Spravodajca č. 45/2014-15                                                             22. 5. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

            Z dôvodu nárastu žiadostí o predohratie MFS 26. resp. 28.kola dospelých, (14. 6. 2015 o 11.00 Konferencia

            SFZ o 20.45 KME: Slovensko - Macedónsko, obidve podujatia v Žiline), ŠTK aj na základe uznesenia VV SsFZ

            zo dňa 14.5.2015 rozhodla odohrať MFS všetkých súťaží dospelých dňa 13.6.2015 /sobota UHČ/.

 1.  Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na SsFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 19.6.2015. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Za potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov družstva je zodpovedný príslušný FK /lekárska prehliadka je platná jeden kalendárny rok/.  Potvrdenia o lekárskej prehliadke už nie sú povinnosťou zasielať na SsFZ, predkladajú sa len na základe vyžiadania riadiacej komisie.

K požiadavke na  pridelenie štartovného čísla pre nový súťažný ročník 2015/2016 je zverejnená Bergerova tabuľka čísel, web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK techn.úsek – Materiály – berger.xls. Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2015/2016 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

 1. V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Likavka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 22. kola V.ligy B Diviaky – Likavka a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Diviaky 3 body a skóre 7:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 2. V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Buzitka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 22. kola V.ligy D Buzitka - Čebovce a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Čebovce 3 body a skóre 0:3. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 3. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, HP a UHČ v MFS:

·        23.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B T. Štiavnička – Dúbrava

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        23.05.2015 /sobota/ o 10,00 hod. 23.kolo V. liga C Lieskovec – Medzibrod

·        23.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga D Hnúšťa – Cinobaňa /Hnúšťa 10€/

·        27.05.2015 /streda/  o 17,30 hod. 23.kolo V. liga B Martin B – Bešeňová

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        03.06.2015 /streda/  o 17,00 hod. 29.kolo III. liga Námestovo – L. Hrádok

·        03.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 24.kolo III. liga Teplička n. Váhom – Bytča /Teplička 10€/

·        03.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 15.kolo IV. liga S O. Veselé – L. Štiavnica

·        05.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S Stráňavy – Tvrdošín  

 1. Nedostatky v stretnutiach: Bánová – Staškov /farba dresov – odstupujeme KR/
 2. Berieme na vedomie podnet DZ z MFS Repište - Bacúch
 3. Dávame do pozornosti FK III. ligy materiál – Požiadavky na infraštruktúru štadiónov /zverejnený na stránke SsFZ, komisie, ŠTK, materiály/, ktorý bol pripravený KŠI SFZ a následne odsúhlasený na ŠTK SFZ a ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov II. ligy (DOXXbet) v súťažnom ročníku 2015/2016.

Tento materiál bude záväzný aj pre nových účastníkov II. ligy v prípade ich postupu z regionálnych súťaží (III. liga), ktorí sú aj v zmysle Rozpisu RS (článok 6. odsek g)) povinní predložiť na schválenie vyplnený pasport vydaný KŠI SFZ. V prípade, že Váš FK nemá platné potrebné dokumenty, ktoré sú podmienkou pre zaradenie družstva FK do DOXXbet ligy tak, ako je uvedené v Rozpise RS (aj článok 6. odsek j), ako napr.: organizačný poriadok, doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ...) je potrebné, aby ste sa obrátili na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták - 0905 357 215) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Oznamujeme FK, že vzhľadom na uznesenie Vv SsFZ a následné nariadenie ŠTK o preložení

všetkých MFS dospelých zo 14.6. (nedeľa) na 13.6. (sobota),  žiadame FK , aby v prípade, že im MFS mládeže, ktoré by mali odohrať  13.6.  (sobota.)  kolidujú s predmetnými zápasmi dospelých, požiadali prostredníctvom podania na KM v ISSF  termíne do 31.5.  o zmenu  na nový  termín, max. však na 14.6.( nedeľa ).

KM umožní  v prípade požiadania  predohratie  aj stretnutí mládeže, ktoré by sa mali hrať 14.6. 2015

(nedeľa).

Pri zmene  pôvodného  termínu MFS musí svoj súhlas v tomto prípade vždy vyjadriť aj súper  prostredníctvom podania na KM v rámci ISSF.

1.  KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 24.kolo (Fiľakovo – Detva) z 30.5. na 27.5.2015(streda) o 15,30 a 17,30,

b)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 25.kolo (Detva – Poltár) zo 6.6. na 3.6.2015 o 15,30 a 17,30,

c)    III.liga U15, U13 sk.B – 19.kolo (Dlhá nad Oravou – Rabča) 24.5.2015 o 10,00 a 12,00zmena ÚHČ. FK Dlhá nad Oravou uhradí 10€ v MZF,

d)    III.liga U15, U13 sk.C – 26.kolo (H.Nemce – Kalinovo) z 13.6. na 10.6.2015 o 15,00 a 17,00,

e)    III.liga U15, U13 sk.C – 25.kolo (Brusno– Kremnica) zo 6.6. na 26.5.2015 (utorok) o 16,00 a 18,00,

f)     II.liga U15, U13 sk.Sever – 24.kolo (Žilina C – Teplička n.Váhom) z 30.5. na 10.6.2015 o 15,30 a 17,30. Žilina uhradí 10€ v MZF.

DORAST

g)    III.liga dor.sk.Sever – 23.kolo (Rosina – Čierne)  z 23.5. na 27.5.2015 o 17,00. FK Rosina uhradí 10€ v MZF,

h)     III.liga dor.sk.Sever – 26.kolo (Sučany – Rosina) z 13.6. na 10.6.2015 o 17,30,

i)     III.liga dor.sk.Juh – 22.kolo (Tornaľa – Jesenské) 27.5.2015 o 17,00 – dohrávka. FK Tornaľa uhradí 10€ v MZF,

j)     III.liga dor.sk.Juh – 24.kolo (Č.Balog – Žarnovica) z 31.5 na 30.5.2015 o 14,30. FK Č.Balog uhradí 10€ v MZF.

k)    III.liga dor.sk.Juh – 24.kolo ( Bacúch – Tisovec) z 30.5. na 29.5.2015 o 17,30  FK Bacúch uhradí 10€ v MZF,

l)     IV.liga dor.sk C – 25.kolo (Kremnička - Selce) zo 6.6. na 4.6.2015 o 17,00,

m)   IV.liga dor.sk C – 23.kolo (S. Lupča  - Kremnica) – hrá sa o 17,30 – zmena ÚHČ.

2.  KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga U15 sk.C – 23.kolo (H.Nemce – S.Ľupča) z 23.5. na 26.5.2015 o 16,30 – hrá sa v pôvodnom termíne 23.5. ( neskoré podanie - jarmok v S. Lupči ),

b)    IV.liga dor.sk.A – 26.kolo (Varín – Oščadnica) zo 14.6. na 13.6.2015 o 16,30 – chýba súhlas FK Oščadnica,

c)    IV.liga dor.sk.B – 25.kolo (Rabča – Trstená) zo 7.6. na 6.6.2015 o 17,00  - chýba súhlas FK Trstená.

3.  KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U15, U13 sk.C – 22.kolo (Revúca – Kremnica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Revúca  podľa SP čl.100/b,

b)    III.liga U13 sk.C – 22.kolo (H.Nemce – P.Č.Balog), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H.Nemce podľa SP čl.100/b,

c)    IV.liga dor.sk.A – 22.kolo (Terchová – S.Bystrica), priznávame 3 body a skóre 4:1 ponechávame v platnosti v prospech FK Terchová podľa SP čl.100/e,

d)    IV.liga dor.sk.A – 22.kolo (Radoľa – K.Lieskovec) priznávame 3 body a skóre 6:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Radoľa  podľa SP čl.100/e.

4.  KM oznamuje:

a)    Upozorňujeme nasledovné FK  na 3-násobné čerpanie čakacej doby v prebiehajúcom ročníku, ktoré môžu byť v prípade opakovania posúdené ako neoprávnené čerpanie čakacej doby a záležitosť odstúpená DK: FK Čadca ( dorast ), FK Skalité ( žiaci),

b)    Námietka FK Revúca  k štartu hráča súpera po 5.ŽK – neopodstatnená, hráč nastúpil v zmysle DP,

c)    Upozorňujeme dôrazne  FK  na povinnú evidenciu a sledovanie ŽK v zmysle RS – čl. XIX, bod 21 ( zákaz štartu hráča po 5.ŽK, 9.ŽK, 12.ŽK), sledovanie zastavenia činnosti  hráčov po 5.ŽK v ÚS - časť Disciplinárna komisia.

Uvedenú evidenciu ŽK nájde každý FK aj v ISSF – časť Reporty, prípadne môže počet ŽK overiť a požiadať aj o vysvetlenie príslušného referenta KM, nie predsedu a členov  DK.

d)    Neskoré začiatky:

Krupina – Hnúšťa – žiaci – neskorý príchod hostí,

Závadka – Radzovce (žiaci) – neskorý príchod hostí,

Závadka – Pohorelá (žiaci)  - neskorý príchod hostí,

Strečno – Skalité (dorast) – neskorý príchod hostí,

Zborov nad Bystricou – Rajec (dorast) – neskorý príchod  hostí,

Varín – Podvysoká (dorast) – nesúlad čísel na dresoch  domáceho mužstva.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-951 Denis Tkáčik 1249441 Bánová DK hráčovi dňom 11.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Čierne-Bánová.

D-994 Na základe podnetu KR SsFZ Patrik Horváth 1300804 Poltár 2 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-995 Na základe podnetu KR SsFZ Ľuboš Uhlár 1301335 Poltár 2 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-996 Na základe podnetu KR SsFZ Patrik Ulický 1300734  Poltár 5 SN od 11.5.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-997 Na základe podnetu KR SsFZ Ján Kubolka 1127687 Cinobaňa 1 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-998 DK berie na vedomie odvolanie FK Kotešová zo dňa 21.5.15 voči DO uvedenému pod D-889.

D-999 Na základe podnetu KR SsFZ Vladimír Konček 1112492 Lieskovec 4 SN od 14.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1000 DK v nadväznosti na nesplnenie nariadenia uvedeného pod D-973 konanie o odvolaní FK Badín podľa D 83-4 zastavuje.

D-1001 DK v nadväznosti na nesplnenie nariadenia uvedeného pod D-974 konanie o odvolaní FK Badín podľa D 83-4 zastavuje.

D-1002 Mário Kováč 1263442 Bušince 2 SN + zmena podmienečného DO 2 stretnutia na nepodmienečný od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1003 Filip Slabécius 1280790 Bacúch 2 SN od 18.5.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1004 Tibor Vanek 1307795 Oravská Polhora 2 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1005 Richard Rubint 1117386 Lučenec 1 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1006 Miroslav Pukaj 1128787 Švošov 1 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1007 Matej Lobodass 1165168 Kysucký Lieskovec 3 SN od 18.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1008 Na základe podnetu ŠTK SsFZ DK ruší DO D-991 u hráča Miroslav Kukolík 1233124 Olováry, uhradiť 10 € v MZF.

D-1009 Na základe podnetu ŠTK SsFZ DK ruší DO D-991 u hráča Ľuboš Franek 1227954 Belá, uhradiť 10 € v MZF.

D-1010 Adam Sekereš 1301462 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1011 Marek Rozenberg 1306764 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1012 Martin Chrachala 1320084 Bánová 2 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1013 Peter Šutovský 1309022 Krasňany 2 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1014  Michal Bukóci 1328925 Revúca 2 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1015 Pavol Gajdošík 1289835 Teplička nad Váhom 3 SN od 18.5.15, DP 48-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1016 DK žiada FK Kremnička dospelí v termíne do 26..15 o predloženie písomného vyjadrenia k opakovaným neprístojnostiam svojho priaznivca v stretnutí III. ligy dospelých Kremnička-Kalinovo.

D-1017 Zsolt Rapi 1117709 Fiľakovo 1 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1018 Tomáš Kramar 1197648 Lietavská Lúčka 1 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1019 Jakub Martinec 1239375 Rudina 1 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1020  Pavol Badura 1183021 Staškov 1 SN od 18.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1021 Tomáš Tvrdý 1197354 Rudina 3 SN od 18.5.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1022 Ľuboš Baran 1248811 Lieskovec 3 SN od 18.5.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1023 Tibor Pajerský 1254793 Voznica 1 SP do 31.10.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1024 Tomáš Stašík 1248965 Martin B 2 SN od 18.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1025 DK berie na vedomie podanie FK Buzitka zo dňa 18.5.15 ohľadom stretnutia V. ligy skupina D dospelí Buzitka-Čebovce.

D-1026 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Vladimír Malček vedúci družstva FK Buzitka dospelí 6 mesiacov nepodmienečne od 21.5.15 do 20.11.15, DP 53-1c a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1027 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Milan Gibala tréner FK Buzitka dospelí 6 mesiacov nepodmienečne od 21.5.15 do 20.11.15, DP 53-1c a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1028 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Erik Adamec 1139020 Buzitka 2 mesiace nepodmienečne od 21.5.15 do 20.7.15, DP 53-1c a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1029 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Buzitka dospelí odobratie 6 bodov, pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 32, 64-1a a 64-4 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Buzitka-Čebovce.

D-1030 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Jakub Ľalík 1257812 Buzitka 3 mesiace nepodmienečne po uplynutí DO uvedeného pod D-971, DP 53-1c a 53-2b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1031 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Likavka dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za predčasné ukončenie stretnutia V. ligy skupina B dospelí Diviaky-Likavka.

D-1032 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK  Kysucký Lieskovec a Čadca  pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2015 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-1033 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Krasňany dorast a Rimavská Sobota SD pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2015 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-1034 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 18.5.15 na 1 MFS:

             Viktor Koták 1221219 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF.

             Peter Rutkaj 1174639 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.

             Lukáš Gočala 1171751 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF.

             Jozef Knapec 1198168 Stráža, uhradiť 10 € v MZF.

             Ján Skýpala 1167788 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

             Miroslav Dibala 1172206 Málinec, uhradiť 10 € v MZF.

             Adam Hroš 1182992 Podlavice Badín, uhradiť 10 € v MZF.

             Miloš Roháč 1252828 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF.

             Ján Bukovčan 1101653 Martin B, uhradiť 10 € v MZF.

             Stanislav Gregor 1172882 Martin B, uhradiť 10 € v MZF.

             Róbert Dočkal 1107777 Sásová, uhradiť 10 € v MZF.

             Ľuboš Laurov 1118678 Voznica, uhradiť 10 € v MZF.

             Lukáš Palovič 1166239 Šalková, uhradiť 10 € v MZF.

             Attila  Nagy 1114849 Buzitka, uhradiť 10 € v MZF.

             Tibor Krnáč 1102442 Olováry, uhradiť 10 € v MZF.

             Tomáš Gemzický 1270347 Bacúch, uhradiť 5 € v MZF.

             Radim Jaroš 1276781 Vrútky, uhradiť 5 € v MZF.

             Milan Pienčak 1314036 Oravská Polhora, uhradiť 5 € v MZF.

D-1035 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 18.5.15 na 1 MFS:

             Jakub Jendreas 1165157 Bobrov, uhradiť 10 € v MZF.

             Stanislav Jačmeník 1096663 Buzitka, uhradiť 10 € v MZF.

             Tomáš Šimanica 1258638 Staškov, uhradiť 5 € v MZF.

D-1036 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

             Jakub Ďurka 1287664 Teplička nad Váhom zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

D-1037 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 26.5.15: 

             zo stretnutia III. ligy dospelí Kremnička-Kalinovo,

             zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Lesenice-Cinobaňa (DK žiada o predloženie úplného DVD záznamu pod následkom prijatia disciplinárnych opatrení). 

D-1038 DK predvoláva na zasadnutie dňa 28.5.15:   

            o 16:00 hod. zo stretnutia II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár Arnold Danyi R, FK Lučenec Peter Tóth vedúci družstva, FK Poltár Vojtech Horváth vedúci družstva a Peter Bukovský tréner mužstva MŽ.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.      

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Poltár U15 (Lučenec - Poltár) – prípad odstupujeme DK SsFZ, Cinobaňa (Lesenice - Cinobaňa) – sťažnosť nepreukázateľná - postupujeme DK SsFZ, Jupie Podlavice Badín (S. Ďarmoty – Jupie Podlavice Badín) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Lieskovec (Slovenská Ľupča - Lieskovec) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Bánová (Čierne – Bánová) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu - postupujeme DK SsFZ. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 3. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovovaní videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015, a to predovšetkým v bodoch:

1. V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.

2. Záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary HP videokamerou

upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho

prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickým

zdrojom – batériou.Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej  zástavky na HP pred začiatkom MFS a 2. polčasu. Po skončení 1. polčasu a MFS videotechnik sníma

odchod rozhodcov z HP a následne aj mimo HP až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia

videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Čierne – Bánová do 26.5.2015 pod hrozbou následku uloženia pokuty v zmysle kapitoly XVI bod 7 RS 2014/2015.
 2. Žiadame KR ObFZ o zaslanie návrhu R a DZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ v termíne do 31.5.2015 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com
 3. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici.
 4. Ukončenie činnosti R: J. Hreus, T. Martinka – KR ďakuje za doterajšiu spoluprácu.
 5. Nové ospravedlnenia R:  Botka 6.6., Machyniak 30.5.-31.5.,Ďuriník 14.6., Močiliak SO od 30.5. do konca JČ, Koleno 5.6.-8.6., Perexta 6.6., Jaroščiak 6.6., Fábry 6.6.-7.6., 13.6. – zrušené, Bušo 6.6., 7.6. do 12:00, 13.6., Fáber 30.5., Remeň 6.6., Hanuska ospr. NE zrušené, Forbak 13.6., Markovič 14.6., Duraj 13.6., Čičmanec 14.6., Rohoň 30.5., 6.6., Štrba 13.6., Koós 12.6.-14.6., Hraško 6.6., Náther 10.7.-23.7.,
 6. Ospravedlnenia po zverejnení DL:  Žubor 23.5.-24.5.,
 7. Ospravedlnenie DZ : Bomba 15-18.5., Čunderlík 16.5., Vorel 16.5., Brťka 17.5., Jančok 16.5., Alakša 16.5., Budač M 23 a 30.5.. Kubinec 6-7.6.,

 

Komisia ženského futbalu (koordinátor Peter Dubovec)

Družstvo žiačok Kysuckého Lieskovca bolo vylúčené zo súťaže Regionálna liga žiačok za trojnásobnú neúčasť na súťažných turnajoch - celkom deväť zápasov, konkrétne 21.9.2014 v Bzinách, 26.4.2015 v Podbrezovej a 17.5. v Čadci. Všetky jeho zápasy budú anulované a zostávajúci turnaj jarnej časti v Bzinách 7.6. 2015 sa odohrá už bez Kysuckého Lieskovca. 


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

2.     Na základe konzultácie so SFZ oznamujeme s predstihom sekretárom ObFZ, že dňa 25.5.2015 (pondelok) o 9,30 hod. sa v zasadacej miestnosti Športovej haly AŠK Dukla v B. Bystrici na Štiavničkách, uskutoční pracovná porada (Stredoslovenský región) k jednotnému výkladu Registračného a prestupového poriadku SFZ a Súťažného poriadku SFZ.

3.     Na základe plánu práce orgánov SsFZ oznamujeme, že dňa 26.6.2015 (v piatok) o 11,00 sa uskutoční zasadnutie Konferencie SsFZ a po rokovaní konferencie (15,00) Aktív ŠTK a KM SsFZ k vyhodnoteniu súťažného ročníka 2014/2015 a k príprave nového súťažného ročníka 2015/2016.

4.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 12.6.2015 o 15,00 hod. v B. Štiavnici.

 

Delegovanie na 4. kolo turnaja Coca-Cola ŠP 2014/2015:

CHLAPCI:

27.5.2015 o 10,00 hod. – ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen (M. Libiak - 0918 439 255, J. Urda - 0948 459 989,

S. Kučera – 0907 568 924).

DIEVČATÁ:

28.5.2015 o 8,30 hod. – ihrisko ZŠ a MŠ Hurbanova Martin ( Š. Kosturský – 0905 116 266, R. Rohoň – 0908 689 434, I. Tilesch – 0905 853 125).