Spravodajca č. 9/2015-16                                                         21. 8. 2015

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ dňa 20.8.2015, formou hlasovania per rollam

schválil,

 na základe RS SsFZ 2015/2016, kapitola V, bod 5/a pre FK REaMOS K. Lieskovec poplatok vo výške podľa kapitoly XIII, bod 3 za odhlásenie družstiev dospelých a dorastu zo súťaží nasledovne:

družstvo dospelých 500 €

družstvo dorastu 100 €

Uvedené poplatky budú klubu zahrnuté do MZF za mesiac august 2015.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň a nesplnenia predloženia písomnej dohody, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

·        12.09.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo IV. liga J Zvolen B – Divín

·        19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V.liga B Bobrov – Martin B

·        03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Bešeňová – Martin B

·        17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        22.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 4.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        29.08.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 5.kolo III. liga Kremnička – L. Hrádok

·        29.08.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo V. liga B T. Štiavnička – Žabokreky /T. Štiavnička 10€/

·        30.08.2015 /nedeľa/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S KNM – O. Veselé

·        30.08.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 5.kolo V. liga B Švošov – Demänová

·        30.08.2015 /nedeľa/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J Zvolen B – Kováčová /ihrisko Zvolen/

·        01.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo IV. liga J Poltár – Fiľakovo

·        01.09.2015 /utorok/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga J Tornaľa – Cinobaňa

·        04.09.2015 /piatok/ o 19,00 hod. 6.kolo V. liga C Šalková – H. Nemce

·        04.09.2015 /piatok/ o 16,00 hod. 6.kolo V. liga D Tisovec – Jesenské

·        12.09.2015 /sobota/ o 11,30 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Černová

·        15.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo V. liga C Repište – Priechod

·        01.11.2015 /nedeľa/ o 13,30 hod. 3.kolo V. liga D K. Kosihy – Kokava n. Rimavicou

3.    Schvaľujeme žiadosť FK Švošov o zmenu UHČ V. liga B : 7.kolo 13.9.2015 Švošov - Palúdzka o 10,30 - 9.kolo 27.9.2015 Švošov - Bobrov o 10,30 - 11.kolo 11.10.2015 Švošov - Bešeňová o 10,30 - 13.kolo 25.10.2015 Švošov - O. Jasenica o 10,30 hod.

4.    Schvaľujeme pre FK Zvolen B odohratie domácich MFS v súťažnom ročníku 2015/2016 v Príbelciach.

5.    Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice, nakoľko tieto podania sú zmätočné a riadiace komisie nemôžu operátívne reagovať.

6.    Pre overenie rozlíšenosti farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis súťaží – RS 2015/2016 - Farba dresov.

7.    Počas neprítomnosti predsedu ŠTK SsFZ v čase od 25.8 – 8.9.2015, kontaktujte v súrnych prípadoch pp. Turňu a Matejku.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    V prípade neodohrania  stretnutia z dôvodu nepriaznivého počasia ( RS VIII/4,6) musí byť splnené okrem iných ustanovení  uvedeného článku aj nasledujúce zásady:

·      usporiadajúci FK predloží v zmysle zásad ( RS VIII/6c) fotodokumentáciu vyhotovenú v čase ÚHČ stretnutia  e-mailom na mladezssfz@gmail.com.

·      stretnutie musí byť odohraté do 14 dní.  FK predložia podaniami dohodu o termíne  takto neodohratého stretnutia najneskôr do stredy nasledujúcej po neodohratom stretnutí. Ak KM nezaznamená uvedenú dohodu v tomto termíne, nariadi takéto stretnutie odohrať  spravidla v nasledujúcu  stredu tak, aby bola dodržaná lehota odohratia stretnutia do 14.dní.

b)    Využívanie ihrísk s umelým trávnatým povrchom je možné od 1.10. do 30.4.. Dôrazne upozorňujeme na dodržanie tohto predpisu v zmysle RS SFZ časť A, číslo 6 d) a RS SsFZ článok 8, bod 2b,c.

c)    Z dôvodu odhlásenia sa zo súťaže v zmysle 81/1/d SP vylučujeme zo súťaží SsFZ družstvo dorastu FK Kysucký Lieskovec. FK Kysucký Lieskovec sa v zmysle čl. 12/3  v súťažnom ročníku 2015/2016 považuje za vypadávajúce družstvo  z  IV. ligy dor. sk. A. Súťaž bude pokračovať s 13-timi účastníkmi, družstvá vyžrebované s FK Kysucký Lieskovec budú mať v daný termín voľno, prípad odstupujeme DK.

d)    III. liga U15, U13 sk.CFC Slovan Divín – domáce zápasy NE ÚHČ (počnúc 6.kolom)obratom vykonať prikazujúce ustanovenie RS VI. 6 b, skenované doklady o doporučených zásielkach odoslať e-mailom do 26.8.2015 KM.

e)    Na základe čl. 28/4 neschvaľujeme Dohody o vytvorení spoločného družstva : Medzibrod – Brusno (dorast), LAFC Lučenec – Novohrad Lučenec (žiaci).

f)     Nedostatky v stretnutiach: Vrútky (dorast), R Horák– chýbal lekár, Fiľakovo (dorast), R Pašák – chýbal lekár, Stará Bystrica (žiaci) – neskorý príchod, Čadca (žiaci) – problémy s internetom, Dlhá n. Oravou (žiaci) – neskorý príchod.

g)    Pokyny FK a rozhodcom:

Striedanie hráčov – polčasová prestávka sa nepočíta do prerušenia hry z dôvodu striedania v priebehu 2. polčasu, počet striedajúcich bol zvýšený nasledovne: D – 5, Ž U15,14 – 7, Ž U12,13 – neobmedzene.

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:

      DORAST

a)    II.liga U19, U17 – 3.kolo (BánováK.N.Mesto) 27.8.2015 o 15,30 a 18,00,

b)    II.liga U19, U17 – 4.kolo (Ružomberok – Lučenec) 22.8.2015 o 10,00 a 12,30 – ihrisko Bešeňová, FK Ružomberok uhradí 10€ v MZF,

c)    II.liga U19, U17 – 3.kolo (N.BaňaZvolen) 20.8.2015 o 15,30 a 18,00, ihrisko Rudno nad Hronom / nespôsobilá  pôvodná  HP /,

d)    III.liga dor.sk.Sever – 3.kolo (O.JasenicaRosina)  26.8.2015 o 17,30,

e)    III.liga dor.sk.Sever – 5.kolo (Teplička nad Váhom – Zákamenné) z 29.8. na 30.8.2015 o 11,00, ihrisko FK Nededza, FK Teplička uhradí 10€ v MZF,

f)     III.liga dor.sk.Sever – 1.kolo (Teplička nad Váhom – Čierne) 1.9.2015 o 17,00, ihrisko FK Nededza,

g)    III.liga dor.sk.Sever – 8.kolo (Teplička nad Váhom – Staškov) z 20.9. na 19.9.2015 o 11,00, ihrisko Nededza,

h)    III.liga dor.sk.Sever – 10.kolo (Teplička nad Váhom – Predmier) zo 4.10. na 3.10.2015 o 11,00, ihrisko Nededza,

i)     IV.liga dor.sk.A – 3.kolo (StrečnoK.N.Mesto B) 20.8.2015 o 17,30zmena ÚHČ, FK Strečno uhradí 10€ v MZF,

j)     IV.liga dor.sk.B – 3.kolo (Likavka – Ludrová), 20.8.2015, v opačnom poradí na ihrisku FK Ludrová,  FK Likavka uhradí 10€ v MZF,

k)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Jasenie – Pliešovce) 26.8.2015 o 16,30 – ihrisko Č.Balog,

l)     IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (OčováŠalková) 20.8.2015 o 18,00 – ihrisko FK Očová, FK Očová uhradí 10€ v MZF,

m)   IV.liga dor.sk.C – 4.kolo (Očová – Prestavlky) 22.8.2015 o 14,00 – ihrisko Očová, FK Očová uhradí 10€ v MZF,

n)    IV.liga dor.sk.D – 3.kolo (Nenince – Cinobaňa) 26.8.2015 o 17,00,

o)    IV.liga dor.sk.B – 7. kolo ( Z .Poruba - Ludrová)  z 12.9. na 13.9..o 10,30,

p)    IV.liga dor.sk.B – 9. kolo ( Z .Poruba - Rabča)  z 26.9. na 27.9..o 10,30.

ŽIACI

q)    I.liga U15, U14 – 13.kolo (R.SobotaJupie) z 1.11. na 28.10.2015 13,00 a 15,00,

r)     I.liga U15, U14 – 4.kolo (Dukla BB – Martin) z 29.8. na 24.9.2015 o 13,00 a 15,00, ihrisko Radvaň, FK Dukla BB uhradí 10€ v MZF,

s)    I.liga U13, U12 – 7.kolo (Dukla BB – Martin) z 15.9. na 16.9.2015 o 13,00 a 14,30,

t)     I.liga U13, U12 – 2.kolo (Zvolen – Jupie) z 1.9. na 9.9.2015 o 15,30 a 17,00,

u)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (Radzovce – Detva) 24.8.2015 o 15,30 a 17,30,

v)    I.liga U13,U12 – 2.kolo (Žilina – Dukla BB) z 1.9. na 3.9.2015 o 15,00 a 16,30,

w)   II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (Krupina – Revúca) 26.8.2015 o 15,00 a 17,00zmena ÚHČ,

x)    III.liga U15, U13 sk.A – 3.kolo (K.N.Mesto B – Teplička) 26.8.2015 o 16,00 a 18,00 – ihrisko Povina,

y)    III.liga U15, U13 sk.A – 6.kolo (Teplička nad Váhom – Terchová)  6.9.2015 o 12,00 a 14,00, ihrisko Nededza,

z)    III.liga U15, U13 sk.A – 2.kolo (Teplička nad Váhom – Turzovka) 15.9.2015 o 12,00 a 14,00, ihrisko Nededza,

aa)  III.liga U15, U13 sk.A – 9.kolo (Teplička nad VáhomRadoľa) 27.9.2015 o 10,00 a 12,00, ihrisko Nededza,

bb) III.liga U15, U13 sk.A – 11.kolo (Teplička nad Váhom – Raková) 11.10.2015 o 10,00 a 12,00, ihrisko Nededza,

cc)  III.liga U15, U13 sk.A – 13.kolo (Teplička nad Váhom – Podvysoká) 25.10.2015 o 10,00 a 12,00, ihrisko Nededza.

3.    KM nariaďuje odohrať MFS:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 3.kolo (Istebné – Krásno nad Kysucou),- 27.8.2015 o 18,00,

b)    IV.liga dor.sk.A – 3.kolo ( Rajec - Radoľa) 27.8.2015 o 18,00,

c)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Selce – Kremnička) 27.8.2015 o 18,00,

d)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (TornaľaV.Krtíš) 26.8.2015 o 16,00 a 18,00,

e)    III.liga U15, U13 sk.B – 3.kolo (Zákamenné – Klin) 26.8.2015 o 16,00 a 18,00,

f)     III.liga U15, U13 sk.C – 3.kolo (Hriňová – Závadka) 26.8.2015 o 16,00.

4.    KM kontumuje MFS:

a)    III.liga U13 sk.B – 3.kolo (L. Hrádok – Zuberec), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L.Hrádok, podľa SP čl.82/b.

5.    KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    II.liga U19, U17 – 4.kolo (Martin – Zvolen) z 22.8. na 9.9.2015 (streda) o 14,30 a 17,00, hrá sa v pôvodnom termíne,

b)    III.liga U15, U13 sk.A – 4.kolo (Čadca – Teplička nad Váhom) z 22.8. na 24.8.2015 (pondelok) o 14,00  16,00, hrá sa v pôvodnom termíne,

c)    IV.liga dor.sk.C – 4.kolo (KremničkaS.Ľupča) z 22.8. na 22.9.2015 o 16,30, hrá sa v pôvodnom termíne,

d)    IV.liga dor.sk.C – 9.kolo (Selce – Očová) z 26.9. na 25.9.2015 (piatok) o 16,30, chýba súhlas FK Očová, je potrebné nové podanie obidvoch FK,

e)    III.liga U15, U13 sk.A – 4.kolo (S.Bystrica – Terchová) z 22.8. na 23.9.2015 o 15,00 a 16,30 – hrá sa v pôvodnom termíne,

f)     II.liga U15, U13 sk.Sever – 5.kolo (Čadca – Krásno nad Kysucou) z 29.8. na 30.8.2015 o 10,00 a 12,00 – opačné poradie ihrisko Krásno nad Kysucouchýba súhlas FK Čadca, hrá sa v pôvodnom termíne v Čadci.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-120 DK obdržala dňa 14.8.15 odvolanie FK Trstená voči rozhodnutiu DK uvedenému pod D-85. DK žiada FK Trstená v termíne do 25.8.15 podľa DP 83-3 o doplnenie odvolania tak, aby spĺňalo ustanovenia aj DP 83-1d a 83-1f.

D-121 FK Kremnička dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosti priaznivca družstva v stretnutí III. ligy dospelí Kremnička-Čadca.

D-122 FK Sásová dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosti priaznivca družstva v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Sásová-Brusno-Ondrej.

D-123 Peter Chromý 1147063 Pliešovce 1 SN od 17.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-124 Tomáš Hadaš 1173524 Divín 1 SN od 17.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-125 Denis Tkáčik 1249441 Bánová 1 SN od 17.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-126 Gergely Tóth 1258655 Kráľ  1 SN od 17.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-127 Mário Sendrei 1218775 Poltár 3 SN od 17.8.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-128 Na základe správy DZ Michal Greguš 1171882 Lovča DK na základe DP 38-1 a ods. 35 kap. XX. RS 2015/2016 upúšťa od uloženia DO (ČK za podrazenie súpera v gólovej príležitosti v 85´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Lieskovec-Lovča), uhradiť 10 € v MZF.

D-129 Na základe správy DZ Lukáš Mesík 1262313 Rakytovce DK hráčovi dňom 20.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 25.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (udretie súpera lakťom do tváre v 90´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Rakytovce-Čierny Balog).

D-130 Ladislav Moravčík 1118272 Hriňová 1 SP do 31.5.16, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-131 Niko Páriš 1258636 Lučenec 2 SP do 30.4.16, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-132 Michal Jakubec 1258356 Bytča 4 SN od 17.8.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-133 Miroslav Kasman 1288968 Raková 1 SP do 30.4.16, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-134 návrh KR SsFZ Rastislav Kuba R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 7.9.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-135 DK berie na vedomie list FK Sásová zo dňa 14.8.15 ohľadom žiadosti o revokáciu rozhodnutia DK.

D-136 Na návrh KR SsFZ František Chvanec R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 7.9.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-137 Na návrh KR SsFZ Martin Juríčka R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 7.9.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-138 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Marko Koedam 1246841 Istebné na 2 SP do 30.4.16, uhradiť 10 € v MZF.

          Patrik Tomaštík 1292260 Vavrečka na 2 SP do 30.4.16, uhradiť 5 € v MZF.

          Marián Pauer 1155215 Bytča na 2 SP do 30.4.16, uhradiť 10 € v MZF.

          Michal Novák 1129222 Uhorské na 2 SP do 30.4.16, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Lapin 1154772 Detva na 1 SP do 31.5.16, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Podhradský 1113486 Bytčica zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Braväcovo (Lovča – Braväcovo) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF).

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016.
 2. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovení videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016, a to predovšetkým v bode 1.: V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.

Od 1.9.2015 bude KR plnenie uvedených povinností posudzovať striktne a v prípade opakovaných nedostatkov pristúpi k návrhu uloženia pokuty na DK SsFZ.

 1. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 28.8.2015 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod.. Zúčastnia sa: Auxt, Backa, Bátory M., Bednárik, Budáč P. st., Danyi, Dibdiak, Farský, Filkus, Gregorec Ma., Hanesová, Hones, Horák, Hreus, Hromádka, Hrtús, Ištvánik, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Krajči M., Kubačka, Kučera S., Lepáčková, Matejčík J., Melich, Pilšáková, Podhorský, Šimovič, Šottník, Štrba M., Turňa, Uhorskai, Vozár, Vrtich, Závodský, Žiak, Židek, Žubor.
 2. Zmena v obsadzovaní DZ: Obsadzovací úsek KR SsFZ oznamuje, že s účinnosťou od 13.8.2015 je zodpovedný za oblasť obsadzovania delegátov p. Karol Poláček, mail. karol.polacek1@gmail.com mob.: 0903 796917.
 3. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený vzor „Zápisu o stretnutí“, ktorý je nevyhnutné mať k dispozícii v prípade, ak dôjde k nefunkčnosti ISSF. KR Vás žiada o jeho vytlačenie a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS.

Zároveň sú v príslušných sekciách zverejnené aktuálne kontaktné údaje rozhodcov (Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály) a delegátov (Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály).

 1. Ospravedlnenia R:  Budinec 5.9., 3.10.,  Doval 25.9.-27.9., 16.10.-18.10., Slančík 5.9.-12.9., Jodas 1.9., Bušo 5.9.-6.9.,18.9.-20.9.,26.9.-27.9. do 14:00, Čičmanec 4.9.-6.9., Lepieš 6.9. do 12:00, 12.9.-13.9., Hucák 5.9., Močiliak 15.9., Horák 4.9.-6.9., Širanec 11.9.-12.9., Ondruš 12.9.-13.9., 19.9.-20.9., Blichárová 29.8.-30.8., Ďuriník 23.8. a 29.8. zrušené, Rojík 24.8.-4.9., Krajčí M. 5.9.-6.9. zrušené, 26.9.-27.9., Danko 23.8.
 2. Ospravedlnenie DZ : Veky 1.9., Badura 5.9.-6.9., Tavač 12.9.-20.9., Kuteľ ospr.do odvolania,
 3. Ospravedlnenia R po termíne: Rojík
 4. Zmeny DL: 23.8. o 16:00 5D liga, 4.k., Kokava n.R. – Tornaľa   R LIBIAK Maroš za DANKO Pavel 30.8. o 10:00 2J.liga Ž Detva – Žarnovica  R ObFZ ZV za HANUSKA Ján

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len RaPP), ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj "Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom". V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na upresnenie uvádza:

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad rozporovania výšky odstupného.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP).

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho zákonný zástupca upozorňujeme sekretárov ObFZ v našej pôsobnosti, aby dodržiavali taký postup, aby sa nepovolané osoby k týmto údajom nedostávali.  V prípade, že hráči, prípadne ich zákonný zástupca má pocit, že prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) prístup aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo.

Pripomíname, že Platobný predpis sa NEROVNÁ FAKTÚRE, Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm.

Viac informácií nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

 1. V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2015" pre chlapcov narodených po 1.1.2004. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále v Nemšovej 6.-7. októbra 2015, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 24.augusta 2015 (pondelok) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška, propozície aj pravidlá turnaja nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy.
 2. TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 23. augusta (nedeľa) 2015 v Banskej Bystrici – Kremničke od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 22. augusta (sobota) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela:  meno a priezvisko.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

Vyžrebovanie I. ligy žiačok STRED a Regionálnej ligy junioriek STRED nájdete v priebehu budúceho týždňa na stránke SsFZ – Rozpis súťaží – 2015/2016.

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

2.     Na sekretariáte SsFZ sa nachádzajú tradičné medajličky pre družstvá MŽ, štartujúce v súťažiach SsFZ. Touto cestou žiadame sekretárov ObFZ, aby boli nápomocní pri ich doručení na ich pracoviská, kde si ich môžu zástupcovia družstiev MŽ prevziať.

 

Na základe úlohy z porady sekretárov regionálnych futbalových zväzov a pracovníkov SFZ z 13.8.2015 v B. Bystrici, vykonali pracovníci sekretariátu SsFZ kontrolu uvádzaných identifikačných čísel (IČO) futbalových klubov, ktoré sú matrične príslušné k SsFZ. Úlohou preverenia bolo zistiť FK, ktoré pri zabezpečovaní ekonomickej agendy v styku so SFZ uvádzajú IČO, prípadne fakturačné údaje inej organizácie(obce, mestské príspevkové organizácie, prípadne iné) v matrike futbalových klubov v ISSF. Vzhľadom k tomu, že takýto vzťah futbalového klubu s „partnerom“ a SFZ je nevyhnutné zmluvne upraviť pripravili pracovníci SFZ vzor potrebnej dohody. Vzor tejto dohody nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIESekretariát a inéMateriály.  Žiadame touto cestou  všetky dotknuté FK, ktorých záväzky voči SFZ, vyplývajúce MZF, hradí iný subjekt (partner) aby v termíne do konca augusta 2015 doručili na SsFZ dohody uzatvorené so svojim „partnerom“ a potrebné potvrdenia vyplývajúce z dohody čl. III, bod 3. Futbalové kluby, ktoré doklady uvedené v čl. III., bod 3 predložili s prihláškou do súťaže už v roku 2014 (K. N. Mesto, Lučenec, Bešeňová, Radzovce) priložia k dohode len potvrdenie podľa bodu c)  uvedeného článku, Lučenec aj podľa bodu b).

Žiadame sprostredkovane sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby o uvedenej povinnosti informovali FK vo svojej matričnej pôsobnosti, zhromaždili dohody a potrebné potvrdenia a tieto doručili bezodkladne na SsFZ . Zároveň žiadame sekretárov ObFZ, aby porovnali u svojich klubov IČO futbalových klubov v ich matričnej pôsobnosti (uvedených v matrike klubov v ISSF – príslušný zoznam zo SFZ preposielame) s registrom vedeným na MV SR (občianske združenia), prípadne v registri Štatistického úradu SR. A takto prekontrolovaný zoznam mali k dispozícii na požiadanie predložiť na SFZ.