Spravodajca č. 5/2014-15                                                                  25. 7. 2014

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF vo FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B, C) zašlú vyplnené, podpísané a vytlačené sezónne súpisky na SsFZ v termíne do 25. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. Po tomto termíne v prípade doplnenia alebo vymazania súpisky môže úpravu urobiť len ISSF manager SsFZ, čiže prípadné žiadosti je potrebné zasielať na pavolturna@gmail.com . V žiadosti nezabudnúť na potrebné údaje: meno, priezvisko, registračné číslo, post hráča (nie je záväzný), číslo dresu (nie je záväzné).

FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS SsFZ predložia FK na prvých MFS; tieto skontrolujú DZ a rozhodcovia na stretnutí a zistenia uvedú v správe DS resp. v zápise o stretnutí.

2.    FK SsFZ dospelých dávame do pozornosti, že v spolupráci s KR SsFZ pri vyhodnotení nedostatkov pri príprave MFS v uplynulých ročníkoch, bude mať od súťažného ročníka 2014/2015 každý usporiadajúci FK za povinnosť pripraviť miestnosť na vykonanie Porady k organizácii MFS za účasti ISSF manažéra, HU, vedúceho D a H, videotechnika, hlásateľa, R a DZ a to 30 min. pred UHČ. Predpísané tlačivo pre DZ je k dispozícii na stránke SsFZ, ktoré každý DZ po vyplnení bude archivovať a na vyžiadanie odborných komisií zašle na SsFZ.

3.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        FK Čadca SOBOTA/UHČ – pre jesennú časť 2014/2015

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S   Tvrdošín – O. Veselé

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J   Vinica – Zvolen B

·        30.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C   Medzibrod – Repište

·        30.08.2014 /sobota/     o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D   Čebovce – D. Strehová

·        01.09.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. 5.kolo III. liga       Žarnovica – Bytča

·        06.09.2014 /sobota/     o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A   Predmier – OFK Kotešová

·        13.09.2014 /sobota/     o 15,30 hod. 7.kolo III. liga       Žarnovica – Námestovo

·        18.09.2014 /štvrtok/     o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A   Terchová – Predmier

4.    Vyžrebovanie 1.kola Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015:

·      26.07.2014 /sobota/ o 15,30

·      FC Slovan Divín – Jupie Podlavice Badín

·      06.08.2014 /streda/  o 16,30

·      FK REaMOS K. Lieskovec – OŠK Stráňavy

·      FK S. Ďarmoty – TJ Kováčová

·      TJ Máj Černová – TJ Družstevník Belá-Dulice

·      TJ Stráža – OŠK Rosina

·      ATTACK Vrútky – TJ Tatran Bytčica

·      MFK Spartak Hriňová – ŠK Vinica /ihrisko Tatran Čierny Balog/

·      MFK Revúca – MFK Detva

·      TJ Jednota Málinec – TJ Sklotatran Poltár

·      FK Slovan Trstená – TJ Tatran Oravské Veselé,

Futbalovým klubom SsFZ hrajúcim v tomto súťažnom ročníku Slovenský pohár avizujeme, že „Slovnaft Cup - manuál” pre sezónu 2014-2015 tak, ako bol schválený VV SFZ je  zverejnený na stránke SFZ - link: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html, kde je možnosť pre “stiahnutie” si logotypov pre Slovnaft cup 2014-2015. Manuál nájdete aj na stránke SsFZ v časti KOMISIE – ŠTK – Materiály.

Obdobne sú spomínané informácie dostupné aj na samostatnej web stránke pre Slovnaft cup - link: http://www.slovnaft-cup.sk , prípadne tieto informácie získate po prekliku loga Slovnaft cupu na stránke SsFZ.

5.    V dostatočnom predstihu dávame do pozornosti FK III. ligy Fomat Martin, Lučenec a Pohronie ZH/DŽ B, že z dôvodu predohrávania 14.kola dňa 29.8.2014 /piatok/ sa 5.kolo odohrá kompletne dňa 31.8.2014 /nedeľa/. Výnimka pre FK Kremnička /NE,10,30/ ostáva v platnosti.

6.    Harmonogram obhliadok futbalových ihrísk :

·        28.07.2014 /pondelok/ - ŠK Voznica /9,00-9,30/, MFK Žarnovica /10,00-10,30/, TJ IDOP Lipovec /13,00-13,30/, ŠK Štiavnik /15,00-15,30/

·        29.07.2014 /utorok/ - OŠK Lieskovec /8,00-8,30/, CŠK Cinobaňa /9,30-10,00/, FC 98 Hajnáčka /11,00-11,30/, FK Lesenice /14,00-14,30/, FK 09 Bacúch /16,30-17,00 Mýto p. Ďumbierom/

·        30.07.2014 /streda/ - OŠK Švošov /8,30-9,00/, FK Nižná /10,00-10,30/, FK Čadca /14,00-14,30/, OŠK Rudina /15,30-16,00/

·        Slovenské Ďarmoty – termín dodatočne

7.    Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov(príloha k prihláške do súťaží):

-      výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-      potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-      osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-      osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-      písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČDPH).Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

8.    Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

9.    Súťažný ročník 2014/2015 sa začína 3. augusta 2014 s UHČ o 16,30 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Pripomíname FK mládeže, že štart hráčov všetkých hráčov (teda aj žiakov) kategórií mládeže bude v novom súťažnom ročníku 2014/2015 od 2.8.2014 možný len na tzv. plastový registračný preukaz.

FK, ktoré nevyplnili dotazník kontaktov FK mládeže, nech tak obratom urobia kliknutím na:https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform

1.    KM schvaľuje zmeny hracích dní a časov  pre celú jesennú časť ročníka 2014/2015, nasledovne:

ŽIACI

a)    II. liga SEVER U15 a  U13 – Jednota Bánová–domáce stretnutia v nedeľu o 10.00 a 12.00,

b)    III. liga sk. A U15 a U13 – Turie – domáce stretnutia v nedeľu o 10.00,

c)    II. liga JUH U15 a  U13 – Horehron Závadka nad Hronom – domáce stretnutia v nedeľu 11.00 a 13.00,

DORAST

d)    IV .liga sk. C – ŠK  Selce – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ,

e)    II. liga U19 a U17 – Jednota Bánová – domáce  stretnutia v sobotu 10.00 a 12.30,

f)     III. liga Sever – Tatran Zákamenné – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ,

g)    IV .liga sk. D – Jednota Málinec– domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ,

h)    III. liga Sever – Tatran Sučany – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ  dospelých,

i)     II. liga U19 a U17 – FK Čadca – domáce stretnutia v nedeľu v ÚHČ.

2.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    III. liga "B" U15 a U13 – 2. kolo ( Č. Balog – Kováčová ) z pôvodného termínu 9.8.2014 na 1.9.2014 o 10,00 a 12,00,

b)    III. liga "B" U15 a U13 – 3. kolo ( Kováčová – S. Lupča ) z pôvodného termínu 16.8.2014 na 15.9.2014 o 10,00 a 12,00,

c)    II. liga Sever U15 a U13 – 2. kolo ( TepličkaBytča ) z pôvodného termínu 9.8.2014 na 29.8.2014 o 10,00 a 12,00,

d)    III. liga U15 a U13 – 2. kolo  ( Skalité – Čierne) z pôvodného termínu 9.8.2014 na 2.9.2014      ( utorok ) o 15,00 a 17.00,

e)    II. liga Juh U15 a U13 – 2. kolo ( DetvaKrupina ) z pôvodného termínu 9.8.2014 na 20.8.2014 ( streda ) o 10,00 a 12,00,

f)     II. liga Sever U15 a U13 – 2. kolo ( MŠK ŽilinaRajec ) 9.8. 2014 o 10.00 a 12.00 – ihrisko Strážov,

g)    II. liga Sever U15 a U13 – 4. kolo ( MŠK Žilina – O. Jasenica ) 23.8. 2014 o 10.00 a 12.00 – ihrisko Strážov,

h)    II. liga Sever U15 a U13 – 6. kolo ( MŠK ŽilinaBytča ) 6.9. 2014 o 10.00 a 12.00 – ihriskoStrážov,

i)     II. liga Sever U15 a U13 – 8. kolo ( MŠK ŽilinaTvrdošín ) 20.9. 2014 o 10.00 a 12.00 – ihrisko Strážov,

j)     II. liga Sever U15 a U13 – 10. kolo ( MŠK ŽilinaAkadémia Juve Žilina ) 4.10. 2014 o 13.00 a 15.00 –ihrisko Strážov,

k)    II. liga Sever U15 a U13 – 12. kolo ( MŠK Žilina – D. Kubín) 18.10. 2014 o 13.00 a 15.00 –ihrisko Strážov,

DORAST

l)     IV. liga sk. A – 1. kolo  ( Skalité – S. Bystrica) z pôvodného termínu 2.8.2014 na 27.8.2014       ( streda) o 15,00,

m)   III. liga sk. Juh – 1. kolo  ( Bacúch – Tornaľa ) – ihrisko Mýto pod Ďumbierom,

n)    III. liga sk. Juh – 2. kolo  ( Bacúch – Č. Balog )  z pôvodného termínu 9.8.2014 na 10.8.2014 o 13,00 - ihrisko Mýto pod Ďumbierom,,

o)    IV. liga sk. D – 3. kolo  ( Hajnačka – Halič ) –hrá sa v opačnom poradí na ihrisku v Halíči,

p)    IV. liga sk. B – 1. kolo  ( Chlebnice – Ludrová) z pôvodného termínu 3.8.2014 na 2.8.2014 o 17,00,

3.    KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)    Teplička – Tvrdošín – žiaci – chýba súhlas FK Tvrdošín v ISSF,

b)    Rakytovce – Lučenec – dorast – chýba súhlas FK Lučenec v ISSF,

c)    Istebné – Zakamenné – dorast – chýba súhlas FK Zakamenné v ISSF,

d)    Krásno – Akadémia Juve – žiaci – chýba súhlas Akadémie Juve v ISSF,

e)    L. Mikuláš – N. Baňa – chýba súhlas N. Baňa v ISSF,

f)     MŠK  Žilina – Rajec – chýba súhlas MŠK  Žilina v ISSF.

4.    KM oznamuje, že z dôvodu zjednotenia pravidiel v rámci SR pre družstvá U13, odohrajú U13 svoje stretnutia od súťažného ročníka 2014/2015 na šírku futbalovej HP. Úplný dokument pre pravidlá  súťaže U13 nájdete na stránke SsFZ B. Bystrica – Komisie - KM – Materiály. Dokument bude FK zaslaný aj e-mailom po aktualizácii adries a  bude tiež uverejnený v RS 2014-2015.

5.   KM ďalej oznamuje:

a)   Súpisky družstiev mládeže je potrebné nahrať do ISSF a následne opatrené pečiatkou a podpismi FK  zaslať v termíne do 31.7.2014 / štvrtok / na  adresu SsFZ – KM. Komisia akceptuje aj skenované súpisky opatrené pečiatkou a podpismi FK zaslané na adresu mladezssfz@gmail.com do uvedeného termínu. Súpisky evidujú v ISSF a zasielajú iba FK, v ktorým v danej  kategórii / U19, U17, U15, U13 /  štartuje viac, ako jedno družstvo mládeže,

Uvedené súpisky družstiev mládeže  je potrebné prísť osobne dať potvrdiť na KM SsFZ dňa 31.7.2014 len v prípade, že FK nevyplnil v dotazníku svoju e-mailovú adresu, resp. KM teda nepozná e-mailovú adresu FK mládeže. Komisia odošle včas prijatú súpisku opatrenú pečiatkou KM a SsFZ obratom v skenovanej podobe na zadanú mailovú adresu. V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

b)  Dôrazne upozorňujeme FK na povinnosť mať vykonanú lekársku prehliadku všetkých hráčov od prvého stretnutia, KM bude splnenie uvedenej povinnosti operatívne kontrolovať.

c)   Na základe žiadosti FK Pliešovce súhlasíme so štartom hráčok FK Pliešovce v kategórii U15 v rámci II. ligy Juh U15 a U13 – Andrea Herbríková (1271921), Monika Kršáková(1280681) v súťažnom ročníku 2014/2015.

d)  Žiadame FK Akadémia Juventus Žilina o zaregistrovanie v ISSF  schválených hracích plôch, na ktorých odohrajú MFS v aktuálnom súťažnom ročníku ich družstvá žiakov a následné odoslanie skenovaného formulára na  adresu KM,  v termíne do 28.7.2014.

e)   Dôrazne opäť upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

f)   Zoznam FK, ktoré vyplnili ( nevyplnili ) elektronický dotazník kontaktov sa nachádza na stránke SsFZ– Komisie Komisia mládeže – Materiály. Všetkým FK, ktoré venovali pozornosť tejto záležitosti a splnili požiadavku ďakujeme, FK, ktoré nevyplnili dotazník, nech tak obratom urobia.

g)  Prvé zasadnutie KM v novom súťažnom ročníku bude vo štvrtok 31.7.2014. o 15,30.

h)   KM pripomína, že svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-3 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Lieskovec a Čadca dospelí pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac jún 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-4 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Vavrečka a Oščadnica dorast pokuta po 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac jún 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-5 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov štartujúcich v stretnutiach Slovenského pohára, že pri vylúčení hráča DK postupuje podľa článku 17 DP a pri napomenutí hráčov podľa článku 37 DP.

D-6 DK berie na vedomie podanie FK Bešeňová zo dňa 22.7.14, pričom žiadosti v zmysle DP a D-1246 nemôže vyhovieť.

D-7 Na návrh KR SsFZ Martin Rogoň pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 11.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-8 Na návrh KR SsFZ Ivan Šimko pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 11.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-9 Na návrh KR SsFZ Marek Weiss pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 11.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-10 Na návrh KR SsFZ Roman Horák pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 11.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-11 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

        Jozef Slovák 1229385 Tisovec na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ. Program FP je zverejnený na stránke SsFZ. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R IV. a V. ligy zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení, R III. ligy a DZ všetkých súťaží v obleku a kravate! Poplatok pre účastníkov seminára je 5 €. R III. ligy a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R, ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára! Bez uvedeného potvrdenia nie je možné absolvovať FP.

2.    R a DZ, ktorí sa nezúčastnia letného seminára budú až do absolvovania náhradného termínu riešení v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

3.    Žiadame o sledovanie web stránky SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov, kde:

a)     je zverejnené poradie rozbehov fyzických previerok (R vyznačení žltou farbou budú bežať v prvom rozbehu svojej kategórie), sekcia Komisia rozhodcov - Materiály,

b)    bude v najbližších dňoch zverejnená pracovná verzia dokumentu „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov SsFZ Banská Bystrica“, ktorá nadobudne platnosť až po schválení VV SsFZ, sekcia Komisia rozhodcov – Materiály,

c)     budú v najbližších dňoch zverejnené dokumenty súvisiace s činnosťou DZ, sekcia Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály.

4.    Upozornenie: Všetci rozhodcovia, t.j. z NL III., IV. a V. ligy sú povinní zasielať ospravedlnenia  na emailovú adresu vedúceho OÚ ludovit.perasin@gmail.com a rozhodcovia z NL III. a IV. ligy zároveň aj na adresu predsedu KR tomcik@tomirtech.sk .

5.    Ospravedlnenia R:  Kalmár Ma. 13.8.-25.8., Kollár 9.8., Čuboň J. 16.8., Krajčí M. 9.8.-10.8. a prac.dni okrem 25.8.-31.8., Dibdiak LS+FP a do konca septembra – postúpené na DK, Štrba M. do 30.9., Lepieš 9.8. a 30.8., Katreniak 2.8., 13.8. a 29.8., Mojákospr. na LS a FP zrušené, Hradský M. 9.8.-10.8., Blichárová 27.7. LS+FP – postúpené na DK, Danyi – 27.7. len FP – lek.spr.prilož., Paňko – ukončenie činnosti, Vozár – soboty, Jodas 9.8., 17.8. do 12:00, 23.8., 31.8. do 12:00, Smoleň soboty do 31.8., Bátory P. 16.8.-17.8., Melich 9.7., Hreus 16.8.-17.8., Kancko – celá jesenná časť – postúpené na DK, Kalmár P. nedele do odvolania, Botka 16.8. a 23.8., Debnár FP – lek.spr.prilož., Králik 16.8., Šupej 16.8.-17.8., Koós  do 26.7. – postúpené na DK, Dovičák 23.8.-31.8., Mészáros 1.8.-25.3.2015 – postúpené na DK, Ondruš – prac.dni, Perexta 16.8.-18.8. a 10.9.-16.9., Hanesová 23.8., 30.-31.8. a 6.9.-7.9., Hrtúsprac.dni, Olšiak FP a do 10.8. PN,

6.    Ukončenie činnosti: Tibor Paňko – KR úprimne ďakuje za doterajšiu aktívnu činnosť.

7.    Zmena adresy: Arnold Danyi arnolddanyii8@gmail.com,

  1. Ospravedlnenie DZ : Piaček 9-10.8., 17.8, Kanka 2-3.8., v pracovné dni Po-Pia, Šmíd 14-28.87., 6.9., Tavač 16-17.8., Konečný 29.8.-1.9., Truban 26.8. – 6.9., pracovné dni a soboty, Kmoško 29-31.8., 13-14.9.,
  2. Oznam pre DZ : Kto nedostal od vedúceho úseku DZ Viliama Vaisa e-mailom pokyny k LS  dňa 24.7.214, kontaktujte vedúceho úseku telefonicky, resp. na e-mail

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou.

 

2.    Tak, ako avizoval predseda SsFZ na Aktíve ŠTK a KM v B. Bystrici 27.6.2014, boli dodané na SsFZ, na základe zmluvy medzi SFZ a firmou EURO-VAT, s.r.o., futbalové lopty značky DYNAMAX. Podľa uvedenej dohody obdržia uvedené lopty víťazi súťaží riadených RFZ a OBFZ v kategóriách dorastu a dospelých (na celom Slovensku 250 kolektívov dostane lopty v hodnote 75.000 €) v počte 15 ks. Upozorňujeme touto cestou aj zástupcov víťazných kolektívov dorastu a dospelých v súťažiach SsFZ, že svoje lopty (spolu s reklamným bannerom značky DYNAMAX) si z technických dôvodov môžu vyzdvihnúť na ObFZ, po telefonickom dohovore s príslušným sekretárom zväzu.

 

3.    Na základe rozhodnutia VV SsFZ nebude vydaný Rozpis súťaží SsFZ 2014/2015 v klasickej „papierovej“ podobe. Rozpis v podobe, ktorá umožní stiahnutie, resp. vytlačenie jednotlivých častí rozpisu osobitne, nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ. Adresár klubov bude doplnený do RS až po zozbieraní všetkých potrebných informácií od FK. Doteraz nám „Návratku“ nezaslali: III.liga: Čadca, Námestovo, IV.liga S :Bytčica, K. Lieskovec, Or. Veselé, Tvrdošín, Z. Poruba, IV.liga Juh: Podbrezová B, V.liga A: Belá, Kotešová, Predmier, Raková, V.liga B: Demänová, Likavka, LM – Palúdzka, Or. Jasenica, T. Štiavnička, V.liga C: Bacúch, Sl. Ľupča, Šalková, Št. Bane, V.liga D: Lesenice, Mýtna, Sklabiná, Tornaľa,, Mládež: Balog nad Ipľom, B. Štiavnica, Brusno CVČ pri ZŠ a MŠ, Bzovík, Dlhá nad Oravou, Heľpa, Hliník nad Hronom, Chlebnice, Jelšava, Krasňany, Liesek, Or. Lesná, Or. Polhora, Podvysoká, Turzovka, Vidiná, Zákamenné, Zuberec. Návratku nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – ŠTK technický úsek – Materiály.