Spravodajca č. 24/2014-15                                                             5. 12. 2014

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

2.    Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť 2014/2015 sú k nahliadnutiu na web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály.

3.    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína 22. marca 2015.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do18.3.2015, Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 a nie je potrebné o ne žiadať.

1.   KM oznamuje:

a)   Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev žiakov a dorastu v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015,

b)   Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

c)   Berie na vedomie list písaný rodičmi ŠK Čierne – žiaci. Upozorňuje však na skutočnosť, že odborné komisie SsFZ sa zaoberajú výhradne podnetom (vyjadrením), ktoré zašle štatutár klubu, prípadne ním poverená osoba.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Štatút komisie rozhodcov SsFZ", tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/15 a tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“.

2.    Zimný seminár rozhodcov III. ligy a programu TALENT sa uskutoční v termíne 23. - 25. januára 2015 vo Vyhniach. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

3.    Zimný seminár všetkých DZ pôsobiacich v rámci SsFZ sa uskutoční v hoteli Pelikán v Lučenci v termíne 30. - 31. januára 2015.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

  1. TMK SsFZ odstupuje DK SsFZ FK LAFC Lučenec za nesplnenie si povinnosti trénera v zmysle RS 2014/15 kapitola XIII / čl. 6.
  2. Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej komisie SsFZ zo dňa 26.11.2014

Odvolacie konanie -9/2014

Odvolanie MŠK Rimavská Sobota  proti rozhodnutiu DK  SsFZ   uverejnené v Spravodajcovi č.19/2014-2015 zo dňa 31.10.2014 pod D – 598. Na návrh KM SsFZ  odobratie 3 bodov SŽ za bezodkladné a dobrovoľné neoznámenie narušenia regulárnosti súťaže manipuláciou s výsledkom neodohraného stretnutia II. ligy SŽ Radzovce – Rimavská Sobota.

Odvolacie konanie – 10/2014

Odvolanie MFK Detva  voči rozhodnutiu DK  SsFZ pod D - 610 zverejnené v Spravodajcovi č.19/2014-2015 zo dňa 31.10.2014.  Na návrh KR SsFZ  MFK Detva pokuta 300.- Eur podľa  DP 64 – 1a za nevyhotovenie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí  Detva – Málinec podľa ustanovení  RS SsFZ  2014/2015.  

Odvolacia komisia podané odvolania preskúmala  a uzniesla sa na nasledovných rozhodnutiach:

K bodu 1: OK/9/2014

Odvolanie MŠK Rimavská Sobota  proti  rozhodnutiu DK  SsFZ  v zmysle DP čl. 85 zamieta.

Dôvod: Vynesené disciplinárne opatrenia  DK SsFZ na návrh KM SsFZ  sú vzhľadom na závažné porušenie futbalových noriem o organizovaní športových súťaží funkcionármi klubov a R správne.

 Bolo preukázané, že i keď sa zástupcovia MŠK R. Sobota v počiatočnej fáze nepodieľali na manipulovaní s výsledkami neodohraných stretnutí  MŽ a SŽ o návrhu boli informovaní, neodmietli ho a ani následne prípad na riadiace orgány SsFZ neoznámili.   

Poplatok za odvolanie 30.- Eur, bude zahrnutý na úhradu do MZF.

K bodu 2: OK/10/2014

OK SsFZ  v zmysle DP čl. 85 odvolanie MFK Detva  proti rozhodnutiu DK SsFZ  pod  D - 610 zamieta.

Dôvod:  OK SsFZ  pri posudzovaní opodstatnenosti výšky finančného postihu prihliadala na písomné vyjadrenie navrhovateľa. DK SsFZ  vyniesla DO na návrh KR SsFZ, ktorá dlhodobejšie uplatňuje líniu rovnakého prísneho finančného postihovania klubov pri neposkytovaní DVD záznamov pre overenie herných situácií a postupov rozhodcov pri podaných námietkach,  alebo sťažnostiach. 

Poplatok za odvolanie 50.-EUR, bol zahrnutý na úhradu do MZF.

Proti rozhodnutiu OK SsFZ bod 2 je možné uplatniť opravný prostriedok, odvolanie na OK SFZ.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

Kvalifikácia na halové majstrovstvá Slovenska žiačok – U16:

Halové majstrovstvá Slovenska sa budú konať opäť v Púchove a to 6-7.2.2015. Pretože zo Stredného Slovenska budú môcť nastúpiť podľa SFZ asi len 3-4 tímy, 17.1.2015 prebehne kvalifikácia prihlásených tímov pravdepodobne v Ružomberku. Kto sa kvalifikácie nezúčastní, nemôže ísť na halové MS. Družstvo musíte prihlásiť do 15.12.2014! V prílohe nájdete prihlášku.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Slávnostné vyhlásenie XX. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2014 sa uskutoční v piatok 9.1.2015 o 18,00 hod. v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Následne v priestoroch predsália divadla a Divadelnej reštaurácii pokračujú ocenení hráči a pozvaní hostia na  XI. Plese SsFZ.

 

Delegovanie:

21. ročník medzinárodného halového turnaja žiakov O pohár Doc. J. Vengloša – 6.12.2014 – ŠH Štiavničky, zodpovedný za obsadenie stretnutí Ľ. Samotný, R – Tokár, D. Poláček.

 

7.12.2014 od 8,30 HSM SFZ I. kolo MŽ BB kraj – Tokár, Poláček.