Spravodajca č. 16/2014-15                                                             10. 10. 2014

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 3.10.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

a)     schválil:

-       informáciu o príprave XX. Ročníka slávnostného vyhlásenia ankety Jedenástka SsFZ za rok 2014 a prípravu IX. Plesu SsFZ a stanovil termín konania týchto podujatí na 9. januára 2015 v priestoroch DJGT vo Zvolene,

-       Vladimíra Cirbusa za člena MaK SsFZ,

-       konanie pracovných porád vedenia SsFZ zo zástupcami funkcionárskeho aktívu jednotlivých súťaží, nadväzujúc tak na tradičné stretnutia z minulých rokov, ktoré považuje za najúčelnejší spôsob ku vzájomnému informovaniu sa a výmene skúseností, stretnutia sa uskutočnia:

V. liga skupiny A a B, IV. liga sk. SEVER – 3.11.2014 o 16,00 v Martine penzión Čierna pani,

V. liga skupiny C a D, IV. liga sk. JUH – 4.11.2014 o 16,00 v Detve predbežne v Hoteli Detva,

III. liga + tréneri III. ligy – 10.11.2014 v B. Bystrici.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        15.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 15.kolo III. liga Lučenec – Rakytovce

·        15.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 8.kolo III. liga Brusno – Kalinovo  

·        15.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga A Rudiná – Skalité

·        22.10.2014 /streda/ o 14,00 hod. 7.kolo III. liga Pohronie – Teplička n. Váhom

·        24.10.2014 /piatok/ o 14,00 hod. 6.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráža

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Bacúch – Sásová

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga B T. Štiavnička – O. Jasenica

·        25.10.2014 /sobota/ o 17,00 hod. 13.kolo V. liga C Šalková – Š. Bane   

2.    Schvaľujeme odohrať MFS V. ligy C Bacúch – Medzibrod - 11. kolo dňa 12.10.2014 o 14,30 v opačnom poradí na ihrisku v Medzibrode.

3.    Prerokované námietky kapitánov družstiev: Rakytovce - Námestovo /2x H – odstupujeme KR/, Teplička – N. Baňa /2x H – odstupujeme KR/, Brusno – Lučenec /H – odstupujeme KR/, Trstená – O. Veselé /H – odstupujeme KR/

4.    Oneskorené začiatky stretnutí: Čadca – Bytča, Raková – Belá /opodstatnene/

5.    Nedostatky v MFS: Divín /ISSF/, Mýtna /predvolávame štatutárneho zástupcu FK Mýtna dňa 16.10.2014 o 15,15 hod./

6.    Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby venovali maximálnu pozornosť vyplňovaniu nominácií v ISSF /hráči s rovnakým menom a priezviskom/ a R o dôkladnú kontrolu RP hráčov, aby tieto boli v súlade s nomináciami FK

7.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Dôrazne upozorňujeme R, AR a FK na preštudovanie a následné plnenie RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c ( štart hráča bez platného RP).

Dôrazne upozorňujeme R, že v prípade, ak hráč nepredloží RP z dôvodu uvedenom jedine v RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c, je rozhodca povinný tohto hráča konfrontovať s preukazom totožnosti s fotografiou.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    III.liga U15, U13 sk.A – 10.kolo (Sliač – Kováčová) 16.10.2014 o 14,00 a 16,00,

DORAST

b)    IV.liga dor.sk.A– 9.kolo (Skalité - Strečno) 16.10.2014 o 15,00,

c)    IV.liga dor.sk.B – 10.kolo (Z.Poruba – Ludrová) 15.10.2014 o 15,30

d)    IV.liga dor.sk.C – 11.kolo (Hliník nad Hronom – Medzibrod) 12.10.201414,30 (zmena ÚHČ),

2.   KM neschvaľuje zmenu termínu MFS:

a)    IV.liga dor.sk.B – 11.kolo (Rabča - Likavka )

3.   KM kontumuje MFS:

a)      III.liga U13 sk.C – 4.kolo (Sliač – H.Nemce), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sliač podľa SP čl.100/b.

4.   KM ďalej oznamuje:

a)    Berieme na vedomie námietku FK Bušince na výkon rozhodcu zo zápasu IV.ligy dor.sk.D – 10.kolo (Vidiná – Bušince), námietku odstupujeme KR

b)    Berieme na vedomie námietku FK Dolný Kubín na výkon rozhodcu zo zápasu II.ligy U13 sk.Sever – 10.kolo (Dolný Kubín – Tvrdošín), námietku odstupujeme KR

c)    Žiadame FK Selce o písomné vyjadrenie potvrdené pečiatkou a podpisom funkcionárov FK, v ktorých MFS nastúpili, a v ktorých zápisoch o stretnutí boli uvedení hráči Adam Hlinka (1273807) a Adam Hlinka (1315768)

d)    Predvolávame na zasadnutie 16.10.2014 o 16,00:

Adam Hlinka (1273807) – FK Selce

Adam Hlinka (1315768) – FK Selce

Vedúci družstva: Jozef Mesík – FK Selce

e)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Lučenec - Čadca  ( dorast ) – neskoré predloženie a problémy s RP zo strany FK  Čadca, 

Vrútky  – R. Sobota  ( dorast ) – problémy s internetom – organizácia stretnutia zo strany FK Vrútky.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-261 DK upozorňuje funkcionárov FK, R a DZ, že s účinnosťou od 22.9.14 došlo k významnej novelizácii kap. XIV. a XX. Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 týkajúcej sa uvádzania disciplinárnych previnení v papierových a elektronických zápisoch o stretnutí a v správach DZ. DK žiada funkcionárov FK, R a DZ o dôsledné naštudovanie si zmien a o ich správnu aplikáciu v praxi.

D-364 DK opakovane dôrazne upozorňuje DZ na dôsledné plnenie nariadení pri vyplňovaní kolonky „Podnet PR“ správy DZ podľa tretej až piatej odrážky novelizovaného ods. 15 kap. XX. RS 2014/2015.

D-365 DK opakovane dôrazne upozorňuje DZ na znenie druhej odrážky novelizovaného ods. 15 kap. XX. RS 2014/2015 „v správe DZ uvádzajú okrem povinných údajov v textovej časti D – F len zistené nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ KR, resp. inými komisiami“. Napriek uvedenému nariadeniu DZ v mnohých prípadoch uvádzajú v jednotlivých častiach správy DZ všeobecné zistenia a konštatovania, ktoré nie sú zistenými nedostatkami.

D-366 DK opakovane dôrazne upozorňuje R a DZ na znenie ods. 20 kap. XX. RS 2014/2015 a používanie formulára „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“, ktorého vzor sa nachádza na www.ssfz.sk sekcia „Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály“.

D-367 Radovan Záhradník 1281814 Námestovo 2 SN od 3.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-368 Na základe správy DZ Michal Papšo 1229036 Kotešová 3 SN od 2.10.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-369 Na návrh KR SsFZ Ladislav Hurík DZ 1 týždeň nepodmienečne od 6.10.14 do 12.10.14, DP 63-1b a 39-2, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 27.10.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-370 Lukáš Kostelný 1251860 Štiavnik 1 SN od 4.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-371 Milan Mráz 1189134 Rakytovce 2 SP do 30.6.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-372 Daniel Kohút 1153988 Rakytovce 3 SN od 6.10.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-373 Na základe oznámenia o nedostatkoch v stretnutí  Peter Murín 1142968 Rakytovce 3 SN od 6.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-374 Daniel Kúdelka 1088758 Lipovec hráč v termíne do 14.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k nepodpísaniu Oznámenia o nedostatkoch po stretnutí V. ligy skupina B dospelí Martin B-Lipovec.

D-375 Michal Náčiniak 1282558 Vrútky 2 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-376 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Kosa 1230983 Teplička nad Váhom DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za vrazenie do súpera v gólovej príležitosti v 20´ stretnutia III. ligy skupina Stred dospelí Teplička nad Váhom-Nová Baňa), uhradiť 10 € v MZF.

D-377 Marián Šutlák 1046803 Nová Baňa 3 SN od 6.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-378 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Rastislav Koša DZ (nedostatočná kontrolná činnosť po stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Teplička nad Váhom-Nová Baňa – uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí a nerešpektovanie nariadení uvedených v novelizovanom RS 2014/2015).

D-379 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Roman Králik R (uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Teplička nad Váhom-Nová Baňa v rozpore s kap. XX. RS 2014/2015).

D-380 Kristián Farský 1282737 Oravská Jasenica 2 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-381 Ľuboš Horecký 1183773 Kysucký Lieskovec 1 SN od10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-382 Marek Mušák 1206240 Oravské Veselé 1 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-383 Jozef Koštialik 1159674 Bytčica 1 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-384 Erik Krivulčík 1267863 Palúdzka 1 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-385 Jozef Národa 1188027 Mýtna 1 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-386 Jozef Melek 1239140 Trstená 1 SN od 6.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-387 Ladislav Jamečný 1173607 Lietavská Lúčka 2 SP do 31.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-388 Štefan Rubint 1239116 Lučenec DK hráčovi dňom 6.10.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a námietke v stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Brusno-Kalinovo.

D-389 Tomáš Boháčik tréner FK Lučenec dospelí DK menovanému dňom 6.10.14 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia v stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Brusno-Lučenec.

D-390 Rastislav Majer HU FK Brusno dospelí DK menovanému dňom 6.10.14 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia v stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Brusno-Lučenec.

D-391 Na základe správy DZ Peter Giertl 1167287 Čierny Balog DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za držanie súpera v gólovej príležitosti v 11´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Repište-Čierny Balog), uhradiť 10 € v MZF.

D-392 Vladimír Urbanec 1229664 Hriňová prípadné DO bude uložené na základe odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča (podľa správy DZ kopnutie súpera v 40´ stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Hriňová).

D-393 Na základe správy DZ Štefan Kosturský R menovaný v termíne do 14.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (použitie urážlivého gesta voči divákom v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Hriňová).

D-394 Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa hráč v termíne do 14.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu výroku po stretnutí uvedenom v zápise o stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Teplička nad Váhom-Nová Baňa.

D-395 Dominik Novotka 1260330 Vidiná 4 SN od 6.10.14, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-396 Gabriel Oláh 1263441 Bušince 2 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-397 Zoltán Divald zdravotník FK Bušince dorast 5 SN od 6.10.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-398 Tomáš Nemec 1295495 Hnúšťa 2 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-399 Mário Lazenga 1279986 Slovenská Ľupča DK hráčovi dňom 6.10.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a námietke v stretnutí IV. ligy skupina C dorast Kremnica-Slovenská Ľupča.

D-400 Doplnenie DO uvedeného pod D-332 Na návrh KR SsFZ Roman Husár 1157320 Predmier 3 SN od 19.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-401 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Milan Lučanský 1137526 Belá-Dulice 4 SN od 29.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-402 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Maroš Magoč 1197366 Belá-Dulice 6 SN od 29.9.14, DP 49-1b a 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-403 Radoslav Bartoš 1200603 Voznica 4 SN od 9.10.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-404 FK Krásno nad Kysucou SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 47-4 za poškodenie majetku v stretnutí III. ligy SŽ Turie-Krásno nad Kysucou.

D-405 Robert Forbak R menovaný v termíne do 14.10.14 zašle na DK podrobné písomné vyjadrenie k neuvedeniu neprístojností hráčov FK Námestovo SD v stretnutí II. ligy MD Čadca-Námestovo v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí.

D-406 Marek Backa R menovaný v termíne do 14.10.14 zašle na DK podrobné písomné vyjadrenie k neriešeniu neprístojností hráčov FK Námestovo SD počas stretnutia II. ligy MD Čadca-Námestovo.

D-407 Na návrh KR SsFZ FK Rosina dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Rosina-Belá v stanovenom termíne v zmysle ustanovení RS 2014/2015.

D-408 Ľubomír Madera R menovaný v termíne do 14.10.14 zašle na DK podrobné písomné vyjadrenie k neriešeniu masových neprístojností priaznivcov FK Rajec v 78´ až 84´ a po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rajec-Predmier.

D-409 Róbert Močiliak R menovaný v termíne do 14.10.14 zašle na DK podrobné písomné vyjadrenie k neriešeniu hrubého nešportového správania sa hráča FK Rajec voči nemu pri odchode z hracej plochy po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rajec-Predmier.

D-410 Vladimír Ďurana DZ menovaný v termíne do 14.10.14 zašle na DK podrobné písomné vyjadrenie k neuvedeniu masových neprístojností priaznivcov FK Rajec v 78´ až 84´ a po stretnutí a hrubého nešportového správania sa hráča FK Rajec voči AR1 pri odchode z hracej plochy po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rajec-Predmier.

D-411 DK žiada FK Rajec dospelí v termíne do 14.10.14 o predloženie podrobného písomného vyjadrenia k masovým neprístojnostiam priaznivcov FK Rajec v 78´ až 84´ a po stretnutí a k  hrubého nešportového správania sa hráča FK Rajec (s jeho identifikáciou – meno, priezvisko a číslo RP) voči AR1 pri odchode z hracej plochy po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rajec-Predmier.

D-412 Matej Stašák 1242282 Oravské Veselé  DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-413 Peter Vittek 1144912 Trstená 1 SN od 9.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-414 Na základe správy DZ Marek Botoš 1188016 Martin B DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-415 Marek Hollý 1056103 Lipovec 3 SN od 9.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-416 Juraj Koscelník 1179951 Lipovec 3 SN od 9.10.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-417 Marek Finta 1197664 Lipovec DK hráč v termíne do 14.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neprístojnosti voči R po stretnutí V. ligy skupina B dospelí Martin B-Lipovec).

D-418 Miroslav Chaban 1113585 Priechod 5 SN od 9.10.14, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-419 FK Priechod v termíne do 14.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k neprístojnosti diváka v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Čierny Balog-Priechod.

D-420 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 6.10.14 na 1 MFS:

          Andrej Jakubec 1164844 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.

          Dominik Pagáč 1204496 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Gelieň 1210631 Hriňová, uhradiť 10 € v MZF.

          Juraj Homola 1153402 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF.

          Andrej Krajiček  1133841 Bánová, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Kotschy 1251798 Skalité, uhradiť 10 € v MZF.

          Matej Mesík 1221249 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF.

          Michal Prečuch 1207772 Jesenské, uhradiť 10 € v MZF.

          Norbert Galčík 1103971 Lesenice, uhradiť 10 € v MZF.

          Alexander Görči 1266636 Bušince, uhradiť 5 € v MZF.

          Michal Král 1260299 Kriváň, uhradiť 5 € v MZF.

          Nikolas Mičuda 1259466 Fiľakovo, uhradiť 5 € v MZF.

D-421 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 9.10.14 na 1 MFS:

          Ján Segeč 1164964 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

          Jozef Slovák 1229385 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Melich 1103860 Málinec, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Turic 1122659 Málinec, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Zachar 1128875 Vinica, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Finta 1197664 Lipovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Jaroslav Hron 1089533 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF.

D-422 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Martin Drexler 1259472 Rosina na 1 SP do 31.5.15, uhradiť 5 € v MZF.

          Miroslav Skukálek 1300167 Podvysoká na 1 SP do 31.5.15, uhradiť 5 € v MZF.

D-423 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 14.10.14: 

           zo stretnutia II. ligy MD Čadca-Námestovo.

D-424 DK predvoláva na zasadnutie dňa 16.10.14: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Dolný Kubín-Oravská Jasenica II. ligy skupina Sever MD FK Dolný Kubín Alfréd Ižo HU, Anton Čipčala vedúci družstva, Michal Mazalán asistent trénera, FK Oravská Jasenica Miroslav Trabalík vedúci družstva a Dušan Kaprálik tréner.

          o 16:30 hod. zo stretnutia Brusno-Lučenec III. ligy skupina Stred dospelí Vladimír Badura DZ, Ján Šupej AR1, FK Brusno Rastislav Majer HU, FK Lučenec Tomáš Boháčik tréner a Miroslav Laho vedúci družstva.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Bánová (Staškov - Bánová) - sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Belá - Dulice (Rosina – Belá - Dulice) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Rakytovce (Rakytovce - Námestovo) - námietka neopodstanená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Nová Baňa (Teplička n. Váhom - Nová Baňa) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Bacúch U19 (Detva - Bacúch) - v riešení, Lučenec (Brusno - Lučenec) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze kompletného videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Brusno - Lučenec (žiadame zaslať kompletný videozáznam!), Poltár - Hriňová, Repište - Č. Balog do 14.10.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 €.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 3. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
 4. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 13 a 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie popisov priestupkov vylúčených hráčov:

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Upozorňujeme R na povinnosť:

a) uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží vo futbale 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!

b) vykonania dôkladnej kontroly platnosti a zhody registračných preukazov so Zápisom o stretnutí pred MFS (kapitola XIV, bod 2, písm. d) Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015). V prípade pochybení budú previnilci odstúpení DK SsFZ!

 1. Rozhodcovia sú povinní mať na stretnutiach mládeže k dispozícii tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ (zverejnené v časti Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály), ktoré je potrebné vyplniť a dať podpísať kompetentným osobám, v prípade disciplinárnych previnení okrem udelenia ČK, resp. ČK po 2. ŽK. Uvedené skutočnosti sa nevypĺňajú v zápisoch o stretnutí. (Rozpis súťaže vo futbale 2014/2015 kapitola XX.)
 2. Žiadame R a DZ o dôsledné naštudovanie novelizovaného Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 a Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu.
 3. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení, pod následkom pozastavenia delegácie na MFS. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 4. Upozornenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

Pri písaní Správy DS resp. Správy PR v ISSF, DZ je povinný odkontrolovať cez HISTÓRIU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZÁPASU, či rozhodca vytvoril zápis  zo stretnutia a po stretnutí uzatvoril zápis zo stretnutia. Ak DZ zistí  nedostatky, poznamená ich v správe DS a kontaktujte R stretnutia a správcu ISSF p. Pavla Turňu.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H, vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného

hráča.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R vylúčil hráča po napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne.

       V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil, resp.  prípady, keď R hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

 1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Mosor 25.10.-26.10., Rohoň 1.11.-2.11.,  Bátory P. 25.10.-26.10., Laššák 12.10., Capek PN od 5.10., Hraško 18.10.-19.10., Parobek 25.10.-26.10., Poláček 12.10. do 10:30, Ploštica 25.10., Šlapka 25.10., Koleno 1.11. Danko – ukončenie PN. Upozorňujeme R, že mládežnícke súťaže SFZ a regionálna liga žiačok SsFZ pokračujú aj 1. a čiastočne aj 2. novembrový víkend. Preto je potrebné prípadné ospravedlnenie aj na tieto termíny.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.        TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B  a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) tradične 17. novembra 2014. v Banskej Bystrici. Bližšie informácie  o organizácii, poplatku a spôsobe prihlásenia uvedieme v ÚS najneskôr do 15. 10.2014

2.          TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 10. októbra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 10.októbra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

Školenie trénerov UEFA B licencie začne 1 blokom v dňoch 15. - 17. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Jaroslav Šidlo, Mário Pečalka, Martin Labaška, Martin Auxt, Roman Toka, Michal Fabian, Róbert Henžel, Martin Poliačik, Matúš Štulajter, Zdenko Veselovský, Branislav Zeman, Róbert Chládek, Peter Drahoš, Peter Žabka, Jaroslav Mravec, Michal Košuda., Ján Beliančin, Viktor Buzák, Igor Šottník, Juraj Obuch, Peter Jendryščík

Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie začne 1 blokom v dňoch 29.- 30. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Rudolf Riapoš, Vladimír Pilnik, Marek Ďuriš, Matej Šouc, Miroslav Bardis, Marián Ceniga, Marián Katreniak, Matej Badín, Lukáš Žužafka, Pavol Chromek, Pavol Strmenský, Marek Hlaváč, Ján Rerich, Matúš Moravčík, Peter Belko, Radoslav Antal, Peter Sedúch, Radovan Gardošík, Peter Gajdoš, Miroslav Tóth, Milan Lúčanský, Juraj Blahušiak, Rastislav Mikuláš, Pavol Grusmann, Tibor Sabo, Martin Vodička, Marián Žitňák, Ladislav Baranec, Ján Bujňák, Walter Poliak, Peter Kajan, Tibor Sabo, Ladislav Baranec, Ivan Trabalík, Peter Kajan, Lukáš Pšida.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) Zmena termínu 12.10.2014 vo štvrtom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny B:

Po vzájomnej dohode klubov sa termín zápasov 12.10.2014 /nedeľa/ 4.turnaj regionálnej ligy žiačok skupina B, Usporiadateľ: Ružomberok /voľno Žiar nad Hronom/ presúva na nový termín 9.11.2014 /nedeľa/. Hrací čas ostáva nezmenený!

2) Zmena ÚHČ 26.10.2014 vo štvrtom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny B:

Týmto opravujeme ÚHČ turnaja v nedeľu 26.10. 2014 Usporiadateľ: Selce / voľno Podbrezová/ nasledovne:

10:00 Selce - Žiar

11:00 L. Mikuláš - Ružomberok

12:05 Selce - L. Mikuláš

13:00 Žiar - Ružomberok

14:05 Žiar - L. Mikuláš

15:00 Selce - Ružomberok 

3) Kontrola zápisnice zo stretnutia

Upozorňujeme zástupcov všetkých klubov žiačok, aby vedúci družstiev po stretnutí skontrolovali spolu s rozhodcom zápis o stretnutí, nakoľko sa nám opakovane vyskytujú chyby v ISSF systéme a je potom ťažké dopátrať sa a hlavne overiť si korektný výsledok a následne ho opraviť.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

2. Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

3. Zároveň tiež upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ je možné podávať v zmysle Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ od 1.7. do 15.9. a od 1.1. do 15.3. Taktiež žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania v SFZ sa podávajú od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roku.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zasadnutie odvolacej komisie SsFZ k prerokovaniu podaného odvolania MŠK K. N. Mesto proti rozhodnutiu ŠTK SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 16.10.2014 o 15,00 hod. v budove SsFZ.

Na zasadnutie na 15,30 hod. pozývame funkcionárov MŠK K. N. Mesto p. Juraja Čierňavu a Františka Mrmusa.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol.s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých a dorastu v súťažiach SsFZ a jednotlivých ObFZ, na povinnosť inštalovať reklamný banner DYNAMAX v areáli futbalového ihriska, ako aj vyhotoviť 2 fotografie tohto reklamného bannera z dvoch rôznych uhlov. Chceme touto cestou upozorniť tieto klub, ak tak doteraz neurobili, zaslali uvedené fotografie (najneskôr však do 30.9.2014) na adresu: matejka@ssfz.sk. Upozorňujeme touto cestou sekretárov ObFZ, že táto povinnosť sa v zmysle príkaznej zmluvy dotýka aj klubov – víťazov súťaží ObFZ a žiadame ich touto cestou o aktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní fotodokumentácie. K dnešnému dňu neevidujeme fotografie od: FK  Námestovo, Rudina, Oščadnica, Or. Lesná, Babín, Hrboltová, Demänová, Cinobaňa, Kokava n/Rimavicou, Košťany, Belá – Dulice, M. Čepčín, R. Seč, Sirk, Dolný Badín, Budča, Lovča, St. Kremnička, Bzenica, Štiavnik, K. Poruba, Krasňany, Jabloňové, Fačkov a H. Hričov.

2.   Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2014 je dňa 13.10.2014. Vopred upozorňujeme, ak bude mať klub dňa 16.10.2014 v ISSF  štatút neplatič, udelí mu DK automaticky pokutu vo výške schválenej VV SsFZ. V prípade, že klub uhradí FA po 13.10.2014 odporúčame doklad o úhrade doručiť na sekretariát (e-mail-om na adresu: matejka@ssfz.sk), najneskôr však  17.10.2014 do 12,00 hod.

 

Upozornenie pre R stretnutia

V súvislosti s automatickou evidenciou činnosti delegovaných osôb v MFS prostredníctvom ISSF opakovane upozorňujeme, že v prípade, ak sa stretnutie z rôznych dôvodov neodohrá, rozhodca stretnutia bezpodmienečne oznámi, prostredníctvom podania na ekonomickú komisiu základné informácie - najmä skutočnosť či sa do miesta stretnutia dostavili - nedostavili delegované osoby (úhrada paušálnych nákladov).

 

Zmena DL:

Pliešovce – Bacúch (12.k., 18.10., DZ Halaj za Bacsu)

Čadca – Bánová (dor., 12.k., 19.10., DZ Roštár za Huríka)

Zvolen – Pohronie ZH/DŽ (SFZ, žiaci, 11.k., 18.10., hrá sa už o 9:00-10:30)

Ružomberok (SFZ mládež – hrá sa do konca jesennej časti na UT Rbk)