Spravodajca č. 21/2014-15                                                             14. 11. 2014

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 7.11.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

a)     schválil:

Program a organizačné zabezpečenie Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 4.12.2014  (štvrtok) o 15,00 hod v konferenčnej sále Okresného úradu v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1.

           Program:

1.     Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ

2.     Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3.     Schválenie programu konferencie

4.     Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie SsFZ

5.     Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 27.6.2014

6.     Príhovor predsedu SsFZ

7.     Správa revíznej komisie

8.     Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2014

9.     Správa mandátovej komisie

10.  Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2015

11.  Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015

ŠTK, KM, DK KR

12.  Informácia o priebehu pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK

13.  Diskusia

14.  Schválenie návrhu uznesenia

15.  Záver

b)    zobral na vedomie:

na základe informácie KR SsFZ zoznam futbalových klubov, naplniacich podmienku o počte rozhodcov v zmysle RS SsFZ 2014/2015 časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6. Uvedenú podmienku k 30.10.2014 neplnia FK: III. liga: L. Hrádok (chýbajú dvaja rozhodcovia), Námestovo (-1 R), Pohronie ZH/DŽ (-1 R), IV. liga:  Vinica (-1 R), K. Lieskovec (-1 R), Or. Veselé (-2 R), Poltár (-2 R), Divín (-2 R), V. liga: Cinobaňa (-1 R), Tornaľa (-1 R), Hajnáčka (-2 R), Lesenice (-2 R), T. Štiavnička (-1 R), Or. Jasenica (-2 R), Nižná (-2 R), Švošov (-2 R), Dúbrava (-2 R), Diviaky (-1 R), Kláštor pod Znievom (-2 R) a Lipovec (-2 R).

             a uložil  menovaným FK zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2015, pod podmienkou

             uplatnenia finančného postihu v zmysle RS SsFZ 2014/2015, časť XXIII. Poplatky, bod 4. Prípadné

             nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúčame riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré vedú vo svojej

             pôsobnosti uvedenú evidenciu a tiež predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR SsFZ.

c)     prerokoval:

správu predloženú ŠTK - Plnenie podmienok FK o počte mládežníckych družstiev v súťažiach SsFZ a na základe predloženej správy, po konzultácii s príslušným ObFZ, z dôvodu neplnenia uvedenej podmienky podľa RS SsFZ 2014/2015 časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3, a ukladá v zmysle RS SsFZ 2014/2015 časť XXIII. Poplatky, bod 2, poplatok vo výške 1000 € pre FK Sokol Repište. Poplatok bude zahrnutý v MZF za mesiac november 2014.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

2.    Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť 2014/2015 sú k nahliadnutiu na web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály.

3.    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína 22. marca 2015.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do18.3.2015, Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 a nie je potrebné o ne žiadať.

1.   KM oznamuje:

a)   Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev žiakov a dorastu v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015,

b)   Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

c)   Berie na vedomie list písaný rodičmi ŠK Čierne – žiaci. Upozorňuje však na skutočnosť, že odborné komisie SsFZ sa zaoberajú výhradne podnetom (vyjadrením), ktoré zašle štatutár klubu, prípadne ním poverená osoba.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-621 Tomáš Boháčik tréner FK Lučenec dospelí 2 SN od 13.11.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-622 DK odvolaniu FK Detva voči DO uvedenému pod D-610 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-623 DK odvolaniu FK Rimavská Sobota voči DO uvedenému pod D-594, 598 a 599 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-624 FK Fiľakovo dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a, 58-3 a 48-1c za neprístojnosti priaznivcov a trénera v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo-Podlavice Badín.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Štatút komisie rozhodcov SsFZ", tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/15 a tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“.

2.    V dňoch 14. – 16. novembra sa vo Vysokých Tatrách uskutoční spoločný celoslovenský seminár rozhodcov projektu TALENT, pozvánky boli poslané emailom.

3.    Zimný seminár rozhodcov III. ligy a programu TALENT sa uskutoční v termíne 23. – 25. januára 2015 vo Vyhniach. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

4.    Dňa 21.11.2014 od 16:30 hod. sa v Hoteli Via Jasná v Demänovej uskutoční spoločné pracovné stretnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ.

5.    Oznam:

Vážení rozhodcovia, tréneri III. ligy a KR

Je tu znovu koniec roka 2014 a KR SsFZ Vás oslovuje s možnosťou dať hlas svojím kolegom rozhodcom, pôsobiacim v súťažiach III. ligy riadených SsFZ a ktorí boli zaradení v III. lige na nominačnej listine SsFZ v ročníku 2014/2015.

Anketa je anonymná a z tohto dôvodu Vás žiadame o korektný prístup k hlasovaniu a vyjadrenia kolegiality voči rozhodcom, o ktorých si skutočne myslíte, že sú najlepší výkonnostne, ako aj kolegiálne medzi vami. Preukážte svoju odbornosť a možnosť vyjadriť sa k svojim kolegom. Hlasovať má možnosť každý riadny rozhodca, DZ z nominačnej listiny III. ligy SsFZ, člen Komisie rozhodcov SsFZ, ako aj každý tréner pôsobiaci v klube III. ligy. Vaše hlasovacie lístky očakávam späť na adresu tomcik@tomirtech.sk do 30. novembra 2014. Vyhlásenie víťaza ankety bude, už na plese SsFZ a následne na zimnom seminári rozhodcov III. ligy SsFZ  23. – 25. januára 2015 budú vyhlásení prví traja R. 

Anketové lístky vypĺňajte takým spôsobom, že dajte preposlať (nie odpovedať) lístky na tomcik@tomirtech.sk a anketové lístky vyplňte a uložte. Potom email odošlite.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

  1. Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke www.ssfz.sk – aktuality (úvodná stránka). Záväznú prihlášku na seminár (nájdete tamtiež) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 14. novembra 2014.  Aktualizovaný zoznam prihlásených trénerov a program seminára nájdete tiež na stránke www.ssfz.sk
  2. Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát SsFZ upozorňuje funkcionárov dotknutých klubov, že  z dôvodu konania volieb do samosprávnych orgánov miest a obcí dňa 15.11.2014 mimoriadne neodstúpil na rokovanie DK (13.11.) zoznam klubov, ktoré neuhradili mesačnú zbernú faktúru za mesiac október 2014 v čase jej splatnosti. Uvedomujeme si, že uvedená udalosť mohla výrazne ovplyvňovať splnenie uvedenej povinnosti v termíne splatnosti MZF. Upozorňujeme však na skutočnosť, že v budúcom týždni bude sekretariát a DK postupovať v zmysle uznesenia VV  a RS SsFZ 2014/2015, časť XXIV. MZF, bod 6) a to z dôvodu, že si musí plniť ako zamestnávateľ povinnosti voči delegovaným osobám.