Spravodajca č. 39/2014-15                                                             10. 4. 2015

 

Upozorňujeme touto cestou na termín splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2015, ktorá uje 10.4.2015. V prípade, že uhradíte MZF po uvedenom termíne, prípadne po 13. 4. 2015, kontaktujte vo vlastnom záujme sekretariát SsFZ. Futbalové kluby, ktoré budú mať 16.4.2015 v ISSF status „neplatič“ – odstúpi sekretariát na riešenie DK.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Náhradný termín neodohratých stretnutí 18.kola III. ligy resp. 16.kola IV. a V. ligy ŠTK stanovila na 13.5.2015 o 17,30 hod. s tým, že FK po vzájomnej dohode môžu stretnutie len predohrať /navrhujeme 1.5. resp. 8.5.2015 okrem III. ligy/. Vzájomné dohody si uplatnite do 16.4.2015 formou podnetu v ISSF alebo cez stk.ssfz@gmail.com .
 2. Žiadame MK SsFZ o stanovisko k matričným úkonom pôsobnosti hráča Marián Varholák /1246872/.
 3. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstva FK Podbrezová v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutia IV. ligy J:

·        11.04.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Málinec – Podbrezová B

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 19.kolo IV. liga J Vinica – Podbrezová B

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        18.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga D Sklabiná – Olováry

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        29.04.2015 /streda/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga B Nižná – Bešeňová

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 15.kolo IV. liga S Tvrdošín – Belá Dulice

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,00 hod. 16.kolo IV. liga S Rosina – Trstená

·        01.05.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 16.kolo V. liga D D. Strehová – Radzovce

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo IV. liga S Belá Dulice – Stráža

·        08.05.2015 /piatok/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        08.05.2015 /piatok/  o 14,00 hod. 16.kolo V. liga D Lesenice – Olováry

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo V. liga D Čebovce – Mýtna

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        20.05.2015 / streda/ o 17,30 hod. 15.kolo IV. liga S O. Veselé – L. Štiavnica

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        23.05.2015 /sobota/ o 10,00 hod. 23.kolo V. liga C Lieskovec – Medzibrod

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

 1. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.
 2. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2015 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK, že v zmysle RS, čl.VI. bodu 8 sú v prípade preloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia stretnutie povinné odohrať po dohode so súperom do 14 dní ostatné MFS sa spravidla predohrávajú ( RS čl.VI , bod 7a).

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 17.kolo (Belá – Dolný Kubín) z 11.4 na 21.4.2015 (utorok)  o 14,00 a 16,30,

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 18.kolo (Tvrdošín – Rajec) 22.4.2015 (streda) o 10,00 a 12,00,

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 21.kolo (BytčaJuventus A) z 13.5.na 22.4.2015 o 15,30 a 17,30,

d)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 24.kolo (Radzovce – Žarnovica) z 30.5.2015 na 31.5.2015 o 10,00 a 12,00,

DORAST

a)    II.liga U19, U17 – 18.kolo (LučenecV. Krtíš) z 22.4. na 16.4.2015 o 14,00 a 16,30,

b)    III.liga dor.sk.Sever – 15.kolo (Tvrdošín – Krásno) 24.4.2015 o 15,30,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 15.kolo (Turzovka – Teplička nad Váhom) 22.4.2015 o 16,30,

d)    III.liga dor.sk.Sever – 16.kolo (Čierne – Tvrdošín) 29.4.2015 o 14,30,

e)    III.liga dor.sk.Sever – 17.kolo (Turzovka – Istebné) 11.4.2015 o 15,30 - Futbalová aréna Korňa,

f)     III.liga dor.sk.Sever – 19.kolo (Istebné – Teplička n. Váhom) z 26.4. na 25.4.2015 o 11,00,

g)    III.liga dor.sk.Sever – 23.kolo (Stráňavy – Predmier) z 23.5.2015 na 1.5.2015  o 14,00,

h)    III.liga dor.sk.Juh – 16.kolo (Tisovec – Očová) 22.4.2015 o 16,30,

i)     III.liga dor.sk.Juh – 25.kolo (Žarnovica – Sliač) zo 7.6. na 6.6.2015 o 15,30,

j)     IV.liga dor.sk.A – 17.kolo (Terchová – Strečno) z 12.4. na 1.5.2015 o 15,00,

k)    IV.liga dor.sk.C – 15.kolo (Selce – Kremnica) 22.4.2015 o 16,30,

l)     IV.liga.dor.sk.D – 16.kolo (Hajnáčka – Halič) 8.5.2015 o 15,00,

m)   IV.liga dor.sk.D  - 17.kolo (Kalinovo – Hnúšťa) 12.4.2015 o 12,00,

n)    II. liga U19,U17 – 25. kolo ( BánováMartin) z 24.5. na 20.5.2015 o 15,00,17,30,

o)    II. liga U19,U17 – 27. kolo ( Jupie BB – Martin) zo 6.6. na 7.6.2015 o 10,00,12,30 ihrisko Badín.

2.   KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga U15, U13 sk.B – 13.kolo (O. Lesná – Rabča) stretnutie sa neodohrá, FK predložia dohodu tak, aby sa MFS  odohralo  najneskôr do 14 dní ( RS čl.VI, bod 8),

b)     IV.liga dor.sk.B – 15.kolo (Oravské Veselé – Liesek) FK predložia dohodu tak, aby sa MFS  odohralo  najneskôr do 14 dní ( RS čl.VI, bod 8.)

3.   KM oznamuje:

a)    II. liga U15,13 sk. Juh – 17.kolo ( Lučenec – Nová Baňa) – stretnutie sa neodohrá,

b)    III. liga U15, U13, sk. A – 17.kolo (Oščadnica – Krásno nad Kysucou) – stretnutie sa neodohrá, odohrať do 14 dní, dohodu predložiť do 15.4.2015,

c)    Schvaľujeme Futbalovú arénu v Korni, ako náhradnú HP pre mládežnícke stretnutia v prípade nespôsobilých HP z dôvodu nepriaznivého počasia iba  v prípadoch  vyplývajúcich z RS čl. VI, bod 8  pre FK okresu Čadca. FK musia o zmenu miesta MFS včas požiadať.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-696 Vzhľadom k veľkému množstvu otázok týkajúcich štartu hráčov, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, pričom môžu štartovať za viac družstiev jedného FK, upozorňujeme funkcionárov FK na znenie ustanovenia článku 17 bod 10 DP a kapitoly XIX. bod 4 RS 2014/2015.

D-708 DK opakovane žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 13.4.15: 

           zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Hriňová.

D-709 DK predvoláva na zasadnutie dňa 16.4.15: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Podlavice Badín-Hriňová IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Hriňová Ján Hudec HU FK Podlavice-Badín a Daniel Borcovan DZ.

D-710 Na podnet KR SsFZ Matúš Koncoš 1295330 Hnúšťa 4 SN od 30.3.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-711 Na základe správy DZ a podnet KR SsFZ Marek Greguš 1250023 Veľký Krtíš 4 SN od 9.4.15, DP 45-2b, uhradiť 10 € v MZF.

D-712 Milan Mažgút hlásateľ FK Lieskovec dospelí  4 SN po ukončení účinnosti DO uvedeného pod D-664, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-713 DK odstupuje ŠTK SsFZ na riešenie e-mail Peter Kelemen R a podanie FK Sklabiná ohľadom stretnutia V. ligy skupina D Hajnáčka-Sklabiná.

D-714 Na základe podnetu ŠTK SsFZ DK ruší DO uvedené pod D-705 Marian Varholák 1246872 Sklabiná za 5 ŽK od 30.3.15 na 1 MFS.

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Hnúšťa (V. Krtíš - Hnúšťa) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, D. Strehová (Olováry – D. Strehová) – sťažnosť neopodstatnená zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVIII RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Hnúšťa U19 (Vidiná - Hnúšťa) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 2. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

b)   Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

 1. Dňa 23.04.2015 sa na futbalovom ihrisku ŠK Demänová uskutoční praktický tréning rozhodcov programu TALENT, pozvánky budú poslané e-mailom od p. Roštára.
 2. V dňoch 15. až 17. mája 2015 sa uskutoční celoslovenský seminár rozhodcov z programu TALENT na Štrbskom Plese v hoteli Trigan. Všetci rozhodcovia z PT budú informovaní o programe e-mailom od p. Roštára.

Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný „Program Talent jar 2015“.

 1. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ najneskôr do 10.4.2015 spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený !

Uvedené zasielajte na sekretariát SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

 1. Z dôvodu opakovaných nedostatkov, pod následkom riešenia v zmysle „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu“ KR dôrazne upozorňuje:

a)     R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa popis priestupkov za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý neuvádza!

b)    R na skutočnosť, že pri napomínaní hráča ŽK v elektronickom zápise o stretnutí, popis priestupkov za ktoré bol hráč napomenutý neuvádza!

c)     DZ na ustanovenia druhej až piatej odrážky bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe

uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ!

 1. KR upozorňuje R na povinnosť zúčastňovať sa MFS podľa pokynov zo zimných seminárov, t. j. III. liga v obleku (oblek Alain Delon, košeľa, kravata), IV. a V. liga v spoločenskom oblečení (oblek, košeľa).
 2. Vzhľadom k rozhodnutiu ŠTK a KM odohrať zrušené kolá v pracovné dni, žiadame R a DZ, aby prehodnotili prípadné ospravedlnenia na termíny 13.5. až 15.5. a zariadili si svoje osobné povinnosti tak, aby sa dohrávok zúčastnili v zmysle pôvodnej delegácie. Tolerované budú len potvrdenia PN, prípadné disciplinárne postihy a skutočné vážne osobné dôvody, podložené akceptovateľným potvrdením.
 3. Nové ospravedlnenia R:  Hreus ospr. na SO od 1.5. zrušené, Gajdošík 25.4.-26.4., Dobrocký SO do konca JČ, Močiliak 18.4., Koós 1.5.-3.5., Krahulec 1.5.-2.5.,Henesová 1.5.-2.5., 8.5.-9.5.,16.5., 23.5., 30.5., Širanec PD od 1.5. zrušené, Hromádka 18.4., Fáber 2.5. a 4.5.-9.5., Jaroščiak 25.4., Švec 30.5., Ďuriník PN od 8.4., Farský 9.5.-10.5., Rendla 8.5.-10.5., Hanuska 13.5., Šupej 1.5., Drozd 25.4., Kapusta 18.4.-19.4., Hanuska PN od 10.4.,
 4. Ospravedlnenia po schválení DL 18: Kapusta
 5. Ospravedlnenie DZ :Králka 11-18.5., Čunderlík 11 a 18.4., Chvíľa 4.4., 22.4., Ivan 25-26.4., Kmoško 17-18.4., Bella 30.4. – 3.5., Mastiš 16-17.5., Konečný 28.4. – 2.5., Jánošík 22.4.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

2. Transfer hráča Marián Varholák 1246872 prestup z FK Slovenské Ďarmoty do TJ Družstevník Sklabiná a jeho následný štart za nový klub – porušenie Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, čl. 3. MaK SsFZ ruší dňm 10.4.2015 svoje rozhodnutie o schválení uvedeného transferu, vracia uvedeného hráča do pôvodného materského klubu a postup hráča a funkcionárov FK odstupuje na riešenie DK.

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradné termíny záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie budú v utorok 07. apríla 2015  a v utorok 05.mája 2015 vždy o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zmena v RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK – IV. liga SEVER -  FK Slovan Trstená – od 26.2.2015 Predseda: Juraj Bernaťák, m: 0918 521 123, e-mail: primator@trstena.sk, IV. liga JUH – FC Slovan Divín – od 15.1.2015 prezident FK Peter Ďurica, m: 0915 043 092, Predseda FK Milan Olšiak, m: 0911 396 165; V. liga sk. CFK 09 Bacúch – od 29.11.2014 viceprezident FK – Marek Nikel m: 0908 916 408, e-mail: marek@nikel.sk.

2. Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

3. Sekretariát SsFZ oznamuje, že v týchto dňoch, v spolupráci so sekretármi ObFZ distribuuje tradičné medajličky pre hráčov súťaží ml. žiakov tak, aby si ich mohli zástupcovia jednotlivých kolektívov prevziať na príslušnom ObFZ po  27.3.2015.

 

Delegovanie rozhodcov na II. kolo turnaja Coca-Cola Školský pohár 52014/2015 na teritóriu stredného Slovenska

Chlapci:

21.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko MFK Strojár Krupina (R. Dodok – 0905 712 381, R. Jelok – 0905 515 358, J. Hucák – 0948 521 548),

13.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko MFK Spartak Hriňová (M. Valentýni – 0904 516 337, M. Melich – 0904 440 447, M. Sivák – 0915 823 979),

14.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin (J. Diabelko – 0905 361 906 , Š. Kosturský – 0905 116 266, I. Tilesch – 0905 853 125),

16.04.2015 o   8,30 hod. – ihrisko MŠK Námestovo (R. Bajdich – 0915 184 618, P. Živčic – 0905 589 083, J. Labuda – 0948 341 334),

16.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko FK Jesenské (Cs. Rybár – 0918 493 904, V. Parobek – 0903 554 311),

17.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko  OŠK RENOP Liptovská Teplá (S. Wosiňski – 0903 509 153, D. Šimovič – 0948 524 290, M. Rermeň – 0910 922 814),

21.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko Marakana, Žilina – Hričov (M. Matula – 0948 891 224, M. Backa – 0910 352 989, R. Behančin – 0908 845 795),

21.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko FK Pohronie, Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Forgáč – 0944 140 387, M. Dobrík – 0917 376 675),

Dievčatá:

10.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko TJ Slovan Dudince (R. Dodok – 0905 712 381, R. Jelok – 0905 515 358, J. Hucák – 0948 521 548),

10.04.2015 o 11,30 hod. – ihrisko MFK Strojár Krupina (Ľ. Dado – 0907 345 015, R. Dado – 0902 328 773, P. Oružinský – 0903 583 592),

16.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko TJ Kvačany (L. Božek – 0915 279 594, M. Jacková – 0910 397 593, R. Žiak – 0915 035 970),

16.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin (J. Diabelko – 0905 361 906 , Š. Kosturský – 0905 116 266, I. Tilesch – 0905 853 125),

17.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko TJ Havran Ľubochňa  (L. Božek – 0915 279 594, M. Jacková – 0910 397 593, R. Žiak – 0915 035 970),

17.04.2015 o 11,00 hod. – ihrisko ŠK Selce (I. Šimko – 0910 110 709, T. Tuma – 0949 707 026),

20.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko TJ Tatran Zákamenné (J. Svitek – 0902 526 156, D. Polťák – 0905 228 102, J. Vajdiar – 0949 152 959),

20.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko FK Pohronie, Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Forgáč – 0944 140 387, M. Dobrík – 0917 376 675),