradného termínu riešení v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.
  2. Na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) bude v najbližších dňoch zverejnené poradie rozbehov fyzických previerok (R vyznačení žltou farbou budú bežať v prvom rozbehu svojej kategórie).
  3. Ukončenie činnosti: Mihálik, Martin – KR ďakuje za doterajšiu aktívnu činnosť.
  4. Ospravedlnenia R:  Machyniak 2.8.,24.8.,29.8.3.8.-do 15:00 môže, Halfár 23.8.-24.8., Kancko 27.7. LS+FP – potvrd.predl., Bátory M. 29.7.-8.8., Juríček 9.8.-10.8., Bušo 1.8.-3.8. a 15.8.-16.8., Martinka 2.8.-3.8. a 9.8.-10.8., Forbak 2.8., Židek 18.8.-29.8., Juríčka 17.8.-24.8., Ďuriník prac.dni a 1.9.-30.9., Hraško 2.-3.8. a 10.8., Čičmanec 27.7. LS+FP, Močiliak 9.8., Melich 2.8.-3.8., Forgáč 19.7.-3.8. LS+FP a 9.8., Čuboň J. 4.8.-15.8., Šimovič 3.8.-9.9., Martin – ukončenie aktívnej činnosti, Hucák 23.8., 31.8., Polomský 27.7. LS+FP, Labuda do 30.9. LS+FP, Ploštica 11.8.-22.8., Mikloš 9.8. od 14:00 a 16.8., Kuba 3.8., 23.8.-24.8., Ďuriník 30.8.-31.8., Rogoň 20.7.-31.7. LS+FP – postúpené ma DK a soboty do 7.9., Šimko 28.7.-9.8. – postúpené na DK, Kapusta 1.8.-21.8., Weiss – LS+FP a celá jesenná časť – postúpené na DK, Horák 23.7.- 27.7. FP+LS – postúpené na DK a 16.8.-24.8.
  5. Upozornenie: Všetci rozhodcovia , t.j. z NL III., IV. a V. ligy sú povinní zasielať ospravedlnenia  na emailovú adresu vedúceho OÚ ludovit.perasin@gmail.com a rozhodcovia z NL III. a IV. ligy zároveň aj na adresu predsedu KR tomcik@tomirtech.sk . 
  6. Obsadenie SP: Vzhľadom k možnosti nahlásenia zmeny termínu z klubov do 18.7., delegovanie na stretnutia SP bude zverejnené v utorok, 22.7.2014.
  7. Ospravedlnenie DZ : Králka 15-17.8., 6-13.10., Veky 1-10.8., Babka 28.7. – 15.9., Kamenišťák 23-24.8., Vrteľ 9-15.8., 30-31.8., Ivan 26.7. – 10.8., Kosec 2.8., 23.8., 13.9., 4.10., 25.10., 15.11.,  Hurík PN od 15.7. do oznámenia, Dobos 19.7.-8.8., 10.8., 16.8., 24.8., 30-31.8., Chvíľa 1-9.8., Turňa 18-27.7.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1 .       TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 19. – 20. júla 2014: Ján Hanula, Michal Košuda, Róbert Henžel, Alexander Rumanovský, Rudolf Santoris, František Mrmus, Jozef Húska, Patrik Paulovčík, Vladimír Remeselník, Pavel Jamrich, Jozef Letrik, Lukáš Hačkulič, Viliam Almáši, Ján Kamenský, Jozef Šulaj, Zoltán Csaba, Ján Holúbek, Ivan Černák, Ján Výboh, Pavol Demenčík. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 19. júla 2014 o 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv.

 

2.        TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 ešte 1 doškoľovací špecalizovaný seminár mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategóriu prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Seminár sa uskutoční v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v termíne 23. - 24. august (kategória prípravka). Seminár slúži aj ako doškoľovací seminár na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminára sa sa môže zúčastniť 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedený seminár mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 20.augusta 2014.

 

Komisia ženského futbalu (Ladislav Németh)

REGIONÁLNA LIGA ŽIAČOK STRED Vyžrebovanie  2014 / 2015 - jeseň                 

A skupina

1.turnaj   nedeľa  7.9. 2014  Usporiadateľ :  Čadca   / voľno Bziny /

                                              10,00       Čadca          -  VIX Žilina

                                              11,00       Martin         -  K. Lieskovec

                                              12,00       Čadca          -  Martin

                                              13,00       VIX Žilina  – K. Lieskovec

                                              14,00       VIX Žilina  -  Martin

                                              15,00       Čadca          - K. Lieskovec

2.turnaj   nedeľa  14.9. 2014  Usporiadateľ :  Bziny  / voľno Čadca /

                                              10,00       Bziny          -  Martin

                                              11,00       K. Lieskovec – VIX Žilina

                                              12,00       Bziny          -  K. Lieskovec

                                              13,00       Martin        – VIX Žilina

                                              14,00       Martin        -  K. Lieskovec

                                              15,00       Bziny          -   VIX Žilina

3.turnaj   nedeľa 28.9. 2014  Usporiadateľ : K. Lieskovec / voľno VIX /

                                              10,00       K. Lieskovec  -  Martin

                                              11,00       Čadca             -  Bziny

                                              12,00       K. Lieskovec -  Čadca

                                              13,00       Martin           -  Bziny

                                              14,00       Martin           -  Čadca

                                              15,00       K. Lieskovec -  Bziny

4.turnaj   nedeľa  12.10. 2014  Usporiadateľ:   VIX Žilina / voľno Martin/

                                              10,00      VIX Žilina     -  K. Lieskovec

                                              11,00      Čadca            -   Bziny

                                              12,00      VIX Žilina    -  Čadca

                                              13,00       K. Lieskovec -  Bziny

                                              14,00       K. Lieskovec – Čadca

                                              15,00       VIX Žilina     -  Bziny 

5.turnaj   nedeľa  26.10. 2014 Usporiadateľ:   Martin / voľno K. Lieskovec/ 

                                              10,00       Martin           -  VIX Žilina

                                              11,00       Bziny             -   Čadca

                                              12,00       Martin          -   Bziny

                                              13,00       VIX Žilina   -   Čadca

                                              14,00       VIX Žilina   -   Bziny

                                              15,00       Martin         -   Čadca         

 

 

 

 

 

 

B -skupina

 

1.turnaj   nedeľa  7.9. 2014  Usporiadateľ:  L. Mikuláš /voľno Žiar /

                                              10,00       L. Mikuláš    -  Ružomberok

                                              11,00       Podbrezová  -  Selce

                                              12,00       L. Mikuláš    -  Podbrezová

                                              13,00       Ružomberok - Selce

                                              14,00       Ružomberok - Podbrezová

                                              15,00       L. Mikuláš     -  Selce

2.turnaj nedeľa  14.9. 2014 Usporiadateľ: Podbrezová /voľno Ružomberok/

                                              10,00       Podbrezová   -  Selce

                                              11,00       Žiar                -  L. Mikuláš

                                              12,00       Podbrezová  -  Žiar

                                              13,00       Selce              -  L. Mikuláš

                                              14,00       Selce              -  Žiar

                                              15,00       Podbrezová -  L. Mikuláš

3.turnaj  nedeľa 28.9. 2014 Usporiadateľ: Žiar nad Hronom /voľno LM/

                                              10,00      Žiar              -  Podbrezová

                                              11,00       Selce           -   Ružomberok

                                              12,00      Žiar            -  Selce

                                              13,00      Podbrezová - Ružomberok

                                              14,00      Podbrezová – L. Mikuláš

                                              15,00      Žiar               - Ružomberok         

4.turnaj   nedeľa  12.10. 2014 Usporiadateľ:   Ružomberok / voľno Selce/

                                              10,00       Ružomberok – L. Mikuláš

                                              11,00       Žiar                -  Podbrezová 

                                              12,00       Ružomberok -  Žiar

                                              13,00       L. Mikuláš     -  Podbrezová

                                              14,00       L. Mikuláš     -  Žiar

                                              15,00       Ružomberok -  Podbrezová

5.turnaj   nedeľa  26.10. 2014 Usporiadateľ:  Selce / voľno Podbrezová/

                                              10,00      Selce              -  Žiar

                                              11,00      L. Mikuláš    -  Ružomberok

                                              12,00      Selce              -  L. Mikuláš

                                              13,00      Žiar               -  Ružomberok

                                              14,00       Žiar              -  L. Mikuláš

                                              15,00       Selce             -  Ružomberok

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej komisie SsFZ zo dňa 16.7.2014

Odvolacie konanie -6/2014

Odvolanie ŠK Badín voči rozhodnutiu DK SsFZ  pod D - 1133 zverejnené v Spravodajcovi č.45/2013-2014 zo dňa 30.5.2014.

Odvolanie ŠK Badín voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D – 1062 zverejnené v Spravodajcovi č.44/2013-2014 zo dňa 23.5.2014.

Odvolacia komisia podané odvolania preskúmala  a uzniesla sa na nasledovných rozhodnutiach:

OK/6/2014

OK SsFZ  v zmysle čl.85 bod 2b DP SFZ  ruší disciplinárne opatrenie uložené DK SsFZ pod D -1133 Spravodajca č. 45/2013-14 a vracia vec  DK SsFZ na nové konanie a rozhodnutie.

Dôvod:  DK SsFZ  uložila disciplinárne opatrenie pokuta 150.- EUR,  v zmysle DP čl. 64 – 1b za nesplnenie nariadení DK uvedených pod D -1029 a D – 1068.

OK SsFZ na základe predložených písomných materiálov, vypočutia zástupcov FK Badín a overení  postupov DK SsFZ  pri objasňovaní  previnenia konkrétnych osôb na stretnutí   Rakytovce – Badín hraného dňa 8.5.2014 považuje výšku pokuty za neprimerane vysokú.

OK SsFZ považuje za potrebné v novom konaní poskytnúť možnosť vyjadrenia  zástupcom FK Badín na zasadnutí DK SsFZ a na základe získania objektívnych informácií uložiť primerané nové DO.  

Poplatok za odvolanie 5O.- EUR vrátiť FK Badín (nezahrnúť do MZF).

OK SsFZ zobrala na vedomie podanie odvolania FK Badín voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D – 1062  uvedené v Spravodajcovi  č. 44/2013-14 zo dňa 23.5.2014.

OK SsFZ odvolanie nemohla prerokovať z dôvodu nedodržania postupov v odvolacom konaní  zo strany FK Badín. Odvolanie v prvom stupni v zmysle čl. 84 DP  malo byť k prerokovaniu  zaslané DK SsFZ a až následne po rozhodnutí  tejto komisie  môže v odvolacom konaní postupovať OK SsFZ.   

V platností ostávajú rozhodnutia DK SsFZ  pod D – 1062 v plnom znení.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou.

2.    Tak, ako avizoval predseda SsFZ na Aktíve ŠTK a KM v B. Bystrici 27.6.2014, boli dodané na SsFZ, na základe zmluvy medzi SFZ a firmou EURO-VAT, s.r.o., futbalové lopty značky DYNAMAX. Podľa uvedenej dohody obdržia uvedené lopty víťazi súťaží riadených RFZ a OBFZ v kategóriách dorastu a dospelých (na celom Slovensku 250 kolektívov dostane lopty v hodnote 75.000 €) v počte 15 ks. Upozorňujeme touto cestou aj zástupcov víťazných kolektívov dorastu a dospelých v súťažiach SsFZ, že svoje lopty (spolu s reklamným bannerom značky DYNAMAX) si z technických dôvodov môžu vyzdvihnúť na ObFZ, po telefonickom dohovore s príslušným sekretárom zväzu.

 

Turnaj SNP 2014

18.7. 2014   piatok:

 

14.00   ŽP Podbrezová                    – FC ETO Györ               ihrisko Radvaň      

15.30   MFK Zemplín Michalovce – FK Dukla B. Bystrica         ihrisko Radvaň

16.00   FC Baník Ostrava               – ŽP Podbrezová              ihrisko Kremnička

17.00   FC ETO Györ                  - MFK Zemplín Michalovce   ihrisko Radvaň

17.30   FK Dukla B. Bystrica             -  FC Baník Ostrava        ihrisko Kremnička

 

                                                         

19.7. 2014  sobota:

                                                                

 

9.00   MFK Zemplín Michalovce   -  ŽP Podbrezová                ihrisko Radvaň

9.30    FC ETO Györ                        - FK Dukla B. Bystrica     ihrisko Kremnička

11.00  FC Baník Ostrava                  - MFK Zemplín Michalovce    ihrisko Radvaň

11.30  FK Dukla B. Bystrica            - ŽP Podbrezová              ihrisko Kremnička

13.00    FC Baník Ostrava                 - FC ETO Györ                ihrisko Kremnička 

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa stretnutia turnaja odohrajú na ihriskách s umelým povrchom na štadiónoch FK Dukla B. Bystrica a UT Radvaň.

Garantom obsadenia turnaja je M. Fajčík(R SFZ), garntom stretnutí v Kremničke je I. Šimko (R III.), garatom stretnutí v Radvani M. Libiak (R III.).