Spravodajca č. 18/2014-15                                                             24. 10. 2014

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 5.10.2014 v B. Bystrici, okrem iných schválil konanie pracovných porád vedenia SsFZ zo zástupcami funkcionárskeho aktívu jednotlivých súťaží, stretnutia sa uskutočnia:

V. liga skupiny A a B, IV. liga sk. SEVER – 3.11.2014 o 16,00 v Martine penzión Čierna pani,

V. liga skupiny C a D, IV. liga sk. JUH – 4.11.2014 o 16,00 v Detve v Hoteli Detva,

III. liga + tréneri III. ligy – 11.11.2014 (utorok) o 15,00  v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici.

SsFZ sa prípravou týchto pracovných stretnutí vracia k dlhoročnej tradícii, ktorú považuje s odstupom času za najefektívnejší spôsob vzájomnej komunikácie, ktorá sa nedá nahradiť napr. predsezónnym aktívom s klubmi, ktorý slúži skôr na prípravu nového súťažného ročníka a nezabezpečuje priestor na vzájomné informovanie a komunikáciu. Program jednotlivých stretnutí bude sústredený do 2 bodov:

-       vystúpenia zástupcov SsFZ s aktuálnymi informáciami z diania v SFZ a SsFZ, krátkym hodnotením priebehu súťaží z pohľadu odborných komisií,

-       v panelovej diskusii sa  zástupcovia zúčastnených klubov vyjadria k aktuálnym témam a problémom s ktorými

       sa stretávajú vo svojej činnosti a k problémom jednotlivých súťaží.

Zástupcovia SsFZ si radi vypočujú od funkcionárov FK názor, prípadne návrhy na zlepšenie fungovania implementácie jednotlivých častí ISSF do praxe (elektronický zápis, matrika, mesačná zberná faktúra, podanie na komisiu a pod.), RS SsFZ, Disciplinárny poriadok SFZ (už novelizovaný) Registračný a prestupový poriadok, Súťažný poriadok (obidve normy sú v štádiu prípravy novelizácie).

Z organizačných dôvodov počítame s účasťou 2 zástupcov z jedného FK (s výnimkou III. ligy, kde pozývame aj trénerov jednotlivých družstiev), program jednotlivých stretnutí sa ukončí večerou. Zároveň upozorňujeme, že na uvedené stretnutia už nebudeme zasielať osobitnú pozvánku.   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Žiadame FK, aby v poslednom jesennom kole 25. a 26.10.2014 vynaložili maximálne úsilie a využili všetky možnosti aj s využitím náhradných hracích plôch na odohratie MFS.

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        24.10.2014 /piatok/ o 14,00 hod. 6.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráža

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga B T. Štiavnička – O. Jasenica

·        25.10.2014 /sobota/ o 17,00 hod. 13.kolo V. liga C Šalková – Š. Bane

·        25.10.2014 /sobota/ o 13,00 hod. 13.kolo V. liga D Hnúšťa – Tornaľa /Hnúšťa 10€ - MZF/

·        26.10.2014 /nedeľa/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Bacúch – Sásová /ihr. Sásová/

·        28.10.2014 /utorok/ o 14,00 hod. 8.kolo III. liga  Brusno – Kalinovo /ihr. Kalinovo/

3.    Schvaľujeme požiadavky FK - náhradné hracie plochy /umelú trávu/ pre MFS Zvolen B – Revúca Podbrezová B – Poltár.

4.    Prerokované námietky kapitánov družstiev: Lipovec – Kláštor p. Znievom /H – odstupujeme KR/, Hajnáčka – D. Strehová /H – odstupujeme KR/

5.    Oneskorené začiatky stretnutí: Bytčica – K. Lieskovec / oneskorený príchod H - opakovane/,

6.    K. Lieskovec – O. Veselé na základe písomného vyjadrenia R stretnutia v zmysle SP čl. 64/2 ponechávame výsledok dosiahnutý na ihrisku, FK K. Lieskovec odstupujeme na DK za nesplnenie požiadavky RK.

7.    Nedostatky v MFS: Jupie Badín A – Vinica /hlásateľská služba/, Lipovec – Kláštor p. Znievom /striedanie hráčov – odstupujeme KR/

8.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje a nariaďuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)   II.liga U15, U13 sk.Sever – 13.kolo (Čadca – Žilina C) 25.10.2014 o 9,00 a 11,00 ,

b)   III.liga U15, U13 sk.A – 12.kolo (Čierne – Raková) 30.10.2014 o 13,00 a 15,0 0 / zmena z dôvodu nespôsobilej HP  v pôvodnom termíne /.

DORAST

a)   II.liga U19, U17 – 13.kolo (Jupie – Čadca) 25.10.2014 o 9,00 a 11,30 - UT Radvaň,

b)   II.liga U19, U17 – 7.kolo (Rakytovce – Námestovo) 28.10.2014 o 12,00 a 14,30 / v opačnom poradí na UT v Námestove /,

c)    II.liga U19, U17 – 13.kolo (L.Mikuláš – Bytča) z 26.10. na 30.10.2014 o 10,00 a 12,30  / zmena z dôvodu kolízie s MFS dospelých SFZ /,

d)   II.liga U19, U17 – 13.kolo (Bánová – Námestovo) z 25.10. na 30.10.2014 o 10,00 a 12,30. v opačnom poradí na UT v Námestove /,

e)   III.liga dor.sk.Juh – 12.kolo (Bacúch – Braväcovo) 31.10.2014 o 17,00  / UT Podbrezová-Skalica, zmena z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne /,

f)     III.liga dor.sk.Juh – 13.kolo (Poltár – Bacúch) z 26.10. na 25.10.2014 o 14,00,

g)    IV.liga dor.sk.C – 12.kolo (Medzibrod – Kriváň) 30.10.2014 o 14,00 / zmena z dôvodu nespôsobilej HP  v pôvodnom termíne /,

h)   IV.liga dor.sk.C – 12.koo (Selce – Kremnička) 23.10.2014 na 30.10.2014 o 11,30 / nariadenie KM  z dôvodu nespôsobilej HP  v pôvodnom termíne /,

i)     IV.liga dor.sk.D – 13.kolo (Revúca – Hajnáčka) z 26.10. na 25.10.2014 o 14,00,

j)     IV.ligador.sk.D – 13.kolo (Hnúšťa – Balog n.Ipľom) z 26.10. na 25.10.2014 o 10,30.

2.   KM kontumuje MFS:

a)   IV.liga dor.sk.C – 12.kolo (Pliešovce – Hliník), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Pliešovce podľa SP čl. 100/b

b)   IV.liga dor.sk.C – 12.kolo (Kremnica – Lovčica Trubín), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnica podľa SP čl.100/b

c)    IV.liga dor.sk.D – 12.kolo (Kalinovo – Bušince), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kalinovo, podľa SP čl.100/b

d)   II.liga U15 sk.Juh – 12.kolo (R.SobotaN.Baňa), priznávame 3 body a skóre 10:0 ponechávame v platnosti v prospech FK R.Sobota podľa SP čl.100/e.

3.   KM ďalej oznamuje:

a)    Odstupujeme  DK udalostí na ihrisku FK Belá po stretnutí žiakov Belá – Rajec,

b)    Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do18.3.2015, Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 a nie je potrebné o ne žiadať.

c)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Kvačany  - O.Polhora ( dorast ) – neskorý príchod H ( porucha autobusu ),

Trstená – Radvaň (dorast) – neskorý príchod H ( porucha autobusu ),

Zuberec - Klin (žiaci) –neskorý príchod H ( porucha autobusu ),

Lisková - Rabča (žiaci) – problémy s tlačiarňou.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-261 DK upozorňuje funkcionárov FK, R a DZ, že s účinnosťou od 22.9.14 došlo k významnej novelizácii kap. XIV. a XX. Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 týkajúcej sa uvádzania disciplinárnych previnení v papierových a elektronických zápisoch o stretnutí a v správach DZ. DK žiada funkcionárov FK, R a DZ o dôsledné naštudovanie si zmien a o ich správnu aplikáciu v praxi.

D-364 DK opakovane dôrazne upozorňuje DZ na dôsledné plnenie nariadení pri vyplňovaní kolonky „Podnet PR“ správy DZ podľa tretej až piatej odrážky novelizovaného ods. 15 kap. XX. RS 2014/2015.

D-365 DK opakovane dôrazne upozorňuje DZ na znenie druhej odrážky novelizovaného ods. 15 kap. XX. RS 2014/2015 „v správe DZ uvádzajú okrem povinných údajov v textovej časti D – F len zistené nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ KR, resp. inými komisiami“. Napriek uvedenému nariadeniu DZ v mnohých prípadoch uvádzajú v jednotlivých častiach správy DZ všeobecné zistenia a konštatovania, ktoré nie sú zistenými nedostatkami.

D-366 DK opakovane dôrazne upozorňuje R a DZ na znenie ods. 20 kap. XX. RS 2014/2015 a používanie formulára „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“, ktorého vzor sa nachádza na www.ssfz.sk sekcia „Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály“.

D-453 Ivan Ociepka 1121612 Oravské Veselé DK hráčovi dňom 13.10.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a sťažnosti FK Oravské Veselé v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Oravské Veselé.

D-492 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Matúš Jendreas 1165157 Bobrov 1 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-493 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Jaroslav Páleník 1137628 Staškov 1 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-494 Na základe správy DZ Róbert Motoška 1050384 Olováry 2 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-495 Na návrh ŠTK SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a a 64-1b za nedostatky vo vyhotovovaní ISSF zápisu, nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Sever Kysucký Lieskovec-Oravské Veselé a nesplnenie povinnosti uvedenej v Spravodajcovi č. 17/2014-15 pod správou ŠTK SsFZ.

D-496 Na návrh KM SsFZ Matej Kubaščík 1299912 Radoľa 4 SN od 16.10.14, DP 53-1b a 53-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-497 Na návrh KM SsFZ Ján Šustek vedúci družstva FK Radoľa dorast 6 SN od 23.10.14, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-498 Na návrh KM SsFZ Ján Macúš 1261201 Radoľa DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-499 Na návrh KR SsFZ FK Demänová dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nezaslanie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina B dospelí Demänová-Bobrov v stanovenom termíne.

D-500 FK Brusno dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosti priaznivcov v a po stretnutí stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Brusno-Žarnovica.

D-501 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Dagmar Slobodová vedúca družstva FK Detva SŽ 3 SN od 20.10.14, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-502 Marek Baláž 1258652 Bytča 2 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-503 Jakub Račko 1299903 Poltár 2 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-504 Šimon Púchy 1197833 Brusno 1 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-505 Jozef Šulek 1179956 Hriňová 1 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-506 Michal Šimun 1219335 Lietavská Lúčka 1 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-507 Matej Mesík 1221249 Slovenská Ľupča 1 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-508 Miloš Cisarik 1284733 Štiavnik 2 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-509 Marek Molnár 1265978 Nenince 2 SN od 20.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-510 Patrik Horváth 1300804 Poltár 3 SN od 20.10.14, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-511 Jozef Blahuta 1091684 Krásno nad Kysucou 4 SN od 20.10.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-512 Jakub Pekný 1307980 Rajec 5 SN od 20.10.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-513 Patrik Brezoňák 1259348 Rabča 4 SN od 20.10.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-514 Juraj Lejtrich 1184970 Rosina 2 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-515 Ján Kačáni 1249272 Terchová 2 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-516 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Vlastislav Čepo 1250112 Dolná Strehová 4 SN od 20.10.14, DP 45-2a, 49-1d a 49-2d, uhradiť 10 € v MZF.

D-517 Na návrh KR SsFZ Ján Šmidriak R 1 týždeň nepodmienečne od 27.10.14 do 2.11.14, DP 63-1b a 39-2, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 10.11.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-518 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Peter Králka DZ (nedostatočná kontrolná činnosť po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Hajnáčka-Dolná Strehová.

D-519 Tomáš Packa 1343251 Krupina 3 SN od 20.10.14, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-520 Juraj Kmeť 1279967 Čierny Balog 1 SN od 20.10.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-521 Ladislav Vajda tréner FK Priechod dospelí 5 SN od 20.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-522 Viktor Kmeť 1166241 Priechod 1 SP do 30.6.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-523 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Peter Zemko R (uvedenie disciplinárnych previnení v zápise o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Priechod).

D-524 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Vojtech Koncz DZ (nedostatočná kontrolná činnosť po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Priechod – uvedenie disciplinárnych previnení v zápise o stretnutí).

D-525 Na základe Oznámenia vo nedostatkoch v stretnutí DK žiada FK Rajec v termíne do 28.10.14 o predloženie písomného vyjadrenia k neprístojnosti hráča Ján Úradník 1333472 po stretnutí II. ligy skupina Sever MŽ Belá-Rajec (udretie súperovho hráča päsťou do tváre).

D-526 Na základe Oznámenia vo nedostatkoch v stretnutí DK žiada FK Belá v termíne do 28.10.14 o predloženie písomného vyjadrenia k neprístojnosti hráča FK Rajec Ján Úradník 1333472 po stretnutí II. ligy skupina Sever MŽ Belá-Rajec (udretie súperovho hráča päsťou do tváre).

D-527 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Ľuboš Chovan DZ (nevyhodnotenie námietky v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Lipovec-Kláštor pod Znievom).

D-528 Na návrh KR SsFZ FK Staškov dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nezaslanie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Staškov-Kotešová v stanovenom termíne.

D-529 FK Kremnička dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a, 58-3, 64-1a a 64-4 za neprístojnosti priaznivca v stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Kremnička-Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa jun.

D-530 FK Priechod v termíne do 28.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k neprístojnostiam priaznivcov družstva   od 84´ do konca stretnutia V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Priechod.

D-531 FK Štiavnické Bane v termíne do 28.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k neprístojnostiam od 84´ do konca stretnutia V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Priechod.

D-532 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 20.10.14 na 1 MFS:

           Erik Gonsorčík 1284488 Likavka, uhradiť 5 € v MZF.

           Kristian Kučera 1262027 Ludrová, uhradiť 5 € v MZF.

           Viktor Makara 1261212 Rakytovce, uhradiť 5 € v MZF.

           Marek Poláček 1260021 Turzovka, uhradiť 5 € v MZF.

           Arnold Hubay 1295985 Tornaľa, uhradiť 5 € v MZF.

           Adam Sámel 1208519 Kremnička, uhradiť 10 € v MZF.

           Patrik Tolnaj 1259500 Kysucké Nové Mesto, uhradiť 10 € v MZF.

           Dominik Bystrán 1191600 Revúca, uhradiť 10 € v MZF.

           Peter Konček 1168267 Revúca, uhradiť 10 € v MZF.

           Ján Dacho 1255861 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF.

           Milan Poliak 1248332 Málinec, uhradiť 10 € v MZF.

           Ján Kouřil 1218907 Zvolen, uhradiť 10 € v MZF.

           Slavomír Sedliaček 1101937 Bánová, uhradiť 10 € v MZF.

           Rastislav Švec 1210940 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF.

           Martin Drexler 1217701 Štiavnické Bane, uhradiť 10 € v MZF.

           Tomáš Molnár 1154652 Radzovce, uhradiť 10 € v MZF.

D-533 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Milan Lučanský 1137526 Belá-Dulice na 1 SP do 30.6.15,uhradiť 10 € v MZF.

           Jakub Trnka 1258549 Krasňany zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

           Radoslav Bartoš 1200603 Voznica zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

           Juraj Koscelník 1179951 Lipovec na 1 SP do 30.6.15, uhradiť 10 € v MZF.

D-534 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 28.10.14:  

           zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Priechod.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Tvrdošín (Vrútky - Tvrdošín) – sťažnosť opodstatnená, Staškov (Staškov - Kotešová) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) – postupujeme DK SsFZ, Bobrov (Demänová - Bobrov) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) – postupujeme DK SsFZ, D. Strehová (Hajnáčka – D. Strehová) - sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) – postupujeme DK SsFZ, Kláštor p. Znievom (Lipovec – Kláštor p. Znievom) - námietka neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF) – postupujeme DK SsFZ, O. Veselé (K. Lieskovec – O. Veselé) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Opakovane žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých K. Lieskovec – O. Veselé do 28.10.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 € !!!
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 3. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
 4. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 13 a 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie popisov priestupkov vylúčených hráčov:

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Upozorňujeme R na povinnosť:

a) uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží vo futbale 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!

b) vykonania dôkladnej kontroly platnosti a zhody registračných preukazov so Zápisom o stretnutí pred MFS (kapitola XIV, bod 2, písm. d) Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015). V prípade pochybení budú previnilci odstúpení DK SsFZ!

 1. Rozhodcovia sú povinní mať na stretnutiach mládeže k dispozícii tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ (zverejnené v časti Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály), ktoré je potrebné vyplniť a dať podpísať kompetentným osobám, v prípade disciplinárnych previnení okrem udelenia ČK, resp. ČK po 2. ŽK. Uvedené skutočnosti sa nevypĺňajú v zápisoch o stretnutí. (Rozpis súťaže vo futbale 2014/2015 kapitola XX.)
 2. Žiadame R a DZ o dôsledné naštudovanie novelizovaného Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 a Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu.
 3. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení, pod následkom pozastavenia delegácie na MFS. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 4. Upozornenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

Pri písaní Správy DS resp. Správy PR v ISSF, DZ je povinný odkontrolovať cez HISTÓRIU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZÁPASU, či rozhodca vytvoril zápis  zo stretnutia a po stretnutí uzatvoril zápis zo stretnutia. Ak DZ zistí  nedostatky, poznamená ich v správe DS a kontaktujte R stretnutia a správcu ISSF p. Pavla Turňu.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H, vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného

hráča.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R vylúčil hráča po napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne.

       V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil, resp.  prípady, keď R hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

 1. Ukončenie činnosti: Róbert Nagy - KR ďakuje za doterajšiu činnosť.
 2. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Bátory P.1.11.-2.11., 8.11.-9.11., Belán I. 1.11. a 16.11., Pšenák PN od 22.10.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke www.ssfz.sk – aktuality (úvodná stránka). Záväznú prihlášku na seminár (nájdete tamtiež) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10. novembra 2014.

2.     Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) ÚHČ 26.10.2014 v piatom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny A aj B:

Pripomínam Vám, že ÚHČ sú oproti predchádzajúcim kolám posunuté o hodinu skôr. Zároveň chcem upozorniť na zmenu letného času na zimný, ktorý nastane práve v noci z 25 na 26 októbra.

Skupina A:                        Skupina B:

  9:00       Martin          -  VIX Žilina        9:00      Selce             -  Žiar

10:00       Bziny           -   Čadca                10:00      L. Mikuláš    -  Ružomberok

11:05       Martin          -   Bziny                 11:05      Selce             -  L. Mikuláš

12:00       VIX Žilina   -   Čadca            12:00      Žiar               -  Ružomberok

13:05       VIX Žilina   -   Bziny              13:05      Žiar               -  L. Mikuláš

14:00       Martin          -   Čadca                14:00      Selce             -  Ružomberok       

2) Zmena termínu a ÚHČ 12.10.2014 vo štvrtom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny B:

Po vzájomnej dohode klubov sa termín zápasov 12.10.2014 /nedeľa/ 4.turnaj regionálnej ligy žiačok skupina B, Usporiadateľ: Ružomberok /voľno Žiar nad Hronom/ presunul na nový termín 9.11.2014 /nedeľa/. Tak ako je uvedené aj v ISSF systéme a futbalnete. Hrací čas sa podľa súťažného poriadku upravil nasledovne:

  9:00       Ružomberok – L. Mikuláš

10:00       Selce - Podbrezová

11:05       Ružomberok - Selce

12:00       L. Mikuláš – Podbrezová

13:05       L. Mikuláš - Selce

14:00       Ružomberok – Podbrezová

3) Kontrola zápisu o stretnutí

Upozorňujeme zástupcov všetkých klubov žiačok, aby vedúci družstiev po stretnutí skontrolovali spolu s rozhodcom zápis o stretnutí, nakoľko sa nám opäť vyskytli chyby v ISSF systéme a je potom ťažké dopátrať sa a hlavne overiť si korektný výsledok a následne ho opraviť.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol. s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých a dorastu v súťažiach SsFZ a jednotlivých ObFZ, na povinnosť inštalovať reklamný banner DYNAMAX v areáli futbalového ihriska, ako aj vyhotoviť 2 fotografie tohto reklamného bannera z dvoch rôznych uhlov. Chceme touto cestou upozorniť tieto klub, ak tak doteraz neurobili, zaslali uvedené fotografie (čo najskôr) na adresu: matejka@ssfz.sk. Upozorňujeme touto cestou sekretárov ObFZ, že táto povinnosť sa v zmysle príkaznej zmluvy dotýka aj klubov – víťazov súťaží ObFZ a žiadame ich touto cestou o aktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní fotodokumentácie. K dnešnému dňu neevidujeme fotografie od: FK  Námestovo, Oščadnica, Kokava n/Rimavicou, Košťany, M. Čepčín, Dolný Badín, Budča, Štiavnik, K. Poruba, Jabloňové a H. Hričov.

2.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.11.2014 o 13,30 v B. Bystrici.

3.     Tradičné koncoročné stretnutie vedenia SsFZ s funkcionárskym aktívom (komisie, úseky) sa uskutoční vo štvrtok 6.11.2014 o 16,30 hod. v reštaurácii U Vinca v B. Bystrici – Kremničke.

 

Upozornenie pre R stretnutia

V súvislosti s automatickou evidenciou činnosti delegovaných osôb v MFS prostredníctvom ISSF opakovane upozorňujeme, že v prípade, ak sa stretnutie z rôznych dôvodov neodohrá, rozhodca stretnutia bezpodmienečne oznámi, prostredníctvom podania na ekonomickú komisiu základné informácie - najmä skutočnosť či sa do miesta stretnutia dostavili - nedostavili delegované osoby (úhrada paušálnych nákladov).

 

Zmeny DL:

Bacúch – Braväcovo (dor., 12.k., 31.10., hrá sa už o 17:00, UT Podbrezová)

Bziny – S.N.Ves (SFZ, ženy II.LV, hrá sa až 31.10. o 11:00 UT D. Kubín, del. podľa ISSF)

Braväcovo – Č. Balog (dor., 13.k., 25.10., R Turňa za Gemzického)