Spravodajca č. 23/2014-15                                                             28. 11. 2014

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 7.11.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

a)     schválil:

Program a organizačné zabezpečenie Konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 4.12.2014  (štvrtok) o 15,00 hod v konferenčnej sále Okresného úradu v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1.

           Program:

1.     Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ

2.     Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3.     Schválenie programu konferencie

4.     Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie SsFZ

5.     Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 27.6.2014

6.     Príhovor predsedu SsFZ

7.     Správa revíznej komisie

8.     Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2014

9.     Správa mandátovej komisie

10.  Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2015

11.  Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015

ŠTK, KM, DK KR

12.  Informácia o priebehu pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK

13.  Diskusia

14.  Schválenie návrhu uznesenia

15.  Záver

b)    zobral na vedomie:

na základe informácie KR SsFZ zoznam futbalových klubov, naplniacich podmienku o počte rozhodcov v zmysle RS SsFZ 2014/2015 časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6. Uvedenú podmienku k 30.10.2014 neplnia FK: III. liga: L. Hrádok (chýbajú dvaja rozhodcovia), Námestovo (-1 R), Pohronie ZH/DŽ (-1 R), IV. liga:  Vinica (-1 R), K. Lieskovec (-1 R), Or. Veselé (-2 R), Poltár (-2 R), Divín (-2 R), V. liga: Cinobaňa (-1 R), Tornaľa (-1 R), Hajnáčka (-2 R), Lesenice (-2 R), T. Štiavnička (-1 R), Or. Jasenica (-2 R), Nižná (-2 R), Švošov (-2 R), Dúbrava (-2 R), Diviaky (-1 R), Kláštor pod Znievom (-2 R) a Lipovec (-2 R).

             a uložil  menovaným FK zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2015, pod podmienkou

             uplatnenia finančného postihu v zmysle RS SsFZ 2014/2015, časť XXIII. Poplatky, bod 4. Prípadné

             nezrovnalosti v klubovej príslušnosti R odporúčame riešiť s príslušnou KR ObFZ, ktoré vedú vo svojej

             pôsobnosti uvedenú evidenciu a tiež predkladajú aktuálny zoznam pre potreby KR SsFZ.

c)     prerokoval:

správu predloženú ŠTK - Plnenie podmienok FK o počte mládežníckych družstiev v súťažiach SsFZ a na základe predloženej správy, po konzultácii s príslušným ObFZ, z dôvodu neplnenia uvedenej podmienky podľa RS SsFZ 2014/2015 časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3, a ukladá v zmysle RS SsFZ 2014/2015 časť XXIII. Poplatky, bod 2, poplatok vo výške 1000 € pre FK Sokol Repište. Poplatok bude zahrnutý v MZF za mesiac november 2014.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

2.    Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť 2014/2015 sú k nahliadnutiu na web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály.

3.    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína 22. marca 2015.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do18.3.2015, Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 a nie je potrebné o ne žiadať.

1.   KM oznamuje:

a)   Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev žiakov a dorastu v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015,

b)   Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-627 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Čadca, Kysucký Lieskovec, Kremnička, Rudina, Sásová a Martin dospelí pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac október 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-628 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ Krasňany dorast, Varín dorast, Turzovka dorast, Turie SŽ a CVČ Brusno SŽ po 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac október 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvá FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-629 DK odvolaniu FK Raková voči DO uvedenému pod D-625 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-630 DK odvolaniu FK Detva voči DO uvedenému pod D-625 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-631 DK odvolaniu FK Divín voči DO uvedenému pod D-625 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Štatút komisie rozhodcov SsFZ", tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/15 a tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“.

2.    Zimný seminár rozhodcov III. ligy a programu TALENT sa uskutoční v termíne 23. - 25. januára 2015 vo Vyhniach. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

3.    Zimný seminár všetkých DZ pôsobiacich v rámci SsFZ sa uskutoční v hoteli Pelikán v Lučenci v termíne 30. - 31. januára 2015.

4.    Oznam:

Vážení rozhodcovia, tréneri III. ligy a KR

Je tu znovu koniec roka 2014 a KR SsFZ Vás oslovuje s možnosťou dať hlas svojím kolegom rozhodcom, pôsobiacim v súťažiach III. ligy riadených SsFZ a ktorí boli zaradení v III. lige na nominačnej listine SsFZ v ročníku 2014/2015.

Anketa je anonymná a z tohto dôvodu Vás žiadame o korektný prístup k hlasovaniu a vyjadrenia kolegiality voči rozhodcom, o ktorých si skutočne myslíte, že sú najlepší výkonnostne, ako aj kolegiálne medzi vami. Preukážte svoju odbornosť a možnosť vyjadriť sa k svojim kolegom. Hlasovať má možnosť každý riadny rozhodca, DZ z nominačnej listiny III. ligy SsFZ, člen Komisie rozhodcov SsFZ, ako aj každý tréner pôsobiaci v klube III. ligy. Vaše hlasovacie lístky očakávam späť na adresu tomcik@tomirtech.sk do 30. novembra 2014. Vyhlásenie víťaza ankety bude, už na plese SsFZ a následne na zimnom seminári rozhodcov III. ligy SsFZ  23. – 25. januára 2015 budú vyhlásení prví traja R. 

Anketové lístky vypĺňajte takým spôsobom, že dajte preposlať (nie odpovedať) lístky na tomcik@tomirtech.sk a anketové lístky vyplňte a uložte. Potom email odošlite.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

  1. Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej komisie SsFZ zo dňa 26.11.2014

Odvolacie konanie -9/2014

Odvolanie MŠK Rimavská Sobota  proti rozhodnutiu DK  SsFZ   uverejnené v Spravodajcovi č.19/2014-2015 zo dňa 31.10.2014 pod D – 598. Na návrh KM SsFZ  odobratie 3 bodov SŽ za bezodkladné a dobrovoľné neoznámenie narušenia regulárnosti súťaže manipuláciou s výsledkom neodohraného stretnutia II. ligy SŽ Radzovce – Rimavská Sobota.

Odvolacie konanie – 10/2014

Odvolanie MFK Detva  voči rozhodnutiu DK  SsFZ pod D - 610 zverejnené v Spravodajcovi č.19/2014-2015 zo dňa 31.10.2014.  Na návrh KR SsFZ  MFK Detva pokuta 300.- Eur podľa  DP 64 – 1a za nevyhotovenie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí  Detva – Málinec podľa ustanovení  RS SsFZ  2014/2015.  

Odvolacia komisia podané odvolania preskúmala  a uzniesla sa na nasledovných rozhodnutiach:

K bodu 1: OK/9/2014

Odvolanie MŠK Rimavská Sobota  proti  rozhodnutiu DK  SsFZ  v zmysle DP čl. 85 zamieta.

Dôvod: Vynesené disciplinárne opatrenia  DK SsFZ na návrh KM SsFZ  sú vzhľadom na závažné porušenie futbalových noriem o organizovaní športových súťaží funkcionármi klubov a R správne.

 Bolo preukázané, že i keď sa zástupcovia MŠK R. Sobota v počiatočnej fáze nepodieľali na manipulovaní s výsledkami neodohraných stretnutí  MŽ a SŽ o návrhu boli informovaní, neodmietli ho a ani následne prípad na riadiace orgány SsFZ neoznámili.   

Poplatok za odvolanie 30.- Eur, bude zahrnutý na úhradu do MZF.

K bodu 2: OK/10/2014

OK SsFZ  v zmysle DP čl. 85 odvolanie MFK Detva  proti rozhodnutiu DK SsFZ  pod  D - 610 zamieta.

Dôvod:  OK SsFZ  pri posudzovaní opodstatnenosti výšky finančného postihu prihliadala na písomné vyjadrenie navrhovateľa. DK SsFZ  vyniesla DO na návrh KR SsFZ, ktorá dlhodobejšie uplatňuje líniu rovnakého prísneho finančného postihovania klubov pri neposkytovaní DVD záznamov pre overenie herných situácií a postupov rozhodcov pri podaných námietkach,  alebo sťažnostiach. 

Poplatok za odvolanie 50.-EUR, bol zahrnutý na úhradu do MZF.

Proti rozhodnutiu OK SsFZ bod 2 je možné uplatniť opravný prostriedok, odvolanie na OK SFZ.

                                                                                          

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 4.12.2014 (vo štvrtok) o 11,00 hod. v malej konferenčnej miestnosti OÚ v  B. Bystrici.
  2. V súvislosti s prípravou Konferencie SsFZ 4.12.2014, žiadame sekretárov príslušných ObFZ, aby podľa svojich možností preverili účasť delegátov za  ObFZ, prípadne komunikovali so sekretariátom SsFZ účasť náhradníkov.

 

Delegovanie:

21. ročník medzinárodného halového turnaja žiakov O pohár Doc. J. Vengloša – 6.12.2014 – ŠH Štiavničky, zodpovedný za obsadenie stretnutí Ľ. Samotný, R – Tokár, D. Poláček.

 

29.11.2014 od 9,00 HSM SFZ  BB kraj SŽ – 1. kolo, ŠH Badín, R – Poláček , Šimko,

30.11.2014 od 9,00 HSM SFZ  ZA kraj MŽ – 1. kolo, ŠH Badín, R – Tokár, Poláček.