Audit

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2019

Dokumenty boli schválené delegátmi konferencie SsFZ v dňoch 18. – 23.6.2020 formou hlasovania per rollam.

Výročná správa SsFZ za rok 2019

Správa nezávislého audítora za rok 2019 z preskúmania účtovnej závierky a Výročnej správy SsFZ za rok 2019

Prehľad činnosti regionálnych výberov SsFZ v roku 2019

Ročná účtovná závierka 2019 1/2

Ročná účtovná závierka 2019 2/2

PO nad 5000 €

Prehľad nákladov SsFZ za rok 2019