Spravodajca č. 48/2014-15                                                      12. 6. 2015

 

Z technických dôvodov nebolo možné zabezpečiť priestory na uskutočnenie

Konferencie SsFZ a

Aktívu ŠTK a KM

v pôvodne avizovanom termíne. Oznamujeme touto cestou delegátom konferencie, ako aj funkcionárom futbalových klubov v pôsobnosti SsFZ, že uvedené akcie sa uskutočnia

25.6.2015 (vo štvrtok)

tradične v priestoroch kongresovej sály OÚ v B. Bystrici. Najprv o 11,00 hod. začnú rokovať delegáti konferencie, následne o 15,00 hod. pokračujeme najskôr vyhodnotením uplynulého súťažného ročníka a odovzdaním ocenení najúspešnejším kolektívom, následne prípravou nového súťažného ročníka s vyžrebovaním.

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, ktorí neuhradili MZF za mesiac máj 2015, aby tak urobili najneskôr do 15.6.2015. V prípade úhrady po tomto termíne odporúčame zaslať, vo vlastnom záujme,

e-mailom doklad o úhrade na adresu matejka@ssfz.sk a kontaktovať sekretariát SsFZ.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

Z dôvodu nárastu žiadostí o predohratie MFS 26. resp. 28.kola dospelých, (14. 6. 2015 o 11.00 Konferencia SFZ o 20.45 KME: Slovensko - Macedónsko, obidve podujatia v Žiline), ŠTK aj na základe uznesenia VV SsFZ

zo dňa 14.5.2015 rozhodla odohrať MFS všetkých súťaží dospelých dňa 13.6.2015 /sobota UHČ/.

 

 1. ŠTK ruší MFS - 28.kolo III. liga L. Hrádok – N. Baňa.
 2. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na SsFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 19.6.2015. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Manuál k vyplneniu Prihlášky je v materiáloch ŠTK SsFZ.
 3. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €).

Za potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov družstva je zodpovedný príslušný FK /lekárska prehliadka je platná jeden kalendárny rok/.  Potvrdenia o lekárskej prehliadke už nie sú povinnosťou zasielať na SsFZ, predkladajú sa len na základe vyžiadania riadiacej komisie.

K požiadavke na  pridelenie štartovného čísla pre nový súťažný ročník 2015/2016 je zverejnená Bergerova tabuľka čísel, web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK techn.úsek – Materiály – berger.xls. Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2015/2016 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

 1. Nového ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cup 2015/2016 sa za SsFZ zúčastnia aj všetky FK III. ligy a IV. ligy. Termíny SP sú zverejnené v Termínovej listine 2015/2016, ktorá je k nahliadnutiu na SsFZ – Komisie – ŠTK – materiály. Vyplnenú prihlášku do SP pre aktuálny ročník 2015/2016 zasielajte na sekretariát SsFZ, zverejnená je v materiáloch ŠTK – technický úsek SsFZ.
 2. V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Poltár hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola IV. ligy J Zvolen B – Poltár a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Zvolen B 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 3. V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Tisovec hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola IV. ligy J Hriňová – Tisovec a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Hriňová 3 body a skóre 6:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 4. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní a UHČ:

·        12.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 28.kolo III. liga RakytovceFomat Martin /Rakytovce 10€ MZF/

·        12.06.2015 /piatok/  o 17.00 hod. 26.kolo IV. liga S Trstená – Vrútky /Vrútky 10€ MZF/

·        12.06.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 26.kolo IV. liga J Jupie Badín – Fiľakovo

·        13.06.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 26.kolo IV. liga J Poltár – Podbrezová B /Poltár 10€ MZF/

 1. Nedostatky v stretnutí: K. Lieskovec – Bytčica  /oneskorený začiatok MFS a  nevytvorenie podmienok na MFS v zmysle SP a RS SsFZ/ - ŠTK zaujme stanovisko po obhliadke futbalového štadióna v K. Lieskovci, RudináBánová /ISSF/
 2. Berieme na vedomie podnet FK Jupie Badín zo stretnutia Vinica – Jupie Badín.
 3. Dávame do pozornosti FK III. ligy materiál – Požiadavky na infraštruktúru štadiónov /zverejnený na stránke SsFZ, komisie, ŠTK, materiály/, ktorý bol pripravený KŠI SFZ a následne odsúhlasený na ŠTK SFZ a ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov II. ligy (DOXXbet) v súťažnom ročníku 2015/2016.

Tento materiál bude záväzný aj pre nových účastníkov II. ligy v prípade ich postupu z regionálnych súťaží (III. liga), ktorí sú aj v zmysle Rozpisu RS (článok 6. odsek g)) povinní predložiť na schválenie vyplnený pasport vydaný KŠI SFZ. V prípade, že Váš FK nemá platné potrebné dokumenty, ktoré sú podmienkou pre zaradenie družstva FK do DOXXbet ligy tak, ako je uvedené v Rozpise RS (aj článok 6. odsek j), ako napr.: organizačný poriadok, doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ...) je potrebné, aby ste sa obrátili na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták - 0905 357 215) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Prihlášky do súťaží súťažného ročníka 2015/2016 je potrebné podať v ISSF do 19.6.2015.

Elektronická prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (zvlášť pre U19, U17, U15, U13).

Žiadame FK, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyplňovaní základných informácii o klube (názov, IČO, adresa) a požadovaných žrebovacích čísel , resp. VÝNIMIEK ÚHČ.

Štartovné sa u mládežníckych družstiev neplatí.

KM má zámer e-mailom konzultovať v stredu 24.6. s FK mládeže pridelené štartovné čísla ešte do aktívu ŠTK a KM, ktorý sa bude konať dňa 25.6.2015. K realizácii zámeru je potrebné, aby si FK skontrolovali svoje e-mailové adresy na www.ssfz.sk  – KOMISIE – Komisia mládeže – Materiály – Kontakty FK a v prípade potreby adresu nahlásili na adresu :mladezssfz@gmail.com.

 

1.  KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 26.kolo (Tornaľa – Detva) pôvodný termín! 14.6.2015 o 10,00 a 12,00,

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 26.kolo (Istebné – Bytča) zo 14.6.2015 na 12.6.2015(piatok) o 15,30 a 17,30,

c)    III.liga U15, U13 sk.A – 26.kolo (Juventus B – Raková) z 13.6. na 14.6.2015 o 9,30 a 11,30. Ihrisko TJ Ovčiarsko,

d)    III.liga U15 sk.C – 26.kolo (Sliač – S.Ľupča) 13.6.2015 o 15,00 predzápas dospelých,

DORAST

e)    III.liga dor.sk. Juh – 26.kolo (Sliač – Tisovec) 14.6.2015 o 14,30.

f)     III.liga dor.sk.Juh – 26.kolo (Očová – Fiľakovo) zo 14.6. na 13.6.2015 o 14,00,

g)    IV.liga dor.sk.C – 26.kolo (Pliešovce - Kriváň) 14.6.2015 o 14,30,

h)    IV.liga dor.sk.C – 26.kolo (Medzibrod – S.Ľupča) 13.6.2015 o 14,00 – zmena ÚHČ.

2.  KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Juventus A – Zákamenné), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Akadémia Juvventus A, podľa SP čl.100/b,

b)    III.liga U15 sk.A – 25.kolo (Radoľa – Zborov nad Bystricou), priznávame 3 body a skóre 6:1 ponechávame v platnosti, podľa SP čl.100/e,

c)    III.liga U15 sk.C – 25.kolo (S.Ľupča – Tisovec), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK S.Ľupča, podľa SP čl.100/b,

d)    II.liga U19, U17 – 27.kolo (L.MikulášR.Sobota), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L.Mikuláš, podľa SP čl.100/b, prípad odstupujeme DK,

e)    III.liga dor.sk.Sever – 25.kolo (Istebné – Sučany), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Istebné, podľa SP čl.100/b,

f)     IV.liga dor.sk.B – 25.kolo (Závažná Poruba – RK Černová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Z. Poruba, podľa SP čl.100/b,

g)    IV.liga dor.sk.A – 25.kolo (D. Kubín – Chlebnice), priznávame 3 body a skóre 6:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/e,

h)    IV.liga dor.sk.C – 25.kolo (Kriváň – Medzibrod), priznávame 3 body a skóre 0:5 ponechávame v platnosti v prospech FK Medzibrod, podľa SP čl.100/e.

3.  KM oznamuje:

a)    Neskoré príchody:

Stráňavy - Tvrdošín (dorast) – neskorý príchod H,

Čadca B – Juventus B (žiaci) – neskorý príchod H,

Skalité – Krásno (žiaci) – organizácia stretnutia US – internet.

b)    Podľa čl.28 ods.4 nového SP (platného od 1.7.2015) bude možné vytvoriť spoločné družstvo v kategórii mládeže bez potreby preregistrovania hráčov.

Žiadame FK, ktoré majú záujem, aby vyplnili PÍSOMNÚ DOHODU o vytvorení spoločného družstva , ktorá je umiestnená na stránke SsFZ v časti Komisia mládeže - materiály, a poslali najneskôr do 19.6.2015 poštou na SsFZ, resp. oskenované na mladezssfz@gmail.com

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1143 DK berie na vedomie informáciu KR SsFZ o výsledku riešenia previnenia Peter Turňa DZ zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka.

D-1144 DK oznamuje FK Buzitka, že DO voči Michalovi Muránskemu vedúcemu družstva, Erikovi Adamcovi 1139020, Miroslavovi Malatincovi asistentovi trénera a Romanovi Vilhanovi 1149798 za neoprávnený štart hráča v čase pozastavenia výkonu športovej činnosti v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka budú uložené na najbližšom zasadnutí DK.

D-1145 Úprava trestu na časové obdobie Jakub Ľalík 1257812 Buzitka 3 mesiace nepodmienečne od 8.6.15 do 7.9.15 v nadväznosti na D-971 a D-1030.

D-1146 Peter Olšiak HU FK Poltár dospelí 8 SN od 1.6.15, DP 48-1c a 64-1a, uhradiť 10 €.

D-1147 Eugen Bari tréner FK Poltár dospelí 6 SN od 1.6.15, DP 48-1c, uhradiť 10 €.

D-1148 FK Poltár dospelí 1 stretnutie zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne FK Poltár podmienečne do 31.10.15, pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 28, 48-1c, 48-4, 57-1a, 57-1c, 57-2, 64-1a a 64-4 za neprístojnosť hlavného usporiadateľa, trénera, neprístojnosti diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Slovenské Ďarmoty.

D-1149 Ján Hrubjak vedúci družstva FK Oravská Polhora 5 SN po vykonaní DO uvedeného pod D-1049, uhradiť 5 € v MZF.

D-1150 Daniel Kosmeľ 1064843 Oravská Jasenica 2 SN od 1.6.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1151 Jozef Koleno 1171031 Diviaky 2 SN od 8.6.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1152 Jakub Prielomek 1221331 Oravská Jasenica 3 SN od 1.6.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1153 Martin Lettrich 1161310 Diviaky 5 SN od 1.6.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1154 FK Diviaky dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za neprístojnosti hráčov v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Diviaky-Oravská Jasenica a nedostatočne vyhotovený DVD záznam zo stretnutia.

D-1155 FK Oravská Jasenica dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za neprístojnosti hráčov v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Diviaky-Oravská Jasenica.

D-1156 DK odvolaniu FK Poltár voči DO uvedenému pod D-1137 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-1157 Andrej Hulina 1303878 Očová 1 SN od 8.6.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1158 Peter Čerpák 1258935 Vidiná 2 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1159 Stanislav Griga 1296320 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1160 Peter Kubas 1293376 Liesek 2 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1161 Edin Fazlic 1287674 Predmier 2 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1162 Simon Kasan 1299614 Prestavlky 2 SN od 8.6.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1163 Marek Holeš 1291538 Kysucké Nové Mesto 1 SP do 31.10.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1164 Martin Grácik 1260339 Oravská Jasenica 4 SN od 8.6.15, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1165 Michal Gálik 1289954 Martin 2 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1166 Ján Vároš 1309185 Bytča 2 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1167 Lukáš Korim 1299458 Revúca 2 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1168 Vladimír Levický 1332258 Revúca 1 SN od 8.6.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1169 Tomáš Mészáros 1302542 Lučenec 4 SN od 8.6.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1170 Tomáš Sedlák 1308171 Bytča 4 SN od 8.6.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1171 DK odstupuje ŠTK a KR SsFZ námietku FK Podlavice Badín ohľadom stretnutia IV. ligy Juh dospelí Vinica-Podlavice Badín.

D-1172 Na základe podnetu KM SsFZ FK Rimavská Sobota SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy SD Liptovský Mikuláš-Rimavská Sobota.

D-1173 Na základe podnetu KM SsFZ FK Rimavská Sobota MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy MD Liptovský Mikuláš-Rimavská Sobota.

D-1174 Michal Kreva 1260294 Liptovský Mikuláš 2 SN od 11.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1175 Michal Švec 1241718 Podlavice Badín 1 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1176 Ľuboš Franek 1227954 Belá 1 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1177 Lukáš Baďo 1218678 Liptovský Hrádok 2 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1178 Ján Lapin 1154772 Detva 5 SN od 8.6.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1179 Milan Gibala 1135471 Sásová 4 SN od 8.6.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1180 Milan Výbošťok 1069751 Lieskovec 1 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1181 Pavel Ulbrík 1179212 Repište 1 SN od 8.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1182 Jozef Tóth 1296229 Liptovský Hrádok 5 SN od 8.6.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1183 Michal Miartan 1259454 Liptovský Hrádok 5 SN od 8.6.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1184 Jozef Bubenka 1300711 Tomášovce 3 SN od 8.6.15, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1185 Milan Lapin 1339717 Heľpa 3 SN od 8.6.15, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1186 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 8.6.15 na 1 MFS:

           Ján Pavlica 1165490 Makov,uhradiť 10 € v MZF.

           Marian Pauer 1155215, Bytča, uhradiť 10 € v MZF.

           Miroslav Latiak 1124339 Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF.

           Peter Povinec 1177996 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

           Miroslav Záchenský 1230788 Divín, uhradiť 10 € v MZF.

           Andrej Homola 1182031 Podlavice Badín ,uhradiť 10 € v MZF.

            Michal Konder 1208411 Podlavice Badín ,uhradiť 10 € v MZF.

            Matej Panák 1235424 Rajec, uhradiť 10 € v MZF.

            Vladimír Mráčnik 1173026 Štiavnik, uhradiť 10 € v MZF.

            Jozef Guži 1150345 Raková, uhradiť 10 € v MZF.

            Dávid Dunaj 1240248 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF.

            Miroslav Pukaj 1128787 Švošov, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Štulajter 1160131 Šalková, uhradiť 10 € v MZF.

            Vladimír Tkáč 1220508 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF.

            Jakub Pekný 1307980 Rajec, uhradiť 5 € v MZF.

            Jozef Revaj 1260932 Vavrečka, uhradiť 5 € v MZF.

            Jakub Kraľovanec 1277575 Vrútky, uhradiť 5 € v MZF.

            Dominik Hruška 1263405 Víglaš-Pstruša, uhradiť 5 € v MZF.

            Marek Giertl 1275007 Heľpa, uhradiť 5 € v MZF.

            Michal Bukóci 1328925 Revúca, uhradiť 5 € v MZF.

            Kristian Farský 1282737 Oravská Jasenica, uhradiť 5 € v MZF.

            Lukáš Harciník 1329177 Stráňavy, uhradiť 5 € v MZF.

            Jakub Kliment 1275684 Čierny Balog, uhradiť 5 € v MZF.

            Matej Almásy 1263803 Očová, uhradiť 5 € v MZF.

D-1187 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 8.6.15 na 1 MFS:

            Tomáš Tlelka 1182522 Čadca, uhradiť 10 € v MZF.

            Lukáš Gallo 1155538 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

D-1188 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

            Tomáš Trpiš 1184974 Strečno na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

D-1189 DK predvoláva na zasadnutie dňa 18.6.15:   

            o 16:00 hod. zo stretnutia II. ligy SD Podlavice Badín-Martin FK Badín Ján Hudec HU, Božko Markovič vedúci družstva a Jožko Mrkvička hlásateľ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Jupie Podlavice Badín (Vinica – Jupie Podlavice Badín) – sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVIII bod 1 písm. a) RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF).

Voči R a DZ, ktorí v stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 2. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovovaní videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015, a to predovšetkým v bodoch:

a)   V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.

b)   Záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary HP videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickýmzdrojom – batériou.

c)   Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej zástavky na HP pred začiatkom MFS a 2. polčasu. Po skončení 1. polčasu a MFS videotechnik sníma odchod rozhodcov z HP a následne aj mimo HP až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.

 1. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici. Programy budú v najbližších dňoch zverejnené na web stránke SsFZ v sekciách Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály, resp. Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály.
 2. Žiadame všetkých R a DZ o vlastnú kontrolu kontaktných údajov v RS 2014/2015 a systéme ISSF za účelom tvorby aktuálneho adresára v RS 2015/2016. V prípade odlišností nahláste správne údaje alebo zmeny údajov na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com do 30.6.2015.
 3. Zmeny údajov: Antonín Piaček – tel. číslo 0915975389 a email: piacek@dkubin.sk neplatia, Zuzana Stankovianska – zmena tel. čísla na 0915 269 542.
 4. Nové ospravedlnenia R:  Horný 14.6.,
 5. Ospravedlnenie DZ : Tomčík 13.6., Alakša 13.6., Samotný 13.6., Baják 13.6.,


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZPoriadky.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.  TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

Konferencia SsFZ sa uskutoční 25.6.2015 o 11,00 hod. v kongresovej sále OÚ v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1 (tak, ako všetky posledné konferencie). Pozvánky a materiál pre delegátov konferencie bude sekretariát SsFZ zasielať postupne v priebehu 25. týždňa na e-mailové adresy delegátov. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby preverili účasť delegátov zastupujúcich oblastný zväz, prípadne nahlásili náhradníkov. Podrobnejšie informácie o konferencii: program, zoznam delegátov a pod. bude zverejnené na stránke SsFZ v časti Konferencia SsFZ – Konferencia SsFZ 25.6.2015.